رشته حسابداری

پایان نامه رابطه بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

عنوان : رابطه بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری

 

گرایش : حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

رشته: حسابداری

 

عنوان :

رابطه بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری

 

استاد راهنما :

دکتر زهرا پورزمانی

استاد مشاور :

دکتر آزیتا جهانشاد 

تابستان   1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات طرح. 1

1-1 بیان مساله تحقیق 2

1-2 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن 3

1-3هدف های تحقیق 4

1-4 سوالات پژوهش… 4

1-5 فرضیه های پژوهش… 4

1-6 روش تحقیق 5

1-7 جامعه آماری و حجم آن 5

1-8 روش گرد آوری اطلاعات 5

1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 5

1-10 متغیرها و واژه های كلیدی 5

فصل دوم: مطالعات نظری.. 8

2-1 مقدمه. 9

2-2 تعریف صندوق های سرمایه گذاری.. 11

2-3 تاریخچه صندوق های سرمایه گذاری.. 12

2-4 پیشینه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران. 13

2-4-1-قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار. 13

2-4-2 بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار. 13

2-5 اهداف صندوق های سرمایه گذاری.. 14

2-5-1درآمد. 14

2-5-2رشد. 14

2-5-3درآمد و رشد. 14

2-6 قوانین مرتبط با تاسیس و نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری.. 15

2-6-1 قوانین صندوق های سرمایه گذاری در ایران. 15

2-6-2 قوانین صندوق های سرمایه گذاری در دیگر کشور ها 16

1-6-2-1 قانون شرکت های سرمایه گذاری در ایلات متحده 16

2-6-2-2 قوانین مرتبط با شرکت های سرمایه گذرای در مالزی.. 17

2-7 انواع صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای اهداف اختصاصی هر صندوق.. 18

2-7-1 صندوق های سرمایه گذاری سهام عادی.. 18

2-7-2 صندوق های سرمایه گذاری متوازن. 18

2-7-3 صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه یا سهام ممتاز. 18

2-7-4صندوق های سرمایه گذاری تخصصی.. 19

2-7-5 صندوق های سرمایه گذاری با هدف دوگانه. 19

2-7-6صندوق های بازار پول. 19

2-7-7 صندوق های رشد وتوسعه. 20

2-7-8 صندوق ها شاخص…. 20

2-7-9 صندوق های قابل معامله در بورس… 20

2-7-10   صندوق های اوراق قرضه شهرداری ها 21

2-7-11  صندوق های سرمایه گذاری بین المللی.. 21

2-8 طبقه بندی  کلی صندوق های سرمایه گذاری.. 21

2-8-1 شرکت های با سرمایه ثابت و متغیر. 21

2-8-1-1 شرکت مدیریت یا صندوق با سرمایه ثابت(سرمایه بسته) 21

2-8-1-2 شرکت مدیریت یا صندوق با سرمایه متغیر(سرمایه باز) 22

2-8-2 صندوق ها متنوع و غیر متنوع. 23

2-8-2-1 صندوق های متنوع. 23

2-8-2-2 صندق های غیر متنوع. 23

2-8-3 طبقه بندی صندوق های مشترک بر اساس کارمزد فروش… 23

2-8-3-1 صندوق های با کارمزد. 23

2-8-3-2 صندوق های بدون کارمزد. 25

2-8-4 طبقه بندی صندوق بر اساس افق سرمایه گذاری.. 25

2-8-4-1 صندوق های کوتاه مدت… 25

2-8-4-2 صندوق های بلند مدت… 26

2-9 ارکان صندوق های سرمایه گذاری.. 28

2-10  صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایالات متحده 31

2-10-1 ساختار حقوقی.. 31

2-10-2 ارکان. 32

2-11 ساختار بین نهادی.. 35

2-11-1 ساختار بین نهادی در ایالت متحده 35

2-11-2 ساختار بین نهادی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در کشور ایران. 36

