رشته حسابداری

پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام

در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی کوشیار(غیر انتفاعی غیردولتی)

پایان نامه کارشناسی ارشد

مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام

در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما

دکتر رضا آقاجان نشتایی

اسفند 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب                                                       صفحه

فصل اول کلیات پژوهش… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت پژوهش… 4

1-4- جنبه جدید و نوآورانه  بودن. 5

1-5- اهداف پژوهش… 5

1-5-1- اهداف علمی پژوهش… 5

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش… 5

1-6- سوال پژوهش… 6

1-7- فرضیه ها 6

1-8-متغیر های پژوهش… 7

1-8-1-متغیر مستقل.. 7

1-8-2- متغیر کنترلی.. 8

1-8-3- متغیر های وابسته. 8

1-9- استفاده کنندگان پژوهش… 10

1-10 –  قلمرو پژوهش… 10

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش… 11

2-1- مقدمه. 12

2-2 – نقدشوندگی و مفاهیم مرتبط با آن. 12

2-2-1- مفهوم نقدشوندگی.. 12

2-2-2- نقدشوندگی بازار 13

2-2-3- ریسک و بازده و نقدشوندگی.. 13

2-2-4- هموار سازی سود. 14

2-2-5- حاکمیت شر کتی و نقدشوندگی سهام: 14

2-2-6- کیفیت افشا 14

2-2-7- نقد شوندگی دارایی ها و نقد شوندگی سهام: 14

2-3- کیفیت سود و مفاهیم مرتبط با آن. 15

2-3-1- اهداف گزارشگری سود. 15

2-3-2- محتوای اطلاعاتی سود حسابداری.. 15

2-3-3- دیدگاه‌های مختلف پیرامون محتوای اطلاعاتی سود حسابداری.. 16

2-3-4-تصمیمات تأثیرگذار بر محتوای اطلاعاتی سودحسابداری.. 17

2-4- ظهورتئوری کیفیت سود. 18

2-4-1-تئوری روش های محافظه کارانه. 19

2-4-2-تئوری روش های تندرو 19

2-4-3-تئوری روش های مختلط.. 19

2-4-4-تئوری روش های با ثبات.. 20

2-5-عوامل تاثیرگذار بر کیفیت سود. 20

2-5-1- ویژگیهای شرکت به عنوان عامل تاثیرگذار بر کیفیت سود. 20

2-5-1-1-عملکرد شرکت.. 20

2-5-1-2- رشد و سرمایه‌گذاری درشرکت.. 21

2-5-1-3-بدهی شر کت.. 21

2-5-1-4-اندازه شرکت.. 21

2-5-2- شیوه‌های گزارشگری مالی و کیفیت سود. 21

2-5-3- حاکمیت و کنترل شرکت و تاثیر آن بر کیفیت سود. 22

2-5-3-1-هئیت مدیره و کیفیت سود. 23

2-5-3-2- فرایندها و روش های کنترل داخلی.. 23

2-5-3-3-مالکیت مدیریتی (داخلی) 24

2-5-3-4-پاداش مدیران و کیفیت سود. 24

2-5-4-کیفیت حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت سود. 24

2-6- پیشینه پژوهش… 25

2-6-1-پژوهش های خارجی.. 25

2-6-2- پژوهش های داخلی.. 30

فصل سوم روش پژوهش… 33

3-1-مقدمه. 34

3-2- سوالات و فرضیات پژوهش… 34

3-2-1-سوالات پژوهش… 34

3-2-2- فرضیات پژوهش… 34

3-3-روش پژوهش… 35

3-4-جامعه آماری.. 35

3-5-روش نمونه گیری.. 35

3-6-حجم نمونه آماری.. 36

3-8-دوره زمانی پژوهش… 37

3-9-متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها 37

3-9-1- متغیر وابسته. 37

3-9-2- متغیر مستقل(کیفیت سود) 38

3-9-2-1- کیفیت اقلام تعهدی.. 39

3-9-2-2- هموارسازی سود(یکنواختی سود) 39

3-9-3- متغیر کنترلی.. 40

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها 40

3-10-1-تحلیل توصیفی داده ها 40

3-10-2- مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها 40

3-10-2-1- مدل  جانبی اول (کیفیت اقلام تعهدی) 41

3-10-2-2- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی1-1. 41

3-10-2-3- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی1-2. 41

3-10-2-4- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی2-1. 41

3-10-2-5- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی2-2. 42

3-10-2-6- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-1. 42

