روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه بررسی میزان انطباق محتوای کتاب های فارسی دوره دوم ابتدایی ( پایه های چهارم، پنجم و ششم ) با اهداف برنامه درسی فارسی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

عنوان : بررسی میزان انطباق محتوای کتاب های فارسی دوره دوم ابتدایی ( پایه های چهارم، پنجم و ششم ) با اهداف برنامه درسی فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

عنوان:

بررسی میزان انطباق محتوای کتاب های فارسی دوره دوم ابتدایی ( پایه های چهارم، پنجم و ششم ) با اهداف برنامه درسی فارسی

استاد راهنما:

دکتر حسین قاسم پور مقدم

استاد مشاور:

دکتر ناصره مولانا

تابستان1392

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل محتوای كتاب فارسی دوره ی دوم ابتدایی(كلاس های چهارم، پنجم و ششم ) از منظر اهداف شناختی، عاطفی و روانی- حركتی می باشد. در این پژوهش با شیوه توصیفی- استنباطی بررسی چگونگی ارتباط متون نوشتاری، تصویرها و تمرین­ها با هدف­های کتاب­های درسی «بخوانیم و بنویسیم» دوره دوم ابتدایی صورت گرفته است . جامعه مورد مطالعه  در این پژوهش محتوای کتابهای فارسی دوره دوم ابتدایی(پایه چهارم ،پنجم،ششم) می باشد.در این پژوهش، تجزیه تحلیل اطلاعات براساس روش تحلیل محتوا می باشد و  ابزار گردآوری اطلاعات، جداول  مقوله بندی بوده و به منظور پاسخ به پرسشهای اساسی تحقیق از روش های آمار استنباطی ( آزمون خی دو 2 متغیری و آزمون كروسكال-والیس) استفاده شده است. در یک جمع بندی كلی از روش های آمار توصیفی به كار گرفته شده در این تحقیق می توان گفت،  تعداد اهداف شناختی، عاطفی و روانی _ حركتی در كتاب های فارسی كلاس های چهارم، پنجم و ششم به ترتیب برابر با 182 هدف ( 44.83 درصد )، 110 هدف (22.09 درصد ) و 114 هدف (28.08 درصد ) می باشد كه در كل 406 هدف را تشكیل می دهند. همچنین تعداد موارد انطباق محتوای متن، تصویر و تمرین در كتاب های فارسی كلاس های چهارم، پنجم و ششم با اهداف تعیین شده، به ترتیب برابر با 321 مورد ( 47.07 درصد )، 282 مورد ( 26.69 درصد) و 179 مورد ( 26.25 درصد ) می باشد كه در كل 682 مورد را تشكیل می دهند. نتایج آمار استنباطی نشان داد كه در كلاس چهارم، بین محتوای متن، تصویر و تمرین كتاب و اهداف شناختی، عاطفی و روانی – حركتی رابطه معنادار وجود ندارد. دركلاس پنجم، بین محتوای متن و تصویر كتاب و اهدف شناختی، عاطفی و روانی – حركتی رابطه معنادار وجود ندارد. اما، نتایج حاكی از آن است كه بین محتوای تمرین كتاب و اهداف شناختی و عاطفی رابطه معناداری برقرار است، در حالیكه بین محتوای تمرین و اهداف روانی-حركتی رابطه معناداری مشاهده نشد. در كلاس ششم، بین محتوای تصویر و تمرین كتاب فارسی با هیچ یک از اهداف شناختی، عاطفی و روانی – حركتی رابطه معناداری از نظر آماری وجود ندارد. اما، نتایج حاكی از آن است كه بین محتوای متن كتاب و اهداف روانی-حركتی ارتباط معناداری برقرار است.درحالیكه بین متن كتاب و اهداف شناختی و عاطفی نیز زابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد، بین بعد شناختی و روانی- حركتی كتاب فارسی در سه پایه چهارم، پنجم وششم تفاوت معنی دار وجود دارد؛ اما در بعد عاطفی بین سه پایه تفاوت معنی داری دیده نشد.

