رشته مدیریت

پایان نامه عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : داخلی

عنوان : عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی    گرایش داخلی

 

عنوان:

عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

  

استاد راهنما:

دکترطهمورث حسنقلی پور

                          

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات و مقدمه

1-1- مقدمه 3

1-2 – بیان مسئله 3

1-3 – ضرورت و اهمیت تحقیق 4

1-4- اهداف تحقیق 6

1-4-1- هدف اصلی 6

1-4-2- اهداف فرعی 6

1-5- سوالات تحقیق 7

1-5-1- سوال اصلی 7

1-5-2- سوالات فرعی تحقیق 7

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی 8

1-6-1- تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی 8

1-6-2- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی: 8

1-7- سازماندهی تحقیق 8

1-8- قلمرو پژوهش (زمان، مكان، موضوع):‏ 8

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

2-1- مقدمه 11

2-2 تعریف تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی 14

2-3- تاریخچه تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی 18

2-4 ذی نفعان فراگرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی 21

2-5- مکانیزم ها و راهبرد های تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی 23

2-6- عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی 39

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه 42

3-2 روش انجام پژوهش 42

3-2-1 مرحله کیفی 42

3-2-2 مرحله کمی 43

3-3 تعریف جامعه و نمونه آماری 43

3-3-1 مرحله کیفی تحقیق 43

3-3-2 مرحله کمی تحقیق 43

3-4 روش نمونه گیری 43

3-4-1 مرحله کیفی تحقیق 43

3-4-2 مرحله کمی تحقیق 44

3-5 روش‌های گردآوری اطلاعات 45

3-5-1 منابع داده ها 45

3-5-1-1 مرحله کیفی تحقیق 45

3-5-1-2 مرحله کمی تحقیق 45

3-5-2 روش گردآوری داده ها 45

3-5-2-1 مرحله کیفی تحقیق 45

3-5-2-2 مرحله کمی تحقیق 46

3-6 روش سنجش پایایی سیستم 46

3-6-1 مرحله کیفی تحقیق 46

3-6-2 مرحله کمی تحقیق 46

3-7 روش سنجش روایی سیستم 47

3-7-1 مرحله کیفی تحقیق 47

3-7-2 مرحله کمی تحقیق 47

3-8 قلمرو پژوهش (زمان، مكان، موضوع) 47

3-9 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 47

3-9-1 مرحله کیفی تحقیق 47

3-9-1-1روش کدگذاری 48

3-9-1-2  طبقه بندی 48

3-9-2 مرحله کمی تحقیق 48

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 50

4-2- تحلیل داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه 50

4-3-1- تجزیه و تحلیل تم 50

4-3-2- نحوه کدگذاری مصاحبه با خبرگان 51

4-4- جمع آوری وکد گذاری داده های کیفی 51

4-4- تجزیه تحلیل داده های کمی 54

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 73

5-2- ارائه نتایج حاصل از بخش کیفی 73

5-3- پاسخ به سوالات تحقیق 76

5-3-1- سوال اصلی تحقیق 76

5-3-2- سوالات فرعی تحقیق 77

5-4- نتیجه گیری 78

5-5- پیشنهادات 79

5-5-1- پیشنهادات برای سیاستگذاران 80

5-5-2- محدودیت های تحقیق 80

5-5-3- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 80

منابع و مأخذ 81

ضمایم و پیوست ها: 83

 

فهرست جداول

عنوان                                                           صفحه

جدول(2-1). تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با تجاری سازی.. 20

جدول(2-2). تحقیقات داخلی مرتبط با تجاری سازی………. 21

جدول(2-3). راهبرد های تعاملات رسمی و غیررسمی انتقال فناوری دانشگاهی………………………………………. 26