3-10-2-7- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-2. 42

3-10-2-8- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی4-1. 42

3-10-2-9- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 4-2. 43

3-10-2-10- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی5-1. 43

3-10-2-12- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی6-1. 44

3-10-2-13- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 6-2. 44

3-10-2-14- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی7-1. 44

3-10-2-15- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 7-2. 44

3-11- روش های آماری مورد استفاده 46

3-11-1- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی.. 46

3-11-2- نرمال بودن. 47

3-11-3- ناهمسانی واریانس… 48

3-11-4- خودهمبستگی.. 48

3-11-5- هم خطی.. 49

3-11-6-آزمون مانایی.. 49

3-11-7-آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر. 50

3-11-8-آزمون هاسمن.. 50

3-11-9-آزمونt 51

3-11-10-ضریب تعیین.. 51

3-11-11- آزمون F رگرسیون. 52

3-11-12- برآورد ضرایب رگرسیون. 52

3-11-12-1- روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 52

3-11-12-2- روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) 53

3-12- خلاصه فصل.. 54

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ‏ها 55

4-1- مقدمه. 56

4-2-آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره 56

4-3-تجزیه و تحلیل مدل جانبی.. 57

4-3-1-آمار توصیفی.. 57

4-3-2-آزمون نرمال بودن متغیر وابسته (جمع اقلام تعهدی سرمایه در گردش) 58

4-3-3- آزمون مانایی متغیرها 59

4-3-4- آزمون همخطی.. 61

4-3-5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل های جانبی.. 61

4-3-5-1-آزمون F لیمر. 62

4-3-5-2- نتایج حاصل از برآورد مدل جانبی.. 62

4-3-5-3). آزمون همسان بودن واریانس خطا 64

4-3-5-4- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی.. 64

4-4-تجزیه و تحلیل مدل های نهایی.. 65

4-4-1-آمار توصیفی.. 65

4-4-2-آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته(شاخص های نقدشوندگی سهام) 71

4-4-3- آزمون مانایی متغیرها 74

4-4-4- آزمون همخطی.. 74

4-4-5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل نهایی.. 75

4-4-5-1- آزمون F لیمر. 75

4-4-5-2- آزمون هاسمن.. 77

4-4-5-3- نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش… 78

4-4-5-4- آزمون همسان بودن واریانس خطا 93

4-4-5-5- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی.. 94

4-5- خلاصه فصل.. 95

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.. 96

5-1-مقدمه. 97

5-2- مروی برخط مشی کلی پژوهش… 97

5-3- فرضیات پژوهش و نتایج مدل. 98

5-4-بحث.. 102

5-5- محدودیت های پژوهش… 103

5-6-پیشنهادات.. 103

5-6-1-پیشنهادات کاربردی.. 103

5-6-2-پیشنهاد آتی.. 103

7-5- خلاصه فصل.. 104

منابع و ماخذ. 105

 

 

فهرست جداول

 

جدول 3-1 روش انتخاب نمونه. 36

جدول 4-1 آزمون های آماری جهت تعیین رگرسیون چند متغیره 56

جدول 4-2  آمار توصیفی مدل جانبی.. 58

جدول 4-3  نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل های جانبی.. 60

جدول 4-4  ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای مستقل مدل جانبی.. 61

جدول 4-5  نتایج آزمونF لیمر مدل جانبی.. 62

جدول 4-6  نتایج برآورد مدل جانبی.. 63

جدول 4-7  نتایج آزمون همسان بودن واریانس پسماند مدل جانبی.. 64

جدول 4-8  آمار توصیفی مدل نهایی.. 66

جدول 4-9  نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل نهایی.. 73

جدول 4-10 ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای مستقل مدل نهایی.. 74

