پزشکی

پایان نامه مقایسه بیان ژنهای TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) با بافت نرمال

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی پزشکی

عنوان : مقایسه  بیان  ژنهای  TTK  ،ARMC3 و TPTE  در نمونه های  بافت بیماران مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) با  بافت نرمال

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی – درمانی قزوین

معاونت پژوشی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی پزشکی

عنوان

مقایسه  بیان  ژنهای  TTK  ،ARMC3 و TPTE  در نمونه های  بافت بیماران مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) با  بافت نرمال

اساتید راهنما

دکتر محمد رضا ساروخانی ، دکتر کیوان مجیدزاده

استاد مشاور

دکتر نعمت ا… غیبی

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

مقدمه: سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) هنوز شایعترین سرطان در بین زنان می باشد. بیومارکرهایی که در بافت سرطانی بیان می شوند نقش مهمی درتشخیص، پیش آگهی و پاسخ به درمان دارند. ژن‌های سرطانی- بیضه‌ایی غالبا در بافت نرمال بیضه بیان می‌شوند ولی بیان برخی از آنها در انواعی از سرطان‌ها نیز گزارش شده است. چون بیضه یک مکان محافظت شونده از سیستم ایمنی می‌باشد، در صورت بیان این ژن‌ها در تومور می توان از آنها به عنوان اهداف‌ مناسبی برای ایمونوتراپی سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) استفاده کرد.

روش بررسی: پس از اخذ تعداد 95 نمونه شامل40 نمونه توموری، 40 نمونه مجاور تومور و 15 نمونه نرمال نمونه از بانک زیستی، استخراج RNA از آنها انجام گرفت. سپس RNA های استخراج شده  DNase Treatment  شده و از روی آنها cDNA  ساخته شد و با روش Real-Time PCR، بیان ژنهای ARMC3, TPTE,TTK   به همراه ACTB (کنترل داخلی) مورد بررسی قرار گرفت.

نتیجه: 43.6% از بافت توموری و 25.6%  بافت مجاور تومور رونوشت ARMC3 را بیان کردند.  ARMC3 در 41% از نمونه های تومور افزایش بیان و در 46.2%  كاهش بیان داشته است. همچنین بیان این ژن در  12.8% از نمونه های توموری بدون تغییر بود. این تغییرات از لحاظ آماری معنی دار بودند. 21.6% از بافت توموری و 8.1%  بافت مجاور تومور رونوشتTPTE را بیان کردند. TPTE در 34.1% از نمونه های تومور افزایش بیان و در 58.5% كاهش بیان داشته است. همچنین بیان این ژن در7.3%  از نمونه های توموری بدون تغییر بود. این تغییرات در هر سه گروه معنی دار بودند. 50% از بافت توموری و 20%  بافت مجاور تومور رونوشت TTK را بیان کردند. TTK  در 45%  نمونه های تومور افزایش بیان و در 50%  كاهش بیان داشته است. همچنین بیان این ژن در  5% از نمونه های توموری بدون تغییر بود که در گروه های افزایش و کاهش بیان معنی دار بودند.  لازم به ذکر است که هیچ نمونه نرمالی ژنهای مورد بررسی را بیان نکرد و نیز تمامی نمونه‌ها ژن ACTB را بیان کردند.

بحث: از انجایی که این ژنها دارای بیان بالاتری در نمونه توموری نسبت به مجاور تومور  بوده و نیز از انجا که در نمونه نرمال هیچ بیانی نداشتند حائز اهمیت می باشند. همچنین بیان برخی از این ژنها در بافت مجاور تومور ممکن است با مرحله سرطانی شدن مرتبط و شاید به این دلیل باشد که این بافتها تحت تاثیر تغییرات انکوژنیک و اپی ژنتیک سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) قرار می گیرند. با توجه به این نکات شاید بتوان از این ژنها به عنوان کاندیدی جهت مارکر‌های زیستی مناسب برای سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در نظر گرفت.

