رشته مدیریت

پایان نامه بررسی موانع و ارائه راهکارهای به کارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی داخلی

عنوان : بررسی موانع و ارائه راهکارهای به کارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا (مطالعه موردیسازمان صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان)

دانشـگاه آزاد اسـلامی

واحـد تهران مرکزی

دانشکـده مدیریت ،گـروه مدیریت بازرگانی

پایـان نامـه بـرای دریافـت درجـه کارشنـاسی ارشـد(M.A)

گرایـش: بازرگانی داخلی

عنـوان:

بررسی موانع و ارائه راهکارهای به کارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا (مطالعه موردی:سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان)

 

استـاد راهنمـا:

دکتر علی بازآیی

استـاد مشاور:

دکتر سید کامران نوربخش

پاییز1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                      صفحه

مقدمه 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) بیان مسئله : 4

1-2) اهداف تحقیق: 5

1-3) اهمیت موضوع: 6

1-4) فرضیه های تحقیق. 8

1-5) مدل مفهومی تحقیق: 9

1-6) روش تحقیق: 11

1-7) روش جمع آوری داده ها : 11

1-8) جامعه آماری: 11

1-9)نحوه نمونه گیری : 11

1-10)پیشینه تحقیق: 12

1-11)قلمرو تحقیق : 12

1-12) محدودیت های تحقیق : 12

1-13)تعریف واژه ها  و اصطلاحات : 13

فصل دوم: ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1)مقدمه 15

بخش اول. 16

و

تجارت الکترونیکی. 16

2-1-1)تعاریف تجارت الکترونیکی. 17

2-1-2)اجزای تجارت الکترونیکی. 18

2-1-3)تفاوت تجارت الکترونیکی با کسب و کار الکترونیکی. 19

2-1-4)تاریخچه تجارت الکترونیکی. 20

2-1-5)طبقه بندی تجارت الکترونیکی از دیدگاه های متفاوت.. 23

2-1-5-1)طبقه بندی تجارت الکترونیکی با توجه به ماهیت تبادلات.. 23

2-1-6)مراحل تجارت الکترونیکی. 27

2-1-7)چارچوب تجارت الکترونیکی. 28

2-1-7-1)منافع برای سازمان ها 30

2-1-7-2)منافع برای مشتریان. 31

2-1-7-3)منافع برای جامعه 32

2-1-8)محدودیت ها و موانع تجارت الکترونیکی. 33

2-1-8-1)محدودیت های تجارت الکترونیکی. 33

2-1-8-2)محدودیت های غیر فنی تجارت الکترونیکی. 34

2-1-9)توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور. 35

2-1-9-1)منافع. 35

2-1-9-2)هزینه ها 36

2-1-9-3)موانع و چالش ها 36

2-1-10)جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران. 37

2-1-10-1)عوامل محرک تجارت الکترونیکی. 37

2-1-11)رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران. 45

ز

2-1-12)سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران. 45

2-1-12-1)هدف.. 45

2-1-12-2)اصول. 46

2-1-12-3)سیاست های اجرایی. 46

2-1-12-4)راهبردهای تجارت الکترونیک در ایران. 49

2-1-13)مراحل اقتصاد و تجارت الکترونیکی در جهان. 50

2-1-14)تجارت الکترونیکی در مناطق مختلف دنیا 51

2-1-15)موانع و تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه 51

2-1-16)مدل های تجارت الکترونیکی: 51

بخش دوم توزیع. 55

2-2-1)تعریف توزیع. 56

2-2-3)چرخه تولید تا مصرف.. 58

2-2-3-1)تولیدکنندگان. 58

2-2-3-3- ) مصرف کنندگان. 60

2-2-4)روش های توزیع. 60

2-2-5)اهداف شبکه های توزیع. 64

2-2-7)وظایف کانال توزیع. 66

2-2-8)کانال های اصلی توزیع. 67

2-2-8-1)کانال های توزیع در بخش کالاها : 67

2-2-8-2)کانال های توزیع در بخش خدمات: 68

2-2-9)مسایل شبکه توزیع : 69