جدول4-11  نتایج آزمونF لیمر فرضیه های پژوهش… 76

جدول4-12  نتایج آزمون هاسمن فرضیه های پژوهش… 78

جدول4-13  نتایج برآورد فرضیه فرعی 1-1. 79

جدول4-14  نتایج برآورد فرضیه فرعی 1-2. 80

جدول4-15  نتایج برآورد فرضیه فرعی 2-1. 81

جدول4-16  نتایج برآورد فرضیه فرعی 2-2. 82

جدول4-17  نتایج برآورد فرضیه فرعی 3-1. 83

جدول4-18  نتایج برآورد فرضیه فرعی 3-2. 84

جدول4-19  نتایج برآورد فرضیه فرعی 4-1. 85

جدول4-20  نتایج برآورد فرضیه فرعی 4-2. 86

جدول4-21  نتایج برآورد فرضیه فرعی 5-1. 87

جدول4-22  نتایج برآورد فرضیه فرعی 5-2. 88

جدول4-23  نتایج برآورد فرضیه فرعی 6-1. 89

جدول4-24  نتایج برآورد فرضیه فرعی 6-2. 90

جدول4-25  نتایج برآورد فرضیه فرعی7-1. 91

جدول4-26  نتایج برآورد فرضیه فرعی 7-2. 92

جدول4-27  نتایج آزمون همسان بودن واریانس پسماند فرضیه های فرعی.. 93

جدول5-28   نتایج فرضیات.. 101

 

فهرست مطالب                                                       صفحه

فصل اول کلیات پژوهش… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت پژوهش… 4

