رشته حسابداری

دانلود پایان نامه حسابداری : تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت

موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند   ‏

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

موضوع :

تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر خوش طینت

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر نادی قمی

 

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

ارائه مجدد صورتهای مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد صورتهای مالی فقط بیانگر مشكلات عملكرد دوره گذشته نیست، بلكه نوعی پیش بینی مشكلات آتی برای شركت و مدیریت آن نیز محسوب میشود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و كاهش كیفیت سودهای گزارش شده میگردد. تجدید ارائه صورت های مالی عاملی است كه میتواند قابلیت اتكای اطلاعات مالی منتشره را در هاله ای از ابهام قرار دهد.

در این تحقیق به بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت بطور کلی و اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی پرداخته شد و مشخص گردید که ارائه مجدد حسابداری در ایران، تاثیر منفی و کم اهمیتی بر نرخ رشد شرکتها دارد که این اثر در رابطه با نرخ رشد تامین مالی خارجی شرکتها برجسته تر از نرخ رشد تامین مالی داخلی آنها است. با توجه به این نتایج می توان گفت ارائه مجدد با ایجاد یک عدم اطمینان از چشم انداز آتی شرکت، مانع از توانایی شرکت جهت تامین مالی خارجی با هزینه ی کمتر می گردد و بدین صورت سطح منابع نقدی شرکت برای اتخاذ پروژه های سرمایه گذاری سودآور کاهش می یابد که این امر موجب کاهش در رشد شرکت می گردد و این اثرات برای شركتهایی كه بدلیل تخلف مالی، ارائه مجدد داشته اند، مشهود تر است.

واژگان کلیدی: ارائه مجدد صورتهای مالی، تامین مالی خارجی، رشد شرکت

 

فهرست:

عنوان                                                                                                 شماره صفحه

فصل اول : طرح و کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

بیان و طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

جامعه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 9

روش گردآوری اطلاعات و داده ها……………………………………………………………………………………………………… 10

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………… 10

محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

تعاریف عملیاتی واژگان تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 12

ساختار کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 13

 

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

بخش اول : مبانی نظری  

گزارشگری مالی و صورتهای مالی………………………………………………………………………………………………………. 17

اهداف گزارشگری مالی و صورتهای مالی…………………………………………………………………………………………… 19

نقش صورتهای مالی در تحقق هدفهای گزارشگری مالی…………………………………………………………………. 23

استفاده کنندگان از صورتهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها…………………………………………………………… 27

اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………….. 28

تامین مالی و رشد شرکت…………………………………………………………………………………………………………………… 29

خصوصیات کیفی اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….. 32

تجدید ارائه صورتهای مالی………………………………………………………………………………………………………………….. 35

تعدیلات سنواتی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

علل تجدید ارائه صورتهای مالی………………………………………………………………………………………………………….. 39

ریشه های تجدید ارائه صورتهای مالی……………………………………………………………………………………………….. 42

تاثیر آستانه اهمیت بر تجدید ارائه صورتهای مالی…………………………………………………………………………… 44

واکنش به علل تجدید ارائه صورتهای مالی……………………………………………………………………………………….. 46

گزارشگری تجدید ارائه صورتهای مالی………………………………………………………………………………………………. 48

تجدید ارائه صورتهای مالی و رشد شرکت…………………………………………………………………………………………. 49

بخش دوم : پیشینه تحقیق

مطالعات تجربی انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………………… 51

مطالعات تجربی انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………………. 59

جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 69

الگوهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

متغیرهای تحقیق و نحوه ی اندازه گیری آنها…………………………………………………………………………………… 72

قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 75

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………… 76

نحوه ی جمع آوری داده های مورد نیاز……………………………………………………………………………………………. 77

روش های آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری یافته های تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85

آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86

آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 89

مدل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

مدل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 127

خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 142

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 144

خلاصه موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………….. 144

نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 146

نتایج حاصل از آزمونهای آماری فرضیه اول تحقیق………………………………………………………………………. 147

نتایج حاصل از آزمونهای آماری فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………. 147

بحث و بررسی تطبیقی یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………… 147

موانع و محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 149

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 150

پیشنهادهایی بر اساس نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 150

پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………….. 150

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 151

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 159

 

 

مقدمه

ارائه مجدد صورتهای مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد صورتهای مالی فقط بیانگر مشكلات عملكرد دوره گذشته نیست، بلكه نوعی پیش بینی مشكلات آتی برای شركت و مدیریت آن نیز محسوب میشود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و كاهش كیفیت سودهای گزارش شده میگردد. تجدید ارائه صورت های مالی عاملی است كه میتواند قابلیت اتكای اطلاعات مالی منتشره را در هاله ای از ابهام قرار دهد. ارائه مجدد با ایجاد محدودیت در سرمایه گذاری های شرکت، موجب کاهش در رشد شرکت می شود.