2-12 ویژگی ها و مزایای صندوق های سرمایه گذاری.. 37

2-12-1 مدیریت حرفه ای 37

2-12-2 صرفه جویی ها ناشی از مقیاس 38

2-12-3 امکان نقد شوندگی واحد های سرمایه گذاری 38

2-12-4 رسالت اجتماعی واحد های سرمایه گذاری.. 39

2-12-5 تنوع بخشی سبد اوراق بهادار و کاهش ریسک… 39

2-13 معایب صندوق های سرمایه گذاری.. 39

2-14 امید نامه صندوق های سرمایه گذاری.. 40

2-15 انواع هزینه ها در صندوق های سرمایه گذاری.. 41

2-15-1هزینه های ارکان. 41

2-15-2 هزینه ای دوره ای.. 42

2-15-3 هزینه های صدور و ابطال. 43

2-16 خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری.. 43

2-17 نحوه قیمت گذاری دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در ایالات متحده 45

2-18 انواع شیوه های توزیع سود در صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 46

2-19 الزامات گزارشگری مالی در صندوق های سرمایه گذاری.. 47

2-19-1 صورت های دارایی ها و بدهی ها به همراه جدول سرمایه گذاری ها 48

2-19-2 صورت سود و زیان. 49

2-19-2-1 درآمد های حاصل از سرمایه گذرای.. 49

2-19-2-2 هزینه های صندوق.. 49

2-19-2-3 افزایش یا کاهش در خالص دارایی ها 49

2-19-3 صورت تغییرات در سرمایه 49

2-19-4 صورت جریان وجه نقد. 49

2-20 بازده سرمایه گذاری.. 51

2-21 بازده سرمایه گذاری در صندوق.. 51

2-21-1 سود نقدی هر واحد سرمایه گذاری.. 51

2-21-2 عایدات سرمایه ای ناشی از دارایی های فروخته شده 52

2-21-3 عایدات سرمایه ای از محل دارایی های موجود. 52

2-22 ریسک… 52

2-22-1 انواع ریسک… 53

2-23 ریسک پذیری.. 53

2-23-1 خصوصیات موثر در ریسک پذیری.. 54

2-23-2 ترجیهات ریسک… 55

2-24 چارچوب ریسک و بازده 56

2-25 مدیران سرمایه گذاری 56

2-25-1 مدیر صندوق. 56

2-25-2 مدیر سرمایه گذاری. 57

2-25-2-1مدرک CFA. 58

2-25-2-2 مدرک MBA.. 59

پیشینه تحقیق.. 60

خلاصه فصل 63

فصل سوم: روش تحقیق.. 64

3-1 مقدمه. 65

3-2 تعریف تحقیق.. 65

3-3 روش تحقیق.. 66

3-4 جامعه آماری و حجم آن. 66

3-5 حجم نمونه و روش اندازه گیری.. 66

3-6 روش گردآوری اطلاعات… 66

3-7 فرضیات تحقیق.. 68

3-8 متغیرهای تحقیق.. 68

3-8-1 خالص ارزش روزانه دارایی صندوق (NAV) 68

3-8-2 بازده واقعی سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک.. 69

3-8-3ریسک پذیری . 69

3-8-4 تحصیلات… 69

3-8-5 سوابق کاری.. 70

3-9  روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات… 70

3-9-1  تحلیل رگرسیون. 70

3-9-2  آزمون معنی دار بودن مدل. 72

3-9-3  آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق.. 73

3-9-4  آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی.. 73

3-9-4-1  فرض نرمال بودن باقیمانده ها: 74

3-9-4-2  فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل.. 74

3-9-4-3  فرض مستقل بودن باقیمانده ها 75

3-9-4-4. فرض همسانی واریانس باقیمانده ها 75

3-9-5  تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 77

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 78

4-1  مقدمه. 79

4-2  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 79

4-3  آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق.. 82

4-4  بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق.. 83

4-5  نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق.. 84

4-5-1 برآورد مدل. 84

4-5-2 تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق.. 85

4-5-3 تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق.. 86

4-5-4 تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم تحقیق.. 86

4-5-5 تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. 87

4-5-6  تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم تحقیق.. 87

4-6  خلاصه فصل.. 88

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 89

