رشته حسابداری

دانلود پایان نامه حسابداری : تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی(اجزای اصلی و غیر اصلی)بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی(اجزای اصلی و غیر اصلی)بر پیش بینی  جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حسابداری               گرایش: حسابداری

عنوان:

تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) بر پیش بینی

جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر محمود صمدی لرگانی

 

استاد مشاور:

دکتر بهنام گیلانی نیا

آبان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات پژوهش

1.1 مقدمه………………………………………………………………………………………………. 3

2.1بیان مسئله…………………………………………………………………………………………… 3

3.1اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………… 6

4.1ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………… 6

5.1 فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………. 8

6.1جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………… 8

7.1روش تحقیق………………………………………………………………………………………… 9

8.1  تعریف مفاهیم و واژگان عملیاتی………………………………………………………………… 10

9.1 ساختار کلی تحقیق……………………………………………………………………………….. 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

1.2مقدمه……………………………………………………………………………………………… 13

2.2مبانی نظری………………………………………………………………………………………… 13

1.2.2.جریان نقد …………………………………………………………………………………… 13

1.1.2.2 نحوه محاسبه جریان‌های وجوه نقد………………………………………………………… 16

2.1.2.2 رابطه بین سود خالص بعد از مالیات با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام…………………… 19

3.1.2.2 رابطه بین جریان نقدی حسابداری با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام…………………….. 20

4.1.2.2 جریان‌های نقدی برگشتی…………………………………………………………………. 20

2.2.2 تکنیک های پیش‌بینی………………………………………………………………………… 21

3.2.2 مدل های پیش‌بینی…………………………………………………………………………… 22

1.3.2.2 مدل میانگین متحرک………………………………………………………………………. 22

2.3.2.2 مدل نمو هموار ساده………………………………………………………………………. 23

3.3.2.2 مدل نمو هموار دوبل………………………………………………………………………. 23

4.2.2مفهوم و اهمیت جریان نقد……………………………………………………………………. 24

5.2.2جریان‌های نقد آزاد و مدیریت سود…………………………………………………………… 26

6.2.2مزایای صورت جریان‌های نقد………………………………………………………………… 27

7.2.2ماهیت صورت‌های جریان نقد………………………………………………………………… 28

1.7.2.2 تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی………………………………………………………….. 29

2.7.2.2 ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی…………………………………………… 30

3.7.2.2 نسبت‌های مالی……………………………………………………………………………. 30

1.3.7.2.2نسبت‌های نقدینگی……………………………………………………………………… 31

2.3.7.2.2نسبت‌های فعالیت………………………………………………………………………. 31

3.3.7.2.2نسبت‌های اهرمی……………………………………………………………………….. 31

4.3.7.2.2نسبت‌های سودآوری……………………………………………………………………. 32

8.2.2  ارتباط میان نسبت‌ها و پیش‌بینی جریان نقد آتی………………………………………………. 32

1.8.2.2 معرفی نسبت‌ها……………………………………………………………………………. 33

1.1.8.2.2 نسبت‌های کفایت………………………………………………………………………. 33

2.1.8.2.2 نسبت‌های کارایی………………………………………………………………………. 34

9.2.2نسبت‌های مالی مبتنی بر صورت جریان‌های نقدی…………………………………………….. 35

10.2.2 رویکردهای سود و جریان نقد آتی…………………………………………………………. 40

3.2 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………. 43

4.2 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………… 56

 

 

فصل سوم: روش های تحقیق

1.3 مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 59

2.3 طرح مسئله تحقیق……………………………………………………………………………… 59

3.3 روش تحقیق……………………………………………………………………………………… 61

4.3 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………… 62

5.3 ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………….. 62

6.3 روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………. 63

7.3 جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه…………………………………………………….. 63

8.3 فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………. 65

9.3متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ ها………………………………………………………….. 66

