رشته حسابداری

دانلود پایان نامه :بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیائی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته

عنوان : بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیائی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بوشهر
« پایان‏ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A. »
رشته: حسابداری
 
موضوع:
بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیائی.

استاد راهنما:
استاد مشاور:
مشاور صنعتی:

سال تحصیلی
1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                         صفحه
چکیده……………………………………………..……………………………….…..……….     1
1. فصل اوّل: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه……………………………………………….……………………………….……..   3
1-2 ساختار پژوهش………..………………………………….…………………………………   3
1-3 بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش….……………………………….…………………….   3
1-4 اهمّیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………..….….…..………   4
1-5 اهداف پژوهش…………………………..…………………………….………………………   5
1-6 پرسش‏های پژوهشگر در این پژوهش…………………………..…..………………..………………….   5
1-7 فرضیه‏های پژوهش………….……………………………….……………………………..…    5
1-8 روش‏شناسی پژوهش……….……………….………………………………………..………    5
1-9 روش گردآوری اطلاعات………………….……………….……….…………………………    6
1-10 متغیرهای عملیاتی پژوهش……………………………….………………..……………….…    6
1-11 قلمرو پژوهش………….………………..…………………………..…………….….……   7
1-11-1 قلمرو موضوعی……………………………………………………………………..…….…   7
1-11-2 قلمرو زمانی………………………….………………….……………………..….….…….. 7
1-11-3 قلمرو مکانی……….………………………………..…………..………………………..…   7
1-12 کاربران پژوهش………….……………….………………..………………………….……   7
1-13 تعاریف واژگان کلیدی…………………………….………………………………………….……   7
1-13-1 محافظه‏کاری حسابداری …….…………..….…………………………………………..…  7
1-13-2 ارزش شرکت…….……………….…..….…………………….…………………….…   7
1-13-3 احتیاط ……………………………………………………..………………………..…..   7
1-13-4 اندازه شرکت ………………..……………………………..……………….…..………   7
فصل دوّم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه……….……………………………………….……………………………………… 9
2-2 مبانی نظری پژوهش9  ………………………………………………………………………………………………….
2-2-1 تعاریف محافظه‏کاری از نظر صاحب‏نظران  ………..……………..…..….………..….…….….   9
2-2-2 دیدگاه‏های موجود درمورد محافظه‏کاری …..…..………………………..……………………… 11
2-2-3 انواع محافظه‌کاری..….…………………………………………………………………..  12   2-2-3-1 محافظه‌کاری غیرمشروط…..……………………………….……………………………  12
2-2-3-2 محافظه‌کاری مشروط………………………………………….……………………..  12
2-2-4 بررسی تفاسیر محافظه‏کاری…………….……………..……..……….……………….….……   13
عنوان                                                                                                                                         صفحه
2-2-4-1 تفسیر قراردادی……………………………………………………………………………….……    13
2-2-4-1-1 تفسیر قراردادی برای محافظه‏کاری…………….………..………………………..….   14
2-4-2-2تفسیر دعاوی قضایی و حقوقی   ..…..………..…… ..…………………………………..………15
2-23-4- تفسیر مالیاتی  ………..…………………………….……………………..………………  15
2-24-3- تفسیر سیاسی ………..…… …………………………………………………….………..……… 16
2-2-4-5 تفسیر قانون‏گذاری…………..………………………………………………………   17
2-25- توجیه کاربرد محافظه‌کاری در گزارشگری مالی  ……..…………. ………………………………….……  17
2-2-5-1 بُعد قراردادی …………….……………………………………………………………………….…  17
2-2-5-2 بُعد قضایی…………………………….…………………………………………………………   18
2-2-5-3 بُعد سیاسی ………..…………….……….…..….….….………………………..………    18
2-2-5-4 بُعد مالیاتی …………………….…….…..…….…….……………………………..    18
2-2-6 تأثیرات کاربرد محافظه‌کاری بر فرآیند اندازه‌گیری و گزارش‌گری مالی…..….….…………….……     18
2-2-6-1 تأثیر محافظه‌کاری بر سودهای حسابداری…….………….…………….………………….  18
2-2-6-2 تأثیر محافظه‌کاری بر صورت‌های مالی……..….……….…………….…………………     19
2-2-6-2-1 حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه‏كارانه……..……….…………….…………  .  19
2-2-6-3 روش‏های ارزشیابی شرکت‏ها……………….………….……………………………..    20
2-2-6-4 تأثیر محافظه‌کاری بر ارزش‌یابی شرکت…….   …….…….…………………..……………   21
2-2-6-5  تأثیر محافظه‌کاری بر تصمیمات و هزینه‌های مربوط به تأمین مالی…………………..….……….   21
2-2-6-5-1 اندازه شرکت……..………….…………………….…..………….……………… 21
2-2-7 مخالفت با محافظه‌کاری……..…………….………………………..…………….…………  22
2-2-8 پیامدهای محافظه‏کاری………………….……   ……….…..….…..………………………   23
2-2-9 تئوری اثباتی حسابداری و محافظه‏کاری……………….…………………….…………..……     23
2-2-10انتقادات وارده بر تحقیقات اثباتی حسابداری…………………………………………..……..      24
2-2-11 فرضیه‏های تحقیقات اثباتی……..…………………………………………..…………..      25
2-2-11-1 فرضیه پاداش مدیریت(یا فرضیه طرح پاداش) ……..…………………..…..………….……      25
2-2-11-2 فرضیه بدهی(فرضیه بدهی به سرمایه)  …..…………………….………….………………..     26
2-2-11-3 فرضیه هزینه‏ های سیاسی……….…………………………….…….………………..    26
2-2-12 ارقام حسابداری محافظه‏کارانه به‏عنوان اطلاعاتی جهت استفاده‏کنندگان……….…………..………     27
23- پیشینه پژوهش…………….….…………….……      .…………………………………        27
2-3-1 پژوهش‏های خارجی   …………………………………………………………………… 27
2-3-2 پژوهش‏های داخلی……..……………….……………………………………………..   30

