حقوق

پایان نامه صلاحیت و مفهوم قابلیت پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین‌المللی


گرایش :جزا و جرم‌شناسی

عنوان : صلاحیت و مفهوم قابلیت پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین‌المللی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بوشهر

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)
گرایش جزا و جرم‌شناسی

موضوع:
صلاحیت و مفهوم قابلیت پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین‌المللی

استاد راهنما
استاد مشاور

پائیز 1392

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- چکیده 1
2- مقدمه 2
3- بیان مسأله اساسی تحقیق 3
4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 6
6- اهداف مشخص تحقیق 6
7- در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‌وران 7
8- سؤالات تحقیق 7
9- فرضیه‌های تحقیق 8
10- سازماندهی و ساختار تحقیق 11
فصل اول: ساختار و تشکیلات دیوان کیفری بین‌المللی 13
مبحث- ارکان دیوان 13
گفتار- نحوه اعمال وظایف ارکان دیوان 13
1- قضات دادگاه 13
2- هیأت رئیسه دادگاه 23
3- دادسرا 24
4- دبیرخانه 26
5- مجمع دول عضو 29
6- کارکنان (ماده44) 30
7- تعهد رسمی (ماده45) 31
8- عزل (ماده 46) 31
9- اقدامات انضباطی (ماده 47) 32
10- امتیازات و مصونیت‌ها (ماده 48) 32
11- حقوق و مزایا و هزینه‌ها (ماده49) 32
12- زبان‌های رسمی و زبان‌های کاری (ماده50) 33
13- آئین‌نامه دادرسی وادله (ماده51) 33
14- آئین‌نامه دیوان (ماده53) 34
فصل دوم: قابلیت رسیدگی و پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین المللی 36
مبحث اول : قابلیت پذیرش دعوی 36
گفتار نخست: مفهوم قابلیت پذیرش دعوی و شرایط آن 37
1- مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و تفاوتهای آن با صلاحیت 37
2- موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا 40
1-2- عدم قابلیت پذیرش دعوا و اقدام دولت‌های صلاحیت‌دار ملی 40
1-1-2- شروع تحقیق یا تعقیب از سوی دولت صلاحیت‌دار ملی 40
2-1-2- اتخاذ تصمیم در مورد عدم پیگرد متهم توسط دولت صلاحیت‌دار ملی 41
2-2- اهمیت نداشتن دعوا 43
3- اعمال مقررات قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت 43
گفتار دوم: قابلیت پذیرش دعوا به علت عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت‌دار ملی 45
1- عدم تمایل دولت صلاحیت‌دار ملی 46
2- عدم توان دولت صلاحیت‌دار ملی 50
مبحث دوم: قابلیت پذیرش دعوی و منع محاکمه مجدد 51
گفتار نخست: منع محاکمه مجدد به اعتبار رای دیوان 54
1- منع محاکمه مجدد متهمی که قبلاً در دادگاه کیفری بین‌المللی محاکمه شده است در همان دادگاه 54
2- منع محاکمه متهمی که قبلاً در دادگاه کیفری بین‌المللی محاکمه شده است نزد محاکم ملی 55
گفتاردوم منع محاکمه متهمی که قبلاً درسایر دادگاه ها محاکمه شده است دردادگاه کیفری بین‌المللی 59
فصل سوم: صلاحیت دیوان 59
گفتار نخست : اصول حاکم بر صلاحیت دیوان 59
1- صلاحیت موضوعی 59
2- صلاحیت زمانی 62
3- صلاحیت مکانی 63
4- صلاحیت شخصی 64
5- صلاحیت تکمیلی 64
گفتار دوم اختلافنظرها در مورد پیش شرط‌های اعمال صلاحیت دیوان 70
1- وتوی تعقیب توسط شورای امنیت 70
2- صلاحیت جهانی دیوان در حالت ارجاع شورای امنیت 72
3- نظری بر تنها ارجاع شورای امنیت به دیوان در رابطه با صلاحیت آن 74
4- ملاحظات عملی اعمال صلاحیت زمانی دیوان کیفری بین‌المللی 77
1-4- جرایم مستمر و مرکب 77
2-4- مقررات انتقالی 79
3-4- صلاحیت موردی دیوان 82
4-4- کناره‌گیری دولت عضو 84
فصل چهارم- قلمرو موضوعی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی 87
مبحث نخست: جنایات جنگی 90
گفتار نخست: جنایات جنگی از ظهور تا اعمال صلاحیت بین المللی 94
1- جنایات جنگی در اساسنامه دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو 96
2- جنایات جنگی در اساسنامه دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا 96
3- جنایات جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی 98
1-3- نقض‌های فاحش قراردادهای ژنو 98
2-3- نقض‌های فاحش قوانین و عرف‌های مسلم حقوق بین‌الملل حاکم بر منازعات مسلحانه بین‌المللی 99
