رشته حسابداری

دانلود پایان نامه حسابداری : مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : M.A

عنوان : مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد وحسابداری ، گروه حسابداری

                 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)      

عنوان : مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها

استاد راهنما:

دکتر یداله تاری وردی

استاد مشاور:

دکتر آزیتا جهانشاد

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2)  بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………….        3

1-3) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………..  5

1-4) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..         6

1-5) فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..         6

1-6)  قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..         7

1-7) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….         7

1-8)  تعریف واژه ها……………………………………………………………………………………………………………..         7

1-9)  ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………         8

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

گفتار اول: مالیات بر درآمد

2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2) تعریف مالیات…………………………………………………………………………………………………………..13

2-3) تاریخچه مالیات از آغاز تا امروز در ایران……………………………………………………………………..15

2-4) اهداف وضع مالیات…………………………………………………………………………………………………. 23

2-4-1) توزیع مجدد درآمد………………………………………………………………………………………………. 23

2-4-2) ایجاد توازن در دخل و خرج دولت……………………………………………………………………….. 24

2-4-3) ابزار سیاست گذاری هدایتی………………………………………………………………………………….. 24

2-5) معنی و مفهوم عدالت مالیاتی…………………………………………………………………………………..   25

2-5-1) عدالت افقی………………………………………………………………………………………………………   25

2-5-2) عدالت عمودی……………………………………………………………………………………………………  26

2-6) سیستم مالیاتی و اجزای آن………………………………………………………………………………………   29

2-7) ویژگی های یک سیستم مالیاتی مطلوب……………………………………………………………………..  29

2-7-1) اصول سیستم مالیاتی مطلوب از نظر آدام اسمیت……………………………………………………   30

2-8) انواع مالیات……………………………………………………………………………………………………………  31

2-9) مالیات بر درآمد………………………………………………………………………………………………………  32

2-10) سیاست های مالیاتی در کشورهای در حال توسعه……………………………………………………..  33

2-11) مبانی تشخیص مالیات……………………………………………………………………………………………  35

2-12) مشکلات نظام ساختار مالیاتی ایران…………………………………………………………………………  36

2-13) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی…………………………………………………………………………….  36

گفتار دوم: صورتهای مالی تلفیقی

2-14) مقدمه ای بر مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی……………………………………………………….   38

2-14-1) مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیقی……………………………………………………………….  40

2-15) صورتهای مالی تلفیقی و ماهیت آنها………………………………………………………………………..  41

2-16) لزوم تهیه صورتهای مالی تلفیقی……………………………………………………………………………..  42

2-17) محدودیتهای صورتهای مالی تلفیقی………………………………………………………………………..   45

2-18) تحلیل فرایند تلفیق صورتهای مالی شرکت اصلی و فرعی…………………………………………   46

2-19) تئوری های حاکم برتهیه صورتهای مالی تلفیقی………………………………………………………..  47

2-20) کاربرگ تهیه صورتهای مالی تلفیقی…………………………………………………………………………  49

گفتار سوم : مروری برتحقیقات گذشته مرتبط با موضوع پژوهش

 • رابطه بین اقلام صورتهای مالی و مالیات بر درآمد شرکتها……………………………………….. 53
 • شرکتهای عضو گروه تجاری درون یک کشور…………………………………………………………. 55
 • تاثیر شرکتهای چند ملیتی بر میزان مالیات بر درآمد………………………………………………… 59
 • عضویت در گروه و مدیریت سود…………………………………………………………………………. 63
 • تاثیر مشوق های مالیاتی……………………………………………………………………………………….. 64
 • شرکتهای عضو گروه که معاف از مالیاتند……………………………………………………………….. 66
 • گروه تجاری و انطاف پذیری-بازار سرمایه داخلی که باعث اجتناب مالیاتی می شود….. 66
 • گروه تجاری و بحث قیمت گذاری انتقالی……………………………………………………………… 67