5-1 مقدمه. 90

5-2 خلاصه و نتیجه گیری.. 90

5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.. 91

5-2-2نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق.. 92

5-2-3 نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.. 92

5-2-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. 93

5-2-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.. 93

5-3  پیشنهادات تحقیق.. 94

5-3-1 پیشنهاد هایی مبنی بر نتایج تحقیق.. 94

5-3-2 سایر پیشنهاد های تحقیق.. 95

5-3-3 پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی.. 95

منابع  و ماخذ. 96

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 2-1) انواع دارایی های مالی اصلی.. 10

جدول 2-2) ارکان صندوق های سرمایه گذاری در ایران کشور ایران. 31

جدول 4-1)  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 80

جدول 4-2)  نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق.. 82

جدول 4-3) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق.. 83

جدول 4-4 ) نتایج برآورد مدل تحقیق  85

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                     صفحه

نمودار 4-1) درصد فراوانی مدارک تحصیلی مدیران صندوق ها 81

نمودار 4-2) درصد فراوانی سابقه کاری مدیران صندوق ها 81

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                     صفحه

شکل 2-1 روابط بین نهادهای فعال در صندوق های سرمایه گذاری مشترک……………………………. 36

شکل 2-2 الگوی رفتاری افراد مختلف نسبت به ریسک(نوروش و دیانتی ، 1383،ص478) 55

-1 بیان مساله تحقیق :

امروزه مقوله سرمایه گذاری بعنوان یکی از پیش نیازهای اولیه و ضروری برای حرکت از یک اقتصاد سنتی به سمت یک اقتصاد توسعه یافته و پیشرفته مطرح می باشدبه صورتی که همزمان با رشد صنایع و نیاز روز افزون آنها به منابع مالی و نیز با توجه به عدم جوابگویی نظام بانکی در جهت ارائه خدمات مالی به متقاضیان، به دلیل ویژگی های خاص بازار پولی (تامین مالی کوتاه مدت) نقش حیاتی بازار سرمایه آشکار شده و ضرورت گسترش آن نمود پیدا می کند. بازار سرمایه با هدف تامین منابع بلند مدت برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی ، نقش عمده ای را در رشد و توسعه اقتصادی پیشرفته ایفا کرده و در این میان بورس اوراق بهادار به عنوان اصلی ترین بخش بازار سرمایه ، پذیرای سرمایه گذاران خرد و کلان با هر میزان سرمایه اولیه است. ولیکن فارغ از مزایای بیشمار سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، فعالیت در این حیطه نیازمند تخصص و مهارتهای ویژه سرمایه گذاری است که جز با صرف زمان و کسب تجربه امکان پذیر نمی گردد بنابراین بهترین پیشنهاد به سرمایه گذاران عادی و فاقد تجربه قبلی در زمینه سرمایه گذاری در بورس در جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری، خرید واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری می باشدچرا که صندوق های سرمایه گذاری به عنوان ابزاری شناخته شده در بازارهای ثانویه و از مهمترین نهاد های مالی هستند که نقش زیادی در تجهیز منابع مالی و هدایت آن به سوی ظرفیت های تولیدی دارند که علیرغم آنکه سابقه تأسیس آنها به قرن هجدهم بر می گردد ولی در ایران اولین صندوق سرمایه گذاری در سهام از ابتدای سال 1387 فعالیت خود را آغاز کرده است و در همین مدت زمان اندک کارایی و مزایای بیشمار خود را به عموم فعالان حوزه سهام اثبات کرده است.

از دلایل توفیق صندوقهای سرمایه گذاری استدلال هایی است که آنها را بعنوان مناسبترین روش حضور عامه مردم در بازار سرمایه معرفی می کند چرا که از طرفی مدیر صندوقبه مدیریت تخصصی پرداخته و با تحلیل کارشناسانه به معاملات سهام می پردازد و از طرف دیگر سرمایه گذار برای خروج تنها کمتر از 2 روز ، نتیجه سرمایه گذاری خود را دیده و می تواند به راحتی بدون اینکه نگران بسته بودن نمادها و یا صف فروش باشد از بازار خارج شود.