فهرست مطالب
عنوان                                                                               صفحه              فصل اول -کلیات تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………2
1-1. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………….2
1-2. اهداف تحقیق
1-2-1. هدف کلی…………………………………………………………………………………………………..4
1-2-2. اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………….4  1-3. اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………….5   1-4. سؤالات تحقیق
1-4-1. سؤال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………..6
1-4-2. سؤالات فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………..6
1-5. متغیرها
1-5-1. انواع متغیرها……………………………………………………………………………………………….7
1-5-2. تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………7
1-5-3. تعریف مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………………8
1-6. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….10
1-7. قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………10
1-8. محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………10
فصل دوم- مطالعات نظری
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..12
2-1. آموزش ابتدائی………………………………………………………………………………………………..13
2-2. برنامه‌ریزی درسی در آموزش ابتدائی
2-2-1. برنامه درسی……………………………………………………………………………………………….14
2-2-2. تعریف برنامه‌ی درسی …………………………………………………………………………………14
2-2-3. برنامه‌ی درسی به عنوان فهرست رئوس مطالب………………………………………………….15
2-2-4. برنامه‌ی درسی به‌عنوان محصول……………………………………………………………………..15
2-2-5. برنامه‌ی درسی به‌عنوان فرایند…………………………………………………………………………16
2-3. طراحی برنامه‌ی درسی……………………………………………………………………………………..17
2-3-1. الگوی مبتنی بر موضوعات درسی مدون به‌عنوان منبع اطلاعاتی……………………………..18
2-3-2. الگوی مبتنی بر دانش‌آموز به عنوان منبع اطلاعاتی………………………………………………19
2-3-3. الگوی مبتنی بر جامعه به عنوان منبع اطلاعاتی………………………………………………….. 20
2-3-4. سایر طرح‌های برنامه‌ی درسی………………………………………………………………………. 21
2-4. تحلیل محتوای کتاب‌های درسی…………………………………………………………………………24
2-4-1. تحلیل محتوای توصیفی………………………………………………………………………………..25
2-4-2. تحلیل محتوای ارتباطی رسانه‌های آموزشی……………………………………………………….25
2-4-3. تحلیل محتوای استنباطی رسانه‌های آموزشی……………………………………………………..27
2-5. تعریف یادگیری……………………………………………………………………………………………..28
2-5-1. تغییر یادگیری در مراحل رشد………………………………………………………………………..28
2-5-2. آیا یادگیری به تقویت وابسته است؟…………………………………………………………………29
2-5-3. نظریه نگرش در یادگیری……………………………………………………………………………….30
2-6. فرایندهای زیستی، شناختی و عاطفی ـ اجتماعی
2-6-1. فرایندهای زیستی…………………………………………………………………………………………32
2-6-2. فرایندهای عاطفی ـ اجتماعی………………………………………………………………………….32
2-7. الگوی رشدبا توجه به دوره‌های حیات…………………………………………………………………32
2-8. تغییرات مؤثر بر فرایند رشد………………………………………………………………………………34
2-9. رشد روانی اجتماعی……………………………………………………………………………………….39
2-10. ویژگی‌های عاطفی، شناختی و حرکتی کودکان 11-6 ساله……………………………………..41
2-10-1. ویژگی‌های عاطفی کودکان 11-6  ساله………………………………………………………… 42
2-10-2. ویژگی‌های شناختی کودکان 11-6 ساله………………………………………………………….43
2-10-3. ویژگی‌های حرکتی کودکان 11-6 ساله…………………………………………………………..45
2-11. تفکر…………………………………………………………………………………………………………..49
2-11-1. کارکردهای اصلی تفکر……………………………………………………………………………….51
2-11-2. راهبردهای تفکر………………………………………………………………………………………..51
2-12. اعمال و کارکردهای شناختی……………………………………………………………………………52
2-13. اعمال و کارکردهای فراشناختی…………………………………………………………………………53
2-14. انگیزه………………………………………………………………………………………………………….54  2-15. طبقه‌بندی بلوم از اهداف آموزشی………………………………………………………………………54
2-15-1. حوزه شناختی………………………………………………………………………………………….54
2-15-2. حوزه عاطفی…………………………………………………………………………………………..55
2-15-3. حوزه روانی ـ حرکتی……………………………………………………………………………….56
2-16. اصول حاکم بر برنامه‌ی درسی فارسی در دوره‌ی ابتدائی………………………………………….57
2-17. اهداف مشترک برنامه‌ی درسی فارسی با دیگر بررنامه‌های درسی……………………………… 57
2-18. هدف‌های کلی بنامه‌ی درسی فارسی در دوره‌ی ابتدائی …………………………………………. 58
2-19. فلسفه وجودی ماهیت و ساختار ماده درسی ………………………………………………….. 60
2-20. اهداف کلی برنامه‌ی درس فارسی پایه‌های چهارم، پنجم و ششم………………………………. 61
2-21. پیشینه‌تحقیق……………………………………………………………………………………………….62
2-21-1. سوابق مرتبط………………………………………………………………………………………………63
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………77
3-1. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..78 3-1-1. نوع تحقیق با توجه به هدف. …………………………………………………………………………78
3-1-2. روش  …………………………………………………………………………………………………………..79
3-2. جامعه‌ آماری…………………………………………………………………………………………………..79
3-3. طرح تحقیق و تعیین طبقات تحلیل………………………………………………………………………80
3-3-1. طبقه‌بندی محتوا براساس مهارت‌های شناختی…………………………………………………….80
3-4. ابزار جمع‌ آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………..80
3-5. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………..81
3-5-1. اعتبار و پایایی………………………………………………………………………………………………82
3-5-2. روش‌های آماری…………………………………………………………………………………………..82
فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………84
4-1. ارائه توصیفی یافته‌ها…………………………………………………………………………………………84
4-2. تحلیل پرسشهای تحقیق……………………………………………………………………………………116
فصل پنجم ـ نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………121
5-1. خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………121
5-2. بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………….121
5-3. سؤالات تحقیق و نتایج آنها………………………………………………………………………………………..125
5-4. محدودیت‌ها………………………………………………………………………………………………………..133
5-5. پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………..133
5-6. پیشنهادهای تحقیقاتی آینده……………………………………………………………………………………..134
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………135
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….153

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :174

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.