مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه دکترای:بررسی تنوع آللی ژن­ های کاندیدای تحمل به تنش شوری در ارقام جو

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکترای رشته  اصلاح نباتات

عنوان : بررسی تنوع آللی ژن­ های کاندیدای تحمل به تنش شوری در ارقام جو

دانشکده علوم زراعی

پایان نامه دوره دکتری در رشته اصلاح نباتات

موضوع:

بررسی تنوع آللی ژن­ های کاندیدای تحمل به تنش شوری در ارقام جو

اساتید راهنما:

دکتر نادعلی بابائیان جلودار

دکتر سید مجتبی خیام نکوئی

اساتید مشاور:

دکتر محسن مردی

دکتر بابک ناخدا

شهریور ماه 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب  
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول- بررسی منابع علمی
فصل دوم- مواد و روش­ها
2-1-  فرضیات تحقیق
2-2 – مواد گیاهی
2-3 – طراحی پرایمر
2-4- مدل ژنی ژن­های استفاده شده برای طراحی پرایمرها
2-5 – مشخصات پرایمرهای طراحی شده
2-6- تهیه نمونه DNAی ژنومی
2-7 – تعیین کیفیت و کمَیَت نمونه­ های DNA
2-8-  واکنش زنجیره­ای پلیمراز برای تست پرایمرها
2-9 – آزمون کارآیی پرایمرهای طراحی شده ….
2-10 – واکنش توالی­یابی
2-11 – آنالیز ژنتیکی داده ­های توالی­یابی
فصل سوم- نتایج و بحث
3-1- آنالیزقطعه کامل ژن HKT1
3-2 – آنالیزقطعه کامل ژن CBL4
3-3 – تخمین فراوانی نسبی SNP
3-4 – موتاسیون­های هموزیگوت در قطعات کامل توالی …
3-5- درخت فیلوژنی ژن HKT1
3-6- درخت فیلوژنی ژن CBL4
3-7- نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری ژن HKT1
 3-8- نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری ژن CBL4
3-9- آنالیز ژن HKT1 براساس قطعات تکثیری پرایمرها
3-9-1- آنالیز قطعه تکثیری پرایمر HKT1-1
3-9-1-1 موتاسیون­های حذف و اضافه نوکلئوتیدی در قطعه تکثیری پرایمر HKT1-1
3-9-1-2- نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری پرایمر HKT1-1  
3-9-2- آنالیز قطعه تکثیری پرایمر HKT1-2
3-9-2-1- موتاسیون­های حذف و اضافه نوکئوتیدی در قطعه تکثیری پرایمر HKT1-2
3-9-2-2- نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری پرایمر HKT1-2

 

ح

فهرست مطالب  
عنوان صفحه
3-9-3- آنالیز قطعه تکثیری پرایمر HKT1-3     
3-9-3-1- موتاسیون­های حذف و اضافه نوکئوتیدی در قطعه تکثیری پرایمر HKT1-3
3-9-3-2- نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری پرایمر HKT1-3
3-9-4- آنالیز قطعه تکثیری پرایمر HKT1-4
3-9-4-1- موتاسیون­های حذف و اضافه نوکئوتیدی در قطعه تکثیری پرایمر HKT1-4
3-9-4-2- نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری پرایمر HKT1-4
3-10- آنالیز ژن CBL4 بر اساس قطعات تکثیری پرایمرهای این ژن 
3-10-1- آنالیز قطعه تکثیری پرایمر CBL4-1
3-10-1-1- موتاسیون­های حذف و اضافه نوکئوتیدی در قطعه تکثیری پرایمر CBL4-1
3-10-1-2- – نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری پرایمر CBL4-1
3- 10-2- آنالیز قطعه تکثیری پرایمر CBL4-2
3-10-2-1 موتاسیون­های حذف و اضافه نوکئوتیدی در قطعه تکثیری پرایمر CBL4-2
3-10-2-2- نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری پرایمر CBL4-2
3-10-3- آنالیز قطعه تکثیری پرایمر CBL4-3
3-10-3-1- موتاسیون­های حذف و اضافه نوکئوتیدی در قطعه تکثیری پرایمر CBL4-3
3-10-3-2- نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری پرایمر CBL4-3
3-10-4- آنالیز قطعه تکثیری پرایمر CBL4-4
3-10-4-1- موتاسیون­های حذف و اضافه نوکئوتیدی در قطعه تکثیری پرایمر CBL4-4
3-10-4-2- نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری پرایمر CBL4-4
3-11- نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری پرایمر CBL4-3
3-12-  نقشه­های هضم آنزیمی
3-13-  حذف و اضافه­های (Indels) نوکلئوتیدی
3-14- آنالیز هاپلوتیپی
3-15- آنالیز هاپلوتیپی
3-16- مشخصات مورفولوژیکی هاپلوتیپ­ها
3-17- بررسی مورفولوژیکی هاپلوتیپها
3-18- نتیجه گیری کلی
3-19- پیشنهادات
پیوستها:
منابع