1-4- جنبه جدید و نوآورانه  بودن. 5

1-5- اهداف پژوهش… 5

1-5-1- اهداف علمی پژوهش… 5

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش… 5

1-6- سوال پژوهش… 6

1-7- فرضیه ها 6

1-8-متغیر های پژوهش… 7

1-8-1-متغیر مستقل.. 7

1-8-2- متغیر کنترلی.. 8

1-8-3- متغیر های وابسته. 8

1-9- استفاده کنندگان پژوهش… 10

1-10 –  قلمرو پژوهش… 10

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش… 11

2-1- مقدمه. 12

2-2 – نقدشوندگی و مفاهیم مرتبط با آن. 12

2-2-1- مفهوم نقدشوندگی.. 12

2-2-2- نقدشوندگی بازار 13

2-2-3- ریسک و بازده و نقدشوندگی.. 13

2-2-4- هموار سازی سود. 14

2-2-5- حاکمیت شر کتی و نقدشوندگی سهام: 14

2-2-6- کیفیت افشا 14

2-2-7- نقد شوندگی دارایی ها و نقد شوندگی سهام: 14

2-3- کیفیت سود و مفاهیم مرتبط با آن. 15

2-3-1- اهداف گزارشگری سود. 15

2-3-2- محتوای اطلاعاتی سود حسابداری.. 15

2-3-3- دیدگاه‌های مختلف پیرامون محتوای اطلاعاتی سود حسابداری.. 16

2-3-4-تصمیمات تأثیرگذار بر محتوای اطلاعاتی سودحسابداری.. 17

2-4- ظهورتئوری کیفیت سود. 18

2-4-1-تئوری روش های محافظه کارانه. 19

2-4-2-تئوری روش های تندرو 19

2-4-3-تئوری روش های مختلط.. 19

2-4-4-تئوری روش های با ثبات.. 20

2-5-عوامل تاثیرگذار بر کیفیت سود. 20

2-5-1- ویژگیهای شرکت به عنوان عامل تاثیرگذار بر کیفیت سود. 20

2-5-1-1-عملکرد شرکت.. 20

2-5-1-2- رشد و سرمایه‌گذاری درشرکت.. 21

2-5-1-3-بدهی شر کت.. 21

2-5-1-4-اندازه شرکت.. 21

2-5-2- شیوه‌های گزارشگری مالی و کیفیت سود. 21

2-5-3- حاکمیت و کنترل شرکت و تاثیر آن بر کیفیت سود. 22

2-5-3-1-هئیت مدیره و کیفیت سود. 23

2-5-3-2- فرایندها و روش های کنترل داخلی.. 23

2-5-3-3-مالکیت مدیریتی (داخلی) 24

2-5-3-4-پاداش مدیران و کیفیت سود. 24

2-5-4-کیفیت حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت سود. 24

2-6- پیشینه پژوهش… 25

2-6-1-پژوهش های خارجی.. 25

2-6-2- پژوهش های داخلی.. 30

فصل سوم روش پژوهش… 33

3-1-مقدمه. 34

3-2- سوالات و فرضیات پژوهش… 34

3-2-1-سوالات پژوهش… 34

3-2-2- فرضیات پژوهش… 34

3-3-روش پژوهش… 35

3-4-جامعه آماری.. 35

3-5-روش نمونه گیری.. 35

3-6-حجم نمونه آماری.. 36

3-8-دوره زمانی پژوهش… 37

3-9-متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها 37

3-9-1- متغیر وابسته. 37

3-9-2- متغیر مستقل(کیفیت سود) 38

3-9-2-1- کیفیت اقلام تعهدی.. 39

3-9-2-2- هموارسازی سود(یکنواختی سود) 39

3-9-3- متغیر کنترلی.. 40

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها 40

3-10-1-تحلیل توصیفی داده ها 40

3-10-2- مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها 40

3-10-2-1- مدل  جانبی اول (کیفیت اقلام تعهدی) 41

3-10-2-2- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی1-1. 41

3-10-2-3- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی1-2. 41

3-10-2-4- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی2-1. 41

3-10-2-5- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی2-2. 42

3-10-2-6- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-1. 42

3-10-2-7- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-2. 42

3-10-2-8- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی4-1. 42

3-10-2-9- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 4-2. 43

3-10-2-10- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی5-1. 43

3-10-2-12- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی6-1. 44

3-10-2-13- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 6-2. 44

3-10-2-14- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی7-1. 44

3-10-2-15- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 7-2. 44

3-11- روش های آماری مورد استفاده 46

3-11-1- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی.. 46

3-11-2- نرمال بودن. 47

3-11-3- ناهمسانی واریانس… 48

3-11-4- خودهمبستگی.. 48

3-11-5- هم خطی.. 49

3-11-6-آزمون مانایی.. 49

3-11-7-آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر. 50

3-11-8-آزمون هاسمن.. 50

3-11-9-آزمونt 51

3-11-10-ضریب تعیین.. 51

3-11-11- آزمون F رگرسیون. 52

3-11-12- برآورد ضرایب رگرسیون. 52

3-11-12-1- روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 52

3-11-12-2- روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) 53

3-12- خلاصه فصل.. 54

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ‏ها 55

4-1- مقدمه. 56

4-2-آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره 56

4-3-تجزیه و تحلیل مدل جانبی.. 57

4-3-1-آمار توصیفی.. 57

4-3-2-آزمون نرمال بودن متغیر وابسته (جمع اقلام تعهدی سرمایه در گردش) 58

4-3-3- آزمون مانایی متغیرها 59

4-3-4- آزمون همخطی.. 61

4-3-5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل های جانبی.. 61

4-3-5-1-آزمون F لیمر. 62

4-3-5-2- نتایج حاصل از برآورد مدل جانبی.. 62

4-3-5-3). آزمون همسان بودن واریانس خطا 64

4-3-5-4- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی.. 64

4-4-تجزیه و تحلیل مدل های نهایی.. 65

4-4-1-آمار توصیفی.. 65

4-4-2-آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته(شاخص های نقدشوندگی سهام) 71

4-4-3- آزمون مانایی متغیرها 74

4-4-4- آزمون همخطی.. 74

4-4-5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل نهایی.. 75

4-4-5-1- آزمون F لیمر. 75

4-4-5-2- آزمون هاسمن.. 77

4-4-5-3- نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش… 78

4-4-5-4- آزمون همسان بودن واریانس خطا 93

4-4-5-5- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی.. 94

4-5- خلاصه فصل.. 95

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.. 96

5-1-مقدمه. 97

5-2- مروی برخط مشی کلی پژوهش… 97

5-3- فرضیات پژوهش و نتایج مدل. 98

5-4-بحث.. 102

5-5- محدودیت های پژوهش… 103

5-6-پیشنهادات.. 103

5-6-1-پیشنهادات کاربردی.. 103

5-6-2-پیشنهاد آتی.. 103

7-5- خلاصه فصل.. 104

منابع و ماخذ. 105

 

 

فهرست جداول

 

جدول 3-1 روش انتخاب نمونه. 36

جدول 4-1 آزمون های آماری جهت تعیین رگرسیون چند متغیره 56

جدول 4-2  آمار توصیفی مدل جانبی.. 58

جدول 4-3  نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل های جانبی.. 60

جدول 4-4  ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای مستقل مدل جانبی.. 61

