رشته مکانیک

پایان نامه تعیین مقدار کمی پارامترهای بیوفیزیکی دو رقم میوه انار محلی با بهره گرفتن از فناوری غیرمخرب اشعه ایکس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

گرایش :ماشین­های کشاورزی

عنوان : تعیین مقدار کمی پارامترهای بیوفیزیکی دو رقم میوه انار محلی با بهره گرفتن از فناوری غیرمخرب اشعه ایکس

دانشگاه شیراز

دانشکده کشاورزی

بخش مکانیک ماشین­های کشاورزی

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک ماشین­های کشاورزی

 

تعیین مقدار کمی پارامترهای بیوفیزیکی دو رقم میوه انار محلی با بهره گرفتن از فناوری غیرمخرب اشعه ایکس

 

استاد راهنما  :

دکتر سید مهدی نصیری

 

مهر ماه 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این تحقیق عکسبرداری مقطعی با بهره گرفتن از اشعه ایکس ((CT-scan به عنوان یک روش غیر مخرب برای تعیین مقدار کمی برخی خواص بیوفیزیکی دو رقم میوه انار محلی شامل رباب ملس و رباب ترش با دو اندازه مختلف مورد بررسی قرار گرفت. خواص بیوفیزیکی میوه­ ها شامل وزن، حجم و جرم حجمی میوه، وزن، حجم و جرم حجمی آب، وزن و حجم آریل،  و نسبت حجمی آریل به میوه، وزن و حجم پوست، و نسبت حجمی پوست به میوه، وزن و حجم هسته، و نسبت حجمی هسته به میوه، نسبت حجمی آب به میوه، نسبت حجمی آب به آریل و نسبت حجمی هسته به آریل به صورت واقعی و همچنین به کمک روش غیر مخرب اشعه ایکس محاسبه گردید. برای بخش­بندی تصاویر تولید شده اشعه ایکس ساختار درونی میوه انار (به سه بخش پوست، آریل و هسته) و عملیات پردازش تصویر از نرم افزار Matlab استفاده شد. روابط رگرسیون خطی جهت تخمین حجم میوه انار و اجزای درونی آن شامل پوست، آریل، هسته و آب به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که فاکتور رقم اثر معنی داری بر پارامترهای بیوفیزیکی بیان شده در فوق به جز وزن و حجم میوه دارد (05/0p<). فاکتور اندازه اثر معنی داری بر برخی از پارامترهای بیوفیزیکی بیان شده داشت اما اثر معنی داری بر نسبت حجمی آب به میوه نداشت. ضرایب تبیین روابط تخمین حجم کل میوه، پوست، آریل، هسته و آب مربوط به هر دو اندازه­ به ترتیب 8/97، 2/97، 1/95، 5/93 و 4/94 درصد برای رقم رباب ملس و 3/97، 7/94، 4/94، 8/91 و 9/91 درصد برای رقم رباب ترش بدست آمد. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون و آزمون چاو نشان داد که روش غیر مخرب سی­تی اسکن به خوبی می ­تواند حجم انار و اجزای درونی آن را تخمین بزند.

 

 