 

خ

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 1- شبکه سیگنال­دهی CBL-CIPK در پاسخ به تنش­های غیر زنده
شکل2- مسیر اختصاصی سیگنال دهی گیاه در پاسخ به تنش شوری
شکل 2-1-  منطقه کد کننده پروتئین ژن calcineurin B-like protein 4 (CBL4) در رقم Clipper جو
شکل2- 2-  توالی کامل ژن CBL4 و مشخصات منطقه کد کننده و توالی آمینو اسیدی در این ژن
شکل 2-3-  مدل ژنی ژن HvHKT1
شکل 2- 4 – توالی کامل ژن HvHKT1 و مشخصات منطقه کد کننده و توالی آمینو اسیدی در این ژن
شکل 2-5- گیاهچه­های 14 روزه که برای تهیه نمونه برگی استفاده شدند
شکل 2-6- دستگاه Freezdryer برای خشک کردن نمونه­ های برگی
شکل 2-7- دستگاه گریندر برای پودر کردن نمونه­ های برگی
شکل 2-8- تصویرژل نمونه­ های DNA
شکل 2-9- دستگاه ترموسایکلر مدل ABI Vertri 96
شکل 2-10- محصول PCR پنج پرایمر …
شکل 2-11- دستگاه ABI3100 برای توالی یابی محصولات PCR  و آنالیز ژنتیکی
شکل 2-12- نمونه ­ای از کروماتوگرام نمونه­ های توالی­یابی شده
شکل 3- 1- توالی نوکلئوتیدی قطعه کامل ژن HKT1
شکل 3- 2 – توالی نوکلئوتیدی قطعه ژنی ژن CBL4
شکل 3- 3- درخت فیلوژنی ژن HKT1
شکل 3-4- درخت فیلوژنی ژن CBL4 در کانتیگ اول
شکل 3- 5 – درخت فیلوژنی ژن CBL4 در کانتیگ دوم
شکل 3-6 درخت فیلوژنی ژن CBL4 در کانتیگ سوم
شکل 3-7 درخت فیلوژنی ژن CBL4 در کانتیگچهارم
شکل 3-8 درخت فیلوژنی ژن CBL4 در کانتیگ پنجم
شکل 3-9 درخت فیلوژنی ژن CBL4 در کانتیگ ششم
شکل 3- 10-  نقشه هضم آنزیمی ژن HKT1
شکل 3- 11- نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری ژن CBL4 در کانتیگ اول
شکل 3- 12 نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری ژن CBL4 در کانتیگ دوم
شکل 3- 13-  نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری ژن CBL4 در کانتیگ سوم
شکل 3- 14-  نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری ژن CBL4 در کانتیگ چهارم
شکل 3- 15-  نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری ژن CBL4 در کانتیگ پنجم
 

