مهندسی معدن

دانلود پایان نامه رشته معدن :بررسی فنی واقتصادی موادمعدنی موردمصرف در صنایع نسوز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معدن با عنوان : بررسی فنی واقتصادی موادمعدنی موردمصرف در صنایع نسوز

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

 دانشگاه آزاداسلامی
واحد جنوب تهران
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.SC“
مهندسی معدن ـ استخراج
عنوان:
بررسی فنی واقتصادی موادمعدنی موردمصرف در صنایع
نسوز
وپتانسیلهای معدنی آن در استان یزد

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
مجموعـه حاضـر کـه پایـاننامه دوره کارشناسی ارشد این جانب محسوب
مـیشـودتحت عـنوان «بررسـی فنـی واقتصادی پتانسیل های نسوز استان
یـزد» بـا هـدف پتانسـیلیابـی مـواد اولـیه قـابل اسـتفاده در صـنعت نسوز
وبررسـی فنـی اقتصـادی پتانسـیل های موجود در استان یزد با بهره گرفتن از
تلفـیق دوگرایش متفاوت رشته های معدن ومواد تنظیم گردیده، امید است که
مفید واقع شود.
این مجموعه مشتمل بر3 فصل میباشد:
1. فصل اول: نسوزها
2. فصل دوم: مشخصات کلی پتانسیلهای نسوز استان یزد
3. فصـل سـوم: بررسـی اقتصـادی پتانسـیلهـای نسـوز بـا استانداردهای
جهانی
در فصـل اول بـه تعـریف مواد نسوز، ساختمان، نقش، کاربرد، تقسیمبندی،
شــکل ومواداولــیه قــابل اســتفاده در صــنعت نســوز پرداخــتهایــم ونــیز
اسـتانداردهایی در مـورد نسـوزها را آوردهایـم . در فصل دوم پتانسیلهای
نسـوز اسـتان کـه شامل یازده معدن است را از نظر زمینشناسی، محدوده
معـدن و آنالیزشـیمیایی خـاکمعدن را مورد بررسی قراردادهایم . سپس در
فصـل سـوم آنالـیز خـاک معـادن نسـوز اسـتان را با استانداردهای جهانی

مقایســه کــرده واز نظــر اقتصــادی مــورد بحــث وبررســی قــرار دادهایــم
درآخرچند نظر وپیشنهاد آوردهایم که امید است مورد استفاده قرار گیرد.
مقدمه
بـیش از هشتادسـال اسـت کـه فـرآوردههـا وسـرامیکهـای دیـرگداز بـه
دسته های مهم ومستقل ردهبندی شده ودر زمینه های مختلف صنعت اهمیت
فراوانـی پـیدا کردهاند. با عنوان دیرگدازها باید مواد وفرآورده هایی در نظر
گرفـته شـوند کـه بـا تحمـل تنشـهای گرمایـی زیـاد معمولا در پوشش ویا
آسـترکاری تاسیسـات گرمایشـی صنعتی به کار میروند . بدون استفاده از
دیـرگدازههـای ویـژه در بخـشهای مهم فرایندهای تولیدات فلزات، اقتصاد
انرژی، صنایع سرامیک و شیشهسازی، صنایع شیمیایی وسایر کاربردهای
صنعتی، تحقق بخشیدن به کل فرایند صنعتی امکان پذیر نیست.
بـه عـبارت دیگـر در تمـام رو شـهایی کـه مسـتلزم فرایندهای پردماهستند،
استفاده از فرآورده های دیرگداز اجتنابناپذیر است.
در سـی سـال اخـیر پیشـرفتهـای فراوانـی در زمینه مواد دیرگداز حاصل
شـده اسـت. سـرامیکهـای دیـرگداز از تولید انبوه به فرآورده هایی با دقت
بیشـتر وکیفیت بهتر تبدیل شدهاند. این پیشرفتها هنوز ادامه دارند وبه هیچ
وجـه پایـان نمـییابـند . آزمایشها به دلایل فراوانی مفید وضروری هستند،
زیـرا وضـعیت فعلـی دستاوردهای دیرگدازها را به صورتی هماهنگ نشان

مـیدهـند. ایـن امـر مـیتوانـد برای تولیدکنندگان، طیف وسیع مصرفکننده
مواد دیرگداز، آموزش وتجهیزات آزمایشی حائز اهمیت باشد، زیرا شناخت
واقعی ویژگیهیا سرامیکهای دیرگداز برای همه آنها ضروری است.

افـزایش نـیاز صـنایع بـه مـواد دیرگداز سبب توسعه فعالیتهای معدنی در
زمیـنه اکتشـاف، استخراج وفرآوری معادن سنگ نسوز، خاک نسوز ودیگر
رسـهای صـنعتی شـدهاسـت . بـا توجـه بـه کاربـرد های مـتفاوت ایـن مواد
وغـیرقابل بازیافـت بودن آنها پس از مصرف گمان میرود که این رسها در
اینده از ارزش قابل توجهی برخوردار شوند.
خوشـبختانه درکشـور مـا ذخایـر سـنگ نسوز، خاک نسوز ودیگر رسهای
صـنعتی کـه تاکـنون شناسـایی شـدهانـد وپیشبینی می شود که با پیگیری
کارهـای اکتشافی وتوسعه صنایع معدنی وابسته به ذخایر وتولید انبوه این
مواد دست یابیم.

تعداد صفحه :180

قیمت 10000تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

10,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.