متفرقه

پایان نامه بررسی سطح و نوع استفاده از اینترنت ونقش آن دریادگیری مهارت های ارتباطی از دیدگاه دانشجویان

عنوان : بررسی سطح و نوع استفاده از اینترنت ونقش آن دریادگیری مهارت های ارتباطی از دیدگاه دانشجویان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

 

 

موضوع: بررسی سطح و نوع استفاده از اینترنت ونقش آن دریادگیری

 مهارت های ارتباطی از دیدگاه دانشجویان

 

 

استاد راهنما: دکتر فرامرز ملکیان

استاد مشاور: دکتر مریم اسلام پناه

 

سال تحصیلی : 88- 1387

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

پیشگفتار

اینترنت در عصر اطلاعات به عنوان مهمترین پدیده ارتباطی قرن حاضر و به عنوان یکی از کاراترین ابزارهای ارتباطی مورد استفاده مردم جهان به خصوص قشر دانشجو قرار گرفته است. با ظهور اینترنت در امر آموزش و پیدایش موقعیت های نوین ارتباطی ،تردیدی نمی ماند که نظام های آموزشی، شاهد دگرگونی های عظیمی در امر یادگیری مهارت های ارتباطی باشند. اینترنت در چنین عصری امکان ایجاد تعامل با ثبات و دوطرفه را بین فراگیران ایجاد کرده و امکان استفاده از منابع و یادگیری انواع مهارت های ارتباطی را هموار می سازد. با توجه به اهمیت موضوع تحقیق حاضر به بررسی سطح و نوع استفاده از اینترنت در یادگیری مهارت ارتباطی از دیدگاه دانشجویان می پردازد. فصل اول کلیات پژوهش است که شامل: مقدمه، بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف ، فرضیه ها و سوالات تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی است. فصل دوم ادبیات پژوهش است که شامل: تعاریف ارتباط و انواع آن، مهارت ارتباطی و انواع آن، نقش اینترنت در یادگیری مهارت های ارتباطی و … است. و سپس پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور بررسی می شود.فصل سوم روش شناسی است که شامل: روش تحقیق، جامعه، نمونه آماری، روایی و اعتبار، ابزارهای جمع آوری اطلاعات، متغیرها و روش های آماری است. فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها است که داده های بدست آمده با بهره گرفتن از آزمون خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. فصل پنجم نتیجه گیری و بحث است که شامل: جمع بندی یافته های پژوهش و تفسیر آنهاست در پایان پیشنهادات کاربردی و پژوهشی ارائه خواهد شد.

از آنجا که این پژوهش عاری از نقص نمی باشد از کلیه صاحب نظران و کارشناسان مهارت های ارتباطی خواستارم که با رهنمودها و پیشنهادات خود را جهت بهبود و اصلاح این پژوهش و پژوهش های بعدی مشوق نگارنده باشند.

 

