رشته مدیریت

پایان نامه مطالعه رابطه بین فناوری اطلاعات با استراتژی های تولید و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش CAD, CAM

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : مالی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

   دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  ( M.A ) رشته مدیریت بازرگانی

گرایش: مدیریت مالی

                                       عنوان  :

مطالعه رابطه بین فناوری اطلاعات با استراتژی های تولید و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش CAD, CAM

استاد راهنما :

دکتر فخرالدین معروفی

استاد مشاور :

دکتر بابک جمشیدی نوید

تابستان 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسأله 4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
1-4 جنبه نوآوری تحقیق 7
1-5 دلایل انتخاب موضوع 7
1-6 اهداف تحقیق 7
1-6-1 هدف اصلی 7
1-6-2 اهداف فرعی 7
1-6-3 اهداف کاربردی 8
1-7 استفاده کنندگان تحقیق 8
1-8 سؤال تحقیق 8
1-9 فرضیه های تحقیق 8
1-9-1 فرضیه اصلی 8
1-9-2 فرضیه های فرعی 9
1-10 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 9
1-10-1 تعاریف مفهومی 9
1-10-1-1 فناوری اطلاعات 9
1-10-1-2 استراتژی های تولید 10
1-10-1-3 عملکرد مالی 10
1-10-1-3-1 نسبت گردش دارایی ها 10
1-10-1-3-2 نسبت گردش سرمایه جاری 11
1-10-1-3-3 نرخ بازده دارایی ها 11
1-10-1-3-4 بازده حقوق صاحبان سهام 11
1-10-1-3-5 بازده فروش 11
1-10-1-3-6 سود هر سهم 11
1-10-1-3-7 حاشیه سود خالص

1-10-1-4CAD/CAM

11

12

1-10-2 تعاریف عملیاتی 12
1-10-2-1 فناوری اطلاعات 12
1-10-2-2 استراتژی های تولید 12
1-10-2-3 عملکرد مالی 13
1-10-2-3-1 نسبت گردش دارایی ها 13
1-10-2-3-2 نسبت گردش سرمایه جاری 13
1-10-2-3-3 نرخ بازده دارایی ها 13
1-10-2-3-4 بازده حقوق صاحبان سهام 13
1-10-2-3-5 بازده فروش 14
1-10-2-3-6 سود هر سهم 14
1-10-2-3-7 حاشیه سود خالص 14
1-11 بیان متغیرهای مورد مطالعه در قالب یک مدل مفهومی 15
1-12 قلمرو تحقیق 15
1-12-1 قلمرو موضوعی 15
1-12-2 قلمرو زمانی 15
1-12-3 قلمرو مکانی 16
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 17
2-1 مقدمه 18
2-2 مبانی نظری تحقیق 18
2-2-1 بخش اول: فناوری اطلاعات 18
2-2-1-1- تعاریف و مفهوم سازی 18
2-2-1-2- تاریخچه فناوری اطلاعات 22
2-2-1-3 کاربردهای فناوری اطلاعات 23
2-2-1-4- سیستم های کاربری فناوری اطلاعات در سازمان 24
2-2-1-5- شاخص های توسعه فناوری اطلاعات 25
2-2-1-6- موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان 26
 

2-2 -2 بخش دوم: استراتژی های تولید

 

