مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه دکترای عمومی دامپزشکی : تاثیر دوزاژ رایج و بالای نیاسین بر اپی فیز و متافیز استخوان تیبیا در موش های صحرایی دچار هیپرلیپیدمی

دانلود متن کامل پایان نامه

دکترای عمومی دامپزشکی

گرایش : عمومی

عنوان : تاثیر دوزاژ رایج و بالای نیاسین بر اپی فیز و متافیز استخوان تیبیا در موش های صحرایی دچار هیپرلیپیدمی

دانشگاه شیراز

دانشکده دامپزشکی

 

سال تحصیلی: 1392-1391

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه شیراز

 

موضوع:

تاثیر دوزاژ رایج و بالای نیاسین بر اپی فیز و متافیز استخوان تیبیا در موش های صحرایی دچار هیپرلیپیدمی

 

این پایان‌نامه در تاریخ 20/8/1392 با نمره عالی معادل نوزده و نود وهشت صدم (98/19) مورد پذیرش هیئت داوران قرار گرفت.

هیئت داوران:

1-  دکتر طهورا شمالی (استاد راهنما و رئیس هیئت داوران) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استاد یار

2-  دکتر محمد سعید احراری خوافی (استاد مشاور) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .استاد یار

3-  دکتر مهدی فاضلی (استاد مشاور) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .استاد یار

معاون پژوهشی دانشکده دامپزشکی                                     رئیس دانشکده دامپزشکی

دانشگاه شیراز                                                                  دانشگاه شیراز

دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی                                                دکتر عزیزا…خداکرم تفتی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و هدف… 1

فصل دوم: کلیات. 4

1-2- هیپرلیپیدمی.. 5

1-1-2- تشخیص هیپرلیپیدمی.. 5

2-1- 2- عوامل خطر برای ایجاد هیپرلیپیدمی.. 6

3-1-2- نشانه های بالینی.. 6

4-1-2- چگونگی آسیب رساندن به بدن.. 6

5-1-2- انواع هیپرلیپیدمی.. 7

1-5-1-2- اولیه. 7

2-5-1-2- ثانویه. 7

6-1-2- تشخیص…. 8

1-6-1-2- میزان كلسترول تام. 8

2-6-1-2- میزانLDL-c. 8

3-6-1-2- میزان تری گلیسرید. 9

4-6-1-2- میزانHDL-c. 9

5-6-1-2- میزان بدونHDL-c. 9

6-6-1-2- آزمون آپولیپوپروتئینB100.. 9

7-6-1-2- CRPباحساسیت بالا( (hs-CRP.. 10

8-6-1-2- لیپوپروتئینa. 10

9-6-1-2- آزمون آپولیپوپروتئینA1 11

10-6-1-2- آزمون های ژنتیكی.. 11

7-1-2- ملاحظات قبل از درمان.. 11

8-1-2- درمان.. 11

1-8-1-2- تغییر در سبك زندگی.. 12

2-8-1-2- دارودرمانی.. 13

2-2- استخوان.. 20

1-2-2- بافت شناسی استخوان.. 21

2-2-2- پوکی استخوان  یا استئوپوروز 23

3-2-2- پارامترهای ارزیابی هیستومورفومتری.. 24

3-2- نیاسین وپوکی استخوان.. 25

فصل سوم: مواد و روش کار. 26

1-3- مواد و  وسایل لازم. 27

2-3- طرح آزمون.. 29

3-3-روش کار 30

1-3-3- خونگیری.. 30

2-3-3- درمان با نیاسین.. 30

3-3-3- برداشت استخوان تیبیای راست و چپ… 31

4-3-3- اندازه گیری كلسترول تام. 31

1-4-3-3- آماده سازی نمونه ها 31

2-4-3-3- اندازه گیری كلسترول تام با بهره گرفتن از كیت كلسترول.. 31

5-3-3- اندازه گیری تری گلیسرید سرم. 32

1-5-3-3- آماده سازی نمونه ها 32

2-5-3-3- اندازه گیری تری گلیسرید با بهره گرفتن از كیت تری گلیسرید. 32

6-3-3- آماده سازی نمونه های استخوانی جهت مطالعه هیستومورفومتریک…. 32

7-3-3- ارزیابی دانسیته رادیوگرافی نمونه های استخوان.. 36

8-3-3- تجزیه وتحلیل آماری داده ها 39

9-3-3- رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین.. 39

فصل چهارم: نتایج. 40

1-4- پارامترهای لیپیدی سرمی.. 41

1-1-4- میزان كلسترول تام سرم. 41

2-1-4- میزان تری گلیسرید سرمی.. 42

2-4- پارامترهای هیستومورفومتریک…. 42

1-2-4- ضخامت ترابکول های اپی فیز استخوان تیبیا 42

2-2-4- ضخامت ترابکول های متافیز استخوان تیبیا 43

3-2-4- نسبت مساحت ترابکول ها به مساحت کل بافت درناحیه اپی فیز. 43

3-4- ارزیابی دانسیته رادیوگرافی براساس میلیمتر آلومینیم.. 44

1-3-4- دانسیته رادیوگرافی درناحیه اپی فیز استخوان تیبیا 44

2-3-4- دانسیته رادیوگرافی درناحیه متافیز استخوان تیبیا 44

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 45

فهرست منابع و مآخذ. 49

 