بهار1388

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه 1

بیان مسئله 3

ضرورت تحقیق 5

اهداف تحقیق 6

فرضیه های تحقیق 6

سوالات تحقیق 7

تعاریف نظری 8

تعاریف عملیاتی 9

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه فصل دوم 11

ارتباط 12

اجزای فرایند ارتباط 13

ارتباط به عنوان رفتارهای آموختنی 14

چه عواملی رفتار ارتباطی ما را نقش می دهند؟ 15

مهارت ارتباطی 16

ویژگی ارتباطات کلامی وغیرکلامی 17

مولفه های کلامی وغیرکلامی 18

ممولفه پیام های غیر کلامی از دیدگاه ریچموند 19

انواع مهارت کلامی از دیدگاه برلو 21

مهارت ارتباط کلامی از دیدگاه بولتون 25

مهارت ارتباط غیر کلامی 27

مهارت ارتباطی گوش دادن موثر 28

مهارت زبان احساسات 33

فناوری اطلاعات و ارتباطات 35

زمان استفاده از اینترنت 40

مزایای استفاده از اینترنت در یادگیری مهارت ارتباطی 45

موانع ارتباطی 46

تمدن اطلاعاتی و نقش آن بر مهارت های ارتباطی 47

ارتباط انسانی در عصر دیجیتالی 48

سابقه تحقیق 49

نتیجه گیری فصل دوم 52

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه فصل سوم 54

روش تحقیق 55

روش نمونه گیری و حجم نمونه 56

ابزار جمع آوری اطلاعات و چگونگی تهیه آن 57

روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری 60

روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات 62

فصل چهارم ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه فصل چهارم 64

بخش آمار توصیفی 65

بخش آمار استنباطی 74

تجزیه و تحلیل فرضیه اول پژوهش 76

تجزیه و تحلیل فرضیه دوم پژوهش 77

تجزیه و تحلیل فرضیه سوم پژوهش 78

تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم پژوهش 79

تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم پژوهش 80

تجزیه و تحلیل فرضیه ششم پژوهش 81

تجزیه و تحلیل فرضیه هفتم پژوهش 82

نتیجه گیری فصل چهارم 95

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه فصل پنجم 97

خلاصه تحقیق 98

جمع بندی یافته های پژوهش 99

تفسیر یافته های پژوهش 103

مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های پیشین 106

پژوهش های انجام شده در داخل کشور 106

پژوهش های انجام شده در خارج کشور 107

محدودیت های تحقیق 108

پیشنهاد های کاربردی 109

پیشنهادهای پژوهشی 114

منابع و ماخذ 116

ضمائم

نمونه پرسشنامه

خروجی spss

چکیده انگلیسی

عنوان انگلیسی

 

فهرست جداول

               عنوان                                                                                     صفحه

جدول 1-2: ویژگی زبان احساسات از دیدگاه لن اسپری 34

جدول 2-2: رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با مهارت ارتباطی 44

جدول 4-1-1: جدول توزیع فراوانی و درصد جنسیت دانشجویان. 65

جدول 4-1-2: جدول توزیع فراوانی و درصد رشته تحصیلی دانشجویان بر حسب جنسیت. 66

جدول 4-1-3: جدول توزیع فراوانی و درصدمیزان استفاده از اینترنت توسط دانشجویان بر حسب جنسیت آنها. 68

جدول 4-1-4: جدول توزیع فراوانی و درصد نوع استفاده از اینترنت. 70

جدول 4-1-5: جدول توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سوالات پرسشنامه. 71

جدول 4-1-6: جدول آمار توصیفی کل سوالات. 73

جدول 4-2-1: جدول ضریب همبستگی اسپیرمن. 76

جدول 4-2-2: جدول ضریب همبستگی اسپیرمن. 77

جدول 4-2-3: جدول ضریب همبستگی اسپیرمن. 78

جدول 4-2-4: جدول ضریب همبستگی اسپیرمن. 79

جدول 4-2-5: جدول ضریب همبستگی اسپیرمن 80

جدول 4-2-6: جدول ضریب همبستگی اسپیرمن. 81

جدول 4-2-7-1: جدول فراوانی مشاهده شده و فراوانی قابل انتظار. 82

جدول 4-2-7-2: جدول آزمون خی دو. 82

جدول 4-2-8-1: جدول فراوانی مشاهده شده و فراوانی قابل انتظار. 83

جدول 4-2-8-2: جدول آزمون خی دو. 84

جدول 4-2-9-1: جدول فراوانی مشاهده شده و فراوانی قابل انتظار. 85

جدول 4-2-9-2: جدول آزمون خی دو. 86

جدول 4-2-10-1: جدول فراوانی مشاهده شده و فراوانی قابل انتظار. 87

جدول 4-2-10-2: جدول آزمون خی دو. 88

جدول 4-2-11-1: جدول فراوانی مشاهده شده و فراوانی قابل انتظار. 89

جدول 4-2-11-2: جدول آزمون خی دو. 90

جدول 4-2-12-1: جدول فراوانی مشاهده شده و فراوانی قابل انتظار. 91

جدول 4-2-12-2: جدول آزمون خی دو. 92

جدول 4-2-13-1: جدول فراوانی مشاهده شده و فراوانی قابل انتظار. 93

جدول 4-2-13-2: جدول آزمون خی دو. 94

 

 

فهرست نمودار

                عنوان                                                                                        صفحه

نمودار 4-1-1: نمودار دایره ای جنسیت دانشجویان 65

نمودار 4-1-2: نمودار توزیع فراوانی رشته تحصیلی دانشجویان برحسب جنسیت آنها 67

نمودار 4-1-3: نمودار توزیع فراوانی میزان استفاده از اینترنت در هفته توسط دانشجویان بر حسب جنسیت آنها 69

 

 

 

                                                           فهرست شکل ها

             عنوان                                                                                           صفحه

شکل 1-2: مدل ارتباط از دیدگاه مارک نب 15

 

 