عنوان                                                                                                                                         صفحه
3. فصل سوّم: روش‏شناسی پژوهش
3-1 مقدمه……………………………….………………………………………….……   34
3-2 جامعه آماری و نمونه آماری ……………………………………………..…………………….…   34
3-3 تعداد شرکت‏های موجود در جامعه آماری……….…………………………………………..   35
3-4 لیست اسا‏می شرکت‏های آزمون شده ….….……..………………………………..…………  36
3-5 روش‏شناسی پژوهش……….……….……………..…………….…………………..…    37
3-6 بررسی روایی پژوهش………..………………………………………..…………………   38
3-7 بررسی پایایی پژوهش…………….………………………………………………………   39
3-8 روش گردآوری اطلاعات..……….………..……………………………….…..…………   39
3-9 متغیرهای پژوهش …….…..…..…..……………………..………………………………   40
3-9-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………..…………………………………….  40
3-9-2 متغیرهای مستقل و وابسته ……..…..…………………………………………………..   40
3-9-3 نحوه محاسبه متغیر های پژوهش………….…..……….……………………………….  41
3-10 فرضیه‏های پژوهش..………..………………………………..……………………………..    41
3-11 روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیات …………….…………………………..……………….   42
3-12 روش آماری پژوهش …………………….………………………………………………  42
3-12-1 رگرسیون و همبستگی……………….…..……………………  …….…….………  42
3-12-2 معادله رگرسیون……………………..……………………………………………..  43
3-12-3 همبستگی……………………..…………………………………………………..  43
3-12-4 ضریب تعیین…………..……………………………………..……………………  44
3-12-5 ضریب همبستگی (r) ……………………………………..………………………… 44
3-13 آزمون کولموگروف– اسمیرنوف…….……………..………..……….…..………………..  44
4. فصل چهارم: واکاوی داده‏های پژوهش
4-1مقدمه………….……………………………………………………………….….…  47
4-2 کاربرد روش‏های آماری………………………………………………………………….  48
4-2-1 آزمون کولموگراف و اسمیرنوف………………….………………………………….     48
4-2-2 آمار توصیفی داده‏های پژوهش………………….………………………………………  49
4-2-3 آزمون فرضیات..…..…..……….…….……………………………………..………….  49
4-2-3-1آزمون فرضیه اوّل…….…….…………………………………….………….………  49
4-2-3-2 آزمون فرضیه دوّم……….………………..……….………………………………  50

5. فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهادات
صفحه
5-1 مقدمه………………………………….……..….…………..……………………    54
عنوان
5-2 مرور کلی بر نحوه انجام پژوهش…………………….……..……………………………….  54
5-3 نتیجه‏گیری و جمع‏بندی ….…..…….…………………………………….……………..  54
5-4 مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش‏های خارجی…………….………………………………..   55
5-5 محدودیت‏های پژوهش..……… ..….…………………………………………………..  55
5-6 پیشنهاد برای پژوهش‏های آتی  …………………………………………………….……..  56
منابع فارسی…….…………………………………………………………………….   58
منابع غیرفارسی …………………….…………………………………………………   59
پیوست‏ها و نمودارها.….…………….………….………………………………………   62
چکیده انگلیسی….……………………………………………………………………  67
فهرست جداول
3-1 جدول محدودیت‏های ناظر جهت انتخاب نمونه آماری.….…..………………………………… 35
3-2 جدول نام‏های شرکت‏های عضو جامعه آماری   .…………..………………………………….   36
3-3 انواع متغیرهای پژوهش بر اساس رابطه……………………………….……………………………  44
4-1 جدول نتایج آزمون کولموگراف و اسمیرنوف…………………………….…………………..  48
4-2 جدول آمار توصیفی داده‏های پژوهش   .……….………….……………………………….  49
4-3 جدول اطلاعات متغیرهای فرضیه اوّل…………..………………………………………….  50
4-4 جداول اطلاعات متغیرهای فرضیه دوّم……………………………………….……………..   51
4-5 جدول نتایج فرضیات در یک نگاه …….….………………………………………………  52
فهرست نمودارها
4-1 نمودار پراکنش فرضیه اوّل………………………..……..……………………………….   50
4-2 نمودار پراکنش فرضیه دوّم…….………………….………………………………………  51
پیوست‏ها
الف -1 جداول اطلاعات متغیرهای فرضیه اوّل………………….…………………………………    63
الف-2 جداول اطلاعات متغیرهای فرضیه دوّم………….………………………….………………..    65
ب-1 نمودار پراکنش  فرضیه اوّل……..…….. ….…………………………………………..    66
ب-2 نمودار پراکنش  فرضیه دوّم…………..….……………………..……………………….   67
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت‏ در صنعت مواد و محصولات شیمیائی می‏باشد.
همچنین در این پژوهش، جامعه‏آماری شامل کلیه شرکت‏های فعّال در صنعت مواد و محصولات شیمیائی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد که تعداد 52 شرکت بعد از اعمال محدودیت‏ها به‏عنوان نمونه‏آماری این پژوهش انتخاب گردیدند. در این راستا دو فرضیه طراحی گردید. به‏منظور آزمون این فرضیه‏ها اطلاعات شرکت‏های فعّال در صنعت مواد و محصولات شیمیائی، طی دوره زمانی 1383-1387 جمع‏آوری گردید. همچنین اطلاعات هر ساله شرکت‏ها با بهره گرفتن از رایانه در صفحه گسترده Excel پردازش و از طریق نرم‏افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت آزمون فرضیه‏ها از رگرسیون خطی دو متغیره(ساده) و نیز جهت آزمون خود همبستگی بین متغیرها از آماره دوربین واتسون بهره گرفته شده است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان می‏دهد که بین درجه محافظه‌کاری و اندازه شرکت رابطه معنی‏داری وجود ندارد که با یافته‏ پژوهش‏های کشورهای غربی رابطه معکوس دارد. ولی در فرضیه دوّم؛ بین درجه محافظه‌کاری و ارزش شرکت‏ رابطه معنی‏داری منفی مشاهده گردید.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :74

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.