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

فصل اول.. 1

مقدمه. 2

فصل دوم. 7

مروری بر پژوهش‌های پیشین.. 8

1-2 انار 8

2-2 تاریخچه و پراکنش انار 8

2-3 گیاه­شناسی و رده بندی.. 9

2-4 میوه انار 10

2-5 گروه­بندی انواع انار 11

2-6 درجه­بندی میوه انار 12

2-7 ماشین بینایی.. 12

2-8 پردازش تصویر. 15

2-9 توموگرافی ساده 18

2-10 توموگرافی کامپیوتری.. 19

2-11 اصول توموگرافی کامپیوتری.. 20

2-12 روش های بازسازی تصویر. 21

2-13 مروری بر پژوهشهای گذشته. 23

2-13-1 تحقیقات انجام شده در زمینه خواص فیزیکی و کیفی میوه انار 23

2-13-2 استفاده  از روش های غیر مخرب  در ارزیابی کیفیت میوه­ ها 26

2-13-3 تحقیقات انجام شده در زمینه پردازش تصویر. 30

فصل سوم. 35

مواد و روشها 36

3-1 انتخاب ارقام و برداشت میوه 36

3-2 انتخاب اندازه میوه­ ها 37

3-3 اندازه ­گیری رطوبت اولیه دانه و پوست میوه­ های انار 38

3-4 اندازه ­گیری پارامترهای بیوفیزیکی میوه انار 39

3-4-1 اندازه ­گیری وزن. 39

3-4-2 محاسبه حجم و جرم حجمی واقعی.. 40

3-5 آب­گیری میوه انار 41

شکل3-3 ابزار مورد استفاده برای اندازه ­گیری حجم. 41

3-6 آزمون غیر مخرب اشعه ایکس… 42

3-6-1 اصول کار دستگاه سی­تی اسکن.. 42

3-6-2 اجزای اصلی دستگاه سی­تی اسکن.. 43

3-6-2-1 منبع تولید اشعه ایکس… 44

3-6-2-2 آشکارسازها 45

3-6-2-3 دریافت داده ­ها 45

3-6-3 پردازش داده ­ها و اعداد سی­تی اسکن.. 46

3-7 پردازش تصاویر. 46

3-7-1 قطعه­بندی تصویر. 48

3-7-2 عنصر سازه 51

3-7-3 جداسازی زمینه از تصویر اصلی.. 53

3-7-4 استخراج ویژگیهای تصاویر. 56

3-7-5 بخش­بندی ساختار درونی تصاویر میوه انار 57

3-8 تجزیه و تحلیل آماری.. 58

فصل چهارم. 61

نتایج و بحث… 62

4-1 کلیات.. 62

4-2 درصد رطوبت اولیه آریل و پوست.. 62

4-3 وزن، حجم و جرم حجمی میوه انار 63

4-4 وزن، حجم و جرم حجمی آب میوه انار 67

4-5 وزن ، حجم و درصد وزن آریل به وزن میوه انار 70

4-6 وزن، حجم و درصد وزن پوست به وزن میوه انار 73

4-7 وزن، حجم و درصد وزن هسته به وزن میوه انار 76

4-8 درصد وزن آب به وزن میوه، درصد وزن آب به وزن آریل و درصد وزن هسته به آریل   79

4-9 روابط تخمین حجم. 82

4-9-1 روابط تخمین حجم کل میوه انار 82

4-9-2 روابط تخمین حجم پوست میوه انار 86

4-9-3 روابط تخمین حجم آریل میوه انار 90

4-9-4 روابط تخمین حجم هسته میوه انار 94

4-9-5 روابط تخمین حجم آب میوه انار 98

4-10 مقایسه روابط رگرسیون تخمین حجم. 102

4-10-1 مقایسه روابط رگرسیون تخمین حجم کل میوه انار 103

4-10-2 مقایسه روابط رگرسیون تخمین حجم پوست میوه انار 104

4-10-3 مقایسه روابط رگرسیون تخمین حجم آریل میوه انار 105

4-10-4 مقایسه روابط رگرسیون تخمین حجم هسته میوه انار 108

4-10-5 مقایسه روابط رگرسیون تخمین حجم آب میوه انار 108

4-11 نتیجه گیری کلی.. 111

4-12 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..112

منابع. 113

 

 

 

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول 1-1 سطح زیر کشت، تولید و صادرات هفت کشور برتر تولید کننده­ انار جهان. 4

جدول 2- 1 تقسیم بندی انار 11

جدول 4-1 جدول آزمون t به منظور مقایسه میانگین داده ­های مربوط به درصد رطوبت اولیه آریل و پوست (برمبنای وزن تر) 63

جدول 4-2 مقادیر پارامتر آماری F  حاصل از تجزیه واریانس مربوط به داده ­های وزن، حجم و جرم حجمی میوه انار 64

جدول 4-3 مقادیر پارامتر آماری F  حاصل از تجزیه واریانس مربوط به داده ­های وزن آب، حجم آب و جرم حجمی آب میوه انار 67