یک استدلال در حمایت از این بحث این است كه ارائه مجدد به رابطه قراردادی بین شركت و طرفین خارج از شركت از جمله: مشتریان ، تأمین كنندگان و … لطمه وارد میكند و بر جریان وجه نقد شركت نیز اثر منفی می گذارد، یعنی سطح منابع نقدی داخلی موجود را برای سرمایه گذاری كاهش میدهد .

استدلال دیگر این است كه ارائه مجدد صورتهای مالی، توانایی شركت را جهت دسترسی به هزینه های پایینتر تأمین مالی خارجی، كاهش میدهد. Albring ,Huang &pereira ,2013) )

 

در این تحقیق به بررسی اثرات ارائه مجدد حسابداری بر رشد شركت و اجزای آن شامل رشد تأمین مالی داخلی و خارجی پرداخته شده است.

 

 

بیان و طرح مسأله‏

در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف تهیه صورتهای مالی به عنوان هسته ی اصلی گزارشگری مالی، اینطور تعریف شده است : «ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت، عملكرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری كه برای طیف گسترده ای از استفاده كنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع شود».از طرف دیگر در فصل (خصوصیات كیفی اطلاعات مالی) مفاهیم نظری گزارشگری مالی آمده است: استفاده كنندگان صورتهای مالی باید بتوانند صورتهای مالی (وضعیت و عملكرد مالی) را طی زمان و همچنین با صورتهای مالی واحدهای تجاری مختلف، مقایسه كنند. بدین ترتیب ضرورت دارد آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازه گیری و ارائه شود و در بین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی رویه در باب اندازه گیری و گزارشگری رعایت گردد. ( ساعی , باقرپور و موسوی ، 1391 )

آنچه از مطالب مزبور می توان نتیجه گرفت، این است كه: ((اطلاعات مالی واحدهای تجاری زمانی میتواند مفید واقع شود كه بتوان آن را با اطلاعات مشابه سالهای گذشته همان واحد ، و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی كه در آن صنعت فعالیت میكنند، مقایسه كرد )) اما تغییرات مستمر و مداومی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت میگیرد، تغییر در اصول و روش های حسابداری و همچنین پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری، گاهی اوقات منجر به بروز اشتباهات یا تخلفاتی در گزارشگری مالی میشود، كه در نتیجه تجدید ارائه صورتهای مالی منتشر شده اجتناب ناپذیر می باشد. طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به 2 دلیل تغییر در رویه (اصل) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری تجدید ارائه می شوند. اما در این تحقیق سعی میشود عوامل موثر بر ایجاد ارائه مجدد حسابداری در قالب 2 گروه زیر مورد بررسی قرار گیرد.

  1. 1. ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از وجود خطای اندازه گیری حسابداری
  2. ارائه مجدد صورتهای مالی بدلیل وجود تخلف مالی

كه منظور از خطای اندازه گیری حسابداری همان مواد مذكور ، یعنی تغییر در رویه حسابداری و اصلاح اشتباهات می باشد و تخلف مالی هم موارد عدم پرداخت بموقع تعهدات مالی شركت مانند : بازپرداخت تسهیلات بانكی ، بدهی های مالیاتی، بدهی های تأمین اجتماعی، سایر بدهی های با اهمیت و جرایم در نظر گرفته شده است.

از طرف دیگر ، در بخشی دیگر از استانداردهای حسابداری تاكید شده است :”صورتهای مالی باید در بر گیرنده اقلام مقایسه ای دوره قبل باشد، به جز در مواردی كه یک استاندارد حسابداری نحوه ی عمل دیگری را مجاز یا الزامی كرده باشد .” پس با توجه به الزام ارائه ارقام مقایسه ای و حفظ ثبات رویه از دوره ای به دوره دیگر، همواره انتظار می رود كه رقم ارائه شده برای هر یک از عناصر مالی در گزارش های مالی دوره جاری، با رقم تجدید ارائه شده برای همان دوره در گزارش های مالی سال بعد برابر باشد. اما در برخی موارد بنا به عللی كه ذكر شد، این تساوی بر قرار نیست .