27

2-2-2-1 مکاتب استراتژی های تولید 27
2-3-2-2 تعاریف و مفهوم سازی 28
2-2-3 بخش سوم: عملکرد مالی 33
2-2-3-1 تعاریف و مفهوم سازی 33
2-2-3-2 شاخص های عملکر مالی 34
2-2-3-2-1 نسبت گردش دارایی ها (AT) 34
2-2-3-2-2 نسبت گردش سرمایه جاری (COC) 34
2-2-3-2-3 بازده دارایی ها (ROA) 35
2-2-3-2-4 بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 37
2-2-3-2-5 بازده فروش (ROS) 38
2-2-3-2-6 سود هر سهم (EPS) 38
2-2-3-2-7 حاشیه سود خالص (PM) 40
2-2-3-3 مدل های ارزیابی عملکرد 41
2-2-3-3-1 مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد 41
2-2-3-3-2 مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد 42
2-2-4 بخش چهارم: CAD/CAM 43
2-2-4-1 CAD و فناوری اطلاعات 43
2-2-4-2 فناوری اطلاعات در طراحی فرایند به کمک رایانه 44
2-2-4-3 CAM و فناوری اطلاعات 45
2-2-4-4 تولید به کمک کامپیوتر (CAM) 45
2-2-4-5 مزایای به کارگیری تکنولوژی CAD/CAM 46
2-2-4-6 ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد مالی 46
2-3 مطالعات و پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع 47
2-3-1 پژوهش های داخلی 47
2-3-2 پژوهش های خارجی 52
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 56
3-1 مقدمه 57
3-2 فرضیه های تحقیق 57
3-2-1 فرضیه های اصلی 57
3-2-2 فرضیه های فرعی 58
3-3 روش تحقیق 58
3-3-1 روش تحقیق بر حسب هدف 58
3-3-2 روش تحقیق بر حسب نوع  داده ها 58
3-3-3 روش تحقیق بر حسب منطقه مورد مطالعه 58
3-4 جامعه آماری تحقیق و نحوه انتخاب شرکت های مورد مطالعه جهت آزمون فرضیه های تحقیق 59
3-5 روش و ابزار جمع آوری داده ها 60
3-5-1 روش جمع آوری داده های تحقیق 60
3-5-2 روش اجرا و نمره گذاری متغیرها 61
3-6 روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد) ابزار سنجش 63
3-6-1 روایی پرسشنامه 63
3-6-2 پایایی پرسشنامه 63
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 65
3-7-1 میانگین 65
3-7-2 انحراف معیار 66
3-7-3- واریانس 66
3-7-4- تحلیل رگرسیون 66
3-7-5- ضریب همبستگی و ضریب تعیین 68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 70
4-1 مقدمه 71
4-2 آزمون فرضیه های تحقیق 71
4-3 تحلیل توصیفی داده ها 76
4-4 آزمون فرضیه های تحقیق 76
4-4-1 آزمون فرضیه اصلی 76
4-4-2 آزمون فرضیه فرعی اول 77
4-4-3 آزمون فرضیه فرعی دوم 78
4-4-4 آزمون فرضیه فرعی سوم 79
4-5-6 آزمون فرضیه فرعی چهارم 79
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 81
5-1 مقدمه 82
5-2 نتیجه گیری آزمون فرضیه های تحقیق 82
5-3 نتایج فرضیه ها 83
5-3-1 فرضیه اصلی تحقیق 83
5-3-2 فرضیه فرعی اول 84
5-3-3 فرضیه فرعی دوم 84
5-3-4 فرضیه فرعی سوم 86
5-3-5 فرضیه فرعی چهارم 87
5-4- نتیجه گیری تحقیق 88
5-5 محدودیت های تحقیق 89
5-6- پیشنهادات حاصل از تحقیق 89
5-7 پیشنهادات کاربردی برای تحقیق آتی 89
منابع و مآخذ 91
پیوست ها 99

 

 

فهرست جداول
عنوان صفحه
نگاره ی 2-1 : جدول تعاریف فناوری اطلاعات 21
نگاره ی 2-2: جدول مراحل تکامل فناوری اطلاعات در کسب و کار 26
نگاره ی 2-3: جدول شکل گیری استراتژی تولید 32
نگاره ی 3-1: جدول چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه 61
نگاره ی 3-2: جدول سنجه هایی برای سنجش برتری های استراتژیک 61
نگاره ی 3-3: جدول سنجه هایی برای سنجش فناوری اطلاعات 62
نگاره ی 4-1: جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین فناوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکت ها 72
نگاره ی 4-2: جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین عملکرد مالی و استراتژی هزینه 73
نگاره ی 4-3: جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین عملکرد مالی و استراتژی کیفیت 73
نگاره ی 4-4: جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین عملکرد مالی و استراتژی انعطاف پذیری 74
نگاره ی 4-5: جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین عملکرد مالی و استراتژی نوآوری 75
نگاره ی 4-6: جدول ماتریس همبستگی بین مؤلفه های مستقل تحقیق و عملکرد مالی شرکت ها 75
نگاره ی 4-7: جدول تحلیل توصیفی داده ها 76
نگاره ی 4-8: جدول تحلیل رگرسیون چند متغیره برای متغیر وابسته عملکرد مالی و متغیرهای مستقل تحقیق (فرضیه ی اصلی تحقیق) 77
نگاره ی 4-9: جدول تحلیل رگرسیون چند متغیره برای فرضیه ی فرعی اول 78
نگاره ی 4-10: جدول تحلیل رگرسیون چند متغیره برای فرضیه ی فرعی دوم 78
نگاره ی 4-11: جدول تحلیل رگرسیون چند متغیره برای فرضیه ی فرعی سوم 79
نگاره ی 4-12: جدول تحلیل رگرسیون چند متغیره برای فرضیه ی فرعی چهارم 80

