رشته حسابداری

پایان نامه رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در                       شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

          دانشگاه آزاد اسلامی

             واحد تهران مرکزی

      دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : حسابداری

عنوان : رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و  ریسک اعتباری در                       شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما : دکتر امیررضا کیقبادی

استاد مشاور : دکتر زهرا لشگری

زمستان     1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چكیده…………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول: كلیات پژوهش………………………………………………………………………………… 1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- تشریح و بیان مساله……………………………………………………………………………….. 2

1-3- ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………….. 4

1-4- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………….. 5

1-4-1- اهداف علمی پژوهش ………………………………………………………………………… 5

1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش …………………………………………………………………….. 5

1-5- تبیین فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………….. 6

1-6- قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………… 6

1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش …………………………………………………………………….. 6

1-6-2- قلمرو زمانی پژوهش …………………………………………………………………………. 6

1-6-3- قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………… 6

1-7- متغیرهای پ‍ژوهش………………………………………………………………………………….. 6

1-8- ساختار کلی پژوهش ……………………………………………………………………………… 7

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش……………………………………………………… 8

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2- تعریف حسابرسی………………………………………………………………………………….. 9

2-3- ماهیت حسابرسی ………………………………………………………………………………….. 10

2-4- كیفیت حسابرسی ………………………………………………………………………………….. 10

2-5- معیارهای اندازه گیری كیفیت حسابرسی ……………………………………………………… 10

2-5-1- اندازه حسابرس…………………………………………………………………………………. 10

2-5-2- دوره تصدی حسابرس………………………………………………………………………… 10

2-5-2-1- تغییر موسسه حسابرسی و ملاحضات هزینه ای……………………………………… 10

2-5-2-2- فرایند تغییر موسسه حسابرسی و استقلال حسابرسان………………………………. 10

2-5-2-3- تجربه بین المللی از تجربیات تغیر موسسه حسابرسی……………………………… 10

2-5-2-4- تغییر حسابرس در ایران…………………………………………………………………… 10

2-6- محافظه كاری………………………………………………………………………………………… 10

2-7- دلایل تقاضا برای محافظه كاری از دیدگاه واتس……………………………………………. 10

2-7-1- دلیل قراردادی تقاضا برای محافظه كاری…………………………………………………. 10

2-7-1-1- محافظه كاری و قراردادهای بدهی……………………………………………………… 10

2-7-1-2- محافظه كاری و قراردادهای پاداش اجرایی …………………………………………. 10

2-8- ویژگی های كیفی سود……………………………………………………………………………. 10

2-8-1- پایداری سود…………………………………………………………………………………….. 10

2-8-2- اهمیت پیش بینی سود…………………………………………………………………………. 10

2-8-3- یكنواختی سود…………………………………………………………………………………… 10

2-8-4- مربوط بودن سود به ارزش سهام……………………………………………………………. 10

2-8-5- به موقع بودن سود……………………………………………………………………………… 10

2-8-6- محافظه كاران بودن سود………………………………………………………………………. 10

2-9- ارتباط بین تصدی حسابرس و ویژگی های كیفی سود…………………………………….. 10

2-10- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………. 10

2-10-1- پیشینه خارجی پژوهش……………………………………………………………………… 10

2-10-2- پیشینه داخلی پژوهش………………………………………………………………………. 10

2-11- نگاره ای از پژوهش ها انجام شده……………………………………………………………. 10

2-12- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. 10

فصل سوم: روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………… 51

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 52

3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………………………. 52

3-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش ………………………………………………………………….. 53

3-3-1- روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………….. 53

3-4- تعداد نمونه گیری…………………………………………………………………………………… 53

3-5-فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………… 54

3-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش ……………………………………………….. 54

3-7- قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………… 55

3-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش …………………………………………………………………….. 55

3-7-2- قلمرو زمانی انجام پژوهش …………………………………………………………………. 55

3-7-3- قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………… 55

3-8- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………. 55

3-9- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها……………………………………………………. 55