جدول 4-4 مقادیر پارامتر آماری F  حاصل از تجزیه واریانس مربوط به داده ­های وزن آریل، حجم آریل و درصد وزن آریل به وزن میوه انار 70

جدول 4-5 مقادیر پارامتر آماری F  حاصل از تجزیه واریانس مربوط به داده ­های وزن پوست، حجم پوست و درصد پوست به وزن میوه انار 73

جدول 4-6 مقادیر پارامتر آماری F  حاصل از تجزیه واریانس مربوط به داده ­های وزن هسته، حجم هسته و درصد وزن هسته به وزن میوه انار 77

جدول 4-7 مقادیر پارامتر آماری F  حاصل از تجزیه واریانس مربوط به داده ­های درصد وزن آب به وزن میوه، درصد وزن آب به وزن آریل و درصد وزن هسته به وزن آریل.. 80

جدول 4-8 روابط تخمین حجم کل برای میوه انار رقم رباب ملس بر اساس حجم بدست آمده از تصاویر و تحلیل آماری   83

جدول 4- 9 روابط تخمین حجم کل برای میوه انار رقم رباب ترش بر اساس حجم بدست آمده از تصاویر و تحلیل آماری   85

جدول 4- 10 روابط تخمین حجم پوست برای میوه انار رقم رباب ملس بر اساس حجم بدست آمده از تصاویر و تحلیل آماری   87

جدول 4- 11 روابط تخمین حجم پوست برای میوه انار رقم رباب ترش بر اساس حجم بدست آمده از تصاویر و تحلیل آماری   89

جدول 4- 12 روابط تخمین حجم آریل برای میوه انار رقم رباب ملس بر اساس حجم بدست آمده از تصاویر و تحلیل آماری   91

جدول 4- 13 روابط تخمین حجم آریل برای میوه انار رقم رباب ترش بر اساس حجم بدست آمده از تصاویر و تحلیل آماری   93

جدول 4- 14 روابط تخمین حجم هسته برای میوه انار رقم رباب ملس بر اساس حجم بدست آمده از تصاویر و تحلیل آماری   95

جدول 4- 15 روابط تخمین حجم هسته برای میوه انار رقم رباب ترش بر اساس حجم بدست آمده از تصاویر و تحلیل آماری   97

جدول 4- 16 روابط تخمین حجم آب برای میوه انار رقم رباب ملس بر اساس حجم بدست آمده از تصاویر و تحلیل آماری   99

جدول 4- 17 روابط تخمین حجم آب برای میوه انار رقم رباب ترش بر اساس حجم بدست آمده از تصاویر و تحلیل آماری   101

جدول 4- 18 جدول آزمون F (روش چاو) به منظور مقایسه روابط رگسیون مربوط به تخمین حجم کل میوه انار 104

جدول 4- 19 جدول آزمون F به منظور مقایسه روابط رگسیون مربوط به تخمین حجم پوست میوه انار 106

جدول 4- 20 جدول آزمون F به منظور مقایسه روابط رگسیون مربوط به تخمین حجم آریل میوه انار 107

جدول 4- 21 جدول آزمون F به منظور مقایسه روابط رگسیون مربوط به تخمین حجم هسته میوه انار 109

جدول 4- 22 جدول آزمون F به منظور مقایسه روابط رگسیون مربوط به تخمین حجم آب میوه انار 110

 

فهرست شکل­ها

 

 

عنوان                                                                                                          صفحه

 

شکل 2- 1 خط تولید مجهز به سیستم ماشین بینایی.. 15

شکل 2- 2 تصویر سیاه و سفید. 18

شکل 2- 3 تصاویر رنگی با شاخص… 18

شکل 2- 4 تصاویر غیررنگی با شدت نور 19

شکل 2- 5 تصویر جسمی که از چهار قسمت با جرم حجمی­های مختلف تشکیل شده 21

شکل 3- 1 کولیس مورد استفاده شده برای اندازه ­گیری ابعاد………………………………………………………………………………… 39

