مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه تاثیر تجویز ایمپلنت ملاتونین(18 میلی گرم)به صورت زیر پوستی بر فاکتور های تولید مثلی و عملکرد کبد و کلیه ی سگ نر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته دامپزشكی

گرایش : عمومی

عنوان : تاثیر تجویز ایمپلنت ملاتونین(18 میلی گرم)به صورت زیر پوستی بر فاکتور های تولید مثلی و عملکرد کبد و کلیه ی سگ نر

دانشگاه شیراز

دانشكده دامپزشكی

 

نیمسال دوم سال تحصیلی: 93-92                            

 

پایان نامه برای دریافت درجه دكترای عمومی دامپزشكی از دانشگاه شیراز

 

تاثیر تجویز ایمپلنت ملاتونین(18 میلی گرم)به صورت زیر پوستی بر فاکتور های تولید مثلی و عملکرد کبد و کلیه ی سگ نر

این پایان نامه در تاریخ 21/3/1393 با رتبه عالی معادل 93/19 مورد پذیرش هیات داوران قرار گرفت.

 

هیات داوران:

1- جناب آقای محمد عباس زاده حصیری (استاد راهنما و رئیس هیات داوران)………………………….. . استادیار

2- جناب آقای دکتر اصغر مقیسه (استاد راهنما و رئیس هیات داوران)……………………………………….. .استادیار

3-  جناب آقای محمد سعید احراری خوافی (استاد مشاور)………………………………………………………….. استادیار

4-  جناب آقای عبداله میرزایی (استاد مشاور)……………………………………………………………………………… دانشیار

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

تاثیر تجویز ایمپلنت ملاتونین(18 میلی گرم)به صورت زیر پوستی بر فاکتور های تولید مثلی و عملکرد کبد و کلیه ی سگ نر

 

امروزه به دلیل تنوع کاربردهای استفاده از سگ ها، مدیریت تولیدمثل وکنترل باروری سگ ها اهمیت زیادی یافته است.افزایش غیرقابل کنترل جمعیت سگها و خطر شیوع بیماریهای مسترک، گاز گرفتگی و مزاحمت سگهای ولگرد لزوم استفاده از برنامه های کنترل جمعیت را برای سگها تشدید کرده است. در این مطالعه تعداد 7 قلاده سگ نر بالغ در دو گروه درمانی (کاشتن ایمپلنت ملاتونین 18 میلی گرم زیر پوست گردن، 5 قلاده) و گروه شاهد (2قلاده) به مدت 9 هفته مورد بررسی قرار گرفتند و در این مدت خونگیری هفتگی و التراسونوگرافی بیضه انجام شد. تفاوت میانگین غلظت تستسترون در دو گروه از لحاظ آماری معنی نداشت اما روند تغییرات این هورمون در گروه درمان به صورت کاهش غلظت بود (05/0<P). در مورد تغییرات قطر بیضه ها و غلظت ALP، ALT، BUN و کراتینین نیز تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد. در نتیجه، استفاده از ایمپلنت ملاتونین به میزان 18میلی گرم باعث کاهش غلظت تستسترون سرم درمدت 9 هفته گردید.

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول:مقدمه و هدف…………………………………………………………………………………………………………… 1

 

فصل دوم:کلیات

1-2-آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نر………………………………………………………………………. 3

1-1-2 نزول بیضه……………………………………………………………………………………………………………. 6

2-1-2 مجرای دفران……………………………………………………………………………………………………….. 7

3-1-2 آلت تناسلی………………………………………………………………………………………………………….. 8

4-1-2 سگ نر…………………………………………………………………………………………………………………. 8

5-1-2 غدد ضمیمه جنسی……………………………………………………………………………………………. 9

2-2 اسپرم سازی………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-2-2 فیزیولوژی اسپرم سازی سگ و نحوه ی انالیز اسپرم……………………………………… 11