جدول 4-5  نتایج آزمونF لیمر مدل جانبی.. 62

جدول 4-6  نتایج برآورد مدل جانبی.. 63

جدول 4-7  نتایج آزمون همسان بودن واریانس پسماند مدل جانبی.. 64

جدول 4-8  آمار توصیفی مدل نهایی.. 66

جدول 4-9  نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل نهایی.. 73

جدول 4-10 ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای مستقل مدل نهایی.. 74

جدول4-11  نتایج آزمونF لیمر فرضیه های پژوهش… 76

جدول4-12  نتایج آزمون هاسمن فرضیه های پژوهش… 78

جدول4-13  نتایج برآورد فرضیه فرعی 1-1. 79

جدول4-14  نتایج برآورد فرضیه فرعی 1-2. 80

جدول4-15  نتایج برآورد فرضیه فرعی 2-1. 81

جدول4-16  نتایج برآورد فرضیه فرعی 2-2. 82

جدول4-17  نتایج برآورد فرضیه فرعی 3-1. 83

جدول4-18  نتایج برآورد فرضیه فرعی 3-2. 84

جدول4-19  نتایج برآورد فرضیه فرعی 4-1. 85

جدول4-20  نتایج برآورد فرضیه فرعی 4-2. 86

جدول4-21  نتایج برآورد فرضیه فرعی 5-1. 87

جدول4-22  نتایج برآورد فرضیه فرعی 5-2. 88

جدول4-23  نتایج برآورد فرضیه فرعی 6-1. 89

جدول4-24  نتایج برآورد فرضیه فرعی 6-2. 90

جدول4-25  نتایج برآورد فرضیه فرعی7-1. 91

جدول4-26  نتایج برآورد فرضیه فرعی 7-2. 92

جدول4-27  نتایج آزمون همسان بودن واریانس پسماند فرضیه های فرعی.. 93

جدول5-28   نتایج فرضیات.. 101

 

 

 

فهرست نمودارها

 

نگاره 1  نمودار توزیع نرمال متغیر وابسته بعد از نرمال سازی.. 59

نگاره 2  نمودار توزیع نرمال جملات پسماند در مدل جانبی.. 64

نگاره 3  نمودار توزیع نرمال زمان انتظار معامله، ارزش معاملات و گردش سهام شناورآزاد بعد از نرمال سازی.. 72

نگاره 4  نمودار توزیع نرمال جملات پسماند در فرضیه های فرعی.. 94

 

چکیده:

 

مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 

سعید نریمانی

 

پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در جهت روشن ساختن رابطه­ بین کیفیت­ سود و نقدشوندگی سهام و همچنین ارزیابی تاثیر کیفیت سود بر نقدشوندگی سهام صورت  پذیرفته است. در این پژوهش 96شرکت­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5ساله 1387-1392 (با یکسال تقدم)به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت سود می باشد که با دو شاخص(کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود)اندازه گیری می شود، برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی از الگوی کیفیت سود دیچاو و هموارسازی سود از الگوی کیفیت لویز استفاده شده است.همچنین در جهت سنجش میزان نقدشوندگی سهام از هفت متغیر نقدشوندگی که متغیر وابسته می باشند استفاده شده که عبارتند از: درصد سهام شناورآزاد، تعداد روزهای معاملاتی، زمان انتظار معامله، حجم معاملات، گردش سهام، ارزش معاملات سهام و گردش سهام شناور،و متغیر کنترلی این پژوهش قیمت بازار سهام می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون و داده های ترکیبی استفاده شده است.

نتایج آزمونهای فرعی نشانگر کیفیت اقلام تعهدی ارتباط معکوس و معنادار با درصد سهام شناور آزاد و زمان انتظار معامله ؛ ارتباط مستقیم با تعداد روزهای معاملاتی،و گردش سهام دارد؛ در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی با حجم معاملات، ارزش معاملات و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد.

در عین حال نتایج نشان داد که هموارسازی سود ارتباط معکوس و معنادار با تعداد روزهای معاملاتی ؛ ارتباط مستقیم با گردش سهام دارد، در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین هموارسازی سود با درصد سهام شناور آزاد، حجم معاملات، ارزش معاملات،زمان انتظار معامله و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد.