شکل 3- 2 ترازوی مورد استفاده برای اندازه ­گیری وزن. 41

شکل 3- 3 ابزار مورد استفاده برای اندازه ­گیری حجم. 42

شکل 3-4 آب انارگیر دستی.. 42

شکل 3- 5 وضعیت قرارگیری تیوب اشعه ایکس و آشکارسازها 45

شکل 3- 6 یک مقطع عکس برداری شده از میوه انار توسط دستگاه سی­تی اسکن.. 48

شکل 3- 7 فلوچارت مراحل مختلف مربوط به آماده ­سازی و قطعه بندی تصاویر. 50

شکل 3- 8 نمودار هیستوگرام خاکستری یک نمونه از مقطع انار 51

شکل 3- 9 چگونگی یافتن مقدار حد آستانه از روی نمودار هیستوگرام. 51

شکل 3- 10 سازه دایره­ای (الف)، سازه لوزی شکل (ب) و سازه هشت گوش (ج) 53

شکل 3- 11 (الف) تصویر سیاه و سفید، (ب) حذف نوفه های زمینه تصویر، (ج) پر کردن داخل شیء اصلی.. 54

شکل 3- 12 فلوچارت عملیات جداسازی زمینه از تصویر اصلی.. 55

شکل 3- 13 مقادیر خاکستری زمینه تصویر اصلی (بالا) و تصویر حاصل از عملیات AND منطقی (پایین) 56

شکل 3- 14 (الف) تصویر اصلی با زمینه کاملا سیاه، (ب) سطح کل مقطع انار حاصل از عملیات قطعه­بندی، (ج) سطح آریل­ها حاصل از تابع بخش­بندی، (د) سطح هسته­ها حاصل از تابع بخش­بندی، (ذ) سطح پوست حاصل از تابع بخش­بندی.. 61

شکل 4- 1 مقایسه میانگین اثر اصلی رقم و اندازه بر وزن میوه انار…………………………………………………………………………. 69

شکل 4- 2 مقایسه میانگین اثر اصلی رقم و اندازه بر حجم میوه انار 69

شکل 4- 3 مقایسه میانگین اثر اصلی رقم و اندازه بر جرم حجمی میوه انار 70

شکل 4- 4 مقایسه میانگین بر هم کنش فاکتورهای رقم و اندازه بر جرم حجمی میوه انار 70

شکل 4- 5 مقایسه میانگین اثر اصلی رقم و اندازه بر وزن آب میوه انار 72

شکل 4- 6 مقایسه میانگین اثر اصلی رقم و اندازه بر حجم آب میوه انار 73

شکل 4- 7 مقایسه میانگین اثر اصلی رقم و اندازه بر جرم حجمی آب میوه انار 73

شکل 4- 8 مقایسه میانگین اثر اصلی رقم و اندازه بر وزن آریل میوه انار 75

شکل 4- 9 مقایسه میانگین اثر اصلی رقم و اندازه بر حجم آریل میوه انار 76

شکل 4- 10 مقایسه میانگین اثر اصلی رقم و اندازه بر درصد آریل به وزن میوه انار 76

شکل 4- 11 مقایسه میانگین اثر اصلی رقم و اندازه بر وزن پوست میوه انار 78

شکل 4- 12 مقایسه میانگین بر هم کنش فاکتورهای رقم و اندازه بر وزن پوست میوه انار 79

شکل 4- 13 مقایسه میانگین اثر اصلی رقم و اندازه بر حجم پوست میوه انار 79

شکل 4- 14 مقایسه میانگین اثر اصلی رقم و اندازه بر درصد پوست به وزن میوه انار 80

شکل 4- 15 مقایسه میانگین اثر اصلی رقم و اندازه بر وزن هسته میوه انار 82

شکل 4- 16 مقایسه میانگین اثر اصلی رقم و اندازه بر حجم هسته میوه انار 82

شکل 4- 17 مقایسه میانگین اثر اصلی رقم و اندازه بر درصد هسته به وزن میوه انار 83

شکل 4- 18 مقایسه میانگین اثر اصلی رقم و اندازه بر درصد آب به وزن میوه انار 85

شکل 4- 19 مقایسه میانگین اثر اصلی رقم و اندازه بر درصد آب به وزن آریل میوه انار 85