10.3 مدل تحقیق:…………………………………………………………………………………….. 66

11.3پایایی و اعتبار ابزار تحقیق………………………………………………………………………. 67

12.3روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………….. 67

13.3مدل‌های آماری و مراحل عمومی آزمون‌های آماری………………………………………………. 68

1.13.3 مدل رگرسیون……………………………………………………………………………… 69

2.13.3 آزمون خطی بودن………………………………………………………………………….. 70

3.13.3 آزمون خود همبستگی………………………………………………………………………. 71

4.13.3 آزمون همسانی واریانس‌ها…………………………………………………………………. 72

5.13.3 آزمون نرمال بودن پسماندها………………………………………………………………… 73

6.13.3 همبستگی………………………………………………………………………………….. 73

7.13.3 ضریب همبستگی (r)……………………………………………………………………… 74

8.13.3 ضریب تعیین (2r)…………………………………………………………………………. 75

14.3  خلاصه فصل………………………………………………………………………………… 76

فصل چهارم: برآورد مدل،تجزیه و تحلیل داده ها

1.4 مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 78

2.4 بررسی آماره‌های توصیفی متغیرهای فرضیه اول…………………………………………………… 78

3.4آزمون‌های مربوط به فرضیه اول تحقیق…………………………………………………………….. 80

1.3.4 ضرایب همبستگی……………………………………………………………………………. 80

2.3.4 آزمون‌های تعیین روش تخمین مدل………………………………………………………….. 81

4-4 بررسی آماره‌های توصیفی متغیرهای فرضیه دوم تحقیق…………………………………………… 84

4-5 آزمون‌های مربوط به فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………… 85

4-5-1 ضرایب همبستگی………………………………………………………………………….. 86

4-5-2 آزمون‌های تعیین روش تخمین مدل…………………………………………………………. 86

4-5-3 آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………. 87

4-6 آزمون مانایی متغیرها……………………………………………………………………………… 89

4-7 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………….. 90

فصل پنجم: نتیجه های تحقیق

1.5 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 92

2.5 خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 92

3.5 خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………. 92

1.3.5 فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………… 92

2.3.5 فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………… 94

4.5 محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 95

5-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………. 96

5-6 پیشنهاد برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………. 97

منابع فارسی:…………………………………………………………………………………………………………………….. 99

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                 صفحه

جدول 2-1: محاسبه جریان‌های نقدی حقوق صاحبان سهام……………………………………………. 17

جدول 2-2: محاسبه جریان نقدی آزاد…………………………………………………………………. 18

جدول 2‑3: خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور……………………………………………….. 54

جدول 2‑4: خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور……………………………………………. 55

جدول 3 – 1: انتخاب نمونه آماری بر اساس حذف سیستماتیک……………………………………….. 64

جدول 3 – 2 صنعت‌های منتخب نمونه بورس اوراق بهادار……………………………………………. 65

جدول 4-1: آماره‌های توصیفی فرضیه اول…………………………………………………………….. 79

جدول 4-2: ضرایب همبستگی فرضیه اول…………………………………………………………….. 81

جدول 4-3: عامل تورم واریانس فرضیه اول…………………………………………………………… 81

جدول 4-4: آزمون F لیمر فرضیه اول…………………………………………………………………. 82

جدول 4-5: آزمون هاسمن فرضیه اول………………………………………………………………… 82

جدول 4-6: خروجی نرم‌افزار مدل فرضیه اول………………………………………………………… 83

جدول 4-7: آماره‌های توصیفی فرضیه دوم……………………………………………………………. 85

جدول 4-8: ضرایب همبستگی فرضیه دوم……………………………………………………………. 86

جدول 4-9: آزمون F لیمر فرضیه دوم………………………………………………………………… 87

جدول 4-10: آزمون هاسمن فرضیه دوم………………………………………………………………. 87

جدول 4-11: خروجی نرم‌افزار مدل فرضیه دوم………………………………………………………. 88

جدول 4-12: آزمون مانایی متغیرها…………………………………………………………………….. 89

چکیده

پیش‌بینی جریان‌های نقدی یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی است زیرا اطلاعات مهمی را برای استفاده‌ کنندگان درون و برون‌سازمانی فراهم می‌سازد. در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی پیش‌بینی مالی فعالیت مهمی محسوب می‌شود زیرا جریان‌های نقدی مبنایی برای فعالیت های عملیاتی، بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تأمین مالی می باشد.