2-2-10)مسایل ناشی از دخا لت های حاکمیت در بازار. 70

ح

2-2-11)مسایل اصناف.. 70

2-2-11-1) منابع انسانی. 71

2-2-11-2) منابع مالی. 71

2-2-11-3) امکانات زیربنایی فیزیکی و فن آوری. 71

2-2-11-4) سازمان فضایی. 72

2-2-11-5) ساختار حقوقی. 73

2-2-11-6) ساختارهای نهادی. 73

2-2-11-7)قاچاق. 73

2-2-11-8)مسایل بسته بندی و تبلیغات محصولات.. 74

بخش سوم پیشینه تحقیق. 76

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1)مقدمه 80

3-2)روش تحقیق. 80

3-3)جامعه آماری. 80

3-4)حجم نمونه و روش های نمونه گیری. 80

3-5)ابزار گردآوری داده ها 81

3-6)پرسشنامه 81

3-6-1)روایی و اعتبار (پایایی)ابزار تحقیق. 83

3-7)فنون و تکنیک های آماری. 86

3-7-1)آزمون فریدمن: 86

3-7-2)ازمون tتک نمونه ای: 86

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

ط

4-1)مقدمه 88

4-1)آمار توصیفی. 88

2-4)آمار استنباطی. 92

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1)مقدمه 118

5-2)بررسی نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش: 118

5-3)نتایج فراگیر. 120

5-4)پیشنهادات برای سازمان. 121

5-5)پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 123

فهرست منابع و ماخذ: 131

 

 

 

 

 

 

ی

 

فهرست جداول و اشکال

نمودارشماره1-1 مدل مفهومی تحقیق . 10

جدول2-1تفاوت های بین دو مفهوم تجارت الکترونیکی . 20

جدول 2-2.طبقه بندی انواع فشارهای وارده برسازمان. 40

جدول 4-1 نتایج مربوط به فراوانی سن افراد نمونه 88

جدول 4-2 سطح تحصیلات افراد نمونه 89

جدول 4-3 وضعیت فراوانی طبقه شغلی. 90

جدول 4-4. میزان ارزیابی پاسخگویان از مانع فقدان دانش فنی. 92

جدول 4-5. آزمون تی تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت مانع فقدان دانش فنی در به کارگیری تجارت الکترونیکی در نظام توزیع کالا. 93

جدول 4-6. میانگین نمره و رتبه مربوط به مانع فقدان دانش فنی. 94

جدول 4-7. میزان ارزیابی پاسخگویان از پیچیده بودن پیاده سازی تجارت الکترونیکی. 95

جدول 4-7. آزمون t تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت پیچیدگی پیاده سازی در به کارگیری تجارت الکترونیکی در نظام توزیع کاالا. 96

جدول 4-8. میانگین نمره و رتبه مربوط به پیچیدگی پیاده سازی. 96

جدول 4-9. میزان ارزیابی پاسخگویان از موانع مربوط به منابع مالی. 97

جدول 4-10. آزمون t تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت منابع مالی در به کارگیری تجارت الکترونیکی در نظام توزیع کالا. 98

جدول 4-11. میانگین نمره و رتبه مربوط به منابع مالی. 99

جدول 4-12. میزان ارزیابی پاسخگویان از فقدان زمان کافی. 100

ک

جدول 4-13. آزمون تی تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت موانع زمانی در به کارگیری تجارت الکترونیکی در نظام توزیع کالا. 101

جدول 4-14. میانگین نمره و رتبه مربوط به فقدان زمان. 101

جدول 4-15. میزان ارزیابی پاسخگویان از سختی انتخاب سیستم استاندارد 102

جدول 4-16. آزمون تی تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت سختی انتخاب سیستم استاندارد در به کارگیری تجارت الکترونیکی. 103

جدول 4-17. میانگین نمره و رتبه مربوط به موانع سختی انتخاب.. 104

جدول 4-18. میزان ارزیابی پاسخگویان از موانع مربوط به عدم تناسب با محصولات و خدمات.. 104

جدول 4-19. آزمون تی تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت موانع عدم تناسب با محصولات در به کارگیری تجارت الکترونیکی. 105

