مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر خانواده کدوئیان در استان خراسان رضوی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر خانواده کدوئیان در استان خراسان رضوی

دانشگاه فردوسی مشهد

پایان نامه کارشناسی ارشد

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر خانواده کدوئیان در استان خراسان رضوی

 

استاد راهنما

دکتر عصمت مهدیخانی مقدم

 

استاد مشاور

دکتر جواد کریمی

مهرماه 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر مزارع خانواده کدوئیان استان خراسان رضوی، طی سال های 1388 ، 1389و 1390 تعداد 54 نمونه خاک از مزارع گیاهان خانواده کدوئیان استان جمع آوری گردید. نمونه های خاک به آزمایشگاه گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد منتقل شده و در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شدند.سپس مرحله ی شستشوی خاک ها واستخراج نماتدها با بهره گرفتن از روش تغییر یافته تلفیق الک و سانتریفیوژ جن کینز(Jenkins, 1964 ) انجام شد ونماتدهای استخراجی طبق روش دگریس (De Grisse, 1969 ) تثبیت  و به گلیسیرین منتقل شدند. سپس از آنها اسلایدهای میکروسکوپی توسط میکروسکوپ نوری جهت بررسی مشخصات مرفولوژیکی تهیه شد. درنهایت تعداد 1800 نماتد از 54 نمونه خاک،پس از اندازه گیری  های لازم و رسم تصاویر مورد نیاز شناسایی شدند که با بهره گرفتن از منابع و کلیدهای موجود توانستند در 23 گونه نماتد متعلق به 15 جنس طبقه بندی شدند که عبارتند از:

 

Aphelenchus avenae, A. isomerus, Basiria graminophila, Boleodorus thylactus, Ditylenchus medicaginis, D. tenuidens, Filenchus cylindricaudus, F. thornei, F. vulgaris, ، Helicotylenchus egyptiensis, H. pseudorobustus, Geocenamus  tenuidens, Irantylenchus clavidorus, ، Merlinius brevidens, ، Meloidogyne javanica ,، Neopsilenchus  magnidens, Pratylenchus coffeae, ، P. thornei, P. neglectus, Psilenchus iranicus, Tylenchorhynchus goffarti, T. solani, Zygotylenchus  guevarai

از بین جنس ها و گونه های شناسایی شده چهارگونه ، Psilenchus iranicus ، F. vulgaris ، Geocenamus tenuidens و  Meloidogyne javanica بیشترین فراوانی را در مزارع استان برخوردار بودند.در ادامه تحقیق، به منظور شناسایی نماتدهای ریشه گرهی مزارع کدوئیان استان تعداد 8 نمونه خاک و ریشه آلوده به نماتد از مناطق مختلف استان جمع آوری گردید. که در این نمونه ها گونه Meloidogyne javanica جداسازی و شناسایی گردید.

 

کلید واژه‌ها: خراسان رضوی،  ریزوسفر ، کدوئیان ، نماتدهای انگل گیاهی

فهرست مطالب

فصل اول. 1

مقدمه و اهمیت تحقیق. 1

1-1-گیاهشناسی خانواده کدوئیان. 1

1-1-1-گیاه شناسی خربزه ، منشأ و تاریخچه. 1

1-1-2-گیاه شناسی خیار، منشأ و تاریخچه. 4

1-1-3-گیاه شناسی طالبی، منشأ و تاریخچه. 3

1-1-4-گیاه شناسی کدو، منشأ و تاریخچه. 3

1-1-5-گیاه شناسی هندوانه ، منشأ و تاریخچه. 4

1-2- نیازهای محیطی خانواده کدوئیان. 4

1-3- بررسی وضعیت سطح زیر کشت، عملکرد و تولید در جهان. 5

1-4- بیماری های مهم کدوئیان. 6

1-5- اهمیت و اهداف تحقیق. 6

فصل دوم. 9

بررسی منابع. 9

2-1- اهمیت نماتد های انگل گیاهی بر روی خانواده کدوئیان. 9

2-2- مطالعات انجام شده در جهان و ایران. 10

فصل سوم. 15

مواد و روش ها 15

3-1- نمونه برداری.. 15

3-2- استخراج نماتدها 18

3-2-1- استخراج نماتدهای کرمی شکل از خاک.. 18

3-3- استخراج ماده های متورم جنس Meloidogyne از ریشه. 19

3-4- کشتن، ثابت کردن و انتقال نماتدها به گلیسیرین خالص…. 20

3-5- تهیه اسلاید های میکروسکوپی.. 21

3-5-1- تهیه اسلایدهای دایم از نماتدهای کرمی شکل. 21

3-5-2- تهیه برش از شبکه کوتیکولی انتهای بدن ماده های بالغ جنس Meloidogyne و تهیه اسلاید میکروسکوپی.. 22