اصلاح اشتباهات رخ داده در صورتهای مالی، نباید از طریق منظور كردن آن در سود و زیان سال جاری انجام گیرد، بلكه باید با ارائه مجدد ارقام صورتهای مالی سال  یا سالهای قبل به چنین منظوری دست یافت. در صورت تغییر در رویه حسابداری ارقام سال جاری، بر مبنای رویه جدید منعكس و ارقام مقایسه ای سنوات قبل نیز بر مبنای رویه جدید، ارائه مجدد میگردد.

بند 38 استاندارد حسابداری 6 ایران خاطر نشان می سازد: اثر تعدیلات سنواتی باید از طریق اصلاح مانده سود (زیان) انباشته ی ابتدای دوره در صورتهای مالی منعكس گردد. اقلام مقایسه ای صورتهای مالی نیز باید ارائه مجدد شود، مگر آنكه این امر عملی نباشد. در چنین شرایطی موضوع باید در یادداشت های توضیحی افشا گردد. همچنین میزان و ماهیت اقلام تشكیل دهنده تعدیلات سنواتی و دلایل توجیهی تغییر در رویه حسابداری  و این امر كه اقلام مقایسه ای صورتهای مالی ارائه مجدد شده است (یا عملی نبودن ارائه مجدد) باید در یادداشتهای توضیحی افشا شود.

صورتهای مالی یک مكانیسم مهم برای انتقال اطلاعات خاص شركت به سهامداران می باشد. اگر چه صورتهای مالی مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) تهیه شده است اما استانداردهای حسابداری در مواردی اختیاراتی را برای مدیران ایجاد میكند كه میتوانند صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) را متورم كنند و در نهایت منجر به ارائه مجدد صورتهای مالی شوند.

در حقیقت صورتهای مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح پیام و علائمی پیرامون قابل اتكا نبودن صورتهای مالی دوره های گذشته و كیفیت پایین آنها ارائه می نمایند. كمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) ارائه مجدد صورتهای مالی را اینگونه توصیف می كند : ” قابل رویت ترین شاخص حسابداری نادرست و منبع تحقیقات جدید.”

در این تحقیق به بررسی اثرات ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شركت بطور كلی و اجزای آن شامل رشد تأمین مالی خارجی و داخلی پرداخته شده است تا مشخص گردد ارائه مجدد حسابداری، اثر نامطلوب بزرگتری بر نرخ رشد تأمین مالی خارجی شركت دارد.

ارائه مجدد بطور بالقوه برای شركتهای درگیر آن، پر هزینه است. ارائه مجدد اعتماد سرمایه گذاران را درباره اعتبار افشای شركت، سلب میكند و موجب كاهش تقاضای اوراق بهادار شركت و محدود كردن فرصتهای پیش روی آن میگردد كه در نهایت منجر به کاهش قابل توجه در ارزش بازار شركت می شود .بنابر این متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در مورد جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن تغییر می یابد. بطور كلی گفته میشود كه واكنش بازار نسبت به اعلان ارائه مجدد صورتهای مالی، منفی می باشد. دلایل احتمالی این واكنش منفی بازار عبارت است از:

  1. 1. تجدید ارائه، اخبار و اطلاعات جدیدی حاكی از كاهش جریان های نقدی مورد انتظار آتی، به بازار منتقل میكند.
  2. 2. نشانه ای از سیستم اطلاعاتی و گزارشگری حسابداری ضعیف و احتمالاً نقطه ی عطفی در ارتباط با بروز مشكلات مدیریتی شركت است.
  3. 3. علامتی از رفتار فرصت طلبانه مدیریت است و مبین آن است كه باید سود های گزارش شده قبلی بدلیل به كار گرفتن روش های پذیرفته نشده، برآوردها و اشتباهات عمدی و سهوی اصلاح گردد.