د

فهرست شکلها

عنوان صفحه
شکل 3- 16-  نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری ژن CBL4 در کانتیگ ششم
شکل 3- 17-  نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری ژن CBL4 در کانتیگ هفتم
شکل 3- 18- توالی نوکلئوتیدی قطعه تکثیری پرایمر HKT1
شکل 3- 19- محل وقوع یک موتاسیون حذف نوکلئوتیدی …
شکل 3- 20 – نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری پرایمر HKT1- 1
شکل 3- 21 – توالی نوکلئوتیدی قطعه تکثیری پرایمر HKT1-2
شکل 3- 22 – بخشی از کروماتوگرام ژنوتیپ شماره 9 …
شکل 3- 23-  نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری پرایمر HKT1- 2
شکل 3- 24 – توالی نوکلئوتیدی قطعه تکثیری پرایمر HKT1-3
شکل 3- 25- نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری پرایمر HKT1-3
شکل 3- 26 – توالی نوکلئوتیدی قطعه تکثیری پرایمر HKT1-4
شکل 3- 27 – کروماتوگرام­ ژنوتیپ­های شماره 81 (شکل بالا) و 91 (شکل پائین)
شکل 3- 28 – نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری پرایمر HKT1- 4
شکل 3- 29- توالی نوکلئوتیدی قطعه تکثیری پرایمر CBL4- 1
شکل 3- 30-  نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری پرایمر CBL4-1 در کانتیگ اول
شکل 3- 31 – نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری پرایمر CBL4-1 در کانتیگ دوم
شکل 3- 32 – نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری پرایمر CBL4-1 در کانتیگ سوم
شکل 3- 33 – توالی نوکلئوتیدی قطعه تکثیری پرایمر CBL4-2
شکل 3- 34 – کروماتوگرام ژنوتیپ شماره 12 که محل وقوع 3 موتاسیون­ حذفی را نشان می­دهد
شکل 3- 35- نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری پرایمر CBL4-2
3- 36 – توالی نوکلئوتیدی قطعه تکثیری پرایمر CBL4-2
شکل 3- 37-  نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری پرایمر CBL4-3
شکل 3- 38 – توالی نوکلئوتیدی قطعه تکثیری پرایمر CBL4-4
شکل 3- 39 – نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری پرایمر CBL4- 4
شکل 3- 40-  توالی نوکلئوتیدی هاپلوتیپ­های ژن CBL4 در مناطق دارای SNP

 

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 2-1- نام و توالی پرایمرهای طراحی شده برای ژن­های HvHKT1 و CBL4
جدول 2-2 – مواد مورد نیاز برای واکنش PCR
 جدول 2-3-  مواد مورد نیاز برای انجام دومین واکنش PCR در توالی­یابی
جدول 3-1 – مشخصات انواع موتاسیون­های نوکلئوتیدی در قطعه تکثیری ژن HKT1
جدول 3-2- مشخصات انواع موتاسیون­های نوکلئوتیدی در قطعه تکثیری ژن CBL4
جدول 3-3- مشخصات ژنوتیپ­های شاخه اصلی اول در درخت فیلوژنی ژن HKT1
جدول 3-4- مشخصات ژنوتیپ­های شاخه اصلی دوم در درخت فیلوژنی ژن HKT1
جدول 3-5- مشخصات ژنوتیپ­های شاخه­ های اصلی سوم، چهارم، پنجم وششم در درخت فیلوژنی ژن HKT1
جدول 3-6 – مشخصات ژنوتیپ­های شاخه­ های اصلی هفتم در درخت فیلوژنی ژن HKT1
جدول 3-7- مشخصات ژنوتیپ­های شاخه­ های اصلی هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم در درخت فیلوژنی ژن HKT1
جدول 3-8- مشخصات ژنوتیپهای درخت فیلوژنی ژن CBL4 در کانتیگ اول
جدول 3-9-  مشخصات ژنوتیپ­های درخت فیلوژنی ژن CBL4 در کانتیگ دوم
جدول 3-10مشخصات ژنوتیپ­های درخت فیلوژنی ژن CBL4 در کانتیگ سوم
جدول 3- 11- مشخصات ژنوتیپ­های درخت فیلوژنی ژن CBL4 در کانتیگ چهارم
جدول 3-12- مشخصات ژنوتیپ­های درخت فیلوژنی ژن CBL4 در کانتیگ پنجم
جدول 3-13- مشخصات ژنوتیپ­های درخت فیلوژنی ژن CBL4 در کانتیگ ششم
جدول 3-14- مشخصات موتاسیون­های نوکلئوتیدی در محل هضم آنزیم­ های برشی در قطعه تکثیری ژن HKT1
جدول 3-15- مشخصات موتاسیون­های نوکلئوتیدی در محل هضم آنزیم­ های برشی در قطعه تکثیری ژن  CBL4 در کانتیگ اول
جدول 3-16- مشخصات موتاسیون­های نوکلئوتیدی در محل هضم آنزیم­ های برشی در قطعه تکثیری ژن  CBL4 در کانتیگ دوم
جدول 3-17- مشخصات موتاسیون­های نوکلئوتیدی در محل هضم آنزیم­ های برشی در قطعه تکثیری ژن  CBL4 در کانتیگ سوم
جدول 3-18- مشخصات موتاسیون­های نوکلئوتیدی در محل هضم آنزیم­ های برشی در قطعه تکثیری ژن  CBL4 در کانتیگ چهارم
جدول 3-19- مشخصات موتاسیون­های نوکلئوتیدی در محل هضم آنزیم­ های برشی در قطعه تکثیری ژن  CBL4 در کانتیگ پنجم
جدول 3-20- مشخصات موتاسیون­های نوکلئوتیدی در محل هضم آنزیم­ های برشی در قطعه …