شکل 4- 20 مقایسه میانگین اثر اصلی رقم و اندازه بر درصد هسته به وزن آریل میوه انار 86

شکل 4- 21 نمودارهای رگرسیون خطی بین حجم تخمینی و حجم واقعی کل میوه انار رقم رباب ملس، (الف) اندازه1 (ب) اندازه2، (ج) کلیه اندازه­ها 88

شکل 4- 22 نمودارهای ارزیابی و خط y=x به منظور ارزیابی روابط تخمین حجم کل میوه انار رقم رباب ملس، (الف)  اندازه1 ،(ب) اندازه2، (ج) کلیه اندازه­ها 88

شکل 4-23 نمودارهای رگرسیون خطی بین حجم تخمینی و حجم واقعی کل میوه انار رقم ترش، (الف) اندازه1 (ب) اندازه2، (ج) کلیه اندازه­ها 89

شکل 4- 24 نمودارهای ارزیابی و خط y=x به منظور ارزیابی روابط تخمین حجم کل میوه انار رقم ترش، (الف) اندازه1 (ب) اندازه2، (ج) کلیه اندازه­ها 90

شکل 4-25 نمودارهای رگرسیون خطی بین حجم تخمینی و حجم واقعی پوست میوه انار رقم رباب ملس، (الف) اندازه1 (ب) اندازه2، (ج) کلیه اندازه­ها 92

شکل 4- 26 نمودارهای ارزیابی و خط y=x به منظور ارزیابی روابط تخمین حجم پوست میوه انار رقم رباب ملس، (الف) اندازه1، (ب) اندازه2 ، (ج) کلیه اندازه­ها 92

شکل 4-27 نمودارهای رگرسیون خطی بین حجم تخمینی و حجم واقعی پوست میوه انار رقم ترش، (الف) اندازه1، (ب)  اندازه2، (ج) کلیه اندازه­ها 93

شکل 4- 28 نمودارهای ارزیابی و خط y=x به منظور ارزیابی روابط تخمین حجم پوست میوه انار رقم ترش، (الف) اندازه1، (ب) اندازه2، (ج) کلیه اندازه­ها 94

شکل 4-29 نمودارهای رگرسیون خطی بین حجم تخمینی و حجم واقعی آریل میوه انار رقم رباب ملس، (الف) اندازه1 (ب) اندازه2، (ج) کلیه اندازه­ها 96

شکل 4- 30 نمودارهای ارزیابی و خط y=x به منظور ارزیابی روابط تخمین حجم آریل میوه انار رقم رباب ملس، (الف) اندازه1 (ب) اندازه2، (ج) کلیه اندازه­ها 96

شکل 4-31 نمودارهای رگرسیون خطی بین حجم تخمینی و حجم واقعی آریل میوه انار رقم ترش، (الف) اندازه1، (ب) اندازه2 (ج) کلیه اندازه­ها 97

شکل 4- 32  نمودارهای ارزیابی و خط y=x به منظور ارزیابی روابط تخمین حجم آریل میوه انار رقم ترش، (الف) اندازه1، (ب) اندازه2، (ج) کلیه اندازه­ها 98

شکل 4-33 نمودارهای رگرسیون خطی بین حجم تخمینی و حجم واقعی هسته میوه انار رقم رباب ملس، (الف) اندازه1، (ب) اندازه2، (ج) کلیه اندازه­ها 100

شکل 4- 34 نمودارهای ارزیابی و خط y=x به منظور ارزیابی روابط تخمین حجم هسته میوه انار رقم رباب ملس، (الف) اندازه1، (ب) اندازه2، (ج) کلیه اندازه­ها 100

شکل 4-35 نمودارهای رگرسیون خطی بین حجم تخمینی و حجم واقعی هسته میوه انار رقم ترش، (الف) اندازه1، (ب) اندازه2، (ج) کلیه اندازه­ها 101

