رشته حسابداری

دانلود پایان نامه رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان :رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته:حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان :

رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

                                      استاد راهنما :

دکتر یدالله تاری وردی

استاد مشاور:

دکتر فرزانه حیدرپور

 

 

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول:  کلیات طرح.. 1

1-1).مقدمه. 2

1-2) بیان مساله. 3

1-3) اهداف تحقیق. 4

1-4) اهمیّت موضوع و انگیزهی انتخاب.. 5

1-5) فرضیه های تحقیق. 8

1-6) مدل تحقیق. 8

1-7) تعاریف عملیاتی متغیر ها و کلید واژه ها 9

1-8) روش تحقیق. 10

1-9) قلمروی تحقیق. 11

1-10) جامعه و حجم نمونه. 12

 

فصل دوم:  مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 14

2-1) چکیده 15

2-2) تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی در متون حسابداری.. 15

2-3)تفاوت های موقتی.. 17

2-4) سود حسابداری و مالیاتی در ایران. 21

2-4-1)مالیات سود شرکت های ایرانی.. 21

2-4-2) تعامل استاندارد های حسابداری و قانون مالیات های مستقیم ایران. 22

2-4-3) مغایرت های موجود میان استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی ایران. 24

2-5)سود حسابداری و مالیاتی در سطح بین الملل. 32

2-6)چارچوب نظری تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی.. 34

2-6-1)منابع بالفعل تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی.. 35

2-6-1-1) دلایل زمانبندی.. 36

2-6-1-2)اهداف غیردرآمدی مالیات.. 37

2-6-1-3)دکترین رجحان محتوا بر شکل و اقدامات پیشگیرانهی ضد مالیات پرهیزی.. 38

2-6-1-4) تفاوت سیستم حسابداری.. 39

2-6-1-6)دلیل بنیادین.. 40

2-6-2)منابع بالقوه تفاوت ها 43

2-6-2-1) مدیریت سود. 43

2-6-2-1-1) تعریف… 43

2-6-2-1-2) محمل های مدیریت سود. 46

2-6-2-1-3)عوامل زیر بنایی.. 48

2-6-2-1-4)انگیزه ها 52

2-6-2-2)مدیریت مالیات.. 60

2-6-2-2-1) تعریف… 60

2-6-2-2-2) اصول عمومی مالیات پرهیزی.. 62

2-6-2-2-3)چارچوب مالیات پرهیزی شرکت سهامی عام. 63

2-6-2-2-4)پیامدهای مالیات پرهیزی.. 68

2-6-2-3) تاثیر متقابل مدیریت مالیات و مدیریت سود. 69

2-7) تصریح تفاوت ها 70

2-8)محتوای اطلاعاتی سود. 73

2-8-1)جایگاه سود در تئوری حسابداری.. 73

2-8-2)شرحی از سود حسابداری.. 74

2-8-3) اهداف گزارشگری سود. 76

2-8-4)نارسایی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری.. 79

2-8-4-1)نقاط قوت سود حسابداری.. 79

2-8-4-2)نقاط ضعف سود حسابداری.. 80

2-8-5)سود مندی در تصمیم. 81

2-8-6)سود مندی سود برای سرمایه گذاران. 82

2-8-7)  تعریف و ارزیابی سودمندی سود. 84

2-8-8)مدلهای نظری ارزشیابی شرکت و ارتباط آن با ارقام حسابداری.. 86

2-9)پایداری سود. 88

2-10) تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی و پایداری سود و ارزش شرکت.. 95

2-11)پیشینه تحقیق. 105

 