 

 


چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط فناوری اطلاعات با استراتژی های تولید و عملکرد مالی با بهره گرفتن از روشCAD/CAM  می باشد. فناوری اطلاعات به عنوان متغیر مستقل و عملکرد مالی(نسبت گردش دارایی ها، نسبت گردش سرمایه جاری، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش، سود هر سهم، حاشیه سود خالص) به عنوان متغیر وابسته واستراتژی های تولید (هزینه، کیفیت، انعطاف پذیری، نوآوری)به عنوان متغیر مداخله گر در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به فناوری اطلاعات و استراتژی های تولید از پرسشنامه استاندارد و برای جمع آوری اطلاعات مربوط به  عملکرد مالی از اطلاعات مربوط به بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1389-1385 می باشد و نمونه آماری با بهره گرفتن از روش  حذف سیستماتیک شامل 121 شرکت پذیرفته شده است. تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ نحوه بررسی داده ها، توصیفی – پیمایشی انجام گرفته است. روش تجزیه و تحلیل داده ها،تحلیل همبستگی می باشد و برای سنجش وجود رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چند متغیره و همچنین برای تحلیل داده های عضو نمونه آماری از آماره های توصیفی استفاده شده است. نتایج داده‌ها نشان می‌دهد که فرضیه‌ی اصلی تحقیق دال بر ارتباط فناوری اطلاعات با استراتژی های تولید و عملکرد مالی با بهره گرفتن از روشCAD/CAM  تأیید می‌گردد و همچنین فرضیه های فرعی تحقیق دال بر تأثیر فناوری اطلاعات بر استراتژی های تولید(کیفیت، انعطاف پذیری، نوآوری) و عملکرد مالی رابطه مستقیم و معنی دار و بین فناوری اطلاعات و استراتژی هزینه و عملکرد مالی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، استراتژی های تولید، عملکرد مالی، سیستم کمک کننده طراحی (CAD) ، سیستم کمک کننده تولید (CAM)

 

 

 

فصل اول

 

 

کلیات تحقیق


  • 1-1 مقدمه

تكنولوژی اطلاعات با محوریت دانش و خردگرایی انسان و اندیشه‌هایش به منظور بهره برداری از اندیشه و سپردن امور تكراری و غیر خلاق به ماشین و همچنین افزایش کارآیی و آزاد سازی مهارت‌های انسانی، در دهه‌ های اخیر مورد توجه خاصی به عنوان محور توسعه جوامع و سازمان‌ها قرارگرفته است. در جهان امروز تكنولوژی اطلاعات امكان سودمندی و كارآمدی اطلاعات را ممكن ساخته است. امروزه فناوری اطلاعات، تحول گسترده‌ای را در امور اداری و سیستم‌های اطلاعاتی و به‌کارگیری تكنولوژی اطلاعات باعث شده است، به طوری که امكان انتقال الكترونیكی داده‌ها، مدارك، اسناد و مكاتبات مختلف از طریق كامپیوتر و خطوط ارتباطات مخابراتی فراهم شده است. مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد كه بین سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و بازده مؤسسات و بهره وری نیروی انسانی ارتباط دو سویه مثبتی وجود دارد. همچنین تكنولوژی اطلاعات توانایی سازمان‌ها را افزایش می‌دهد و این در نتیجه افزایش تنوع محصولات و بهبود كیفیت و جلب رضایت مشتری است؛ و نیز سبب تسهیل روند اداری و افزایش بازده نیروی انسانی و مدیریت می‌شود. یكی از تمركز زدایی در عین تمركزگرایی است. بدین معنی كه می‌توان با فناوری اطلاعات نتایج عمده تكنولوژی اطلاعات كارها را از راه دور انجام داد بدون آنكه لازم باشد تا در محل حضور فیزیكی و مستمر داشته باشیم كه این ویژگی بر كوتاه شدن فواصل زمانی تأكید دارد. امروزه تكنولوژی اطلاعات دیگر سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت از جمله سیستم پشتیبانی تصمیم[1]، سیستم اطلاعات مدیریت[2] و … را در اختیار گرفته و بدین ترتیب قطب اطلاعاتی مستقر در مركز را قادر می‌سازد تا به افزایش كنترل خود بر مناطق و انجام عملیات تمركزی اقدام نماید؛ بنابراین امكان افزایش سرعت و كیفیت تصمیم گیری و مدیریت را فراهم می کند.  تكنولوژی اطلاعات به عنوان یكی از مهم‌ترین ابزار جهت مشاركت در بازار جهانی است (مبارکی و آقازاده،1387 ). در گذشته طراحی قطعات و محصولات به صورت دستی و با بهره گرفتن از میزهای بزرگ و ابزارهای نقشــــه­کشی انجام می‌گرفت و نقشه‌ها غالباً بر روی كاغذ ترسیم می‌شدند. به همین سبب طراحی‌ها عموماً وقت گیر و پردردسر بودند. همچنین در صورت ترسیم اشتباه و یا تغییر طرح، اصلاح و رسم مجدد نقشه‌ها زمان زیادی را به خود اختصاص می‌داد. این مسأله در مواردی كه محصول از قطعات متعدد و پیچیده برخوردار بود نمود بیشتری داشت. نگهداری نقشه‌ها و مراقبت از آنها نیز مسأله دیگری بود كه هم فضای زیادی را می‌طلبید و هم زمان قابل توجهی را برای كدگذاری، بایگانی و بازیابی مجدد به خود اختصاص می‌داد. با این همه این نقشه‌ها تنها نمایانگر شكل و وضعیت هندسی و مكانی قطعات نسبت به یكدیگر آن هم به صورت دو بعدی بودند(مبارکی و آقازاده،1387 ).