شکل 4- 36 نمودارهای ارزیابی و خط y=x به منظور ارزیابی روابط تخمین حجم هسته میوه انار رقم ترش، (الف) اندازه1، (ب) اندازه2، (ج) کلیه اندازه­ها 102

شکل 4-37 نمودارهای رگرسیون خطی بین حجم تخمینی و حجم واقعی آب میوه انار رقم رباب ملس، (الف) اندازه1، (ب) اندازه2، (ج) کلیه اندازه­ها 104

شکل 4- 38 نمودارهای ارزیابی و خط y=x به منظور ارزیابی روابط تخمین حجم آب میوه انار رقم رباب ملس، (الف) اندازه1 (ب) اندازه2، (ج) کلیه اندازه­ها 104

شکل 4-39 نمودارهای رگرسیون خطی بین حجم تخمینی و حجم واقعی آب میوه انار رقم ترش، (الف) اندازه1، (ب) اندازه2، (ج) کلیه اندازه­ها 105

شکل 4- 40 نمودارهای ارزیابی و خط y=x به منظور ارزیابی روابط تخمین حجم آب میوه انار رقم ترش، (الف) اندازه1 (ب) اندازه2، (ج) کلیه اندازه­ها 106

مقدمه

 

 

انار (Punica granatum L.) از خانواده Punicaceae است، یکی از قدیمی­ترین میوه­ هایی است که به طور وسیع در بسیاری از کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری کشت می­ شود (Fadavi et al., 2006). انار به دلیل کیفیت مرغوب از نظر صادرات در بین محصولات کشاورزی محصولی بی رقیب بوده و از نظر اقتصادی دارای اهمیت فراوان است. علاوه بر این انار توجه بسیاری از مصرف کنندگانی که علاقه­مند به غذای مغذی با طعم عالی هستند را نیز به خود جلب کرده استPatil,) .(1976  میوه انار که بیشتر به صورت تازه یا فراوری شده (رب انار، آب انار، شربت انار و انار دانه) مصرف یا صادر می­گردد بخشی از منابع اقتصادی جهان را به خود اختصاص داده است (Li et al., 2006; Seeram et al., 2005). بخش خوراکی میوه که آریل[1] نام دارد حدود 52 درصد وزن میوه را تشکیل می­دهد، که شامل 78 درصد آب میوه و 22 درصد بذر می­باشد. آب میوه حاوی مقادیر قابل توجهی از مواد جامد محلول، قندهای احیاء، قند کل، آنتوسیانین[2]، ترکیبات فنولی[3]، اسید اسکوربیک[4] و پروتئین­ها می­باشد (Kulkarni et al., 2004).

پژوهش­های جدید پزشکی نشان می­دهد که میوه انار طیف وسیعی از ویژگی­های دارویی مانند اثرات ممانعت کنندگی از سرطان، بیماریهای قلبی و عروقی و اثرات ضد تورمی، ضد ویروسی و ضد باکتری در ممانعت از تورم لثه را دارا می­باشد. این اثرات سودمند مربوط به خاصیت آنتی اکسیدانی بالای انار می­باشد (Martinez et al., 2006).

انار در آسیای مرکزی بومی ایران و ترکمنستان تا شمال هند می­باشد و به صورت وحشی در این مناطق رشد می­ کند. درخت انار قابلیت سازگاری با اقلیم­های مختلف را دارا می­باشد که باعث پراکنش آن در مناطق مختلف دنیا شده است. کشت و کار انار به دوران قبل تاریخ بر می­گردد. شرایط آب و هوایی مدیترانه­ای که دارای ویژگی­هایی مانند نور زیاد خورشید، زمستان­های ملایم با کمترین دمای 12- درجه سلسیوس و تابستان­های گرم و خشک بدون بارندگی در طی مراحل آخر نمو میوه است، بهترین شرایط اقلیمی برای پرورش انار می­باشد (Levin, 2006). در چنین شرایطی میوه انار به بلوغ کامل می­رسد.