 

فهرست تصاویر

تصویر 1-3: اندازه گیری ضخامت ترابکول ها در ناحیه اپی فیز پروگزیمال تیبیا………………………………………….34

تصویر 2-3: اندازه گیری نسبت مساحت ترابکول به مساحت بافت در ناحیه اپی فیز پروگزیمال تیبیا………..35

تصویر 3-3: رادیوگراف تهیه شده از استخوان های تیبیا به همراه گوه پله ای……………………………………………..37

تصویر 4-3: اندازه گیری دانسیته رادیوگرافی بر اساس (mmAl) استخوان تیبیا با بهره گرفتن از نرم افزار…….38

 


 

فهرست جداول

جدول 1-4:میزان کلسترول سرم در روز 15 و پایان دوره…………………………………………………………………………….41

جدول 2-4:میزان تری گلیسرید سرم در روز 15 و پایان دوره…………………………………………………………………….42

جدول 3-4:ضخامت ترابکول های اپی فیز استخوان تیبیا……………………………………………………………………………42

جدول 4-4:ضخامت ترابکول های متافیز استخوان تیبیا……………………………………………………………………………..43

جدول 5-4:نسبت مساحت ترابکول ها به مساحت کل بافت در ناحیه اپی فیز…………………………………………..43

جدول 6-4:دانسیته رادیوگرافی در ناحیه اپی فیز استخوان تیبیا………………………………………………………………..44

جدول 7-4:دانسیته رادیوگرافی در ناحیه متافیز استخوان تیبیا………………………………………………………………….44

 

 

چکیده

تاثیر دوزاژ رایج و بالای نیاسین بر استخوان اسفنجی اپی فیز و متافیز تیبیا در موش های صحرایی دچار هیپرلیپیدمی

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر احتمالی نیاسین بر استخوان اسفنجی در هنگام کاربرد این دارو در مقادیر رایج برای کاهش دادن لیپیدهای سرمی و نیز مقادیر بالا با تکیه بر پارامترهای هیستومورفومتریک و رادیوگرافیک در مدل موش صحرایی است. به این منظور 24 سر موش صحرایی ماده  از نژاد Sprague_Dawley به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم و به شرح زیر درمان شدند؛ گروه 1: (كنترل) جیره غذایی معمولی، گروه 2: به مدت 15 روز با جیره پر چرب حاوی 20% روغن آفتابگردان، 2% كلسترول و 5/0% اسید كولیک و پس از آن تا روز 40 با جیره حاوی 10% روغن آفتابگردان، 1% كلسترول و 25/0 % اسید كولیك، تغذیه شدند. گروه 3: جیره پر چرب (نظیر گروه 2) + نیاسین 200 میلی گرم بر كیلو گرم روزانه به صورت خوراكی با گاواژ (دوزاژ رایج) و گروه 4: جیره پر چرب (نظیر گروه 2) + نیاسین با دوزاژ بالا (300 میلی گرم بر كیلو گرم) روزانه خوراكی با گاواژ. لازم به ذكر است كه تجویز نیاسین از روز 15 آغاز و تا پایان روز 40 ادامه یافت. در روز 15 از موش ها خونگیری و میزان كلسترول تام و تری گلیسرید سرمی اندازه گیری شد. در انتهای آزمایش نمونه گیری خون تکرار شد و استخوان تیبیا راست و چپ برداشته شد. یک برش به ضخامت 5 میکرون در پروگزیمال اپی فیز و متافیز تیبیا زده شد و با هماتوکسلین- ائوزین رنگ آمیزی شد و برای تعیین ضخامت ترابکول های متافیز و اپی فیز در زیر میکروسکوپ نوری ارزیابی شد. همچنین نسبت مساحت ترابکول به مساحت کل بافت به وسیله نرم افزار Ziess axio vision LE  مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین رادیوگراف های متافیز و اپی فیز تیبیا چپ آماده شد و تراکم استخوانی به وسیله گوه پله ای آلمینیومی و نرم افزار Image J اندازه گیری شد. اگرچه غلظت تری گلیسرید به طور واضح در میان گروه های مختلف متفاوت نبود، مصرف جیره با چربی بالا باعث بالا بردن کلسترول در روز 15 شد و تا پایان آزمایش ادامه یافت. تجویز نیاسین مقدار کلسترول سرمی موش های گروه 3 و 4 را کم کرد و حتی در حد گروه کنترل نگه داشت. همچنین ضخامت ترابکول های اپی فیز و متافیز و نسبت مساحت ترابکول به مساحت بافتی و نیز دانسیته استخوان در رادیوگراف ها در بین گروه های مختلف یکسان باقی ماند. در نتیجه به نظر می رسد زمان کوتاه القای جیره غذایی با کلسترول بالا در موش ها نه از لحاظ رادیوگرافی و نه پارامترهای هیستومورفومتری در ترابکول ها ی پروگزیمال اپی فیز و متافیز استخوان تیبیا اثر قابل ارزیابی ندارد و نیاسین در هر دو مورد و دوز بالا اثر نامطلوب بر ساختار استخوانی موش ها نداشته است.