جدول 4-20. میانگین نمره  و رتبه مربوط به موانع عدم تناسب با محصولات و خدمات.. 107

جدول 4-21.میزان ارزیابی پاسخگویان از موانع مربوط به عدم تناسب با روش کار شرکت.. 108

جدول 4-22. آزمون تی تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت موانع عدم تناسب با روش انجام کار شرکت در به کارگیری تجارت الکترونیکی. 108

جدول 4-23. میانگین نمره و رتبه مربوط به موانع عدم تناسب با روش کار شرکت.. 109

جدول 4-24. میزان ارزیابی پاسخگویان از موانع مربوط به عدم تناسب با روش کار مشتریان. 110

جدول 4-25. آزمون تی تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت موانع عدم تناسب با روش مشتریان در به کارگیری تجارت الکترونیکی. 110

جدول 4-26. میانگین نمره و رتبه مربوط به موانع عدم تناسب با روش کار مشتریان. 112

جدول 4-27. میزان ارزیابی پاسخگویان از موانع مربوط به عدم مزیت.. 113

جدول 4-28. آزمون تی تک نمونه ای مربوط به میزان اهمیت موانع عدم مزیت تجارت الکترونیک در به کارگیری تجارت الکترونیکی. 113

ل

جدول 4-29. میانگین نمره و رتبه مربوط به موانع عدم مزیت تجارت الکترونیک… 115

جدول 4-30. نتایج آزمون فریدمن برای تعیین رتبه شاخصها 115

شکل 2-1.چارچوب تجارت الکترونیکی …………………………………………………………….42

شکل 2-2.چارچوب تأثیرات سازمانی و اجتماعی فناوری اطلاعات…………………………………………………..59

م


بسمه تعالی

دانشكده اقتصاد و حسابداری

 

(این چكیده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهیه شده است»

نام واحد دانشگاهی: تهران مركزی         کد واحد: 101 كد شناسایی پایان‌نامه: 101212107911008
عنوان پایان‌نامه: بررسی موانع و ارائه راهکارهای به کارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا(مطالعه موردی:سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان)
نام و نام خانوادگی دانشجو: اسرا کایدعباسی

شماره دانشجوئی: 89067219800

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

تاریخ شروع پایان‌نامه: 21/03/1391

تاریخ اتمام پایان‌نامه: 21/07/1391

استاد / استادان راهنما: جناب آقای دکتر علی بازآیی

استاد/استادان  مشاور: جناب آقای دکتر سید کامران نوربخش

آدرس و شماره تلفن : خوزستان،اهواز،گلستان،خ خرداد بین اقبال و نصرت پلاک 468تلفن:09199648290
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

1.هدف پژوهش:هدف پزوهشگر از این پزوهش بررسی موانع و ارائه راهکارهای به کارگیری تجارت الکترونیکی در جهت ساماندهی نظام توزیع کالا (مطالعه موردی:سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان)

2.روش نمونه گیری:روش نمونه گیری ،تصادفی ساده است.

3.روش پژوهش:از بعد هدف کاربردی و از بعد روش توصیفی پیمایشی می باشد.

4.ابزار اندازه گیری:استخراج اطلاعات در مورد تجارت الکترونیکی از منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک مربوطه و نیز توزیع پرسشنامه و همچنین مصاحبه شفاهی با کارشناسان وزارت صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان بوده است.

5.طرح پژوهش:در این پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه به بررسی موانع به کارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا پرداختیم و سپس با توجه به نتایج بدست آمده راهکاره های لازم را ارائه کردیم.