انار علاوه بر ایران در 35 کشور دیگر جهان از جمله هندوستان، ترکیه، افغانستان، عراق، پاکستان، سمرقند، ارمنستان، گرجستان، ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان  یوگوسلاوی سابق، مصر، تونس، لیبی، سوریه، لبنان، فلسطین، سودان، برمه، بنگلادش، موریتانی مراکش، قبرس، اسپانیا، ایتالیا، یونان، فرانسه، آلمان، چین، ژاپن، روسیه، استرالیا و آمریکا وجود دارد. در حال حاضر ایران با حدود 65000 هکتار سطح زیر کشت و بیش از 1470000 تن تولید اولین تولید کننده و صادر کننده­ انار دنیاست (شاکری، 1387). آمار دقیقی در مورد تولید انار در جهان در دسترس نیست، اما تخمین زده می­ شود که تولید جهانی آن در حدود 5/1 میلیون تن در سال باشد. چهار کشور برتر تولید کننده­ انار دنیا شامل ایران، هند، چین و آمریکا می­باشد (جدول 1-1)  (Holland et al., 2010).

در ایران کشت انار به طور وسیع در مناطق مرکزی و در شهرهای یزد، ساوه، شیراز و اصفهان انجام می­ شود. آثار به جا مانده و حک شده بر دیوارهای سنگی تخت جمشید و نوشته­های مورخین همه گویای این واقعیت است که انار از میوه­ های بومی ایران بوده است (بهزادی شهربابکی، 1377).

قسمت خوراکی میوه انار شامل مقدار قابل توجهی اسید، ویتامین­ها، پلی­ساکاریدها، پل­فنول­ها، لیپیدها و عناصر معدنی می­باشد (Melgarejo et al., 2000).

برای تولید محصول انار با کیفیت مطلوب مانند سایر میوه­ ها ایجاد شرایط مناسب برای گیاه از لحاظ تغذیه، آبیاری، هرس و مبارزه با آفات و بیماریها در جهت افزایش فتوسنتز و جلوگیری از تضعیف گیاه به ویژه در مرحله رشد سریع میوه ضروری است .(Mengel, 2001)

جدول 1-1 سطح زیر کشت، تولید و صادرات هفت کشور برتر تولید کننده ی انار جهان

صادرات (تن) تولید (تن) سطح زیر کشت (هکتار) کشور
147000 1470000 65000 ایران
22000 500000 54750 هند
نا مشخص 2147000 نا مشخص چین
17000 147000 6070 آمریکا
نا مشخص 90000 7600

 

ترکیه
14700 37000 2400 اسپانیا
2000 25000 2600 تونس

Holland et al., 2010))

 

تمامی فعالیت­های آنتی­اکسیدانی انار به حضور ترکیبات فنولی متعدد نظیر ایزومرهای پونیکلاژین[5] مشتقات الاژیک­اسید[6] و آنتوسیانین­های تری­گلوکوزیدها[7] و 3و5 دی گلوکوزید[8] دلفینیدین[9] سیانیدین[10] و پلارگونیدین[11] و فلاونوییدها[12] (کرسیتین[13] و کامپفرول[14]) مرتبط است که این ترکیبات به دلیل خاصیت آنها در جذب رادیکال­های آزاد و ممانعت از اکسیداسیون درون شیشه ­ای[15] لیپیدها شناخته شده ­اند (Aviram et al., 2002; Gil et al., 2000).

یکی از مشکلات مهمی که امروزه در کشور ما وجود دارد ضایعات پس از برداشت محصولات کشاورزی به ویژه میوه و سبزی و استاندارد نبودن کیفیت آنها می­باشد که از ارزش صادرات و بازاریابی آنها کاسته است. علت اصلی این مشکلات به دو مورد کلی مربوط می­گردد: اول شرایط رشد و نمو گیاه و دوم شرایط نگه­داری پس از برداشت محصول. بنابراین لازم است عوامل موثر در طول فصل رشد طوری تنظیم گردد که کمیت وکیفیت مطلوب محصول حاصل شود. تغذیه گیاه می ­تواند کمیت، کیفیت و طول مدت انبارداری را تحت تاثیر قرار دهد.