 

مقدمه و هدف

نیاسین (ویتامین B3) در دوزهای فارماکولوژیک اثرات مطلوب بر میزان چربی های سرمی دارد. گزارش هایی مربوط به استفاده از آن به عنوان کاهنده لیپید ها از سال 1955 موجود است (التشول و همکاران، 1955 ). به عبارت دیگر نیاسین یکی از پرکاربرد ترین داروها در درمان دیس لیپیدمی و اترواسکلروز بوده و به عنوان یک داروی کاهنده لیپید با طیف اثر وسیع و نسبتا ایمن مطرح است (تایلور و همکاران، 2004؛ کامانا و کاشیاپ، 2008)، این دارو می تواند موجب افزایش معنی دار HDL-c و کاهش سطح کلسترول تام، تری گلیسرید، VLDL-c و LDL-c در سرم شود (بادر و افرمن، 2008). نیاسین معمولا به صورت مکمل مولتی ویتامین در دسترس است که می تواند در طیف گسترده ای از مکمل های بر پایه پروتئین و مکمل های کاهنده لیپید به دلیل نقش ویتامین های گروه B در متابولیسم و سوخت وساز بدن و تولید انرژی و به عنوان تقویت کننده اثر هورمون رشد به همراه آن مطرح باشد. لازم به ذکر است که در صورت مصرف همزمان آنها و بدون توجّه به حضور نیاسین در هر کدام از آنها می تواند منجر به ایجاد سمیت کبدی شود. اگرچه مهم ترین عارضه در درمان با نیاسین ایجاد حالت گرگرفتگی[1] است، اما پژوهشهای اندکی که در زمینه تاثیر این دارو بر پارامترهای استخوانی صورت گرفته است؛ نشان از اثرات نامطلوب آن بر استخوان دارد. از جمله اینکه مصرف نیاسین در مقادیر بالا به عنوان یک مکمل غذایی در مرغها همراه با ایجاد عوارض استخوانی و افزایش احتمال شکستگی در استخوان تیبیا بوده است (جانسون و همکاران، 1992 و 1995). همچنین در پژوهش انجام شده توسط اخوان طاهری، تجویز نیاسین در دوز کاهنده لیپید آن (200 میلی گرم بر کیلوگرم)، سبب شدت گرفتن استئوپوروز القا شده با گلوکوکورتیکوئید در استخوان ران موش صحرایی شد به گونه ای که موجب کاهش تعداد ترابکول ها و افزایش فاصله آنها در ناحیه متافیز گردید (اخوان طاهری،1390). گلوكوكورتیكوئید ها هم در تشکیل و هم تجزیه استخوانی نقش دارند. این تركیبات از طریق مهار رونویسی ژن کلاژن و ژن استئوكلسین عمل می کنند. همچنین باعث کاهش نیمه عمر استئوبلاست ها می شوند (هلمبرگ، 2009).

موش صحرایی از جمله مدل های حیوانی رایج برای ارزیابی تغییرات و عوارض مربوط به استخوان می باشد. یکی از روش های مناسب برای ارزیابی تغییرات استخوانی در این حیوان ارزیابی هیستولوژیک و هیستومورفومتریک است. این روش قادر به ارزیابی دقیق استخوان و نیز شاخص های مربوط به شکنندگی آن است. ارزیابی دانسیته استخوان نیز از روش های مهم دیگر برای ارزیابی استخوان به شمار می رود (للوواسو همکاران، 2008).

با توجه به مطالب فوق هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر احتمالی نیاسین بر استخوان اسفنجی در هنگام کاربرد این دارو در مقادیر رایج برای کاهش دادن لیپیدهای سرمی و نیز مقادیر بالا با تکیه بر پارامترهای هیستومورفومتریک و رادیوگرافیک در مدل موش صحرایی است.

1-flushing

تعداد صفحه : 65

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.