3-6- مشخصات مورفولوژیک و مورفومتریک مورد استفاده در تشخیص گونه ها 22

3-6-1- مورفومتری و رسم تصاویر. 24

3-7- جداسازی نماتد های ریشه گرهی و خالص سازی آنها 26

3-8- استخراج DNA ژنومی چند جمعیت از جنس Filenchus : 27

3-8-1-انجام واکنش PCR : 27

3-8-2-روش دستی PCR.. 28

3-8-3- تشخیص فرآورده های PCR.. 29

فصل چهارم. 31

نتایج و بحث.. 31

4-1- نتایج.. 31

4-2- شرح جنس ها و گونه های شناسایی شده 32

4-2-1- جنس         Aphelenchus Bastian,1865. 32

4-2-1-1- گونه      Aphelenchus avenae Bastian , 1865. 32

4-2-1-2- گونه  Aphelenchus isomerus Anderson & Hooper,1980. 33

4-2-2- جنس     Basiria siddiqi,1959. 34

4-2-2-1- گونه     Basiria graminophila siddiqi,1959. 35

4-2-3- جنس            Boleodorus Thorne, 1941. 37

4-2-3-1- گونهBoleodorus thylactus Thorne, 1941. 37

4-2-4- جنس       Ditylenchus Filipjev,1936. 39

4-2-4-1- گونه      Ditylenchus medicaginis Wasilewska, 1965. 39

4-2-4-2- گونه      Ditylenchus tenuidens Gritzenko, 1971. 40

4-2-5- جنس       Filenchus Andrassy,1954 (Mey,1961) 42

4-2-5-1- گونه         Filenchus cylindricaudus (wu,1969) siddiqi, 1986. 43

4-2-5-2- گونه        Filenchus thornei (Thorne & Malek,1968)Siddiqi,1986. 44

4-2-5-3- گونه Filenchus vulgaris (Brzeski,1963) Lownsbery ,1985. 46

4-2-6جنس      Geocenamus Thorne & Malek,1968. 47

4-2-6-1- گونه       Geocenamus tenuidens  , Thorne & Malek, 1968. 48

4-2-7- جنس       Helicotylenchus Steiner, 1945. 51

4-2-7-1- گونه     Helicotylenchus egyptiensis,  Tarjan, 1964. 52

4-2-7-2- گونه Helicotylenchus pseudorobustus (Steiner,1964) Golden ,1956. 53

4-2-8- جنس      Irantylenchus Kheiri, 1972. 55

4-2-8-1-  گونه     Irantylenchus clavidorus,  Kheiri,1972. 56

4-2-9- جنس     Meloidogyne Goeldi, 1892. 57

4-2-9-1-گونه       Meloidogyne  javanica (Treub,1885) chitwood, 1949. 59

4-2-10- جنس     Merlinius  siddiqi, 1970. 61

4-2-10-1- گونه     Merlinius brevidens (Allen,1955) siddiqi,1970. 61

4-2-11- جنس    Neopsilenchus Thorne & Malek, 1968. 63

4-2-11-1- گونه Neopsilenchus magnidens (Thorne,1949) Thorne & Malek, 1968. 64

4-2-12- جنس    Pratylenchus Filipjev, 1936. 66

4-2-12-1- گونه Pratylenchus Coffeae (Zimmermann, 1898)Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941. 66

4-2-12-2-گونه Pratylenchus neglectus (Rensch, 1924) Filipjev & Schuurmans stekhoven, 1941. 67

4-2-12-3- گونه      Pratylenchus thornei, Sher & Allen ,1953. 68

4-2-13- جنس     Psilenchus, deman, 1921. 70

4-2-13-1- گونه   Psilenchus iranicus, Kheiri,1970. 71

4-2-14- جنس    Tylenchorhynchus, Cobb, 1913. 72

4-2-14-1- گونه    Tylenchorhynchus goffarti, Sturhan, 1966. 74

4-2-14-2- گونه     Tylenchorhynchus solani, Gupta & Uma, 1982. 74

4-2-15- جنس      Zygotylenchus Siddiqi, 1963. 76

4-2-15-1- گونه Zygotylenchus guevarai (Tobar jimenz, 1963) Braun & Loof,1966. 76

فصل پنجم. 79

نتیجه گیری کلی و پیشنهادات.. 79

5-1- نتیجه گیری کلی.. 79

5-2- پیشنهادات.. 79

منابع   81

فهرست جداول

جدول3-1: مکان، زمان و نوع آبیاری در نمونه های خاک جمع آوری شده 16

جدول 3-2: مشخصات ریشه های آلوده به نماتد   Meloidogyneجمع آوری شده 19

جدول 3-3-: اجزاﺀ واکنش PCR برای ژن ITS. 28

جدول 3-4-: برنامه PCR مورد استفاده برای ژن ITS. 29

جدول 4-1: خصوصیات مورفومتریک دوگونه از جنس Aphelenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 34