 

ر

 

فهرست جدولها

عنوان صفحه
3-21- تعداد موتاسیون­های نوکلئوتیدی در قطعات تکثیری پرایمر HKT1-1
3-22- مشخصات موتاسیون­های نوکلئوتیدی در محل هضم آنزیم­ های برشی …
3-23- تعداد و  انواع موتاسیون­های حذف و اضافه در قطعات تکثیری پرایمر HKT1-2
3- 24- تعداد انواع موتاسیون­های نوکلئوتیدی در قطعات تکثیری پرایمر HKT1-2
3-25- تعداد انواع موتاسیون­های نوکلئوتیدی در قطعات تکثیری پرایمر HKT1-3
3-26- تعداد انواع موتاسیون­های نوکلئوتیدی در قطعات تکثیری پرایمر HKT1-4
3-27- تعداد و انواع موتاسیون­های حذف و اضافه نوکلئوتیدی در کانتیگ ­های قطعه تکثیری …
3-28- تعداد و انواع موتاسیون­های نوکلئوتیدی در قطعه تکثیری پرایمر CBL4-1
3-29- مشخصات موتاسیون­های نوکلئوتیدی در محل هضم آنزیم­ های برشی در قطعه تکثیری …
3-30- تعداد و انواع موتاسیون­های نوکلئوتیدی در قطعه تکثیری پرایمر CBL4-2
3-31- تعداد و انواع موتاسیون­های نوکلئوتیدی در قطعه تکثیری پرایمر CBL4-3
3- 32- مشخصات موتاسیون­های نوکلئوتیدی در محل هضم آنزیم­ های برشی در قطعه تکثیری ….
3-33- تعداد و  انواع موتاسیون­های حذف و اضافه نوکلئوتیدی در قطعه تکثیری پرایمر CBL4-4
3-34- تعداد و انواع موتاسیون­های نوکلئوتیدی در قطعه تکثیری پرایمر CBL4-4
3-35- مشخصات موتاسیون­های نوکلئوتیدی در محل هضم آنزیم­ های برشی در قطعه تکثیری …
3-36- دسته بندی ژنوتیپ­ها
3-37- مشخصات گروه هاپلوتیپی
3-38- مشخصات آماری SNPهای بالقوه و واقعی در دسته سوم
3-39- مشخصات آماری SNPهای واقعی و هاپلوتیپ­ها در دسته سوم
3-40- مشخصات کامل SNPهای بالقوه در دسته سوم
3-41- مشخصات مورفولوژیکی سه هاپلوتیپ شناخته شده در آزمایش

 

مقدمه:

افزون بر 20% از اراضی کشاورزی و نزدیک به نیمی از زمین های آبی در دنیا متأثر از مشکل شوری هستند که این، عامل محدود کننده رشد و نمو گیاهان در سراسر جهان و مشکلی جدی برای تولید محصول کشاورزی می­باشد (28). شوری خاک یکی از مهمترین مشکلات محیطی است که تولید محصول زراعی را تحت تاثیر قرار می­دهد (51). لذا، فهم مکانیسم های تحمل به شوری بسیار با اهمیت است (15). عملکرد گیاهان زراعی تحت تأثیر تنش­های زنده و غیر زنده بیش از 50% کاهش می­یابد (146). افزایش شوری خاک یا آب موجب ایجاد اختلال در فرایندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه شده و باعث بروز مشکلاتی مانند 1) عدم تعادل یونی 2) کمبود مواد معدنی 3) تنش اسمزی 4) سمَیَت یونی و تنش اکسیداتیو می­گردد (64). این شرایط با اجزای سلولی همانند DNA، لیپیدها و رنگدانه ها اثر متقابل می­یابد (134) و رشد و نموَ اکثر گیاهان زراعی را کاهش می­دهد. تحمل نسبت به شوری صفتی چند ژنی است که شامل الف) تقسیم بندی مقادیر زیاد نمک در داخل گیاه ب) تنظیم اسمزی و ج) تغییرات مورفولوژیکی می­باشد (84). مطالعاتی که در زمینه تحمل به تنش شوری انجام گرفته است شامل: 1- برنامه های اصلاح کلاسیک که علی رغم برخی موفقیت­ها، به دلیل ماهیت چند ژنی بودن این صفت محدود گردیده است، 2- استفاده از موتاسیون­هایی که منجر به از بین رفتن و حذف عملکرد ژن می­گردند برای شناسائی و مطالعه ژن­های مسئول تنش. برای مثال در آرابیدوپسیس، به دلیل سهولت در دستکاری ژنتیکی این گیاه (6)، تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته است و 3- روش های کشت آزمایشگاهی در گیاهانی مانند یونجه (154)، برنج (77 و 155) و سیب زمینی (93) می­باشد. توسعه گیاهان دارای پتانسیل ژنتیکی بالقوه برای تحمل نسبت به این تنش، به کاهش استفاده از آب نیز کمک می­ کند (27). افزایش گیاهان متحمل (124) همراه با مهندسی ژنتیک نتایج خوبی را از نظر احتمال انتقال سریع و دقیق صفات مطلوب به داخل گیاهان مورد نظر، بدون حضور ژن های مضر از خویشاوندان نزدیک گیاه، نشان داده است (111). زیرا در این روش، از انتقال مناطق ناخواسته کروموزومی ممانعت می­گردد (112 و 20). استفاده از ظرفیت داخلی گیاه، تحمل آن نسبت به این تنش را تقویت می­ کند و مهندسی ژنتیک مدرن به انتقال صفات مطلوب کمک می­ نماید (94).

جو یکی از متحمل­ترین گیاهان زراعی است که طی سال­ها، از روش­های مختلف فیزیولوژیکی برای تعیین تنوع فنوتیپی تحمل به شوری در این گیاه استفاده شده است (149). ذخایر ژنی جوی زراعی در مقایسه با انواع وحشی آن تنوع ژنتیکی محدودی را نشان دادند که این امر بیانگر لزوم توسعه ارقام سازگار می­باشد (105). گزارش شده است که جمعیت هایی که در مناطق تحت تنش شوری رشد می­یابند دارای تنوع ژنتیکی گسترده ­تری هستند (88). از نظر میزان محصول دانه در محیط شور، جو یکی از اعضای متحمل به شوری در تیره تریتیاسه است (69). مکانیسم تحمل به شوری در این تیره عموماً شامل تجمع یون سدیم در طول دوره رشد گیاه می­باشد (15 و 138). از نقطه نظر تجمع این یون در تیره تریتیاسه، گیاه جو دارای تنوع ژنتیکی بالایی است. شوری یکی از موانع اصلی افزایش تولید محصول در جو بوده و تحمل به این تنش در مراحل مختلف رشد گیاه متفاوت است. حساس­ترین مراحل رشد گیاه در مقابل تنش شوری در جو دو مرحله جوانه زنی و گیاهچگی می­باشد و با افزایش سن گیاه میزان تحمل آن نیز افزایش می­­یابد. تأثیر این تنش در مرحله جوانه زنی جو بیشتر مربوط به اثرات یونی است (134)، در حالیکه در مرحله گیاهچگی تنش شوری حاصل اثرات اسمزی می­باشد (74). بین تحمل به شوری در دو مرحله رشدی جوانه­زنی و گیاهچگی هیچ رابطه­ای وجود ندارد (74). مکانیسم­های تحمل به شوری در جو شامل موارد زیر است: 1- انتقال یون سدیم از برگ­های گیاه جو به داخل واکوئول که موجب کاهش سمَیَت این یون می­ شود (38) و 2- توزیع بیشتر یون پتاسیم موجود در برگ­های جو به داخل سلول­های مزوفیل نسبت به توزیع آن­ها در سلول­های اپیدرم که موجب افزایش نسبت یونی پتاسیم به سدیم در سیتوپلاسم سلول­های مزوفیل می­ شود و این وضعیت برای ثبات فتوسنتز با اهمیت است (56).