به تدریج با به‌کارگیری رایانـه در امر نقشــه كشی و ایجاد و توسعه نرم افزارهای[3]CAD ، تحولی در امور طراحی به وقوع پیوست. كاهش خطاهای طراحی و تولید، ایجاد تناسب میان نقشه و روش‌های تولید، تشخیص آسان روابط اجزای قطعه در مرحله تحلیل، تسهیل در آمــاده سازی مستندات و بهبود یا افزایش استانداردهای طراحی از مزایای طراحی به كمك رایانه بودند(تئودور[4] و فلور[5]،2008).

امروزه با افزایش توان رایانه‌ها در ذخیره و پردازش داده و همچنین پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه فناوری‌های اطلاعاتی به ویژه هوش مصنوعی، امكانات و قابلیت‌های سیستم‌های CAD به طور چشمگیری افزایش یافته است. نرم افزارهای پیشرفته CAD امروزی، امكان ایجاد مدل‌های سه بعدی را برای طراح فراهم آورده‌اند. این نرم افزارها با بهره برداری وسیع از تکنیک‌های هوش مصنوعی و به لطف سیستم‌های خبره تعبیه شده در آنها، قابلیت تجزیه و تحلیل طرح‌ها را نیز دارا هستند. به عنوان مثال آنها قادرند جرم طرح، حجم طرح و مركز ثقل قطعات را محاسبه و تعیین كنند(همان منبع).

به هر فرایند ساخت خودکار که با کامپیوتر کنترل شود[6] CAMگفته می‌شود و بر پایه‌ پیشرفت ماشین‌های کنترل عددی[7] در دهه‌ های 1940 و 1950 گسترش یافت. اکنون CAM فرایندهای ساخت خودکار مختلفی را تحت پوشش خود قرار داده است. مانند فرزکاری، تراشکاری، برش با شعله، برش با لیزر، پانچ، نقطه جوش و وایرکات. گسترش هم‌زمان روبات‌های کنترل کامپیوتری و کارخانجات خودکار به پیشرفت واحدهای ساخت کامل، سیستم‌های تحت کنترل کامپیوتر مرکزی و سرانجام به آنچه که تحت فلسفه‌ای به نام سیستم‌های تولید انعطاف پذیر[8] شناخته شده است منجر شد. سیستم های CAM نیز از اهمیت ویژه‌ای در تولید برخوردارند. یک سیستم CAM شامل برنامه ریزی، برنامه ریزی تولید، ماشین كاری، مونتاژ، نگهداری و تعمیرات است كه در زمینه ماشین كاری و مونتاژ از فناوری هوش مصنوعی و روبات‌ها به طور چشمگیری استفاده می‌شود(همان منبع).

 

  • 2 بیان مسأله

در جهان امروز كشورها با تعامل و ارتباط متقابل اقتصادی به حیات سیاسی و اقتصادی خود تداوم می‌بخشند. تمام جنبه‌های اقتصادی یک كشور با اقتصاد سایر كشورها ارتباط پیدا كرده است. بخشی از این ارتباط به شكل نقل و انتقال بین‌المللی كالاها و خدمات تجلی می‌یابد.  مسلماً حضور در بازارهای جهانی نیازمند توان تطابق با تحولات علمی و فناورانه است. بین المللی شدن بازارهای مالی و بازارهای كالا و خدمات همراه با دسترسی سریع به اطلاعات سبب شده است كه آنچه در یک كشور روی می‌دهد به سرعت و با شدت در كشورهای دیگر احساس شود. در واقع، به سود جهانی شدن اطلاعات، فرایندهای عملیاتی كسب و كارها تسهیل شده است (عمید، 1388، صص 202-183).