هدف اصلی این مطالعه آزمون توان اجزای اصلی و غیر اصلی جریان‌های نقد برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی است. در راستای هدف پژوهش، دو فرضیه تدوین شده است که بر این اساس تأثیر هر یک از اجزای جریانات نقد بر پیش‌بینی جریان نقد آتی مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور تعداد 106 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1385 الی 1389 به عنوان نمونه انتخاب گردیده است و به منظور بررسی قابلیت پیش‌بینی اقلام مذکور از ضریب همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون با داده‌های ترکیبی استفاده شده است.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که بین متغیرهای فروش و هزینه‌های عملیاتی (به عنوان اجزای اصلی جریان‌های نقدی) و جریان‌های نقدی آتی رابطه منفی و معنادار و بین متغیر بهای تمام‌شده کالای فروش رفته (به عنوان جزء اصلی دیگر جریان‌های نقدی) و جریان‌های نقدی آتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

همچنین بین متغیرهای بهره، مالیات و خالص سایر تحقق یافتنی ها (به عنوان اجزای غیر اصلی جریان وجه نقد) و جریان‌های نقدی آتی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: جریان نقدی، اجزای اصلی و غیر اصلی جریان نقد، جریان نقد آتی

مقدمه

یکی از تحولات اخیر حسابداری، ضرورت تهیه «صورت جریان‌های نقدی» به عنوان یکی از صورت‌های مالی پایه توسط واحدهای تجاری است. پرسش‌هایی نظیر اینکه «آیا اجزای جریانهای نقد توان پیش‌بینی جریان نقد آتی را دارد؟» سال‌هاست که ذهن بسیاری از محققان را به خود مشغول کرده است. بر همین اساس تعدادی از فرضیات و نظریه‌های مختلف به منظور پاسخ به این پرسش‌ها مطرح شده است. با اینکه هنوز نظریه جامعی در این زمینه ارائه نشده است اما راهکارهایی وجود دارد که با اتکا به آن می‌توان با بهره گرفتن از اجزای اصلی و غیر اصلی جریان‌های نقد به جریان نقد آتی شرکت‌ها دست یافت. لذا این تحقیق با عنوان «تأثیر متغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) در پیش‌بینی جریان نقد آتی شرکت‌ها» درصدد بررسی توان اجزای اصلی و غیر اصلی جریان‌های نقد برای پیش‌بینی جریان نقد آتی است. بر همین اساس در این فصل به مفاهیمی چون بیان مسئله، اهداف و ضرورت تحقیق پرداخته خواهد شد.

 

2.1بیان مسئله

به دلیل اهمیت بسزای جریان‌های نقدی در موقعیت‌های واحدهای اقتصادی و ضرورت آن برای ادامه بقای آن‌ ها، پیش‌بینی جریان‌های نقدی به عنوان یکی از اجزای لاینفک برنامه‌ریزی مالی، از موضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران واحدهای اقتصادی قرار دارد. این امر از چنین اهمیتی برخوردار است که جریان‌های نقدی واحدهای اقتصادی را می‌توان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد. وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی مهم‌ترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می‌شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، پرداخت بهره و مالیات، بازپرداخت بدهی‌ها و گسترش واحد انتفاعی به کار می‌رود و بازتاب تصمیم‌گیری‌های مدیریت در مورد برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است. یکی از تحولات اخیر حسابداری، ضرورت تهیه «صورت جریان‌های نقدی» به عنوان یکی از صورت‌های مالی پایه توسط واحدهای تجاری است. تداوم فعالیت شرکت‌ها به عنوان یکی از مفروضات اساسی حسابداری، موضوعی است که عینیت بخشیدن به آن بدون در نظر گرفتن رخدادهای فعلی و نتایجی که در آینده برای آن متصور است، میسر نیست. نگرش تحلیلگران مالی به آینده بدون داشتن اطلاعات از وضعیت موجود، امری بعید به نظر می‌رسد. در این راستا فرایند پیش‌بینی، جزء مهمی از فرایند تصمیم‌گیری است زیرا آنچه که در آینده رخ خواهد داد را منعکس می‌کند. یکی از اهداف گزارشگری مالی کمک به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی است. همچنین کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران در بخش مفاهیم نظری گزارشگری مالی بیان نموده است که: «اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی، مستلزم ارزیابی واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و قطعیت ایجاد آن است…». ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقد واحد تجاری و استفاده از آن‌ ها در پیش‌بینی جریان‌های نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف‌پذیری مالی، تسهیل می‌گردد (سازمان حسابرسی[1]، 2002).