3-9-1- متغیر مستقل……………………………………………………………………………………… 56

3-9-2- متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………… 57

3-9-2-1- مربوط بودن سود……………………………………………………………………………. 57

3-9-2-2- محافظه كاری سود…………………………………………………………………………. 57

3-9-2-3- پایداری سود…………………………………………………………………………………. 57

3-9-3-متغیرهای کنترلی…………………………………………………………………………………. 58

3-10- روش های آماری برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های پژوهش ………………… 58

3-10-1- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………… 59

3-10-2- آمار استباطی…………………………………………………………………………………… 59

3-10-2-1- آزمون نرمالیته داده ها……………………………………………………………………. 59

3-10-2-2- آزمون دوربین واتسون………………………………………………………………….. 59

3-10-2-3-آزمون ریشه واحد (مانایی)……………………………………………………………… 59

3-10-2-4- آزمون برازش مدل……………………………………………………………………….. 59

3-10-2-5- آزمون هاسمن…………………………………………………………………………….. 59

3-10-2-6- آزمون رگرسیون چند متغیره……………………………………………………………. 59

3-10-2-7- آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………. 59

3-10-2-8- آزمون همخطی……………………………………………………………………………. 59

3-10-2-9- آزمون وایت……………………………………………………………………………….. 59

3

3-11- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. 59

فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها………………………………………………………………………………. 63

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 64

4-2- آمارتوصیفی داده ها………………………………………………………………………………… 65

4-3- آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………. 66

4-4- همبستگی بین متغیرها……………………………………………………………………………… 66

4-5- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………. 69

4-5-1- نتایج آزمون های فرضیه اول…………………………………………………………………. 69

4-5-1-1- آزمون F لیمر………………………………………………………………………………… 69

4-5-1-2- آزمون وایت…………………………………………………………………………………. 69

4-5-1-3- آزمون براش گادفری………………………………………………………………………. 69

4-5-1-4- آزمون فرضیه­ اول………………………………………………………………………… 69

4-5-2- نتایج آزمون های فرضیه دوم………………………………………………………………… 69

4-5-2-1- آزمون F لیمر………………………………………………………………………………… 69

4-5-2-2- آزمون وایت…………………………………………………………………………………. 69

4-5-2-3- آزمون براش گادفری………………………………………………………………………. 69

4-5-2-4- آزمون فرضیه­ اول………………………………………………………………………… 69

4-5-3- نتایج آزمون های فرضیه سوم………………………………………………………………… 69

4-5-3-1- آزمون F لیمر………………………………………………………………………………… 69

4-5-3-2- آزمون وایت…………………………………………………………………………………. 69

4-5-3-3- آزمون براش گادفری………………………………………………………………………. 69

4-5-3-4- آزمون فرضیه­ اول………………………………………………………………………… 69

4-6- خلاصه نتایج پژوهش …………………………………………………………………………….. 73

4-7- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………… 73

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادات…………………………………………………………. 74

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 75

5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………. 75

5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه اول…………………………………………………… 76

5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه دوم…………………………………………………… 76

5-2-3- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه سوم………………………………………………….. 76

5-3- بحث و نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………….. 77

5-4- پیشنهادات پژوهش ……………………………………………………………………………….. 77

5-4-1- پیشنهادات منتج از نتایج پژوهش ………………………………………………………….. 77

5-4-2-پیشنهادات برای پژوهش آینده……………………………………………………………….. 78

5-5- محدودیت ها و موانع پژوهش …………………………………………………………………. 78

5-6- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………… 79

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………. 80

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………… 83

چكیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 83

چکیده

رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد و به لحاظ نظری نشان دهنده حد بالا و پایین سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی است. این مورد پیامدهای نامطلوبی از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینه­ های معاملاتی، ضعف بازار، نقد شوندگی پایین و بطور کلی، کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهای سرمایه، در پی خواهد داشت. بر همین اساس این پژوهش به بررسی رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی      1392-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور كلی بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین شاخص های ساختارهای رقابتی در بازار مانند اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت با ریسك اعتباری رابطه منفی و معنادار و بین قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ریسك اعتباری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

واژه های کلیدی:

ساختارهای رقابتی، اندازه بازار، ریسک اعتباری

تعداد صفحه : 101

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.