استراتژی­ های حفاظت در مقابل آسیب ناشی از شوری در جو عبارت از استراتژی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی است. تغییر عملکرد ژن راهی موثر برای تغییر این وضعیت است. بنابراین یک مرحله اساسی، درک مکانیسم مولکولی پاسخ به تنش است که در این مرحله، ژن­های کنترل کننده تنش و گیاهان ترانس ژنیک دارای تحمل بالا نسبت به این تنش شناسایی می گردند (65).

دو ژن CBL4 و HKT1 نقش مهمی در تحمل گیاه جو نسبت به تنش شوری دارند که نقش و اهمیت آن­ها به طور خلاصه ذکر می­گردد. سیگنال­های حاصل از یون کلسیم، مبدَل­ها و تنظیم کننده­ های اصلی در فرایندهای سازگاری و نموَی گیاهان هستند. این سیگنال­ها به واسطه اثرات تحریکی خاص ناشی از فعال شدن همزمان کانال­ها، پمپ­ها و انتقال دهنده­هایی که به صورت دمائی و فضایی افزایش یون کلسیم را نشان می­ دهند، بروز می­یابند (59). مشخص­ترین مسیر سیگنال­دهی که مختص تنش شوری است نیز شامل افزایش یون کلسیم در سیتوسول می­باشد (161). در این مسیر، افزایش القائی یون سدیم در سیتوسول احتمالاً از طریق یک پروتئین calcineurin B-like به نام CBL4 که اصولاً تحت عنوان SOS3 شناخته شده است، تشخیص داده می­ شود. کمپلکس CBL4/CIPK24 (SOS3/SOS2) از طریق زنجیره اسید چرب مریستول با CBL4/SOS3 پیوند کووالانسی تشکیل می­دهد (Ishitani, 2000) که موجب فسفریلاسیون و در نتیجه فعال شدن آنتی ریپورتر Na+/H+ موجود در بخش مرزی غشاء  یعنی SOS1 می­گردد (104، 106 و 126). سیستم سیگنال­دهی CBL/CIPK برای ترجمه سیگنال­های یون کلسیم به شکل فسفریلاسیون پروتئینی است که کمپلکس­های شرکت کننده در پروتئین­های CBL و CIPK هایی را که با آن­ها اثر متقابل دارند، مانند AKT1، ترانسپورتر یون پتاسیم در آرابیدوپسیس یا SOS1، عامل حساسیت عمومی نسبت به شوری یا CHL، ترانسپورتر نیترات یا AHA2 و H+ATPase 2 در آرابیدوپسیس، را مشخص می­ کند (86). چند نوع CBL وجود دارد مانند CBL1، CBL4 و CBL9، که با اعضای غشائی در ارتباط هستند (54 و 68). در مورد CBL4/SOS3، نشان داده شده است که مریستوله شدن برای تحمل به شوری مهم و ضروری بوده است (54). اولین CBL شناخته شده با روش ژنتیکی SOS3/CBL4 بوده است. این نشان می­دهد که SOS3/CBL4 در تحمل به شوری از طریق حس­گر یون کلسیم دارای نقش اختصاصی می­باشد. ژن­هایی که گیاه را قادر به محدود کردن تجمع یون سدیم در بافت شاخه می­نمایند دارای منابع بالقوه­ای از تحمل نسبت به شوری در اصلاح نباتات هستند. در جو، لوکوس HvNaX4 مقدار یون سدیم در شاخه را بین 12 و 59 درصد کاهش می­دهد. بسته به شرایط هیدروپونیک و نوع خاک تأثیر قوی محیط روی بیان این ژن مشخص می­گردد (112). لوکوس ژنی HvCBL4 در جو با ژن متحمل به شوری SOS3 در آرابیدوپسیس همولوگ بوده و با HvNaX4 به طور همزمان تفرق می­یابد (112).