2-2-2 اسپرم سازی……………………………………………………………………………………………………….. 12

3-2-2 فاکتورهای موثر در کیفیت اسپرم……………………………………………………………………. 14

1-3-2 ریتم ها ی روزانه و فصلی…………………………………………………………………………………. 14

2-3-2  عملکرد ملاتونین………………………………………………………………………………………………. 15

3-3-2 مکانیسم تولید ملاتونین……………………………………………………………………………………. 16

1-4-2 روش های عقیم سازی در سگ نر…………………………………………………………………… 18

2-4-2 تعیین زمان مناسب…………………………………………………………………………………………… 19

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

3-4-2 تعیین زمان مناسب عمل جراحی……………………………………………………………………. 19

4-4-2 تکنیک های جراحی………………………………………………………………………………………….. 19

1-5-2 مزایای عقیم سازی به روش جراحی در سگ نر…………………………………………….. 20

2-5-2 معایب عقیم سازی به روش جراحی در سگ نر…………………………………………….. 20

1-6-2 کنترل شیمیایی تولید مثل سگ نر…………………………………………………………………. 21

2-6-2 ویژگی های مطلوب عقیم سازی به روش شیمیایی……………………………………….. 22

3-6-2 معایب عقیم سازی به روش شیمیایی……………………………………………………………… 22

4-6-2 ویژگی های ماده مناسب برای کنترل اندازه ی جمعییت و باروری………………. 22

5-6-2 روش های عقیم سازی شیمیایی……………………………………………………………………… 23

6-6-2 پروژسترون ها…………………………………………………………………………………………………….. 23

7-6-2 اندروژن ها………………………………………………………………………………………………………….. 24

8-6-2 آگونیست های GnRH……………………………………………………………………………………… 24

9-6-2 آنتاگونیست های GnRH………………………………………………………………………………….. 25

10-6-2 پیشگیری از باروری با بهره گرفتن از روش های ایمنی…………………………………….. 25

11-6-2 تجویز مواد شیمیایی………………………………………………………………………………………. 25

12-6-2 ایجاد سدهای فیزیکی-مکانیکی…………………………………………………………………….. 27

13-6-2 سیتوتوکسین های کونژوگه شده………………………………………………………………….. 28

 

فصل سوم: مواد و روش کار

1-3 مواد و وسایل مورد نیاز………………………………………………………………………………………………… 29

2-3 روش کار……………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-3 انالیز اماری…………………………………………………………………………………………………………………….. 30

 

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل چهارم: نتایج……………………………………………………………………………………………………………………. 31

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

 

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

 

 

فهرست جدول

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول1-4.انالیز اماری غلظت تستسترون در خون دو دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین … 32

جدول2-4.انالیز اماری سایز بیضه راست دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین……………………….. 33

جدول3-4.انالیز اماری سایز بیضه چپ دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین………………………….. 33

جدول 4-4.انالیز اماری غلظت ALP خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین……………………. 34

جدول 5-4.انالیز اماری غلظت ALT خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین……………………. 35

جدول 6-4.انالیز آماری غلظت BUN خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین………………….. 36

جدول 7-4.آنالیز آماری غلظت cratinin خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین……………… 37

 

 

فهرست نمودارها

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

نمودار 1-4.تغییر غلضت تستسترون در خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین………………. 32

نمودار2-4  تغییر سایز بیضه راست و چپ دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین…………………… 34

نمودار3-4 تغییر غلظت ALP خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین……………………………… 35

نمودار4-4 تغییر غلظت ALT خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین……………………………… 35

نمودار5-4 تغییر غلظت BUN خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین…………………………….. 36

نمودار6-4 تغییر غلظت cratinin خون دو دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین……………………. 37

 

فصل اول: مقدمه و هدف

 

 

تا 60 سال پیش هیچ تحقیق جدی بر روی غده ی پینه ال صورت نگرفته بود. دهه 1950 را باید دریچه ای به دنیای این غده درون ریز دانست. تلاش های زیادی که در این زمینه صورت گرفت نهایتا منجر به کشف چندین اثر مهم این غده شد (ریتر1991) از جمله:

فعالیت فیریولوژیک غده ی پینه ال متاثر از تغییرات نورانی محیط می باشد(ریتر1991).