جدول(2-4). طبقه بندی جدید مکانیزم های انتقال تحقیق     27

جدول(2-5): طبقه بندی جدید راهبرد های انتقال تحقیق….. 28

جدول(4-1). کدگذاری داده های محتوای مصاحبه در مورد عوامل موثر در انتخاب راهبرد تجاری سازی در بخش عوامل محیطی……….. 52

جدول(4-2). کدگذاری داده های محتوای مصاحبه در مورد عوامل موثر در انتخاب راهبرد تجاری سازی در بخش عوامل فردی………… 52

جدول(4-3). کدگذاری داده های محتوای مصاحبه در مورد عوامل موثر در انتخاب راهبرد تجاری سازی در بخش عوامل نهادی……….. 53

جدول(4-4). کدگذاری داده های محتوای مصاحبه در مورد عوامل موثر در انتخاب راهبرد تجاری سازی در بخش عوامل سازمانی……… 53

جدول(4-5) توصیف سن پاسخ دهندگان………………….. 54

جدول(4-6) توصیف مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان………….. 55

جدول(4-7) توصیف متغیر عوامل محیطی ……………….. 56

جدول4-8) توصیف متغیر عوامل فردی………………….. 57

جدول4-9) توصیف متغیر عوامل نهادی ………………… 58

جدول4-10) توصیف متغیر عوامل سازمانی………………. 59

جدول4-11) آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق  60

جدول4-12) نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیر عوامل موثر محیطی   61

جدول4-13) نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیر عوامل موثر فردی    62

جدول4-14) نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیر عوامل موثر نهادی   63

جدول4-15) نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیر عوامل موثر سازمانی 64

جدول4-16) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر توانمند سازی   67

جدول 4-17) شاخص های معنی داری و برازش مدل…………. 68

جدول4-18) آزمون تی متغیر عوامل فردی………………. 69

جدول4-19) آزمون تی متغیر عوامل نهادی……………… 69

جدول4-20) آزمون تی متغیر عوامل محیطی……………… 70

جدول4-21) آزمون تی متغیر عوامل سازمانی……………. 70

جدول4-22) آزمون فریدمن برای اولویت بندی عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبرد تجاری سازی………………………………. 71

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان                                                           صفحه

شکل(1-2). عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی    7

شکل(1-2). عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی    40

نمودار4-1) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان………….. 54

نمودار(4-2) نمودار میله ای مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان… 55

نمودار(4-3) هیستوگرام  متغیر عوامل محیطی………….. 56

نمودار(4-4) هیستوگرام  متغیر عوامل فردی…………… 57

نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر عوامل نهادی…………… 58

نمودار(4-6) هیستوگرام  متغیر عوامل سازمانی………… 59

نمودار( 4-7) مدل اندازه گیری عوامل موثر در حالت استاندارد    65

نمودار( 4-8) مدل اندازه گیری عوامل موثر در حالت اعداد معنی داری………………………… 66

نمودار(4-90 عوامل اصلی اثرگذار بر انتخاب راهبردهای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی……………………………….. 71


چکیده

تا چندی پیش دانشمندان و پژوهشگران دانشگاه، از تجاری سازی پژوهش، امتناع می كردند و رسالت اصلی خود را صرفاً تولید دانش بدون عطف نظر به كاربرد آن در عرصه تولید، می دانستند. تا اینكه دانش به منشأ منحصر به ­فرد مزیت رقابتی تبدیل شد. امروزه دانشگاه ها تمایل فراوانی به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی از خود نشان داده اند و مشاهده می شود که تجاری سازی دارایی های فكری به اهداف نهادی بسیاری از سیستم های دانشگاهی تبدیل شده است.