6.نتیجه کلی:نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری،مهر تاییدی بر تمام فرضیه ها به جز یک مورد زده است.نتایج این تحقیق با تحقیق مک گریگور و ورازالیک هماهنگ بوده و آنها را تایید می کند به جز فرضیه چهارم تمامی فرضیات تایید شدند،که از این جهت می توان یافته های تحقیق حاضر موانع به کارگیری تجارت الکترونیکی را شناخت و به منظور بهبود نظام توزیع کالا از آنها بهره جست.یافته های این پژوهش نشان میدهد در میان موانع سه بعد سختی انتخاب سیستم استاندارد از بین گزینه های انتخابی،پیچیده بودن اجرای سیستم،و عدم تناسب با محصولات و خدمات شرکت بیشترین تأثیر را بین موانع داشته و عدم تناسب با روش کار شرکت،عدم تناسب با روش کار مشتریان ،منابع مالی،فقدان دانش فنی،عدم مزیت برای سازمان ،فقدان زمان کافی از لحاظ تأثیرگذاری در رده های بعدی قرار دارند.

 

مناسب است       

مناسب نیست

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه                                          تاریخ وامضاء:

ن


مقدمه

 

ساماندهی نظام توزیع کالا به عنوان یکی از بخش های محوری اقتصاد کشور،مستلزم  شناخت محیط توزیع ،شناسایی و به کارگیری ابزار و روش های نوین توزیع ،اصلاح قوانین نظام صنفی و سیاست گذاری اصولی دولت است.در این وضعیت فعالیت و عملکرد بخش توزیع در راستای منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جامعه خواهد بود.یکی از تفاوت های اساسی نظام توزیع کالا در ایران با سایر کشورها بخصوص کشورهای توسعه یافته ،در شکل ،شیوه و ساختار توزیع آن است.به عبارت دیگر واحدهای صنفی به صورت سنتی و در تعداد زیاد،در اندازه های کوچک با عدم توجه یا عدم الزام به استفاده از ابزارها و روش‌های نوین توزیع ،ایجاد و گسترش یافته اند و به حقوق مصرف کنندگان توجهی نمی‌شود.اهمیت راهبردی توزیع کالا ومدیریت اصولی و منطقی آن ایجاب می‌کندکه ضمن توجه به عوامل کلیدی وجود پراکندگی فضایی میان تولیدکننده و مصرف کننده و وجود اختلاف زمانی میان تولید و مصرف از یک طرف و با درک و شناخت و برنامه ریزی در محیط توزیع از طرف دیگر،کالا و خدمات موردنیاز جامعه بر اساس تقاضا و به حد کافی ،مناسب و به موقع عرضه شود.چرا که دو عامل کلیدی مذکور به هم ریختگی و بی نظمی در سیستم توزیع که همواره در حال رشد است را تشدید می کند،لذا تنها در صورت رابطه صحیح داده –ستانده این مشکل قابل حل است.با این نگرش یکی از راهکارهایی که برای اصلاح ساختار توزیع کشور مطرح می شود،سازماندهی سیستم توزیع سنتی و گسترش استفاده از ابزار و روش های نوین در بهسازی شبکه توزیع کالاست.امروزه گسترش فناوری‌های نوین تمام عرصه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی انسان ها را در برگرفته است.استفاده از فناوری‌ها و ابزار و روش‌های نوین در بهسازی شبکه‌های توزیع ،سرعت انجام امور را بیشتر و هزینه‌های ناشی از فرصت و بسیاری از مشکلات را برطرف ساخته است.در بخش تجارت نیز فناوری‌های رایانه‌ای و ارتباطات راه دور و تراشه های الکترونیکی به خدمت فعالان تجاری درآمده و قدرت رقابت آن‌ هارا در عرصه‌های درون سازمانی و برون سازمانی و بین‌المللی افزایش داده است.در شبکه توزیع دانش محور که بر اساس فناوری‌های جدید طراحی شده،واحدهای صنفی از امکانات مختلف نرم افزاری و سخت افزاری برای ارائه خدمات بهتر به مصرف کنندگان استفاده می کنند.مزایای استفاده از شبکه توزیع مبتنی بر فناوری‌های نوین عبارتند‌از؛اطمینان از برآورده شدن نیازها و انتظارات مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،ایجاد فضای رقابتی،کاهش هزینه‌های توزیع در درازمدت و تسریع در انجام فعالیتها،رعایت استانداردهای مختلف انتقال،نگهداری و فروش کالا یا خدمات به مصرف کنندگان ،افزایش بهره‌وری،حذف ضایعات در شبکه توزیع .