کلمات کلیدی: سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)، ژن‌های سرطانی- بیضه ایی، مارکر زیستی، ایمونوتراپی

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب… i

فهرست جداول. v

فهرست اشکال. vii

فصل اول: مقدمه و اهمیت  موضوع. 1

1-1: مقدمه. 2

1-2: اهمیت موضوع وضرورت انجام تحقیق.. 3

1-3: اهداف طرح.. 4

1-3-1: هدف کلی.. 4

1-3-2: اهداف فرعی.. 4

1-3-3: اهداف کاربردی.. 5

1-4: فرضیات… 5

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده 6

2-1: آناتومی و فیزیولوژی PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). 6

2-1-1: ساختار و عملکرد PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). 7

2-1-2: گردش خون PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). 8

2-1-3: تخلیه لنفاوی PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). 9

2-1-4: عصب رسانی PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است): 9

2-1-5: ناهنجاری‌های PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). 9

2-1-6: بیماری‌های خوش خیم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). 9

2-2: سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). 10

2-2-1: شیوع سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در جهان و ایران. 10

2-2-2: کلیت سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). 11

2-2-3: سرطان درجا یا غیرتهاجمی.. 11

2-2-4: سرطان مهاجم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). 12

2-2-5: علل ایجاد سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). 14

2-2-6: علائم سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). 16

2-2-7: تشخیص سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). 17

2-2-8: رده بندی سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). 19

2-2-9: درمان سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). 21

2-2-10: سرطان عود كننده PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). 24

2-2-11: سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در مردان. 24

2-3: ژنتیک سرطان. 25

2-3-1:سرطان. 25

2-3-2: انکوژن‌ها 26

2-3-3: ژنهای سرکوب کننده تومور. 29

2-3-4: اختلالات تنظیم چرخهی سلولی در سرطان. 29

2-3-5: P53 محافظ ژنوم. 31

2-3-6: نقش BRCA1/2. 31

2-3-7: نقص در ماشین ترمیم. 32

2-3-8: توانایی تحریک رگزایی و متاستاز تومورهای بدخیم. 32

2-3-9: بررسی ماركرها در خون افراد مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). 32

2-4: آنتی ژنهای سرطانی- بیضه ایی.. 33

2-4-1: کلاسه بندی ژنهای سرطانی-بیضه ای.. 34

2-4-2:تنظیم بیان آنتی ژنهای سرطانی – بیضه ایی.. 35

2-4-3: عملکرد ژنهای سرطانی-بیضه ای.. 35

2-4-4: ایمونوژنیسیته آنتی ژنهای سرطانی- بیضه ایی.. 35

2-4-5: ژنهای مورد بررسی: ARMC3, TPTE, TTK.. 36

2-5: مبانی تئوریک در  Real-Time PCR.. 38

2-5-1. کنترل داخلی : 39

فصل سوم: مواد و روش ها 41

3-1: نمونه گیری.. 42

3-1-1 .روش جمع آوری و تعداد نمونه ها 42

3-2.استخراج RNA از نمونه بافتهای جمع آوری شده 43

3-2-1 . محلول های مورد نیاز. 43

3-2-2. روش استخراج RNA از بافت… 43

3-2-3 .روش الکتروفورز کردن نمونه  RNAبر روی ژل آگارز 8/0 درصد. 45

3-2-4. ظهور باندهای  RNAبر روی ژل. 45

3-3. تیمار RNA  جهت حذف DNA ژنومی.. 45

3-4 .سنتز cDNA از RNA استخراج شده از بافت… 46

3-5. طراحی پرایمر و پروب و بررسی کیفیت آنها : 46

3-5-1. غلظت بهینه پرایمر. 47

3-5-2. آنالیز منحنی ذوب: 48

3-5-3. غلظت بهینه پروب: 48

3-5-4. تهیه سریال رقت به منظور بررسی كارائی پرایمرها : 48

3-6-. انجام تکنیک Real-Time PCR بر روی نمونه های مورد مطالعه : 48

3-6-1. تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از  Real-Time PCR: 50