شركتهایی كه با ارائه مجدد در صورتهای مالیشان مواجه هستند، هزینه ی بیشتری را از بابت تأمین مالی متحمل میشوند، بلاخص شركتهایی كه تأمین مالی خارجی دارند. ( شریعت پناهی و کاظمی ، 1389 )

بطور خاص اگر ارائه مجدد یک عدم اطمینان از چشم انداز آتی شركت بوجود بیاورد، ممكن است مانع از توانایی شركت جهت تأمین مالی كم هزینه تر گردد.این شرایط سطح منابع نقدی داخلی موجود در شركت را برای سرمایه گذاری كاهش می دهد. مفهوم ناشی از هزینه بالای تأمین مالی این است كه آن مانع از توانایی شركت برای اتخاذ پروژه های سرمایه گذاری سود آور می باشد كه این امر موجب كاهش در رشد شركت میگردد.

با توجه به مطالب بیان شده، هدف پژوهش حاضر بطور کلی اثبات تأثیر ارائه مجدد حسابداری بر كاهش رشد شركتها می باشد.

بنابراین با توجه به مطالب پیش گفته، سوالات اصلی تحقیق عبارتند از:

  1. آیا نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که تجدید ارائه نداشته اند، در یک دوره زمانی یکسان کمتر است؟
  2. آیا نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که به علت وجود تخلفات مالی، صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد را به دلایلی غیر از تخلفات مالی انجام داده اند، کمتر است؟

 

 

ضرورت و اهمیت پژوهش

افزایش تعداد صورتهای مالی تجدید ارائه شده از سوی شرکتها و ابراز نگرانی تحلیگران و سرمایه گذاران و تدوین کنندگان قوانین و مقررات و نبود تحقیقات کافی در خصوص تجدید ارائه صورتهای مالی توسط شرکتها در ایران، انگیزه اصلی انجام این تحقیق است. با وجود فراوانی تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران، تحقیقات و پایان نامه های بسیار اندک و انگشت شماری (به طور غیر مستقیم) به این موضوع پرداخته اند. فقدان تحقیقات دانشگاهی کافی در خصوص تجدید ارائه صورتهای مالی موجب گردیده تا سرمایه گذاران، قانون گذاران، حسابرسان و سایر گروه های استفاده کننده از صورتهای مالی توجه کافی به این موضوع نداشته باشند.

ما در صدد هستیم با انجام  این تحقیق به استفاده كنندگان صورتهای مالی کمک کنیم تا با دركی عمیق تر از ماهیت ارائه مجدد، تاثیر آن را بر جریان وجه نقد، نحوه ی تأمین مالی، میزان سرمایه گذاری و در نهایت رشد شركت دریابند و همچنین بتوانند بین صورتهای مالی تجدید ارائه شده ناشی از تخلفات مالی  و ناشی از خطاهای اندازه گیری حسابداری تفاوت قائل شوند. همچنین یافته های این تحقیق برای بستانكاران و تحلیلگرانی كه جهت تعیین ارزش اعتباری یک شركت بر برنامه ریزی های مالی و رشد تأمین مالی خارجی آن تكیه می كنند، اطلاعاتی را فراهم می كند. در نهایت می توان گفت داشتن یک درك وسیع از عواقب ارائه مجدد حسابداری از جمله كاهش در رشد شركت با توجه به افزایش هزینه تأمین مالی خارجی آن كه میتواند منجر به از بین رفتن ثروت سهامداران شود ، مفید است. بنابراین نبود تحقیقات کافی در خصوص تجدید ارائه صورتهای مالی از یکسو و بررسی رابطه ی آن با رشد شرکت، انگیزه اصلی این تحقیق می باشد.

 

 

اهداف پژوهش

خلاصه ی اهداف تحقیق پیش رو به شرح زیر است:

1.كمك به استفاده كنندگان صورتهای مالی از جمله سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به منظور درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .

2.كمك به درك ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از تخلف و خطای اندازه گیری حسابداری.

3.كمك به درك واكنش بازار سرمایه به اعلامیه ارائه مجدد مالی شركتها.

4.کمک به ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورتهای مالی.

فرضیه ­های پژوهش

برای حصول به اهداف تحقیق، دو فرضیه به شرح زیر تدوین گردیده است:

 

فرضیه اول : نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که تجدید ارائه نداشته اند، در یک دوره زمانی یکسان کمتر است.

 

فرضیه دوم : نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که به علت وجود تخلفات مالی، صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد را به دلایلی غیر از تخلفات مالی انجام داده اند، کمتر می باشد.