فصل سوم:  روش تحقیق.. 120

3-1 )مقدمه. 121

3-2)روش تحقیق. 122

3-2-1)  قلمرو تحقیق. 123

3-2-2)جامعه و نمونه آماری تحقیق. 123

3-2-3 ) ابزار جمع آوری داده های تحقیق. 125

3-3 )فرضیات تحقیق. 126

3-4 ) مدل و الگوهای تحقیق. 127

3-5 )متغیرهای تحقیق. 129

3-5-1 )سود هر سهم ( ): 131

3-5-2 ) بازده غیرعادی انباشته ( ): 131

3-5-3 ) تفاوت سود حسابداری و مالیاتی ( ): 133

3-5-4 ) سود شرکت ( ): 134

3-5-5 ) اندازه شرکت ( ): 135

3-5-6 ) ارزش دفتری هر سهم  ( ): 136

3-5-7 ) اهرم مالی ( ): 137

3-6)روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات.. 138

3-6-1 )روش داده های پانل. 138

3-6-1-1) روش اثراث ثابت: 139

3-6-1-2 ) روش اثرات تصادفی: 140

3-6-1-3  )آزمون چاو یا F لیمر: 141

3-6-1-4 ) آزمون هاسمن: 142

3-6-2  )آزمون معنی دار بودن مدل. 143

3-6-3 ) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق. 143

3-6-4 ) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی.. 144

3-6-4-1  )فرض نرمال بودن توزیع متغیر ها و باقیمانده ها: 144

3-6-4-2)  فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای توضیحی: 145

3-6-4-3 ) فرض مستقل بودن باقیمانده ها: 145

3-6-4-4. )فرض همسانی واریانس باقیمانده ها: 146

3-6-5)  تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 147

3-7  )خلاصه فصل. 148

 

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها 149

4-1 ) مقدمه. 150

4-2)  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 150

4-3 ) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق. 154

4-4 ) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق. 155

4-5 ) بررسی همخطی بین متغیرهای توضیحی تحقیق. 157

4-6 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق. 158

4-6-1 )  نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق. 158

4-6-2  ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق. 161

4-7 ) خلاصه فصل. 164

 

فصل پنجم:  نتیجه گیری.. 165

5-1 )مقدمه. 166

5-2) خلاصه و نتیجه گیری.. 166

5-2-1 )نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 168

5-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق. 168

5-3 )پیشنهاد های تحقیق. 172

منابع و ماخذ. 173

پیوستها 178

 

فهرست نگاره ها

نگاره 3-1) روند انتخاب نمونه آماری پژوهش… 124

نگاره 3-2) توزیع فراوانی شركت های نمونه بر حسب صنعت.. 126

نگاره 3-3)  مدل مفهومی پژوهش… 128

نگاره 4-1)  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 151

نگاره 4-2)  نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق. 154

نگاره 4-3)  نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرایند نرمال سازی.. 155

نگاره 4-4) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق. 156

نگاره 4-5) نتایج آماره VIF برای هر یک از متغیرهای تحقیق. 158

نگاره 4-6 نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (1) تحقیق. 159

نگاره 4-7  نتایج برآورد مدل (1) تحقیق. 160

نگاره 4-8 نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (2) تحقیق. 161

نگاره 4-9  نتایج برآورد مدل (2) تحقیق. 162

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1) روند سالانه متوسط سود هر سهم شرکت های نمونه. 152

نمودار 4-2)  روند متوسط بازده غیرعادی انباشته شرکت های نمونه. 153

نمودار 4-3) روند متوسط تفاوت سود حسابداری و مالیاتی شرکت های نمونه. 153

-1).مقدمه

مدیریت شرکت هرساله سود واحد تحت کنترل خویش را به دو منظور محاسبه و گزارش می­ کند. اولی، برای تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و گزارش آن به استفاده کنندگان صورتهای مالی،  و دومی، برای تهیه اظهارنامه مالیاتی بر مبنای قانون مالیاتها جهت تشخیص بدهی مالیاتی شرکت (هانلون و شولین، 2005) یا همان سهم دولت از سود واحد تجاری . طبق استاندارد های حسابداری، مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است. مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه و ارائه صورت های مالی سالانه به گونه ای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ارئه کند. هرگاه صورت های مالی جهت ارائه به سهامداران، بستانکاران و دولت و سایر کاربران برون سازمانی تهیه شود رعایت استاندارد های حسابداری در تهیه و ارئه آن ضروری است (هیئت تدوین استاندارد های حسابداری ،1385،6). طبق ماده 110 قانون مالیات های مستقیم نیز اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه، و ترازنامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها  به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی است تسلیم نمایند و مالیات متعلقه را بپردازند (دوانی،1391، 65). با وجود اینکه هر دو معیار سود بر مبنای تعهدی محاسبه می­ شود با این حال تفاوت ها عمده ای بین سود حسابداری و سود مالیاتی
می ­تواند وجود داشته باشد (هانلون و شولین،2005). بطور کل دو منبع برای تفاوت های بین سود حسابداری و سود مالیاتی می­توان متصور بود. اولی ، تفاوت های ناشی از مقررات متفاوت برای محاسبه سود و دومی، تفاوت های ناشی از اعمال نظر مدیر در فرایند محاسبه سود. بنابراین، تفاوت ها بطور بالقوه می­توانند حاوی اطلاعاتی درباره فعالیتهای مدیریت سود و مالیات باشند و در کل، حاوی اطلاعاتی راجع به کیفیت سود های گزارش شده برای سرمایه گذاران باشند.