3-7. نحوه تجزیه و تحلیل داده ها: 51

فصل چهارم: نتایج و یافته ها 52

4-1. اطلاعات دموگرافیک جمعیت مورد مطالعه. 53

4-2 :آنالیز RNA.. 54

4-2-1 :آنالیز کمی RNA.. 54

4-2-2 :آنالیز کیفی RNA.. 54

4-3. آنالیز کمی  RNA تیمار شده 55

4-4. بهینه سازی پرایمرها 56

4-4-1. آنالیز منحنی ذوب: 58

4-4-2.تعیین غلظت مناسب پروب: 59

4-5. نتایج Real-Time PCR.. 60

4-5-1. آمار توصیفی: 60

4-6. درصد بیان ژن ARMC3. 63

4-7. درصد بیان ژن TPTE. 65

4-8. درصد بیان ژن TTK.. 67

4-9. بررسی درصد بیان همزمان ژن‌های سرطانی- بیضه‌ایی.. 69

فصل پنجم:                                                        بحث، نتیجه گیری    و پیشنهادها 70

پیشنهادات… 74

Abstract: 76

References: 77

 

فهرست جداول

 

جدول3-2: دستورالعمل انجام واکنش بر اساس کیت سازنده 49

جدول3-3 :جدول برنامه زمانی Real-timePCR.. 49

جدول 4-1. خلاصه ای از اطلاعات دموگرافیک. 53

جدول 4-2 :نتایج اندازه گیری غلظت RNA در چند نمونه مجاور تومور و تومور. 54

جدول 4-3 . نتایج غلظت  RNA تیمار شده در چند نمونه تومور و مجاور تومور. 55

جدول4-4: توالی پرایمر و پروب استفاده شده در روش Real-Time PCR.. 56

جدول4-5 : چرخه های آستانه برای ژنها با غلظت های مختلف پرایمر. 57

جدول 4-6: غلظت های بهینه پرایمر و پروب ها 58

جدول4-7: آمار توصیفی چرخه های آستانه. 60

جدول4-8: درصد بیان ARMC3 در نمونه های نرمال، تومور و مجاور تومور. 63

جدول4-9: درصد تغییرات بیان ARMC3 در نمونه تومور نسبت به مجاور. 63

جدول4-10: میانگین ct در بیان ARMC3 در گروه های مختلف بیانی. 64

جدول4-11 :تفاوت  بیان ARMC3 در سه گروه افزایش، کاهش و عدم تغییر. 64

جدول4-12: درصد بیان TPTE در نمونه های نرمال، تومور و مجاور تومور. 65

جدول4-13: درصد تغییرات بیان TPTE در نمونه تومور نسبت به مجاور. 65

جدول4-14: میانگین ct در بیان TPTE در گروه های مختلف بیانی. 66

جدول4-15: تفاوت  بیان TPTE در سه گروه افزایش، کاهش و عدم تغییر بیان. 66

جدول4-16: درصد بیان TTK در نمونه های نرمال، تومور و مجاور تومور. 67

جدول 4-17: درصد تغییرات بیان TTK در نمونه تومور نسبت به مجاور. 67

جدول4-18. میانگین ct در بیان TTK در گروه های مختلف بیانی. T. 68

جدول4-19: تفاوت  بیان TTK در سه گروه افزایش، کاهش و عدم تغییر بیان. 68

جدول4-20: بررسی درصد بیان همزمان ژن‌های سرطانی- بیضه‌ایی در نمونه‌های توموری  69

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-1: شماتیکی از ساختار میکروسکوپی PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). 8

شکل1-2: ARMC3  دارای 19 اگزون می باشد. 37

شکل 3-1. نمایی از برنامه دمایی دستگاه مورد استفاده 50

شکل 4-1. ظهور باندهای18S و 28SRNA ریبوزومی حاصل از الکتروفورز نمونه های RNA بر ژل اگارز 8/0%  55

شكل4-2. نتایج اولیه بهینه سازی پرایمرها. 57

شکل4-3: منحنی ذوب سمت راست ARMC3 وسط TPTE سمت چپ TTK.. 58

شکل 4-4. نتیجه انجام الکتروفورز بر روی محصولات PCR. 59

شکل 4-5. نمایی از Amplification Plot  ژنهای مورد بررسی. 62

 

 

 

