رشته حسابداری

پایان نامه رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان :  رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل

 متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد ایلام

 

پایاننامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد رشته حسابداری  “M.A”

عنوان‌:

رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل

 متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

 

 

استاد راهنما:

دکتر رحمت اله محمدی پور

زمستان1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش… 5

1-1-3 چارچوب نظری پژوهش… 5

1-2-3 مدل مفهومی پژوهش… 6

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش… 6

1-5- اهداف پژوهش… 7

1-5-1 اهداف کلی.. 7

1-5-2 اهداف علمی.. 7

1-5-3 اهداف کاربردی.. 8

1-6-فرضیات پژوهش… 8

1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش… 8

1-7-1 تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش… 8

1-7-2 روش تحقیق. 9

1-7-3 جامعه و نمونه آماری.. 9

1-7-4-تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش… 10

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 13

2-2- مفهوم سود. 13

2-2-1 مفهوم سود در سطح ساختار (قواعد و تعاریف) 15

2-2-2 مفهوم سود در سطح معانی ( ارتباط با واقعیت های اقتصادی ) 15

2-2-3 مفهوم سود در سطح عمل (نحوه استفاده از آن توسط استفاده كنندگان) 16

2-2-4 چارچوب مفهومی‌گزارشگری.. 17

2-3- خصوصیات‌كیفی‌اطلاعات‌‌‌ مالی.. 18

2-3-1 كیفیت‌«اهمیت»‌ 20

2-3-2 مربوط‌بودن‌ 21

2-3-3 ارزش‌پیش‌بینی‌كنندگی‌و تأییدكنندگی‌ 21

2-3-4 انتخاب‌خاصه‌ 22

2-3-5  قابل‌اتكا بودن‌ 22

2-3-6 بیان‌صادقانه‌ 23

2-3-7 رجحان‌محتوا بر شكل‌ 23

2-3-8  بی‌طرفی‌ 24

2-3-9 احتیـاط‌ 24

2-3-10 كامل‌بودن‌ 24

2-3-11 قابل‌مقایسه‌بودن‌ 25

2-3-12 ثبات‌رویه‌ 25

2-3-13 افشاء. 26

2-3-14 قابل‌فهم‌بودن‌ 26

2-3-15 ادغام‌و طبقه‌بندی‌اطلاعات‌ 26

2-3-16 توان‌استفاده‌كنندگان‌ 26

2-3-17 محدودیتهای‌حاكم‌بر خصوصیات‌كیفی‌اطلاعات‌مالی‌ 27

2-3-17-1 موازنه‌بین‌خصوصیات‌كیفی‌ 27

2-3-17-2 به‌موقع‌بودن‌ 28

2-3-17-2-1 عوامل موثر بر به موقع بودن سود و گزارشگری آن. 28

2-4- عدم تقارن اطلاعاتی.. 31

2-4-1 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار. 31

2-4-1-1 شكل ضعیف… 32

2-4-2-2 شكل نیمه قوی.. 32

2-4-1-3  شكل قوی.. 32

2-4-2 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام. 34

2-4-3 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 36

2-4-4 عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی.. 39

2-5- بیان تئوریک رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت رشد. 39

2-6- پیشینه پژوهش… 40

2-6-1 تحقیقات خارجی.. 40

2-6-2 تحقیقات داخلی.. 42

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه. 46

3-2- روش تحقیق. 47

3-3- قلمرو تحقیق. 48

3-3-1  قلمرو موضوعی.. 48

3-3-2  قلمرو مکانی.. 48

3-3-3 قلمرو زمانی.. 48

3-4- روش و ابزار گردآوری داده‌ها 48

3-5- جامعه و نمونه آماری.. 49

3-6- فرضیه‌های پژوهش… 50

3-6-1 مدل آماری تحقیق. 50

3-6-2 متغیر وابسته. 51

3-6-3 متغیرمستقل. 51

3-6-3-1 متغیرتعدیل گر. 51

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 52

3-7-1 همبستگی.. 53

3-7-1-1 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 53

3-7-1-2 ضریب همبستگی.. 54

3-7-2 رگرسیون. 55

3-7-2-1 رگرسیون خطی ساده 55

3-7-2-2 رگرسیون چند متغیره 55

3-7-3  آزمون هم خطی.. 56

3-8- معرفی نرم افزار Eviews 57

3-9- انواع داده‌ها 58

3-10-مدل داده‌های ترکیبی سری زمانی- مقطعی (پنل) 59

3-11- انواع مدل های بکار رفته در داده‌های ترکیبی.. 59

3-12- تحلیل رگرسیون. 60

3-13- فروض کلاسیک… 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

4-1-مقدمه‏. 64

4-2-شاخص های توصیفی متغیرها 64

4-3-روش آزمون فرضیه‌های تحقیق. 66

4- 4- نتایج تجزیه وتحلیل رگرسیون به روش پنلی.. 68

4-4-1 آزمون معنادار بودن اثرات ثابت.. 68

4-4-2 آزمون هاسمن.. 69

4-4-3 آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی.. 70

4-5- نتایج اماری فرضیات.. 71

4-5-1 فرضیه اول. 71