نکته قابل ذکر اینجاست که در رابطه با بازدهی صندوقهای سرمایه گذاری نیز عوامل مختلفی دخیل می باشند که سرمایه گذاران آگاه با بهره گرفتن از شناسایی و استفاده از این عوامل موثر، بدنبال کسب حداکثر سود از فعالیت های سرمایه گذاری خود می باشند چرا که با تحقیق و پژوهش هرچه بیشتر در راستای شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازدهی صندوق ها می توان راهکارهای مفیدتری جهت افزایش بازدهی صندوق های سرمایه گذاری ارائه داد و متقابلا سرمایه های بیشتری را در بازار های سرمایه جذب کرد. تا کنون متغیرهایتاثیر گذار بسیاری در بازدهی صندوق ها از قبیل عوامل محیطی و مدیریتی، سن صندوق ها ، هزینه های صندوقها، ارزش  صدور و ابطال صندوق، تملک سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، سهام صنایعموجود در سبد صندوق ها و… شناخته شده انداماویژگی  شخصی مدیران از قبیل میزان تحصیلات و کیفیت تحصیلات آکادمیک ، تجربیات ، مهارتها و سایر ویژگیهای آنها کمتر مورد بررسی قرار گرفته اندکه این ویژگی ها نیز به سهم خود در قضاوتهای حرفه ای مدیران صندوقها در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری تاثیر گذار بوده و می توان قسمتی از بازدهی صندوقهای سرمایه گذاری را نشأت گرفته از همین ویژگی های شخصی مدیران دانستلذا در این پژوهشدر نظر است صحت این فرضیه که بین ویژگی های مدیران صندوق های سرمایه‌گذاری و بازده آنها رابطه وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم .

1-2 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :

علیرغم اینکه صندوق های سرمایه گذاری یکی از مهمترین نهادها در جذب سرمایه های کوچک به بازار های سرمایه بوده و در ادبیات بازار سرمایه ایران از سال 1387 آغاز به کار نموده و با گذشت زمان سرمایه گذاران زیادی به این نهادها احساس علاقه مندی نموده اندولیکن تحقیقات نسبتاً کمی در زمینه ویژگی های شخصی مدیران صندوق های سرمایه گذاری انجام شده است لذا جهت پیشرفت صندوق های سرمایه گذاری ، لازم است راهکار های رشد بازده این موسسات مورد پژوهش قرار گرفته و جهت کارایی روز افزونبازار سرمایه و بدنبال آن تسریع در امر توسعه اقتصادی کشور پژوهش های لازم در این خصوص صورت گیرد .

1-3هدفهای تحقیق :

از اهداف مهم این تحقیق می توان به فراهم نمودن بستر مناسب جهت رشد و توسعه صندوقهای سرمایه گذاری توأم با بازدهی بالاتر از سایر روش های سرمایه گذاری و انتصاب مدیران لایق و  متقابلا جذب بیشتر سرمایه در بازارهای سرمایه و نهایتاً کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد.

-4 سوالات پژوهش:

  • آیا تحصیلات مدیران صندوق های سرمایه گذاری در بازدهی صندوق ها موثر است ؟
  • آیا سابقه کاری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری موثر است ؟
  • آیا سن مدیران بر بازده صندوق های سرمایه گذاری آنها موثر است؟
  • آیا ریسک پذیری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری موثر است ؟
  • آیا بین سن و ریسک پذیری مدیران رابطه وجود دارد ؟

1-5 فرضیه های پژوهش:

  • بین تحصیلات مدیران و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری رابطهوجود دارد .
  • بین سابقه کاری مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری رابطه وجود دارد .
  • بین سن مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری رابطه وجود دارد .
  • بین ریسک پذیری مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری رابطه وجود دارد.
  • بین سن مدیران و ریسک پذیری مدیران رابطه وجود دارد .

تعداد صفحه : 119

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.