فصل اول: مقدمه و اهمیت  موضوع


1-1: مقدمه

سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) شایع ترین سرطان در زنان (23 درصد از کل سرطان ها)، با وقوع بیش از یک میلیون مورد جدید در سال در سراسر جهان می باشد و هنوز علت عمده مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان با 411.000 مرگ و میر سالانه (14٪ از مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان) بوده و روی هم رفته رتبه دوم مرگ و میر در دو جنس مرد و زن در سطح جهان را به خود اختصاص داده است.(1, 2). میزان مرگ و میر ناشی از سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در ایران 1.7 در هر 100.000 مورد گزارش شده است که نسبت استاندارد شده سنی این بیماری حدود 24 مورد در هر 100،000 زن در سال تخمین زده می شود و با در نظر گرفتن این نکته که ایران دارای حدود 35 میلیون زن می باشد، این آمار نشان دهنده  7000 مورد جدید سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در سال می باشد (3-5).

از آنجایی که زن به عنوان نقطه ثقل خانواده بوده و با درگیری زن به نوعی تمام افراد خانواده و حتی تربیت فرزندان نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت پرداختن به این موضوع و یافتن راهکارهای تشخیصی و درمانی روز به روز اهمیت بیشتری می یابد. امروزه  درمان سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) از طریق جراحی و سپس شیمی درمانی یا اشعه درمانی یا هر دو انجام می شود. سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در مراحل اولیه پیش آگهی خوبی داشته و  عموما از طریق lumpectomy  و اشعه درمانی درمان می شوند . سرطان های پیشرفته تر عموما از طریق  جراحی   (lumpectomy or mastectomy) و شیمی درمانی وگاهی اوقات اشعه درمانی درمان می شوند . سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) متاستاز دهنده  تقریبا غیر قابل درمان است و از طریق ترکیبی از درمان ها کنترل می شود (6, 7). علی رغم افزایش شیوع سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ، بدلیل تغییر تدابیر درمانی مرگ و میر آن کاهش یافته است. با این وجود هنوز درصد قابل توجهی از کل موارد سرطان و مرگ و میر  ناشی از آن مربوط به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) است(8). رسیدن به روش های جدید درمانی سرطان بسیار ضروری به نظر می رسد و ایمنی درمانی امروزه به عنوان یک انقلاب در درمان سرطانها محسوب می شود. یکی از این روش ها تهیه واکسن ضد سرطان بوده که با تحریک پاسخ ایمنی جهت تشخیص و نابود کردن سلول سرطانی استفاده می شود. بعضی واکسنها می توانند بر پایه آنتی ژنهای ویژه باشند مانند CT  آنتی ژنها (cancer-testis antigens) که به صورت ویژه در تومورها بیان می شوند و بیان محدودی در سایر بافتها دارند(9).

CTآنتی ژنها اولین بار در سال 1991توسط  Bruggen و همکارانش زمانی که اولین آنتی ژن  توموری به طور چشمگیری باعث تغییر پاسخ ایمونولوژی تومور شده بود، کشف شدند. آنها از طریق  لنفوسیتهای سیتوتوکسیک T مشتق شده از بیماران توموری  در محیط  آزمایشگاه( in vitro) ژن mz2 E  که درسل لاین ملانومای انسانی بیان می شد را شناسایی کردند(10) .

1-2: اهمیت موضوع وضرورت انجام تحقیق

از آنجا که  برخی از آنتی ژنهای بیضه الگوی بیان محدودی دارند، اگر در سرطانها بیان شوند می توانند ایمونوژنیک بوده و مرتبا توسط سیستم ایمنی بیماران سرطانی تشخیص داده شوند، بنابراین می توانند کاندیدای مناسبی برای ایمونوتراپی سرطانها بوده و به عنوان بیومارکرهایی برای تشخیص زودرس سرطان نیز بکار روند(11). بر همین اساس بود که Scanlan  و همکاران در مطالعه ای در سال 2002  ،CTAG  ها را به عنوان اهداف مناسبی برای ایمونوتراپی سرطان ها معرفی کردند (12) .

