مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه تاثیر پریمکسهای تجاری مختلف ویتامینه و معدنی بر صفات لاشه‌،فراسنجه های خونی و فلور میکروبی روده جوجه های نر گوشتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: علوم دامی

گرایش: تغذیه دام

عنوان : تاثیر پریمکسهای تجاری مختلف ویتامینه و معدنی بر صفات لاشه‌،فراسنجه های خونی و فلور میکروبی روده جوجه های نر گوشتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم دامی

 گرایش: تغذیه‌ دام

عنوان:

تاثیر پریمکسهای تجاری مختلف ویتامینه و معدنی بر صفات لاشه‌،فراسنجه های خونی و فلور میکروبی روده جوجه های نر گوشتی

استاد راهنما:

مهندس فرامین جواندل صومعه سرایی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

                                                                فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2-تولید گوشت مرغ در ایران……………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3- تولید گوشت مرغ در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه………………………………………………………. 3

1-4-صنعت مرغداری در ایران……………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-5- مکمل های معدنی و ویتامینی………………………………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم: کلیات و مرور منابع

2-1- مواد اولیه مورد استفاده در جیره های آزمایشی………………………………………………………………………………. 10

2-1-1- ذرت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-1-2- کنجاله سویا……………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-1-3- چربی ها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-1-4- تامین کلسیم و فسفر جیره…………………………………………………………………………………………………………. 20

2-1-4-1- دی کلسیم فسفات……………………………………………………………………………………………………………… 20

2-1-5- تامین اسیدهای اسیدهای آمینه ضروری در جیره ………………………………………………………………………. 21

2-1-5-1- متیونین ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-1-5-2- لایزین………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-6- پریمکس ویتامین –  مواد معدنی……………………………………………………………………………………………….. 27

2-1-6-1- ویتامین ها در پریمکس 5/0درصد مرغ گوشتی……………………………………………………………………… 28

2-1-6-1- 1- ویتامین A………………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-1-6-1- 2- ویتامین D3……………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-1-6-1- 3- ویتامین E………………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-1-6-1- 4- ویتامین 3K…………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-1-6-1- 5- تیامین (ویتامین 1B…………………………………………………………………………………………………………. 34

2-1-6-1- 6- ریبوفلاوین (ویتامین 2B) ………………………………………………………………………………………………. 34

2-1-6-1- 7- وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B3 (ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ)………………………………………………………………………………………………………. 34

2-1-6-1- 8- وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B5(ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﯿﮏ اﺳﯿﺪ) ………………………………………………………………………………………….. 34

2-1-6-1- 9- پیریدوكسین (ویتامین 6B) …………………………………………………………………………………………….. 35

2-1-6-1- 10- وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B12 (ﮐﻮﺑﺎﻻﻣﯿﻦ) ……………………………………………………………………………………………… 35

2-1-6-1- 11- ﮐﻮﻟﯿﻦ…………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-1-6-2- مواد معدنی کم نیاز در پریمکس 5/0 درصد مرغ گوشتی……………………………………………………….. 37

2-1-6-2-1- منگنز……………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-1-6-2-2- آهن…………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-1-6-2-3- روی………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-1-6-2-4- مس…………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

2-1-6-2-5- ید …………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

2-1-6-2-6- سلنیم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 42

2-1-7- کوکسیدیواستات………………………………………………………………………………………………………………………. 43

2-1-7-1- سالینومایسین……………………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-2- کیفیت لاشه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-3- فراسنجه های خونی………………………………………………………………………………………………………………………. 46

2-3-1- پروتئین های عمده پلاسما…………………………………………………………………………………………………………. 47

2-3-2- چربی های خون……………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-3-2-1- كلسترول  (Cholesterol ………………………………………………………………………………………………… 48

2-3-2- – تری گلیسیرید (Triglyceride  ) ……………………………………………………………………………………… 49

2-4- میکروارگانیسم­ها در طیور……………………………………………………………………………………………………………… 50

2-4- 1- عوامل مؤثر بر ترکیب جمعیتی میکروفلور دستگاه گوارش……………………………………………………….. 51

فصل سوم: مواد و روش ها

3- 1- موقعیت سالن و محیط پرورش ……………………………………………………………………………………………………. 55

3-2- روش انجام آزمایش ……………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-4- جیره‌های غذایی……………………………………………………………………………………………………………………………. 56

3- 6- روش اندازه‌گیری صفات مختلف  ……………………………………………………………………………………………….. 59

3- 6-1- کیفیت لاشه……………………………………………………………………………………………………………………………… 59

3-6-2- اندازه‎گیری فراسنجه‎های بیوشیمیایی خون………………………………………………………………………………… 59

3-6-3- اندازه‎گیری فراسنجه‎های فلور میکروبی…………………………………………………………………………………….. 60

3-7- مدل آماری طرح آزمایشی …………………………………………………………………………………………………………… 60

فصل چهارم: نتایج

4- نتایج لاشه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

4-1- صفات لاشه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

4-1-1- درصد لاشه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

4-1-2- درصد لاشه قابل طبخ………………………………………………………………………………………………………………… 62

4-1-3- درصد سینه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 62

4-1-4- درصد ران ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

4-1-5- درصد کبد و صفرا…………………………………………………………………………………………………………………….. 62

4-1-6- درصد چربی محوطه بطنی………………………………………………………………………………………………………… 62

4-2- صفات بیوشیمیایی خون………………………………………………………………………………………………………………… 63

4-2-1- پروتئین کل………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

4-2-2- آلبومن………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

4-2-3- گلوکز………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

4-2-4- تری‌گلیسیرید……………………………………………………………………………………………………………………………. 63

4-2-5- کلسترول…………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

4-2-6- HDL………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

4-2-7- LDL………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

4-2-8- اسید اوریک …………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

4-3- فلور میکروبی………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

4-3-1- تعداد  E. Coli……………………………………………………………………………………………………………………….. 65

4-3-2- تعداد لاکتوباسیل ……………………………………………………………………………………………………………………… 65

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- صفات لاشه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