3-3- نقض‌های فاحش ماده 3 مشترک قراردادهای ژنو در مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی 101
4-3- دیگر نقض‌های فاحش قوانین و عرف‌های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی 101
گفتار دوم: شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در مورد جنایات جنگی 107
1- فاحش بودن نقض قواعد جنگ 107
2- مسلحانه بودن منازعه 109
3- تحت حمایت بودن افراد و اموال 113
4- رعایت شرط آستانه صلاحیت 116
مبحث دوم: جنایات علیه بشریت 118
گفتار نخست: استقلال جنایات علیه بشریت از جنایات جنگی 119
گفتار دوم: شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در مورد جنایات علیه بشریت 122
1- ارتباط با منازعه مسلحانه 122
2- نظام‌یافته یا گسترده بودن حمله 124
3- غیرنظامی بودن قربانیان 127
مبحث سوم: جنایت نسل‌زدایی (نسل‌کشی) 128
گفتار نخست: شرایط مربوط به عنصر مادی 130
1- شرایط کلی 130
2- شیوه‌های ارتکاب 132
1-2- کشتن اعضای گروه 132
2-2- ایراد صدمه شدید جسمانی یا روانی به اعضای گروه 132
3-2- تحمل عمدی شرایط زیستی نامناسبی به گروه که منتهی به زوال جزیی یا کلی آنها شود 133
4-2- تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل در میان گروه 133
5-2- انتقال اجباری اطفال گروه به گروه دیگر 134
گفتار دوم: شرایط مربوط به عنصر روانی 134
مبحث چهارم: جنایت تجاوز 136
گفتار نخست: تجاوز از مشروعیت تا جنایت 137
1- نگاه سنتی به تجاوز 137
2- تلاش‌ها و ناکامی‌ها در تعقیب مرتکبین جنایت تجاوز 138
گفتار دوم: شرایط اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز 142
1- بحث‌های کنفرانس دیپلماتیک رم 142
2- چشم‌انداز آینده صلاحیت دیوان و جنایت تجاوز 143
3- کنفرانس بازنگری اساسنامه در ارتباط با جنایت تجاوز (موافقتنامه کامپالا) 146
1-3- تعریف جنایت تجاوز و اصلاح موادی از اساسنامه در کنفرانس بازنگری کامپالا 147
2-3- تحلیل موافقتنامه کامپالا در خصوص تعریف تجاوز و عناصر آن 151
4- عناصر جنایت تجاوز 153
1-4- عنصر مادی 153
2-4- عنصر روانی 154
5 – شروط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز در کنفرانس بازنگری کامپالا 155
6- نقش شورای امنیت در تشخیص تجاوز و تاثیر آن بر تصمیمات دیوان 156
7- مصوبات کنفرانس کامپالا در مورد اعمال صلاحیت دیوان 156
نتیجه‌گیری 161
پیشنهادات 163
منابع و مآخذ 164
منابع فارسی 165
منابع غیر فارسی 169
چکیده انگلیسی 172
1- چکیده
با تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی، این سئوال مطرح است که آیا صلاحیت این دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشورها در تعارض است؟ اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی تصریح می‌کند که صلاحیت دیوان، صلاحیت «تکمیلی» است و در جهت تضعیف صلاحیت محاکم داخلی نیست، اما فراتر از این ادعای حقوقی، مسأله‌ی حاکمیت ملی کشورها نیز مطرح است. کشورها با امضای این اساسنامه، برخی از اختیارات خود را در بخش تعقیب قضایی مجرمان، به دیوان کیفری بین‌المللی واگذار کرده‌اند و از سوی دیگر با پذیرش اساسنامه‌ی این دیوان، صلاحیت تعقیب کیفری مسئوولان عالی سیاسی و نظامی کشورها را به آن می‌سپارند. یکی دیگر از جنبه‌های قابل بحث صلاحیت دیوان، صلاحیت موضوعی آن است. دیوان تنها می‌تواند نسبت به فجیع‌ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین‌المللی می‌شود، اعمال صلاحیت کند. این جنایات عبارتند از: نسل‌زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز، جنایات مزبور در اسناد مختلف بین‌المللی و اسناد دادگاه‌های موردی مورد توجه بوده‌اند. دیوان با توجه به معیارهای قابلیت پذیرش دعوا بررسی می کند که پرونده مورد توجه شرایط طرح در دیوان را دارد یا نه؟ معیارهای قابلیت پذیرش دعوا محدود به شرایط تعیین اولویت و رسیدگی دادگاه‌های ملی یا دیوان نبوده بلکه موارد دیگری هم چون اهمیت جنایات ارتکابی و قاعده منع محاکمه مجدد متغیرهایی هستند که دیوان براساس آنها ممکن است موضوعی را قابل پذیرش اعلام کند یا رسیدگی را نپذیرد، براین اساس گسترة قابلیت پذیرش دعوا منحصر به جنبه‌های اجرای اصل صلاحیت تکمیلی نیست و همین امر سبب گردیده که واژه قابلیت پذیرش در کنار صلاحیت قید شود.