ژنهای سرطان – بیضه گروه هتروژنی از پروتئین های ایمونوژنیک  ( آنتی ژن های سرطان –  بیضه Antigen = CTAG Cancer/Testis) را بیان می کنند که اغلب به طور انحصاری در بافت نرمال بیضه و درصدی از انواع تومورهای متفاوت بیان می شوند . این آنتی ژنها پروتئین هایی هستند که به طور طبیعی در سلولهای زایشی مردان بیان می شوند. اغلب این آنتی ژنها در بیضه و بعضی از آنها نیز در تخمدان و تروفوبلاست ها بیان می شوند. سلولهای زایشی نارس (اووگونی و اووسیت اولیه) این آنتی ژنها را بیان می کنند اما بیان آنها در فولیکول و اووسیت دیده نشده است. در بیضه محل حضور این آنتی ژنها به طور معمول در فضای بینابینی بیضه بوده و این سلولها هیچ وقت در توبولهای semin ferous  دیده  نمی شوند.

بر طبق اطلاعاتی که در پایگاه اطلاعاتی ژن سرطان –  بیضه ( Cancer/Testis Gene Database  )  وجود دارد ، تا کنون بیش از 150 عضو از این خانواده ژنی سرطان – بیضه شناسایی شده است (13). بر اساس اختصاصیت بافتی و  ایمونوژنیسیته Cancer Testis Antigen  ها و به این دلیل که آنها در اغلب بافتهای نرمال بیان نمی شوند بنابراین در صورت  بیان آنها در بافت توموری می توان از آنها به عنوان کاندیدای مناسبی برای ایمونوتراپی سرطان و تهیه واکسن سرطان بر اساس این آنتی ژن ها استفاده کرد. لازم به ذکر است که در نمونه های مختلف از بافت های  تومورال  انواع مختلفی از این نوع ژن ها بیان می شوند که با وجود اشتراکات زیاد در بیان آنها، کمیت آنها در هر بافت متفاوت است. بر این اساس کمیت بیان این ژن ها نیز در ایمونوتراپی سرطان ها اهمیت دارد(14). از جمله نکات مثبت استفاده از روش های ایمونوتراپی در در مان سرطان و اینگونه واکسن ها،  می توان به عوارض اندک این روش ها اشاره کرد. بسیاری از مطالعات فاز 1 که در آنها انواع مختلفی از این واکسن ها در مورد تعدادی از بدخیمی ها استفاده شده است، به بی ضرر بودن این روش ها اشاره داشته اند(15).

 

1-3: اهداف طرح

1-3-1: هدف کلی

بررسی بیان  ژنهای سرطانی  -بیضه ای (Cancer / Testis Genes)  TTK ،ARMC3 ، TPTE در نمونه بافت بیماران مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)  و مقایسه آن با بافت نرمال

1-3-2: اهداف فرعی

بررسی بیان ژن TTK در نمونه بافت سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)

بررسی بیان ژن TTK در نمونه بافت نرمال PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)

بررسی بیان  ژن  ARMC3در نمونه بافت سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)

بررسی بیان ژن ARMC3در نمونه بافت نرمال PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)

بررسی بیان ژن TPTE در نمونه بافت سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)

بررسی بیان ژن TPTE در نمونه بافت نرمال PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)

مقایسه بیان ژن TTK در نمونه بافت سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) با نمونه بافت نرمال PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)

مقایسه بیان ژن ARMC3 در نمونه بافت سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) با نمونه بافت نرمال PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)

مقایسه بیان ژن TPTE در نمونه بافت سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) با نمونه بافت نرمال PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)

1-3-3: اهداف کاربردی

استفاده از الگوی بیان ژن  TTK و ARMC3 و TPTE به عنوان مارکرهای  تشخیص زودرس سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) و  نیز جهت ساخت دارو یا واکسن های ایمونولوژیکی علیه سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در صورت تایید

1-4: فرضیات

ژن TTK در نمونه بافت سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) بیان می شود.

ژن ARMC3 در نمونه بافت سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) بیان می شود.

ژن TPTE در نمونه بافت سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) بیان می شود.

بیان ژن TTK در نمونه بافت سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) با بافت نرمال PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) متفاوت است.

بیان ژن ARMC3در نمونه بافت سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) با بافت نرمال PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) متفاوت است.