باید بدانیم که در شبکه توزیع کالا علاوه بر جریان فیزیکی کالا،جریان‌های پولی و اعتبار،اطلاعات،تبلیغات و فروش نیز حضور دارند که باید در ارزیابی کانال توزیع در نظر گرفته شوند.

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

  • بیان مسئله :

 

روزانه صدها هزار تن انواع کالا از منسوجات و موادغذایی و مصالح ساختمانی گرفته تا فرآورده های پتروشیمی وآهن آلات و محصولات کشاورزی در داخل کشور تولید و یا از کشورهای دیگر به مبادی گمرکی ایران وارد می شود، همچنین هزاران دستگاه تریلی و کامیون و وانت بار این حجم عظیم از کالاهای تولید داخل و یا وارداتی را از مراکز صنعتی و گمرکات به سمت شهرهای بزرگ و کوچک و انبارهای ذخیره سازی محلی حمل می کنند.این کالاها در انبار شهرها نیز توسط واحدهای عمده فروشی و از طریق شرکت های پخش کالا در میان فروشگاه های بزرگ و اصناف محلات توزیع می شود و هر واحد صنفی بسته به میزان گنجایش انبار داخلی خود،حجمی از کالاهای موردنیاز را خریداری و نگهداری می کند تا به تدریج در بازار مصرف به شکل خرده فروشی عرضه کند.این روند پر تحرک و پر جنب و جوش ،بخش اعظم مبادلات اقتصادی کشور را تشکیل میدهد که به آن نظام بازرگانی داخلی می گویند.تنوع و میزان جابجایی کالا در این نظام با توجه به پهنه وسیع کشورمان و ذائقه متنوع مصرف کنندگان به قدری بالاست که هیچگاه نمی توان آمار دقیقی از آن ارائه داد.در چنین شبکه عریض و طویل و نظام آشفته و غیر قابل کنترل ،چگونه می توان از توزیع یک کالای غیر مجاز و نامناسب که به هردلیل در شبکه بازرگانی داخلی کشور در حال چرخش و جابجایی است،جلوگیری کرد و یا قیمت یک کالا را در سراسر کشور از شهرهای بزرگ گرفته تا در دور افتاده ترین روستاها ثابت نگه داشت .

فعالیت های تجاری در کشور ما هنوز شفاف نیست و بسیاری از مبادلات تجاری در فضایی غیر شفاف صورت می گیرد که اطلاعات دقیقی از میزان و نحوه داد و ستد در آن وجود ندارد.دوره کنونی تجربه گذار از نظام سنتی به دوران مدرن و توسعه یافتگی است .مسائل کنونی نظام توزیع کالا وخدمات در کشور یکی از عمده ترین دلایل توجه دولت به بازسازی آن در قالب یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی است .

در اقتصاد ایران ، نظام مدیریتی و حلقه های نظام فعلی توزیع دچار مشکلات و ویژگی های خاص است که نبود آمار واطلات کمّی در خصوص فرایندهای توزیع ، نامطمئن و غیر رسمی بودن بخش قابل توجهی از حمل وپخش کالا در شبکه توزیع ، تعدد واحدهای صنفی در سطح خرده فروشی از جمله این معضلات محسوب می شود.

نبود نماینده کشوری در رسته های مختلف حوزه اصناف ، عدم امکان تعامل کشوری میان اصناف برای استفاده از توانایی ها وظرفیت های صنفی (با رویکرد توسعه صادرات و تنظیم بازار ) ، بالا بودن هزینه های شبکه توزیع کالا ، ناهمسانی نظام کدینگ کالایی بین مبادی ورود و شبکه توزیع داخلی ، عدم برخورداری از تشکل های غیردولتی، حمایت از حقوق مصرف کننده وعدم برخورداری از نهاد مدون تنظیم کننده بازار از دیگرمسائل نظام توزیع به شمار می رود.

مساله اصلی این است که چگونه می توان از طریق شناسایی موانع  تجارت الکترونیکی و دادن راهکارهایی،نظام توزیع کالا را ساماندهی کرد؟

تعداد صفحه : 152

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.