1-2) بیان مساله

تحت مدل بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده که با توجه به خصوصیت قابلیت اتکا و محدودیت های هزینه-فایده از ارزش های جاری نیز استفاده می­ شود، هنوز هم سود حسابداری اساسی ترین داده­ی صورت های مالی است. با این حال، محاسبه سود حسابداری متاثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود حسابداری ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره از محدودیتهای ذاتی حسابداری از جمله (1) نارسایی های موجود در فرایند برآوردها و پیش بینی رویداد های مالی آتی و (2) امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط  بنگاه ها موجب می­ شود که سود حسابداری بنگاه از سود اقتصادی متفاوت باشد و از آنجایی که سود حسابداری از مهم ترین معیار های ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه های اقتصادی تلقی می­گردد موضوع کیفیت سود مطرح می­ شود. یکی از نظریات مطرح در این حوزه استفاده از سایر اجزای صورت های مالی برای اندازه گیری کیفیت است که کمتر در معرض دستکاری مدیریتی قرار دارند.تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی (از این پس تفاوت ها) یکی از معیارهای مطرح در این حوزه می باشد. تفاوت ها معمولاً اقلام تعهدی اختیاری را مستثنی کرده  و بر عکس جریان های نقدی، همه اقلام تعهدی را حذف نمی­ کنند و همچنین به خاطر عامل محدود کننده مالیات در تصمیمات مدیریت سود و عدم انعطاف پذیری نسبتاً بالاتر در محاسبه سود مالیاتی، انتظار می­رود حاوی اطلاعات معتبری درباره کیفیت سود گزارش شده بنگاه های اقتصادی باشد. از سوی دیگر، تفاوت ها معمولاً در برگیرنده اقلامی هستند که بیشتر منعکس کننده اهداف درآمدی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دولت
می­باشند. همچنین چنانچه سود مالیاتی توسط مدیریت بطور موفقیت آمیزی تحریف شود رابطه معنادار خود با پیش بینی سوددهی آتی را از دست می­دهد لذا به هر میزان که تفاوت ها بیشتر حاوی اینگونه موارد باشند احتملاً از روایی آنها در انعکاس کیفیت سود کاسته می­ شود. بنابراین میزانی که تفاوتها بتوانند با رشد آتی سود رابطه داشته باشند و سرمایه گذاران را در ارزیابی کیفیت سود یاری کنند یک مسئله آزمون پذیر است که این تحقیق قصد بررسی آنرا دارد. لذا مسئله اصلی این پژوهش به صورت ذیل عنوان می­ شود:

آیا رابطه معناداری بین تفاوت های شرکت های پذیرفته شده در بورس و معیار های کیفیت سود ارائه شده در این تحقیق وجود دارد؟

این تحقیق برای ارزیابی سودمند بودن تفاوت ها به عنوان یک ابزار برای محک زنی سود های گزارش شده شرکتها، از مفهوم پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود استفاده می­ کند. لذا دو پرسش اصلی این تحقیق که مبنای  فرضیه های تحقیق را شکل می­ دهند به صورت ذیل می­باشد:

(1) آیا رابطه معناداری بین تفاوت ها و پایداری سود های حسابداری وجود دارد؟

(2) آیا رابطه معنا­داری بین تفاوت ها و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری وجود می­ شود؟

1-3) اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را می­توان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان کرد. عمده ترین هدف این تحقیق یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود است و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. از دیگر اهداف این تحقیق یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود است. همانگونه که در بخش بعدی توضیح داده می­ شود، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها می ­تواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در دلایل توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این تحقیق می ­تواند ارائه یک معیار برای محک زدن میزان واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم استفاده شده است. یافتن شواهدی دال بر رابطه داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها می ­تواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.