واژگان کلیدی: دیوان کیفری بین‌المللی، صلاحیت تکمیلی، قابلیت رسیدگی، پذیرش دعوا، صلاحیت
2- مقدمه
تشکیل یک دیوان کیفری بین‌المللی سال‌هاست که مورد توجه و استقبال مردم جهان قرار گرفته است و جامعه جهانی نیز برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بشری از دیرباز درپی تشکیل چنین دیوانی بوده است. تا این‌که جنگ جهانی اول رخ داد که در طول چهارساله این جنگ جنایات متعددی علیه بشریت از سوی دولت آلمان به وقوع پیوست که متعاقب آن تصمیم به محاکمه و مجازات جنایتکاران گرفته شد. اما بدلیل ملاحظات سیاسی و عدم وجود ضمانت اجرای کافی، هرگز عملی نگردید و تا این‌که جهان باردیگر شاهد جنایت‌هایی در مقیاس وسیع‌تر از سوی جنایتکاران شد که برای مجازات آنان پس از پایان جنگ جهانی دوم دادگاه نظامی بین‌المللی نورمبرگ برای سران آلمان نازی و متعاقب آن دادگاه نظامی بین‌المللی توکیو برای محاکمه سران ژاپنی تشکیل گردید و همگان را تصور بر این بود که از این به بعد دنیا در صلح و آرامش به دور از اضطراب و تنش قرار خواهد گرفت. ولی جنایات در یوگسلاوی سابق و رواندا موجبات قتل عام عده کثیری از مردم را فراهم آورد و سازمان ملل‌متحد در یک اقدام بی‌سابقه به استناد فصل هفتم منشور مبادرت به تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی برای ناقضین شدید حقوق بین‌المللی بشردوستانه در قلمرو یوگسلاوی سابق و رواندا نموده از طرف دیگر، کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) از سوی مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد بعد از دادگاه نورمبرگ مأموریت یافت تا اساسنامه‌هایی برای تشکیل دو دیوان کیفری بین‌‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا تهیه و تدوین نماید. تشکیل این دو دادگاه و دیگر محاکم ویژه از جمله دادگاه نورمبرگ و توکیو به نوبه‌خود مبنایی شد برای تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی که اساسنامه آن در سال 1998 و در رم به تصویب نمایندگان تام‌الاختیار دولت‌ها رسید. اساسنامه دیوان متضمن اصول اساسی و دقیقی در مورد نحوه‌ی رسیدگی و محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‌المللی است. با تشکیل این دادگاه که به صورت دائمی است هرکدام از دولت‌های عضو اساسنامه و شورای امنیت می‌توانند پرونده جنایتکاران را به دیوان تسلیم نمایند. دادستان دادگاه به محض دریافت شکایت و با کسب مجوز از سوی دادگاه مقدماتی شروع به تحقیق می‌کند و اگر پس از تحقیقات به این نتیجه برسد که موارد قابل تعقیبی که در صلاحیت دیوان قرار می‌گیرد یعنی ژنوسید، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز صورت گرفته باشد، کیفر خواستی علیه شخص یا اشخاصی که مرتکب جنایات تحت صلاحیت دیوان شده‌اند به شعبه مقدماتی ارسال می‌کند. شعبه مزبور پس از تأیید اتهام یا اتهامات آنرا برای رسیدگی به شعبه بدوی ارجاع می‌دهد، احکام شعبه بدوی قابل تجدیدنظرخواهی نزد شعبه تجدیدنظر خواهد بود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :183

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.