از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشگاه آزاد واحد رشت انجام پذیرفت که از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها  از نوع آمیخته است. روش تحقیق در بخش کمی از نوع توصیفی-پیمایشی و در بخش کیفی از نوع اکتشافی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد رشت است. جهت گردآوری اطلاعات در مرحله کیفی، از مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و در مرحله کمی، از پرسشنامه که یکی از ابزارهای رایج و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق می باشد، استفاده شده است. بر اساس یافته های حاصل از این تحقیق 26 مولفه در چهار بعد عوامل محیطی، نهادی،سازمانی و عوامل فردی مشاهده شد که به ترتیب در بعد عوامل محیطی سیاست های مرتبط با دارایی های فکری،زیرساخت های محیطی و منطقه ای،در دسترس بودن سرمایه گذاران، محیط دانشگاه، تراکم شرکت ها در یک منطقه و انتخاب آنها، وجود منابع انسانی توانمند و متخصص،عوامل مرتبط با دولت،موجود بودن انکوباتور ها  و موجود بودن قوانین حمایت کننده در بعد عوامل نهادی، فرهنگ دانشگاه ، دانشگاه و دپارتمان، مشوق ها،قوانین و مقررات حفاظت از محصولات و فناوریهای نوین و مصوبات حفاظت از دارایی‌های معنوی، ماموریت دانشگاه، اهداف دانشگاه، فعالیت های سابق و قراردادهای گذشته دانشگاه با صنعت و سیاست دانشگاه شناسایی شده. در بعد عوامل  سازمانی، هزینه های مرتبط با انتقال دانش ،ساختار معیوب دانشگاه، بها دادن به تحقیقات غیر کاربردی، بها دادن به تحقیقات غیر کاربردی و منابع دانشگاه (درآمد های تخصیص داده شده و بودجه برای تجاری سازی تحقیقات، حمایت های فنی، زیر ساخت های فیزیکی، ارتباطات) و نیز در بعد عوامل فردی، شاخص های انگیزه های فردی محقق، ویژگی های جمعیت شناختی(مثل سن محقق)، ویژگی های روانشناختی، تجربیات شغلی  و شبکه اجتماعی فرد مشاهده گردید.

 

 

واژگان کلیدی: تجاری سازی تحقیقات، عوامل موثر بر تجاری سازی، راهبرد های تجاری سازی

 

 

فصل اول

کلیات و مقدمه

 

 

 

1-1- مقدمه

در سالهای اخیر دانشگاه ها در نتیجه ی انتظارات ناشی از توسعه ی اقتصادی و فشارهای داخلی در راستای ایجاد منابع درآمدِ جدید، بیشتر و بیشتر به استفاده از ایجاد شرکت به عنوان ابزاری برای بهره گیری از نوآوری های دانشگاهی روی آورده اند(فلدمن و همکاران[1]،2003). دانشگاه ها بطور روزافزونی با افزایش تجاری سازی تحقیقات جدید و کاهش فعالیت های قدیمی نظیر تدریس و تحقیقات مواجه شدند. گسترش تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی دروازه ای جدید به خصوصی سازی مشترکات علمی و پیشرفت های علمی منجر شده است(چانگ و همکاران[2]،2009). مطالعه تجاری سازی تحقیق و تکنولوژی و ابعاد آن بسیار مهم است چرا که چنین تحلیل هایی فراهم کننده مدارک مهمی جهت تصمیم گیری کاراتر بیشتر مدیران و سیاستگذاران می باشد. حقیقتا موضوع تجاری سازی به عنوان یک فیلد جدید  در حال حرکت به سمت جلو بوده و مورد توجه محققین قرار گرفته شده است(روزرمل و همکاران[3]،2007)

از طرفی در اغلب کشورها، دولت ها در حال کاهش نقش خود در تامین بودجه دانشگاه ها هستند، بنابراین دانشگاه ها باید به سمت استقلال ملی و یافتن راه هایی برای تامین بودجه مورد نیاز برای فعالیت های خود باشند به گونه ای که به  رسالت، ماموریت ها، هنجارها و ارزش های آنها آسیبی وارد نگردد. تبدیل شدن دانش به مزیت رقابتی اصلی واساسی در دنیای امروز، کشورها را بر آن می دارد که توجه ویژه ای به مراکز تولید دانش و انتقال آن به سایر حوزه ها داشته و به اصلاحاتی اساسی در فراگردها، ماموریت ها و  عملکردهای آنها دست بزنند (سیگل و همکاران[4]،2004).