تحمل به شوری در گیاهان می ­تواند وابسته به عامل انتقال دهنده HKT[1] باشد که این مولکول اختصاصاً انتقال یون­های سدیم یا انتقال یون­های سدیم و پتاسیم را تسهیل می­ نماید (86 و132) و در تنظیم هموستازی یون سدیم نقش مهمی ایفاء می­ کند. در آرابیدوپسیس تالیانا تنها یک ژنHKT  (144) و در برنج 8 ژنHKT  (33 و 48) وجود دارد. این ژن براساس تشابه توالی آمینو اسیدی دارای دو زیر خانواده می­باشد (100) که آنها از نظر انتخاب دو یون سدیم و پتاسیم متفاوت هستند ((33، 48 و 72). اعضای ژنی زیر خانواده اول همگی اجزای انتقال دهنده اختصاصی یون سدیم بوده و اعضای زیر خانواده دوم انتقال دهنده همزمان دو یون سدیم و پتاسیم یا انتقال تک یون سدیم و یا پتاسیم می باشند به استثنای ژن OsHKT2,2 (Oshkt2) در برنج.

 

شکل 1- شبکه سیگنال­دهی CBL-CIPK در پاسخ به تنش­های غیر زنده

 

محققان گزارش دادند که تحمل نسبت به شوری به طور معنی داری با نسبت یون پتاسیم به یون سدیم مرتبط است (105). آنالیز ترکیبی نشان داد که HvHKT1 اصولاً انتقال یون سدیم را تحت شرایط تنش کنترل می­ کند، که این نتیجه ­گیری با آنالیز بیشتر بیان ژن تأیید گردید. همچنین گزارش شده است که در جمعیت­هایی که در محیط تحت تأثیر تنش رشد می­یابند، طیف وسیعی از تنوع ژنتیکی وجود دارد (88). در جو، مطالعه شده است که بیان ژن HKT1 به وسیله یون پتاسیم تنظیم می­ شود (150). همچنین گزارش شده است که خانواده ­های ژن HKT در هموستازی یون سدیم نسبت به یون پتاسیم دخالت می­نمایند که این نشان دهنده اهمیت آن­ها در تحمل نسبت به شوری است (43). چند مکانیسم در سازگاری­های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی دخالت دارند که احتمالاً در حفظ نسبت پائین یون سدیم به یون پتاسیم در سیتوپلاسم نقش دارند. در جو (هوردئوم وولگار)، دو تا از این مکانیسم­ها وجود دارد که شامل انتقال یون سدیم به داخل واکوئول در عرض غشای تونوپلاستی و انتقال یون سدیم به محیط خارج در سراسر غشای پلاسمائی می­باشد (32 و 99). توزیع درون سلولی یون سدیم شامل پمپاژ این یون به داخل واکوئول قبل از افزایش غلظت آن در سیتوپلاسم است (138). این فرایند از طریق یک شیب گرادیانت pH که به وسیله جابجایی پروتونی H+-ATPase و پیروفسفاتاز غیر آلی ایجاد می­گردد، تسریع می­ شود (31، 37، 62 و 145). افزایش فعالیت آنتی­ریپورتر Na+/H+ به دلیل افزایش یون سدیم در ریشه ­های هوردئوم وولگار گزارش شده است (32). مطالعات متعدد اخیر وجود تنوع در تحمل به شوری در میان ارقام هوردئوم وولگار را گزارش نموده است (66 و 115). تحمل به شوری در گیاهان بستگی به ترانسپورترهای HKT دارد که این ترانسپورترها واسطه انتقال اختصاصی یون سدیم یا انتقال همزمان یون سدیم و پتاسیم هستند. ترانسپورترهای HKT  دارای دو نقش می­باشند: 1- جذب یون سدیم از محلول خاک برای کاهش یون پتاسیم مورد نیاز هنگامی که یون پتاسیم عامل محدود کننده است و 2- کاهش تجمع یون سدیم در برگ­ها با انتقال آن­ها به داخل فضای آوند چوبی و یا انتقال آن­ها به داخل فضای آوند آبکش (113).

 

شکل2- مسیر اختصاصی سیگنال دهی گیاه در پاسخ به تنش شوری (86)

[1] – High- affinity K+  transporter

تعداد صفحه :102

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.