این غده ماده ای ترشح می کند به نام N-acetyl-5-metoxytriptamin یا ملاتونین که نشان دهنده ی فعالیت اندوکراینی این غده می باشد (ریتر1991). ملاتونین هورمونی است که به طور عمده در پینه آل تولید می شود که مرتبط با سیستم اندوکراینی است و پیرو سیکل شبانه روزی الگو می گیرد (توتوتی و همکاران2009). ملاتونین در ابتدا تنها به عنوان تنظیم کننده ی فیزیولوژیک ریتم های شبانه روزی و حتی فصلی بررسی می شد (توتوتی و همکاران2009). اما با جمع شدن مدارک بیشتر نشان داده شد این هورمون بر روی تعداد زیادی از بافت ها حتی غیر مربوط به سیستم اندوکراینی نقش دارد (توتوتی و همکاران2009). ترشح ملاتونین توسط hypothalamic suprachiasmatic nuchlear  کنترل می شود که در شب ها میزان ترشح به بیشترین حد خود میرسد (توتوتی و همکاران 2009).

فعالیت تولید مثلی وابسته به فصول و طول روز به صورت جدا نشدنی به این غده مربوط می شود (ریتر1991). رفتار های تولید مثلی همزمان با بلوغ که در ماده ها با اولین خونریزی و در نر ها با توجه به کیفیت اسپرم و رفتار های خاص شروع می شود.سیکل جنسی سگ ماده شامل چهار مرحله ی پرواستروس, استروس, دی استروس و انستروس می باشد. این چرخه در سگ های ماده مونواستروس و غیرفصلی است.در مرحله ی پرواستروس که میانگین 9 روز طول می کشد اولین رفتارهای تولید مثلی از جمله تورم سفت فرج و خروج ترشحات رحمی بدون تمایل به جفتگیری مشاهده می شود( مقیسه1390) .استروس مرحله ای است که سگ اجازه ی جفتگیری را می دهد که با نرم شدن فرج و تغییر رنگ ترشحات در طول مدت 9 روز خود را نشان می دهد ( مقیسه1390). هم سگ های آبستن و هم سگ های ماده ای  که موفق به جفتگیری نشده اند وارد فاز طولانی مدت و 60 روزه ی دی استروس میشوند.در این مرحله به دلیل تغییرات هورمونی رشد و بزرگ شدن پستانها و شیرواری مشاهده می شود( مقیسه1390). انستروس مرحله ی خاموشی فعالیت های تولید مثلی می باشد. تغیرات هورمونی در این مرحله به صورت افزایش فرکانس و دامنه ی ترشح گنادو تروپین با واسطه ی دوپامین می باشد.به طور متوسط 4.5 ماه به طول می انجامد. ( مقیسه1390)

به طور میانگین سگ های ماده هر 7 ماه مرحله ی پرو استروس خود را شروع می کنند. (مقیسه1390)

همانطور که گفته شد بلوغ در سگ های نر با ارزیابی رنگ ، حجم، درصد اسپرم های با حرکت پیشرونده، غلظت و تعداد کل اسپرم ها در انزال و درصد اسپرم هایی با شکل طبیعی می باشد ( مقیسه1390)

 

تحقیقات جدید نشان دادند تجویز یک دوز ملاتونین در روز در زمان مشخص با توجه به سیکل شبانه روزی می تواند تاثیر خفیفی بر روی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز مشابه ملاتونین تولیدی در غده پینه آل داشته باشد ( ریتر 1991).

با توجه به عوارض و خطرات زیاد جراحی عقیم سازی از جمله خطر بیهوشی، خونریزی، صرف زمان زیاد، عوارض پس از جراحی (مانند كشیدن بخیه ها)، هزینه بالا و غیر قابل بازگشت بودن باروری، امروزه تلاش در جهت استفاده از روش های كمتر تهاجمی و كارآمد و بدون عوارض ذكر شده ادامه دارد (فوزوم 2013). تحقیق حاضر در راستای این هدف و یافتن راه جایگزین احتمالی استفاده از ملاتونین در سركوب موقتی سیستم تولید مثلی می باشد. بعلاوه عوارض جانبی احتمالی استفاده از ملاتونین به روش كاشت زیر پوستی (ایمپلنت) نیز  بررسی می گردد.

تعداد صفحه : 56

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.