 

 

واژه­ های کلیدی: کیفیت سود، نقدشوندگی سهام،بورس اوراق بهادا

-1- مقدمه

سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه، یكی‌از‌ موارد ضروری واساسی ‌در فرایند رشد ‌و توسعه‌اقتصادی ‌هر كشور است. از بورس اوراق بهادار می توان به عنوان نماد بازار سرمایه یاد کرد. مدیران سرمایه­ گذاری، ‌مدیران پرتفوی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی كه در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می‌پردازند، برای حفظ و‌افزایش ارزش سبد سرمایه‌گذاری خود‌ باید عوامل مختلف مؤثر بر بازده پرتفوی دارایی­ های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی را مطالعه نموده و سعی کنند، منابع مالی خود ‌را در داراییهای مالی سرمایه‌گذاری نمایند كه بیشترین بازده‌ و كمترین ریسك را برای آنان در برداشته باشد. (طالب نیا، 1389).

اکثر سرمایه‌گذاران در مقطع سرمایه‌گذاری  نقدشوندگی را به عنوان مزیت سرمایه‌گذاری در نظر می­ گیرند، و به سرمایه‌گذاری در‌ اوراق سهامی می‌پردازند(درصورت ثابت بودن نسبی سایر شرایط) که دارای نقدشوندگی بالا است. هر‌چه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد. شواهد تجربی نشان می دهد که عامل عدم نقدشوندگی در سرمایه‌گذاری­ها می ­تواند نقش مهمی را ایفا‌نماید. به عبارت دیگر برخی سرمایه‌گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی خود نیاز داشته‌ باشند که در چنین شرایطی قدرت نقدشوندگی می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد. نقدشوندگی به معنای سرعت تبدیل سرمایه‌گذاری­ها به وجه نقد است. به عبارت بهتر منظور از نقدشوندگی صرفا سهولت خرید و فروش سهام می باشد.

معیار های زیادی برای نقدشوندگی در مطالعه های پیشین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در یک دسته­بندی می­توان این معیار‌ها را به دو دسته معیار های اطلاعاتی و معیار­های معاملاتی نقدشوندگی تقسیم‌ کرد (رحمانی، حسینی، رضاپور،1389). در مورد معیار های اطلاعاتی اعتقاد براین است که در قبال اطلاعات به طور مستقیم واکنش نشان می دهند،  و ابراز و افشا یا عدم افشای به موقع اطلاعات مورد نیاز و مورد انتظار منجر به تغییر در این معیار‌ها می‌گردد. معیار‌های معاملاتی بیشتر از رفتار سرمایه‌گذاران تاثیر می پذیرد.

همچنین در مطالعات گذشته تاثیر عوامل متعددی بر این معیار ها مورد مطالعه قرار گرفته است. عواملی چون سود نقدی ،کیفیت افشا، اندازه شرکت، نوسان بازده، از جمله این عوامل هستند. با مطالعه‌ و ‌بررسی این مطالعات نمی‌توان عامل عدم تقارن اطلاعات را نادیده گرفت. چرا که در اکثر این مطالعات  تاثیر متغیر مستقل پژوهش بر نقدشوندگی سهام از مجرای تاثیر متغیر مستقل بر عدم تقارن­اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است.  این بحث یعنی چگونگی تاثیر عدم‌تقارن‌اطلاعاتی بر نقدشوندگی به صورت زیر تبیین می شود.

هزینه بازارگردان ها به سه بخش تقسیم می­ شود:هزینه های فرایند سفارش، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های انتخاب نادرست. هزینه های فرایند درخواست خرید و فروش(سفارش)، هزینه­ هایی هستند که به طور مستقیم با ارائه خدمات بازارگردانی در ارتباط است و شامل اقلامی همچون عضویت در بورس، اجاره فضای بورس، هزینه­ های کامپیوتری، هزینه­ های خدمات اطلاعاتی، هزینه­ های نیروی کار می باشد. هزینه­ های نگهداری موجودی­ها، هزینه­ هایی است که یک بازارگردان به دلیل مسئولیتی که در تجهیز سرمایه‌گذاران ‌به ‌فوریتهای مبادله(نقدشوندگی)دارد، متحمل می شود.