 

 

 

 

روش تحقیق

در این تحقیق به بررسی اثرات ارائه مجدد حسابداری بر رشد شركت و اجزای آن شامل رشد تأمین مالی داخلی و خارجی می پردازیم. مدل و متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق، بر اساس مقاله ی” تاثیر ارائه مجدد حسابداری بر رشد شرکت ” نوشته شده توسط  ( Albring ,Huang &Pereira) در سال 2013 می باشد.

برای آزمون فرضیات فوق، مدل اصلی رگرسیونی تحقیق به صورت زیر طراحی شده است:

EFGit = α + 1β DIVit/TAit + β2 NIit/NSit + β3 NSit/NFAit + β4 LOG_TAit

+ β5 LTDit/TAit+ β6 NFAit/TAit + β7 Qit + β8 POSTit + β9 RESTATEMENTit

+ β10 POST * RESTATEMENTit + £it

انتظار میرود که نرخ رشد شركت بطور كلی، بدنبال یک ارائه مجدد، كاهش یابد و نتایج تحقیق نشان دهد که  ارائه مجدد صورتهای مالی، تاثیر نامطلوب بیشتری بر نرخ رشد تأمین مالی خارجی شركت دارد و همچنین ارائه مجدد، اثرات مشابهی بر شركت ها ندارد؛ بدین معنی كه تأثیر ارائه مجدد در نمونه شركتهایی كه گزارش مالی آنها دارای تخلف می باشد، بیشتر (برجسته تر) است از شركتهایی كه بدلیل تصحیح خطاهای حسابداری قبلی، مجبور به تجدید ارائه گردیده اند.

 

جامعه آماری و روش نمونه گیری

جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای غیرمالی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران از سال 1382 هجری شمسی تا پایان سال 1392 هجری شمسی می باشد که متشکل از دو گروه کلی شرکتهای دارای تجدید ارائه درصورتهای مالی و شرکتهای فاقد تجدید ارائه درصورتهای مالی بوده که دارای اطلاعات لازم جهت محاسبه متغیرهای تحقیق درطی دوره مورد بررسی  می باشند.

نمونه انتخابی تحقیق حاضر شامل تعداد 219 شرکت (متشکل از 127 شرکت تجدید ارائه شده و 92 شرکت فاقد تجدید ارائه) از کل شرکتهای جامعه آماری می باشد که هر شرکت دارای یک مشاهده در سال قبل از ارائه مجدد و یک مشاهده در سال بعد از ارائه مجدد می باشد که در مجموع 438 مشاهده سالانه صورتهای مالی شرکتها، نمونه ی تحقیق را تشکیل می دهند.

 

روش گردآوری اطلاعات و داده ها

دراین تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای برای جمع آوری مبانی نظری و پیشینه تحقیق استفاده شده است. همچنین داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق از طریق آرشیوهای بورس، پایگاه های اینترنتی  و بانکهای اطلاعاتی بسته های نرم افزاری مختلف مانند ره آورد نوین و تدبیر پرداز جمع آوری شده است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

در تجزیه و تحلیل داده‌ها آمار توصیفی متغیرها ابتدا برای کل نمونه شامل میانگین، میانه، انحراف استاندارد و چارکهای 25% و 75% و سپس برای شرکتهای تجدید ارائه شده و شرکتهای گروه کنترل در دوره قبل و دوره بعد از تجدید ارائه به تفکیک محاسبه شده و در ادامه بوسیله آمار استنباطی کار پردازش اعداد انجام گرفت تا زمینه برقراری روابط بین داده‌ها و انجام تحلیل‌های علمی به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم شود. برای اینکار روش­های مختلف آماری در استنتاج‌ها و تعمیم نتایج نقش بسزایی بر عهده دارند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌ آوری شده و تفسیر آنها و قبول یا رد فرضیه‌های مطرح شده، ابتدا وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرهای پژوهش بررسی می‌شود. در راستای بررسی و تعیین رابطه (روابط) تعادلی بین چند متغیر اقتصادی سری زمانی از روش رگرسیون استفاده می­ شود. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، مدل اصلی پژوهش برای  متغیرهای ‌ گروه رشد ( ذکر شده در فصل سوم تحقیق) برازش شده و پس از برازش مدل، آزمون معنی‌دار بودن ضرایب انجام می‌شود و در پایان نیز پیش‌فرض‌های مدل بررسی شده است. خلاصه نتایج مدل شامل مقدارضریب تعیین  ،  تعدیل شده و همچنین انحراف استاندارد بدست آمده برای هر مدل رگرسیونی و برآورد ضرایب مدل و آزمون معنی‌دار بودن آنها می باشد .