همچنین بر اساس مفاهیم بنیادی حسابداری مالی شماره یک آمریکا [2](SFAC) یکی از اهداف اصلی گزارشگری مالی به وسیله واحدهای تجاری، ارائه اطلاعاتی به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در جهت ارزیابی مقدار، زمان و میزان عدم اطمینان جریان‌های نقد حال و آینده است.

با توجه به اهمیت بسزای جریان‌های نقدی و نیاز به پیش‌بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف، اهمیت این پیش‌بینی توسط بنیادهای استاندارد گذاری ملی و بین‌المللی حمایت‌شده و در این راستا محققین به طور مکرر از داده‌های حسابداری تعهدی و نقدی برای این پیش‌بینی استفاده نموده و نتایج متناقضی حاصل شده است اما مطالعات گذشته صریحاً قدرت اجزای جریان نقدی بر پیش‌بینی جریان نقد آتی را مورد بررسی قرار نداده است. تحلیل گران مالی بر اهمیت فراهم آوردن اطلاعات مربوط به اجزای جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) تاکید می‌کنند و اینکه شفافیت و درستی و در دسترس بودن اطلاعات درباره جریان نقدی که از فعالیت‌های اصلی و غیر اصلی حاصل می‌شود، بخشی از اعتبار تجزیه و تحلیل خوب اطلاعات می‌باشد. توان و امکان دسترسی هر واحد انتفاعی به وجه نقد، مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌ها درباره آن واحد است. به بیان دیگر، اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد انتفاعی شالوده بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و مبنای بسیاری از قضاوت‌های سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه‌های استفاده‌کننده از اطلاعات مالی را تشکیل می‌دهد. سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای برآورد جریان آتی وجوه نقد در یک واحد انتفاعی مشخصاً به تأثیر عملیات عادی و بازده سرمایه گذاریها وسود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیت‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بر جریان وجوه نقد اهمیت می‌دهند. اگرچه اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد در مقایسه با اطلاعات مربوط به سودآوری که بر اساس حسابداری تعهدی اندازه‌گیری و ارائه می‌شود از لحاظ ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی و مدیریت آن سودمندی کمتری دارد اما به تجربه نشان داده‌شده که رقم مربوط به سود نیز نمی‌تواند نشانه کامل و دقیقی از علائم حیاتی یک مؤسسه و ملاکی برای پیش‌بینی وضعیت آتی آن باشد. پیش‌بینی جریان نقدی مستلزم شماری تصمیمات اقتصادی به ویژه سرمایه‌گذاری می‌باشد. بدین لحاظ، تصمیمات مالی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته و مدیران را وادار ساخته با بهره‌گیری از فنون پیشرفته پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل، نگرش خود را بلندمدت نموده و روش‌های کنترلی دقیق تر و گسترده‌تری را بکار گیرند. از طرفی سرمایه‌گذاران به دنبال برآورد جریان نقد مؤسسه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند هستند تا بتوانند درباره ارزش سهام خود به قضاوت بپردازند. همچنین برای برآورد ارزش سهام خود به اطلاعات جریان نقدی نیاز دارند، زیرا اغلب مدل های ارزشیابی سهام بر مبنای ارزش فعلی جریان نقدی مورد انتظار آن‌ ها می‌باشند.

مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری استفاده می‌شود که از جمله این شاخص‌ها می‌توان به شاخص مبتنی بر جریان وجه نقد اشاره نمود. این تحقیق به دنبال آن است که به روش علمی ثابت کند که آیا اجزای جریان نقد (اجزای اصلی و غیر اصلی) در بازار بورس ایران توانایی پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی شرکت‌ها را دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا اجزای اصلی و غیر اصلی جریان نقد با تفسیری که از آن خواهیم داشت، قدرت توضیحی و پیش‌بینی کنندگی جریان نقد آتی را دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال باید بر مبانی نظری گزارشگری مالی تکیه کرد. چرا که بر اساس مبانی نظری گزارشگری مالی، بهترین شاخص برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری شاخصی است که در فرایند تصمیم‌گیری مفیدتر واقع شود.

تعداد صفحه : 126

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.