روند روبه رشد توسعه فناوری اطلاعات مستلزم برنامه ریزی دقیق و علمی برای كاربری اجتماعی آن است. با توجه به شرایط ضعیف اقتصادی در بسیاری كشورهای درحال توسعه، لزوم توجه به كاربردهای اقتصادی آن موضوع ویژه‌ای است كه مورد توجه صاحب نظران و مجریان برنامه‌های توسعه قرار دارد. از طرفی با توجه به نقش شاخص بازده سرمایه گذاری در تصمیم گیری‌های مالی، اثربخشی مالی فناوری اطلاعات موضوع مهمی است كه می‌تواند نقش موثری در نگرش و تمایل بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه آن داشته باشد. سطح سرمایه گذاری در صنعت فناوری اطلاعات افزایش قابل توجهی پیدا كرده است. این سرمایه گذاری‌ها، در سال 2003 بیش از 3 برابر هر یک از انواع سایر سرمایه گذاری‌ها است. از آن جایی كه چراغ راهنمای بخش خصوصی در انتخاب گزینه‌ها عموماً ریسك و بازده یک سرمایه­ گذاری است، قطعاً انتظار بازده بسیار بالا از تجهیزات فناوری اطلاعات وجود داشته كه تا این حد سرمایه گذاری در این پدیده توسعه پیدا كرده است. برخی ارتقای عملكرد اقتصادی غیر طبیعی ایالات متحده آمریكا در نیمه دوم دهه گذشته را به فناوری اطلاعات نسبت داده‌اند. از سال 1995 تا 2002، تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده چیزی حدود 4 درصد افزایش داشته است. این رقم در مقایسه با رقمی نظیر 37/2 درصد در نیمه اول این دهه نشان دهنده رشد غیر معمول اقتصادی در این كشور است (آدکینسون ویلیام[9]، 2004 ). بارادواج[10] و همكاران(1999) در تحلیل ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد مالی، شاخصQ توبین را به عنوان سنجه عملكرد مالی و نسبت كل سرمایه گذاری روی فناوری اطلاعات به كل فروش را به عنوان متغیر فناوری اطلاعات تعریف کرده‌اند. در این مطالعه رابطه بین متغیرهای مذكور در سال‌های 1989 تا 1993 مورد بررسی قرار گرفته و ارتباط بین دو متغیر در تمامی سالها مثبت و معنادار ارزیابی شده است. دولتشاهی و كینگ[11] (2006) نیز در بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و درجه مجازی سازی سازمان بر عملكرد تجاری آن، این تأثیر را در كلیه صنایع مثبت ارزیابی کرده‌اند. آنها علاوه بر این؛ براین عقیده‌اند كه تناسب بین فناوری اطلاعات و سازمان مجازی، این تأثیر را افزایش می‌دهد( عمید، 1388، صص 202-183).

بنابراین، پژوهش در مورد ارتباط فناوری اطلاعات و عملکرد شركت هم به عنوان یک بازخورد در بهبود عملكرد شرکت‌ها، و هم در توسعه كاربری فناوری اطلاعات در سایر شرکت‌های روبه تحول از اهمیت خاصی برخوردار است (کهلی[12]، 2003، به نقل از خداداد حسینی و همکاران، 1385: 83-61). لذا، مسأله اساسی در این پژوهش، بررسی ارتباط میان فناوری اطلاعات با استراتژی های تولید و عملکرد مالی با بهره گرفتن از روش CAD/CAM شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و به این منظور سعی شده است که با بررسی و سنجش مجموعه‌ای از عوامل مختلف که در پژوهش‌های داخلی و خارجی مطرح شده‌اند، به سوال اصلی پژوهش پاسخ داده شود.

[1] ) Decision Support System

[2] ) Management Information System

[3] )Computer Aided Design

[4] (Theodorou

[5] (Florou

[6] ) Computer Aided Manifacturing

[7] (Computer Numeric Control

[8] )Flexible Manufacturing System

[9] )Adkinson William

[10] )Bharadwaj

[11] ) Qing

[12] )Kohli

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 125

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.