جدول 4-2: خصوصیات مورفومتریک یک گونه از جنس Basiria (اندازه ها برحسب میکرومتر). 36

جدول4-3: خصوصیات مورفومتریکی یک گونه از جنس Boleudorus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 38

جدول 4-4: خصوصیات مورفومتریک دو گونه از جنس Ditylenchus از استان خراسان رضوی(اندازه ها بر حسب میکرومتر). 42

جدول4-5: خصوصیات مورفومتریک سه گونه از جنس Filenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 47

جدول4-6: خصوصیات مورفومتریکی یک گونه از جنس  Geocenamus از استان خراسان رضوی (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 50

جدول4-7: خصوصیات مورفومتریک دو گونه از جنس Helicotylenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 55

جدول4-8: خصوصیات مورفومتریک یک گونه از جنس Irantylenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 57

جدول4-9: خصوصیات مورفومتریکی شبکه کوتیکولی انتهای بدن ماده های بالغ و لاروهای سن2، گونه Meloidogyne javanica  از استان خراسان رضوی (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 60

جدول4-10: خصوصیات مورفومتریک یک گونه از جنس Merlinius (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 63

جدول4-11: خصوصیات مورفومتریک گونه Neopsilenchus magnidens (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 65

جدول4-12: خصوصیات مورفومتریک سه گونه از جنس Pratylenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 70

جدول4-13: خصوصیات مورفومتریک یک گونه از جنس Psilenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 72

جدول4-14: خصوصیات مورفومتریک دو گونه از جنس Tylenchorhynchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 75

جدول4-15: خصوصیات مورفومتریک یک گونه از جنس Zygotylenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 77

فهرست اشکال

شکل 3-1– نقشه مکان های نمونه برداری توسط دستگاه GPS. 17

شکل 3-2– نتیجه الکتروفورز محصول PCR ونمایشگر محدوده ی مارکر. 30

مقدمه و اهمیت تحقیق

1-1-گیاهشناسی خانواده کدوئیان

1-1-1-گیاه شناسی خربزه ، منشأ و تاریخچه

 

نام علمی خربزه Cucumis melo L.

عقیده کلی بر این است که منبع اولیه خربزه  آسیا است و چون شاهدی دال بر کاشت آن در زمان های قدیم موجود نیست ، احتمالاً در زمان های قدیم کاشت نمی شده است .

به نظر متخصصان طبقه بندی گیاهی ناحیه اصلی و منبع اولیه خربزه به شکل کنونی کشور ایران و قفقاز و کشورهای همسایه ایران است. نظریه دیگر دانشمندان طبقه بندی گیاهی بر این است که گونه های مختلف در آسیا و آفریقا به طور مجزا پدیدار گشتند )مبرلی 1987) .

مطالعه تحقیقات موجود نشان می دهد مراکز ثانوی  خربزه در هندوستان ، ایران ، جنوب روسیه و چین بوده است . خربزه بهترین نتیجه را در آب و هوای گرم و خشک می دهند .این گیاه بر اساس منشأ خود طالب گرما و به ویژه نور است . هوای ابری و بارانی در موقع رسیدن میوه باعث می شود که خربزه  طعم مطبوع و کیفیت لازم را پیدا نکند . دوره رویش این گیاهان طولانی تر از دوره رویش خیار بوده و بین 80 تا 100 روز متفاوت است . هرچند که خربزه در طیف وسیعی از انواع خاک ها کشت می شود ولی تنها در خاک های حاصلخیز که دارای مواد غذایی آلی و معدنی کافی باشند بهترین نتیجه را می دهند . ارقام کشت شده در ایران عبارتند از : تاشکندی ، مشهدی عباسی ، گرگاب ، شاه آبادی ، جعفری ، خاقانی ، حـاج ماشاءاللهی ، گرمساری ، محمد آبادی ، مجیدی ، روستاق ، صابونی ، جعفر آبادی ، عباس شوری ، سوسکی ، تخم محمد ، بلخی ، زرد ایوانکی ، شفیع آبادی ، شیرازی ، جارجو ، زابلی ، آتشین و شهسواری

1-1-2-گیاه شناسی خیار ، منشأ و تاریخچه

نام علمی Cucumis sativus

گیاهی دولپه متعلق به خانواده کدوییان، علفی ویکساله، گلها زرد رنگ ودرمناطق نیمه گرمسیری می روید خیار بومی آسیاوآفریقا بوده و هزاران سال پیش کشت می­گردیده است و منشأ پیدایش آن دامنه های سلسله جبال هیمالیا در هندوستان بوده است. درایران از هزاران سال پیش از میلاد وجود داشته است(مبرلی 1987).

تعداد صفحه : 117

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.