2-28-1) قیمت گذاری انتقالی چیست……………………………………………………………………………..   68

2-28-1-2) هدف های قیمت گذاری انتقالی……………………………………………………………………..  68

2-28-1-3) روش های قیمت گذاری انتقالی…………………………………………………………………….   69

2-28-2) رابطه بین قیمت گذاری انتقالی و اجتناب مالیاتی………………………………………………….   70

 • رابطه بین سودآوری قبل از مالیات شرکت ها و میانگین نرخ موثر مالیاتی…………………… 71
 • وضع مالیات برای گروه تجاری به صورت کلی…………………………………………………………. 74

فصل سوم:ساختار و روش تحقیق

3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….  77

3-2)روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..   77

3-2-1)جامعه نمونه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………   78

3-2-2)ابزار جمع آوری داده های تحقیق…………………………………………………………………………..   80

3-2-3)دوره زمانی انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………  80

3-3) فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..  80

3-4) متغییرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………   81

3-5)روش تجزیه و تحلیل و آزمون آماری ………………………………………………………………………..  81

3-5-1)آزمون کولموگروف-اسمیرنف………………………………………………………………………………   81

3-5-2)آزمون مقایسه زوجها…………………………………………………………………………………………….  82

3-6)خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………  83

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1)  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….   85

4-2 )آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….  85

4-3 ) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق……………………………………………………………….    87

4-4 ) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………..   89

4-5)  نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق……………………………………………………………………….   89

4-6 ) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………..  91

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………  94

5-2 )خلاصه و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………  94

5-2-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه……………………………………………………………………………   98

5-3) بررسی تطبیقی یافته های تحقیق……………………………………………………………………………..  99

5-4)  پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………..   101

5-4-1)پیشنهاد برخاسته از تحقیق………………………………………………………………………….   101

5-4-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………….

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                      صفحه

4-1) جدول آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………….  86

4-2) جدول نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق………………………………………………………..   88

4-3) جدول نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق بعد از فرایند نرمال سازی…………………..   88

4-4) جدول نتایج آزمون همبستگی میان متغیرهای تحقیق……………………………………………………  89

4-5) جدول نتایج آزمون لیون برای فرضیه تحقیق……………………………………………………………….  90

4-6) جدول نتایج آزمون فرضیه تحقیق با بهره گرفتن از آزمون  نمونه های مستقل……………………..  90

4-7) جدول نتایج آزمون فرضیه تحقیق با بهره گرفتن از آزمون  نمونه های وابسته…………………….   91

 • مقدمه

همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیز پا به عرصه ظهور گذاشته است.یک اقتصاد جهانی برای انجام وظایف خود به ابزارهایی متوسل می شود که از آنها تحت عنوان نهاد یاد می کنیم. یکی از این نهادها دولت است. در تفکر لیبرالی جامعه از نظر اصولی به عنوان کنش و واکنش بین افراد مستقل قابل درک است. در نظریه سیاسی لیبرالی دولت به عنوان قراردادی بین افراد تعریف می شود که منافع آنها در برخی زمینه ها با تصمیم گیری و اجرای جمعی افزایش می یابد(شان هاد گوپور1379).نهاد دولت برای اعمال حاکمیت جمعی نیازمند درآمد است که عمده ترین آنها درآمدهای مالیاتی می باشد. از سوی دیگر،با گسترده شدن وظایف دولت نسبت به گذشته مسائل و مشکلات دولت به ویژه در زمینه اقتصاد بیشتر می شود. اهدافی از قبیل رشد اقتصادی، اشتغال، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، کاهش تورم و ثبات قیمت ها و ایجاد امنیت اقتصادی از مهم ترین اهداف دولت هاست.درآمدهای دولت اغلب به دو گروه درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی تقسیم می شود. نقش درآمدهای مالیاتی در بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع درآمدی بیشتر حائز اهمیت است و در مقایسه با سایر منابع از ایجاد آثار نامطلوب اقتصادی به میزان قابل توجهی می کاهد. این منبع درآمدی به دلیل قابلیت کنترل بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ترجیح دارد، اما با توجه به ساختار اقتصادی ایران درآمدهای دولت نیز همانند سایر متغییرهای کلان اقتصادی از درآمدهای حاصل از فروش نفت تاثیر می پذیرند و تغییراتی که بواسطه تغییر در درآمدهای دولت پایدار می شود از سهم اندکی نسبت به سایرین برخوردار می باشد.بنابراین،پی ریزی یک نظام مالیاتی منظم و سیستماتیک بستر مناسبی برای احراز برنامه های گوناگون ایجاد می کند که می بایست در قالب برنامه های توسعه اقتصادی پیش بینی شود. با توجه به مفاهیم ذکر شده، لزوم انجام مطالعات و بررسی های دقیق در این زمینه را بیشتر می نمایاند، لذا درتحقیق حاضر یکی از منابع عمده مرتبط با درآمد مالیاتی که همان مالیات بر درآمد شرکتها در گروه های تجاری می باشد را مورد بحث قرار می دهیم.