بیان ژن TPTE در نمونه بافت سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) با بافت نرمال PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) متفاوت است.

 

 


فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

2-1: آناتومی و فیزیولوژی PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)

2-1-1: ساختار و عملکرد PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)

PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) از بافت غده ای و مجرایی، همراه با بافت فیبری تشکیل شده است که لوب‌های PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) را به همدیگر متصل می‌کند. این جفت غده PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)ی بین دومین تا ششمین دنده، روی عضله PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)ی بزرگ که از جناغ تا خط وسط زیر بغل کشیده می‌شود، قرار گرفته اند. هرکدام از PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)‌ها از 12 تا20 لوب مخروطی شکل تشکیل شده است. این غده از هنگام بلوغ تا مرگ دستخوش یکسری تغییرات ثابت فیزیکی و فیزیولوژیک می‌شود این تغییرات بیشتر مربوط به دوره‌های قاعدگی، حاملگی و یائسگی می‌باشد. اهمیت بیماریهای PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در جوامع با افزایش روزافزون موارد ابتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) افزایش می‌یابد(16, 17).

بافت عروقی و همبندی PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) از مزانشیم مشتق می‌شوند که مسئول نگهداری و حمایت PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) بوده که از به هم پیوستن فاشیای پکتورالیس عمقی،و فاشیای عضله سراتوس بوجود آمده و در بین بافتهای چربی و لوبولهای PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)ی تا پوست امتداد یافته و به آن لیگامان کوپر گفته می شود و درگیری آن در سرطان های PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) مسئول تغییر شکل ظاهری پوست (نظیر فرورفتگی یا پوست پرتقالی شدن ) است(18).

اولین نشانه‌های غده‌های PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)ی به صورت ضخیم شدن نوار مانندی از اپیدرم می‌باشد که خط PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)ی[1] یا ستیغ PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)ی[2] نامیده می شود. این خط در رویان هفت هفته ای، در هر طرف بدن از قاعده اندام فوقانی تا ناحیه اندام تحتانی کشیده می‌شود. البته بخش عمده ای از خط PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)ی مدت کمی پس از تشکیل ناپدید می‌شود، ولی بخش کوچکی در ناحیه قفسه سینه باقی می‌ماند و به مزانشیم زیرین نفوذ می‌کند. در اواخر زندگی جنین، شاخه‌های اپی تلیالی، مجرا دارا می‌شوند و مجاری  شیربر را تشکیل می‌دهند. مجاری  شیربر  به حفره اپی تلیال کوچک نوک PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)ی باز می‌شوند، مدت کمی بعد از تولد مزانشیم زیرین سبب تبدیل این حفره به نیپل – می‌شود. در هنگام تولد PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)‌ها در هر دو جنس مشابه هم می‌باشند و فقط دارای مجاری شیری اصلی می‌باشند. در جنس مونث PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) تا هنگام بلوغ، نارس می‌ماند. پس از آن PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)‌ها در پاسخ به استروژن و پروژسترون مترشحه از تخمدان‌ها به سرعت شروع به رشد می‌کنند. این تحریکات هورمونی موجب تکثیر بافت غده ای و نیز بافت‌های پیوندی و چربی نگهدارنده PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) می‌شوند. بافت‌های غده ای تا زمان بارداری به تکامل نهایی خود نمی رسند. پس از زایمان، مجاری داخل لوبولی به سرعت تکامل یافته و تشکیل جوانه‌هایی را می‌دهند که تبدیل به آلوئول خواهند شد(16, 17).

2-1-2: گردش خون PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)

بافت PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) توسط خونی که حامل اکسیژن می‌باشد تغذیه می‌شود این مواد از طریق رگ‌های فرعی شریان سینه ای در زیر بغل و شریان‌های بین دنده ای که از شریان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)ی داخلی تغذیه می‌شوند به بافت PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) می‌رسند. در امتداد شریان‌ها وریدهایی وجود دارد که خون را به طرف قلب باز می‌گردانند. جریان خون PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) از این نظر اهمیت دارد که سلولهای سرطانی PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ازطریق این عروق به مناطق دیگر بدن گسترش می‌یابند(16)

تعداد صفحه : 95

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.