 

محدودیتهای تحقیق

در هر پژوهش عواملی بطور آشکار یا پنهان موجب کاهش اثربخشی تحقیق و کسب نتایج مناسب می گردد. در این تحقیق نیز عوامل و متغیرهایی وجود داشتند که ممکن است نتایج تحقیق را دستخوش تغییراتی نمایند. از جمله این محدودیتها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • برای انجام تحقیق حاضر و انتخاب نمونه ی شرکتهای تجدید ارائه شده، محقق نیاز به اطلاعات شرکتهایی داشت که در طول دوره فعالیت خود فقط یکبار صورتهای مالی شان را تجدید ارائه کرده اند تا بتوان تاثیر واقعی ارائه مجدد را بر رشد شرکتها بررسی کرد. اما از آنجا که در ایران تقریبا اکثر شرکتها صورتهای مالی خود را هر ساله همراه با تجدید ارائه منتشر میکنند، محقق ناچار به انتخاب نمونه از میان شرکتهای موجود است، لذا این موضوع میتواند اثر بخشی نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار دهد.
  • همچنین برای انتخاب و جمع آوری نمونه شرکتهای گروه کنترل (شرکتهای تجدید ارائه نشده) نیاز به اطلاعات شرکتهایی داشتیم که در طول دوره فعالیت خود، اصلا صورتهای مالی تجدید ارائه شده نداشته باشند و از آنجایی که در ایران تقریبا انتخاب شرکتهایی با این ویژگی غیر ممکن است، به ناچار شرکتهایی را که در یک دوره مالی تجدید ارئه نداشته اند را انتخاب نمودیم، لذا این موضوع هم می تواند بر اثربخشی نتایج تحقیق تاثیر منفی داشته باشد.

 

تعاریف عملیاتی

ارائه مجدد صورتهای مالی : اصلاح صورتهای مالی که در گذشته منتشر شده اند بدلیل وجود اشتباه در صورتهای مالی دوره یا دوره های مالی قبل، تغییر رویه در دوره جاری نسبت به دوره یا دوره های مالی قبل و یا وقوع تقلب.

تامین مالی داخلی :  منابعی که از داخل شرکت عرضه می شوند را منابع داخلی می گویند. وجوه و منابع داخلی دارای دو ویژگی هستند. اول این وجوه از طریق عملیات واحد تجاری ایجاد می شوند. دوم اینگونه وجوه به آسانی در دسترس شرکت قرار می گیرند.(شباهنگ،1385)

 

تامین مالی خارجی : منابع خارجی آن دسته از منابعی هستند که شرکت ها در صورت عدم کفاف منابع داخلی برای تامین مالی نیازهای شرکت ، بوسیله ایجاد یا تحمل بدهی ها و یا انتشار سهام جدید اقدام به جذب سرمایه می نمایند.(شباهنگ،1385)

 

ساختار کلی تحقیق

خلاصه ای از ساختار فصل های مختلف پایان نامه به شرح زیر است:

 

فصل اول : طرح و کلیات تحقیق

در این فصل به مقدمه ای در رابطه با موضوع تحقیق، بیان مساله تحقیق، اهمیت وضرورت تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیات آن بطور خلاصه اشاره شده و در پایان تعاریف عملیاتی واژگان و اصطلاحات تحقیق ارائه شده است.

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

در این فصل مبانی نظری تحقیق از جمله گزارشگری مالی ، صورتهای مالی و اهداف آن و  تجدید ارائه صورتهای مالی تشریح و تبیین گردید و در ادامه پیشینه تحقیق در داخل و خارج کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

 

فصل سوم : روش تحقیق

در این فصل روش اجرای تحقیق تشریح می گردد. ابتدا روش و نوع تحقیق تبیین گردیده، در ادامه پس از بیان فرضیه های تحقیق، الگوهای پژوهش و متغیرها معرفی می گردد. سپس قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، جامعه و نمونه آماری تشریح می گردد. در پایان نیز روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیه ها ارائه شده است.

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری یافته های تحقیق

تعداد صفحه : 199

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.