1-2) بیان مسأله

مالیات به دو مقوله کلی تقسیم می شود: مالیات غیر مستقیم و مالیات مستقیم .مالیات غیرمستقیم بر قیمت کالا و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می شود مانند مالیات بر واردات و مالیات بر فروش. مالیات های مستقیم به دلیل اثر ویژه ای که بر اقتصاد کشور دارند از اهمیت خاصی برخوردارند و بر اساس نرخ ثابت بیست وپنج درصد و بر مبنای درآمد مشمول مالیات (سود عملیاتی) محاسبه می شود و به دو قسمت مالیات بردارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می شوند. مالیات بر درآمد شرکتها که برمبنای سود شرکتها وضع می شود سهم قابل توجهی از درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می دهد.

در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و همچنین اقتصادهای توسعه یافته، گروه های تجاری نقش مهمی را بازی می کنند.گروه تجاری یک گروه از شرکتها است که در بازارهای مختلف تحت یک کنترل مشترک مالی یا اداری به کارهای تجاری مشغول هستند و اعضای آن توسط روابط  شخصی، قومی و یا پیش زمینه های تجاری به هم می پیوندند(لف1978) Leff. عضویت در گروه های تجاری پیامدهای مثبت متعددی می تواند برای شرکتها در برداشته باشد. ساختار حاکمیت گروه های تجاری ،مشکلات نمایندگی را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش و تا حدی برطرف می کند(هوشی و همکاران1991) و نظارت موثر را در سراسر مدیریت ارشد فراهم می کند(کاپلن1994). Kaplanدر حقیقت نگهداری سهام به صورت متقابل بین شرکتهای عضو گروه باعث تقویت نظارت متقابل و به اشتراک گذاری اطلاعات میان اعضای گروه و همچنین باعث انعطاف پذیری بیشتر در تصمیم گیری ها می شود (گیلسون و رو 1993) Gilson & Roe . در عین حال ، در تصمیمات سرمایه گذاری ، شرکتهای عضو گروه از نظر نقدینگی دچار مشکلات کمتری هستند(هوشی و همکاران 1991). بر اساس تحقیقات انجام شده کاهش قابل توجهی در هزینه های ورشکستگی شرکتهای عضو گروه مشاهده شده است(هوشی و همکاران1990).همچنین این احتمال وجود دارد که شرکتهای عضو گروه تجاری بدلیل وجود بازار مالی داخلی وابستگی کمتری به بازارمالی خارجی داشته باشند(میاشیتا و راسل1994) Scharfstein & Russell.بعضی از خصوصیات قوانین مالیاتی ،زمینه ای فراهم می سازد که شرکتهای عضو گروه تجاری برای کاهش مالیات، سود را از شرکتهای سودآور به شرکتهای زیانده انتقال دهند. ترکیبی از ویژگی های خاص و سازمانی شرکتهای عضو گروه تجاری سبب می شود که شرکتهای عضو گروه تمایل بیشتری برای انتقال سود در جهت کاهش میزان مالیات پرداختی داشته باشند.