ارزیابی کیفیت محصولات کشاورزی سال­های زیادی یک موضوع مورد علاقه برای محققین شده است. با این وجود تعریف مشخصی از کیفیت برای محصولات کشاورزی وجود ندارد به طوریکه محققین مختلف تعریف­های مختلفی از کیفیت محصولات ارائه کرده ­اند. با این حال فاکتورهای پایه و عمده که به طور معمول برای ویژگی­های کیفیت استفاده می­شوند عبارتند از: اندازه، شکل، رنگ مزه، بافت، طعم و عاری بودن از عیب و مواد خارجی. از آنجایی که تعداد زیادی از فاکتورهای کیفیت محصولات کشاورزی به خواص بیوفیزیکی آنها مرتبط هستند، روش­های غیر مخرب برای ارزیابی کیفیت محصولات کشاورزی بر اساس خواص بیوفیزیکی گسترش یافته­اند (Chen and Sun, 1991).

امروزه مشتریان محصولات غذایی در هنگام خرید تاکید زیادی بر کیفیت محصولات غذایی دارند و همین امر توجه صنعت غذا را به تکنیک­هایی که به صورت بلادرنگ کیفیت محصولات غذایی را کنترل کند، معطوف کرده است. ارزیابی غیر مخرب کیفیت میوه در طول برداشت، انتقال رسیدگی و فراوری می ­تواند به ارزش آن در بازار بیفزاید. کیفیت خوب محصول می ­تواند نظر مشتری را برای خرید آن جلب کند. ارزیابی کیفیت داخلی میوه معمولا با بریدن و تست کردن آن همراه است. دستگاه غیر مخربی که بتواند به صورت بلادرنگ خصوصیاتی از کیفیت میوه مانند قند اسیدیته، pH، محتوای رطوبتی و میزان آب را تخمین بزند، می ­تواند ارزش قابل توجهی برای صنعت غذا داشته باشد. محققان تکنیک­های متنوعی برای ارزیابی کیفیت داخلی میوه مانند پاسخ تشدید مغناطیسی، روش­های نوری، روش­های صوتی، تابش مادون قرمز و اشعه ایکس را امتحان کرده ­اند. بعضی از این روش­ها در صنعت غذا با موفقیت گسترش پیدا کرده ­اند. جذب اشعه یکی از خواص محصولات غذایی می­باشد که می ­تواند به عنوان یک روش پایه برای تجزیه و تحلیل غیر مخرب کیفیت محصولات غذایی استفاده شود (Eufemio et al., 1999).

برخی از انارهای چیده شده از یک باغ ممکن است از نظر میزان درصد پوست و میزان حجم آب  با یکدیگر متفاوت باشند. یعنی ممکن است برخی از انارها از لحاظ ابعاد هم شکل باشند اما دارای درصد آب متفاوتی باشند، یا به عبارت دیگر دارای پوسته کلفت و بافت اسفنجی باشند. برخی از انارها ممکن است دارای هسته­های درشت یا نسبت بالای حجم هسته به گوشت باشند. وجود این انارها ممکن است بر میزان و کیفیت صادرات این محصول با ارزش تاثیر بگذارد. بنابراین با توجه به مطالب بالا اهدف این تحقیق عبارتند از:

  • ارائه الگوریتم مناسب برای بخش­بندی تصاویر اجزای درونی میوه انار حاصل از عکس برداری اشعه ایکس
  • تعیین مقدار کمی پارامترهای بیوفیزیکی میوه انار شامل حجم آب، حجم آریل، حجم هسته، حجم پوسته و حجم کل میوه انار با بهره گرفتن از فناوری غیر مخرب عکس برداری اشعه ایکس.
  • بررسی و ارزیابی روابط تخمین حجم اجزای درونی میوه انار و مقایسه آنها با یکدیگر.

تعداد صفحه : 142

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.