5-2- فراسنجه های خونی………………………………………………………………………………………………………………………. 68

5-3- فلور میکروبی روده باریک…………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-4- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

 

4فهرست جداول و نمودارها

نمودار 1- میزان تولید و تجارت انواع گوشت در جهان ………………………………………………………………………….. 4

جدول 1- ظرفیت واحدهای مرغ گوشتی به تفكیک استان در سال 1389 ( واحد قطعه ) ………………………….. 5

شکل 2- اجزای لاشه طیور………………………………………………………………………………………………………………………

جدول 3-1- دمای سالن در هفته‌های مختلف دوران پرورش جوجه‌های گوشتی……………………………………… 55

جدول 3-2- زمان، نوع و روش واكسیناسیون………………………………………………………………………………………….. 56

جدول 3-3- اجزای جیره غذایی در دوره های مختلف پرورش……………………………………………………………….. 56

جدول 3-4- پریمکس 5/0 % آوای کاسپین شمال گوشتی…………………………………………………………………………. 57

جدول 3-5- پریمکس 5/0 % جوجه گوشتی آمینه گستر …………………………………………………………………………. 57

جدول3-6- پریمکس 5/0 % جوجه گوشتی سوادکوه ……………………………………………………………………………… 58

جدول 3-7- پریمکس 5/0 % جوجه گوشتی داروسازان……………………………………………………………………………. 58

جدول 4-1- اثر جیره های آزمایشی بر صفات لاشه جوجه های گوشتی در پایان دورة آزمایش………………… 63

جدول 4-2- اثر جیره های آزمایشی بر متابولیت های خون جوجه های گوشتی………………………………………. 65

جدول 4-3- تعداد E. coli  و لاکتوباسیل ها در ایلئوم روده باریک در سن 42 روزگی ………………………….. 65

 

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر استفاده از مكمل های ویتامین و مواد معدنی تجارتی، بر صفات لاشه، فراسنجه های خونی و فلور میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی انجام گرفت. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی نر راس ( 308 ) در قالب طرح كاملاً تصادفی به   16 گروه 15 قطعه ای با 4 تیمار و 4 تكرار تقسیم شدند. تیمارها با یک جیره یکسان بر اساس توصیه  NRC (1994) با انرژی و پروتئین یكسان، و بطور آزاد تغذیه شدند. چهار گروه تیمار عبارت بودند از: پریمکس ویتامین و مواد معدنی سواد کوه، پریمکس ویتامین و مواد معدنی آوای کاسپین شمال، پریمکس ویتامین و مواد معدنی داروسازان و پریمکس ویتامین و مواد معدنی آمینه گستر. در پایان آزمایش، در سن 42 روزگی از هر تکرار دو قطعه پرنده با وزنی نزدیک به میانگین وزنی تکرار انتخاب، و جهت بررسی صفات لاشه هم چون درصدهای لاشه، لاشه قابل طبخ، سینه و ران ها، كبد و صفرا، پانکراس، سنگدان و درصد چربی محوطه بطنی، کشتار گردید.، محتویات ایلئوم نیز جمع آوری، و برای بررسی فلور میكروبی استفاده شدند. هم چنین پروتئین کل، آلبومین، گلوکز، اسید اوریک، كلسترول، تری‌گلیسیرید، HDL و LDL اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین جیره های آزمایشی از لحاظ صفات لاشه وجود نداشت (05/0 >P). پروتئین کل، آلبومین و تری‌گلیسیرید بین جیره های آزمایشی، تفاوت معنی داری از لحاظ آماری نشان نداد(05/0 >P). در بین تیمار ها مکمل سواد کوه به طور معنی داریHDL  را افزایش و مکمل داروسازان کم ترین LDL را کاهش داد(05/0 >P). هم چنین تفاوت معنی داری بین تیمارها از نظر میانگین تعداد E. coli  و نیز از لحاظ تعداد لاکتوباسیل ها مشاهده نگردید(05/0 >P).

 

1-1- مقدمه

در جهان امروز یكی از مشكلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است، به گونه ای كه امنیت غذایی

به عنوان یكی از اهداف مهم سرلوحه برنامه های دولت ها قرار گرفته است. كشاورزی به دلیل داشتن نقش حیاتی در تأمین غذای مورد نیاز جامعه، یكی از مهم ترین بخش های اقتصادی كشور محسوب می شود. بدون شك به منظور نیل به امنیت غذایی، علاوه بر اتخاذ سیاست های مطلوب و برخورداری از منابع كافی، باید تولید كشاورزی به گونه ای باشد كه تمامی نیازهای جامعه را برآورده كند. جمهوری اسلامی ایران، از معدود كشورهایی است كه از شرایط آب و هوایی بسیار متنوع بهره مند است. تنوع آب و هوایی یكی از مزایای بسیار ارزشمند است كه تنوع محصولات كشاورزی را به همراه دارد(آمارنامه كشاورزی جلد دوم، 1390).

تعداد صفحه : 94

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.