در حوزه تلفیق شخصیت های قانونی مجزا به یک شخصیت اقتصادی واحد تبدیل می شوند و این شخصیت یگانه نیز بر پایه مفهوم رجحان محتوا بر شکل جهت ارائه صورتهای مالی قابل اتکاتر که مفیدترین و بیشترین اطلاعات را در اختیار  استفاده کنندگان از گزارشها قرار دهد صورتهای مالی تلفیقی تهیه می کنند. از نظر تئوری ، نتایج مالی صورتهای مالی تلفیقی با صورتهای مالی شرکت اصلی (با فرض روش ارزش ویژه )مطابقت دارد، اما در مورد صورتهای مالی تلفیقی، شفافیت گزارشگری مطرح می شود. یعنی هدف صورتهای مالی تلفیقی ، در وهله اول، ارائه به سهامداران و اعتباردهندگان شرکت اصلی است، به گونه ای که وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت اصلی و شرکتهای فرعی آن را همانند یک شرکت یگانه ی دارای شعب یا بخش ها منعکس نماید. بنابراین، فرایند تلفیق، مستلزم ترکیب گزارشگری مالی دارایی ها، بدهی ها، درآمدها و هزینه های جداگانه دو یا بیشتر شرکت های وابسته به هم است، گویی آنکه، بخشی از یک شرکت یگانه بوده اند. و این در حالی است که درچهارچوب قوانین مالیاتی کشور، مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی محاسبه نمی شود و هر یک از شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها موظف است بر اساس عملکرد سالانه خود سهمی از سود را به عنوان مالیات بر درآمد به دولت پرداخت نماید. سوالی که به عنوان سوال اصلی این تحقیق مطرح می شود این است که آیا مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها تفاوت دارد؟ از طرفی مالیات تنها منبع درآمدی دولت نیست بلکه ابزار سیاست مالی دولت نیز است و سازمان امور مالیاتی کشور نیز باید به بررسی این مسئله بپردازد که آیا تفاوتی بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی یگانه و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها وجود دارد یا خیر.و اگر بلی ، چرا سازمان امور مالیاتی این سیاست را اتخاذ نموده است و یا به عبارتی دریافت مالیات بر اساس هر کدام از این شخصیت ها چه تاثیری بر میزان مالیات دریافت شده اداره مالیاتی دارد و چه تاثیری بر میزان مالیات پرداخت شده از طرف شرکتها می گذارد. آیا عضویت در گروه تجاری علاوه بر تمام مزایای که برای اعضا فراهم می آورد  باعث فرار و اجتناب مالیاتی از آنها  می شود؟آیا سیاست دریافت مالیات بر درآمد شرکتها به اندازه کافی بازدارنده است و یا نیاز به تجدید نظر دارد؟

1-3) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

از آنجایی که مزایای متعددی (از جمله معافیت مالیاتی) برای شخصیت های قانونی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار می گیرد وجود دارد شاهد افزایش تعداد این شخصیت های قانونی در بورس اوراق بهادار هستیم.و نیز به دلایل بسیاری شخصیت های قانونی مجزا علاقمند به سرمایه گذاری عمده در سهام سایر شرکتها و کسب کنترل آنها هستند که این موضوع اهمیت تهیه صورتهای مالی تلفیقی را پررنگتر می کند. در واقع هدف از تهیه صورتهای مالی تلفیقی ارائه وضعیت اقتصادی شرکت اصلی و شرکتهای وابسته به آن به صورت یگانه است پس چرا در پرداخت مالیات این مورد در نظر گرفته نمی شود، و مالیات شرکتها به صورت کلی دریافت نمی گردد.

 • اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروه های تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می شود .چرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش میزان درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود.

تعداد صفحه : 123

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.