 

1-2 – بیان مسئله

در سال های اخیر، در نتیجه­ فشارهای اقتصادی و تمایل به مستقل شدن در بودجه های داخلی، دانشگاه‎ها تمایل فراوانی به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی از خود نشان داده اند.  به طوری که دانشگاه‎ها علاوه بر پژوهش و آموزش، به ایفای نقش در جهت ماموریت جدید مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه نیز می‎پردازند. یافته های پژوهشی در ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی نقش بسزایی ایفا می کنند. اما این یافته ها تا زمانی که جنبه کاربردی پیدا نکنند و به بازار عرضه نشوند یا در دسترس متقاضیان قرار نگیرند، از اهمیت لازم برخوردار نخواهند بود و هزینه های تحقیق را جبران نخواهند کرد(زارع، یدالهی؛1391).

علی رغم پذیرش موضوع تجاری سازی از سوی محققان، شواهد متعدد از سراسر دنیا حاکی از آن است که هر چند تعداد کثیری از تحقیقات از نظر فنی موفق بوده اند، اما تنها درصد اندکی از آن ها در زمینه تجاری سازی به موفقیت دست یافته اند که این امر نشان دهنده پیچیدگی فرایند تجاری سازی است. تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است و ورود دانشگاه های ایران به تجارت دانش از یک مزیت به یک ضرورت تبدیل گشته است و این در حالی است که هنوز دانشگاه های ایران نتوانسته اند به طور مطلوب تحقیقات خود را تجاری نمایند و تعاملی موثر بین صنعت و دانشگاه برقرار سازند (زارع، یدالهی؛1391). تعیین علت واقعی این مسئله، مستلزم انجام مطالعات بنیادین در رابطه با عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی می باشد که این مسئله خود تاکیدی بر ضرورت انجام تحقیق پیش رو است. عدم شناخت عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش های مختلف باعث هدر رفتن توان و سرمایه کشور و نیز تحمیل هزینه فرصت و زمان از دست رفته به کشور می شود. با شناسایی عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی، پیچیدگی این فرایند کاهش یافته و درصد موفقیت آن افزایش می یابد و دانشجویان و اعضای هیات علمی و سایر پژوهشگران می توانند مسیر های درست برای پژوهش را شناسایی کنند و از موفقیت های آن بهره کامل ببرند.

انتخاب راهبرد تجاری سازی قلب توسعه­ نوآوری ومشخص كننده­ی مسیری است كه سازمان از یک نوآوری و محصولات به دست آمده ازآن درآمد و سود به دست می آورد(سروو[5]،1998). محققان روش‎های متعددی که بوسیله آنها دانشگاه ها با بخش خصوصی در مورد فناوری تعامل دارند را پیشنهاد کرده اند (کوهن و همکاران[6]،1998). افرادی نظیرسیگل(2004)، برکوویتز و فلدمن[7](2004)، به نقش  ثبت پتنت و لیسانس دهی یافته ها در تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی توجه کرده و افرادی مثل شین[8](2004) و اوشیا[9](2005) به اهمیت تشکیل شرکت های زایشی در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی توجه کرده‎اند.

از این رو هدف ما از این کار، مروری جامع بر روش ها و راهبرد های انتقال دانش و تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی و شناسایی عوامل موثر بر آن است تا از این طریق بتوان راهبرد مناسبی برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ارائه نمود.

[1] Feldman et al

[2] Chang et al

[3] Rothaermel et al

[4] Siegel et al.

[5] Servo

[6] Cohen et al

[7] Bercovitz and Feldman

[8] Shane

[9] O’Shea

تعداد صفحه :  104

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.