هزینه‌های انتخاب نادرست به این دلیل ایجاد می شود که ممکن است، بازارسازها با افرادی وارد معامله شوند که از اطلاعات بیشتری نسبت به آنان برخوردار باشند. به عبارت دیگر طرف دوم معامله دارای اطلاعات نهانی باشند. بازاراسازها برای مقابله با این ریسک اقدام به افزایش  شکاف بین قیمتهای  خرید و فروش پیشنهادی می نمایند. بدین  طریق سعی در تضمین امنیت مالی خود دارند. با فرض این که کیفیت افشای اطلاعات بالا باشد و شرکتها مبادرت به افشای بهتر و بیشتر اطلاعات نمایند

احتمال وجود اطلاعات نهانی و به تبع آن احتمال  عدم‌تقارن‌اطلاعاتی ‌کاهش خواهد یافت، و بازارسازها ریسک انتخاب نادرست را در حد پایینی ارزیابی خواهند نمود، در نتیجه­ کاهش این ریسک، نقدشوندگی سهام و بازار افزایش خواهند یافت.

از سوی دیگر، در سالهای اخیر به ویژه پس از وقوع رسوایی های مالی، توجه بسیاری به کیفیت سود جلب شده است. کیفیت سود مفهومی است که دارای جنبه های متفاوتی است و از این رو تعاریف مختلفی از آن شده است. یک تعریف مهم از کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود است؛پایداری سود به معنای تکرار پذیری سود جاری است. هر چه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ و استمرار سودهای جاری دارد وکیفیت سودبالاتر خواهد بود. (ثقفی، 1389)

-2- بیان مسئله

موضوع پرهزینه بودن ضعف کیفیت سود از دیر‌باز مورد علاقه و مناقشه دانشگاهیان و متخصصان حوزه مالی بوده است. ارتورلویت[1] ریئس سابق بورس اوراق بهادار ‌امریکا مهمترین سودمندی کیفیت بالای استانداردهای حسابداری را بالا بردن نقدشوندگی و کاهش هزینه های سرمایه‌ای می‌داند.

مدل تحلیلی کسانی مثل کیلی[2] (1985)و گلستون[3] ، میلگروم[4](1985) نشان می­دهد که عدم­تقارن­اطلاعاتی،ریسک هزینه گزینش نادرست را برای بازارسازهاافزایش می­دهد. در واکنش به ریسک گزینش نادرست شکاف بین قیمتهای پیشنهادی خریدوفروش توسط بازارسازهاافزایش داده می­ شود، گسترش این شکاف به کاهش نقدشوندگی سهام منجر می گردد نقدشوندگی می تواند به هزینه های دستیابی به سرمایه راتحت تاثیرقرار دهد. طبق شواهد امیهود[5] و مندلسون[6](1986) سرمایه­ گذاران درنظردارندتابازده سرمایه‌گذاری شان را خالص از هزینه‌های معامله و نقدشوندگی به حداکثر برساند.بعضی از سرمایه گذاران شامل افراد درون سازمانی مانندمدیران، تحلیلگران آنهاومؤسسه هایی که از این افراد، اطلاعات دریافت می کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند(ایسلی و اوهارا،2004)هر چه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد،دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه گذاران افزایش می یابد و لذا بازده سرمایه گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش پیدا می کنند.(چانگ و همکاران 2009)

به عنوان نمونه قائمی و وطن پرست (1384) نشان داده اند که در بورس اوراق بهادار تهران، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین  معامله گران دامنه قیمت پیشنهادی خریدو فروش سهام راوسیع تر می کند. اما قضیه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیرعادی دارد. عرضه وتقاضای غیرعادی درنتیجه وجود اطلاعات محرمانه بوجود می اید؛ هنگام وجود اخبار محرمانه بد عرضه سهام زیاد می شود و قیمت پیشنهادی فروش نیز کاهش می یابد بالعکس،هنگام وجود اخبارمحرمانه خوب ، تقاضا زیاد و قیمت پیشنهادی خرید نیز افزایش می یابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثاراطلاعات عمومی موجود توسط بازارسازها در قیمت سهام منعکس می شود. یعنی بازارسازها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطح مناسب هدایت می کنند و در ، نتیجه خرید و فروش غیرعادی هم صورت نمی گیرد(رضازاده و آزاد، 1387)

تعداد صفحه : 123

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.