4-5-2 فرضیه دوم. 73

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه. 76

5-2- ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 76

5-2-1 نتیجه گیری آزمون فرضیه اول. 76

5-2-2 نتیجه گیری آزمون فرضیه دوم. 77

5-3- پیشنهادها 78

5-3-1 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش… 78

5-3-1-1 پیشنهاد به سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی.. 78

5-3-2 پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج پژوهش… 79

5-3-3 پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 79

5-4- محدودیت های تحقیق. 80

منابع و  مآخذ

منابع فارسی.. 82

منابع لاتین.. 84

ضمائم و پیوست ها 85

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                 صفحه

جدول شماره 1-1- معرفی متغیرهای مورد بررسی پژوهش… 11

جدول 2-1- رابطه بین خصوصیات كیفی اطلاعات مالی.. 19

جدول 4-1- شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق در قالب شاخص های مرکزی، شاخص (statistics) پراکندگی و شاخص های شکل توزیع. 65

جدول 4-2- نتایج آزمون‌هایF لیمر. 68

جدول 4-3- نتایج آزمون‌های هاسمن.. 69

جدول 4-4-نتایج آزمون‌های مانایی.. 71

جدول 4-5- نتایج رگرسیون اثرات تصادفی مقطعی.. 72

جدول 4-6- نتایج رگرسیون اثرات تصادفی مقطعی.. 74

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                  صفحه

نمودار1-1-مدل مفهومی ( منبع: محقق ساخته ) 6

 

چکیده

سود برای اثربخشی باید به موقع در دسترس قرارگیرد. به موقع بودن سود، موجب واقعی شدن بازده میگردد و در صورت ارائه در فواصل کوتاه مدت، موجب کاهش ریسک اطلاعاتی می‌گردد ..به موقع بودن یكی از مهمترین ویژگی‌های كیفی اطلاعات مالی محسوب می‌شود. اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. این امر منجر به عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سهام می‌شود. در این پژوهش رابطه بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران، براساس داده‌های 78 شرکت طی دوره زمانی   1387تا1391 بررسی شده‌است. از نرم افزار Eviews روش رگرسیون پنلی برای تحلیل داده‌‎های پژوهش استفاده شده‌است. این پژوهش از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی، از نوع همبستگی می‌باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه اول، به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی دارای رابطه مثبت و معنادار می‌باشد. طبق نتایج حاصله از آزمون فرضیه دوم، متغیر تعدیل گر فرصت رشد بر روابط بین به موقع بودن با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیرگذار است.

 

 

واژگان کلیدی: خصوصیات کیفی، به موقع بودن، سود حسابداری ، عدم تقارن اطلاعاتی.

فصل اول

کلیات پژو هش

 

1-1- مقدمه

پاسخگویی[1] كه خاستگاه آن احترام به حقوق انسان هاست، در سطوح مختلف ملی و بنگاه های تجاری مطرح است. مدیران در مقابل سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذینفع، موظف اند از طریق ارائه اطلاعات به موقع، شفاف و قابل اعتماد، آنها را در جریان نحوه به كارگیری منابع اقتصادی و نتایج عملیات واحد تجاری قرار داده و امكان تصمیم گیری و قضاوت منطقی را برای آنها فراهم سازند. اتخاذ تصمیمات معقول اقتصادی و تخصیص بهینه منابع محدود و كمیاب  به سوی فعالیت‌های برتر بدون وجود اطلاعات به موقع، معتبر و قابل اتكا، امكان پذیر نیست. به موقع بودن[2]  به این مفهوم است كه اطلاعات باید در كوتاه ترین زمان و به سریع ترین شكل ممكن در دسترس استفاده كنندگان قرارگیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت‌های مالی[3] واحدهای تجاری كوتاه تر باشد، منافع و سودمندی حاصل از صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می‌یابد. افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت‌های مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده كنندگان و به زیان سایرین را افزایش می‌دهد.

 

در فصل اول پس از بیان مسئله به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم و سپس اهداف تحقیق را بیان می‌کنیم. همچنین در این فصل فرضیه های تحقیق آورده شده‌است. و برخی اصطلاحات کلیدی در پایان این فصل تعریف می‌شود.

تعداد صفحه : 117

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.