1-4) اهمیّت موضوع و انگیزه­ انتخاب

حسابداری مالیات سود در حرفه حسابداری موضوعی به نسبت پیچیده و بحث بر انگیز است. هندریکسن در فصل20 کتاب خویش به شرکت هایی اشاره می­ کند که در حین سودآوری، مالیاتی به دولت ها پرداخت نمی­کردند. آیا ممکن است سود و هزینه مالیات گزارش کرد اما مالیات پرداخت نکرد. پاسخ ساده ای به این سوال می­توان داد، یعنی می­توان گفت شرکتهای سودآور طبق قانون
می­توانند از پرداخت مالیات معاف باشند. اما پاسخ مورد نظر این نیست. پاسخ این است که شرکتهای غیر معاف هم ممکن است سود گزارش کنند اما مالیات پرداخت نکنند یا حداقل مالیات اندکی به نسبت سود های گزارش شده بپردازند. زیرا بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات تفاوت وجود دارد. این وضعیت در مغرب زمین بویژه در ایالات متحده و سایر کشورهای آنگلوساکسون بیشتر به چشم می­آید. فی الواقع یک از دلایل بالقوه­ای که شرکتهای مورد اشاره هندریکسن را قادر به اجرای چنین رفتار متهورانه ای می­کرد وجود تفاوت های زیاد در باب شناسایی اقلام درآمد و هزینه بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی بود. اما آیا صرف وجود تفاوت های زیاد بین دو مجموعه مقررات دال بر رفتار های فرصت طلبانه شرکت ها است؟ نحوه برخورد با تفاوت ها آنقدر مهم بود که مراجع استاندارد گذاری را وادار به تدوین و اصلاح مجدد بیانیه هایی درباره حسابداری مالیات سود کرد. بیانیه شماره 11 هیئت اصول حسابداری، استاندارد شماره 96 هیئت استاندارد های حسابداری مالی در سال 1987 و استاندارد شماره­ 109 هیئت در سال 1992 که جایگزین استاندارد شماره 96 شد همگی بر اهمیت داشتن حسابداری مالیات سود و تفاوت ها دلالت می­ کند. مقارن با رسوایی های مالی بزرگ در غرب نظیر فروپاشی انرون، تایکو، زیراکس و ورلد کام توجهات سرمایه گذاران و سیاستگذاران به سمت  کیفیت سود های گزارش شده معطوف شد. در تلاشی برای معرفی کردن یک محک برای کیفیت سود ها، برخی از محققین و صاحبنظران نظیر دسای(2002)،مانزون و پلسکو (2002) و هانلون (2003) توجهات را به سوی شکاف بین سود مالیاتی و سود حسابداری که طی دهه 90 میلادی افزایش یافته بود سوق می­دادند. در سال 2002 مقاله­ای با “عنوان واقعیت پشت فروپاشی انرون” با این ادعا که سود مالیاتی می ­تواند به عنوان یک ابزار برای چک کردن سود های گزارش شده مورد استفاده قرار بگیرد این تِم از تحقیقات را در پژوهشهای حسابداری مالیات سود طنین افکن کرد. البته ایده­ استفاده از سود مالیاتی به عنوان یک ابزار برای چک کردن میزان اعتبار سود حسابداری جدید نبود. پیش از این روسین (1998) اظهار کرده بود که مازاد رو به گسترش سود حسابداری بر سود مالیاتی می ­تواند یک علامت خطر بالقوه­ای باشد که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد زیرا می ­تواند نماینده­ی رو به انزوال رفتن کیفیت سود باشد. بررسی های صورت گرفته توسط کمیته­ی مشترک مالیات کنگره­ی آمریکا نشان داد که انرون تا پیش از ورشکستگی در سال 2001 تا چند سال مالیاتی پرداخت نکرده بود.

 

تعداد صفحه : 216

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.