چکیده

با ظهور فناوری جدید خصوصاً اینترنت تردیدی باقی نمانده است که دنیا شاهد تحولی گسترده در آموزش خواهد بود . اینترنت در عصر اطلاعات به عنوان یکی از گسترده ترین و بهترین وسایل ارتباطی در سطح جهان مطرح است که عرصه نظام آموزش عالی را متحول ساخته است. ظهور این پدیده دورنمای روشنی را برای ایجاد ارتباطات جهانی بین دانشجویان و دانشگاه ها نوید می دهد.روند گسترش فناوری و نقش آن در همه جنبه های زندگی ضرورت استفاده از فناوری را به منظور بهبود فعالیت یادگیری و کسب مهارت های ارتباطی امری اجتناب ناپذیر می کند ،زیرا در هزاره سوم میلادی که هزاره تبادل اطلاعات است، داشتن مهارت های زندگی به خصوص مهارت های ارتباطی برای همه افراد به خصوص قشر دانشجو امری ضروری است .با توجه به اهمیت   موضوع،تحقیق حاضر با هدف بررسی سطح و نوع استفاده از اینترنت و نقش آن در یادگیری مهارت های ارتباطی، دیدگاه دانشجویان را در این زمینه مورد بررسی قرار می دهد. جامعه مورد نظر در این پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در نیم سال اول سال 1388است که از سایت اینترنت استفاده می کنند. حجم جامعه 450نفر است که به روش تصادفی ساده 207 نفر از این دانشجویان گزینش شدند.پرسشنامه ای به صورت محقق ساخته در 28 گویه با دو مولفه ارتباط کلامی و غیر کلامی در 5طیف ،در مقیاس لیکرت تدوین شده است. اعتبار پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ با 92/0تعیین گردید.روش های پژوهشی در این تحقیق ،آمار توصیفی و استنباطی( آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن وآزمون خی دو)می باشند که با اشتفاده از نرم افزارspss محاسبه گردیده است.برای پاسخگویی به فرضیه های اول تا ششم پژوهش به منظور بررسی رابطه سطح استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت های ارتباطی ،از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و برای بررسی رابطه نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت های ارتباطی در فرضیه های اول تا ششم پژوهش وهمچنین بررسی رابطه بین جنسیت و میزان یادگیری مهارت های ارتباطی از آزمون خی دو استفاده گردید.از تجزیه وتحلیل داده ها، مشخص گردید؛ بین سطح استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت رمزگذاری با 252 هزارم و یادگیری مهارت ابرازوجود با 200 هزارم  ویادگیری مهارت گوش دادن  با 198 هزارم و یادگیری مهارت تعقل  با 182 هزارم و یادگیری مهارت رمزخوانی با 170 هزارم رابطه معنی دار از نوع مثبت و کامل وجود دارد و فرض H0 رد و فرض H1پذیرفته شد.همچنین مشخص گردید؛ بین میزان استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت زبان احساسات با 41 هزارم  ،جنسیت و میزان یادگیری مهارت های ارتباطی با خی دو 029/6 رابطه معنی دار وجود ندارد و فرض H0پذیرفته شد .از طرفی بین نوع استفاده از اینترنت با یادگیری مهارت رمزگذاری ، رمزخوانی ، تعقل ، ابرازوجود و زبان احساسات رابطه وجود نداشت. در پایان پیشنهاد های کاربردی و پژوهشی ارائه گردید.

 

 

کلیدواژه ها: ارتباط، مهارت ارتباطی، مهارت ارتباط کلامی، مهارت ارتباط غیرکلامی ، اینترنت.

 

مقدمه

قرن بیست و یکم، در واقع دنیای استیلای فناوری اطلاعات و ارتباطات و دنیای شتابزدگی تاریخ به لحاظ تغییرات شتاب آمیز علمی، فرهنگی و اقتصادی خواهد بود. سیستم آموزشی در یک جامعه و به تبع آن آموزش و پرورش قادر نخواهد بود، همچون جزیره ای خود را منفک از نهادهای اجتماعی ، ملی و فعل و انفعالات گسترده بین المللی در دهکده جهانی بداند، زیرا جامعه آموزشی مرکز ثقل این تحولات خواهد بود. (حمزه بیگی، 1383، ص36)

در چنین عصری که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته است، توسعه علم و فناوری (اینترنت) رشد شتابنده ای داشته است. قرن بیست و یکم، گذر از جامعه صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی است که از مهمترین عوامل این رشد، حجم گسترده و عظیم دانش ، معلومات و آگاهی می باشد. بنابراین روند گسترش فناوری و تاثیرگذاری آن در همه شئونات زندگی، ضرورت استفاده از فناوری را به منظور بهبود فعالیت یادگیری و کسب مهارت های ارتباطی اجتناب ناپذیر می کند.

تحقیقات اساتید دانشگاه های لاول و چک کیل (1996) در زمینه «نقش فناوری نو (اینترنت) در یادگیری و آموزش مهارت های ارتباطی دانش آموزان راهنمایی»  نشان داد که دانش آموزانی که به شبکه جهانی اینترنت دسترسی داشته اند از عملکرد بهتری برخوردار بوده اند و دانش آموزان با کمک اینترنت می توانند برنامه های آموزشی خود را با نیازهای جدید تفکر بشر هماهنگ کنند. ارائه فناوری در آموزش منجر به تقویت نقش دانش آموزان و بهبود کیفیت تدریس و تقویت مهارت های ارتباطی در آن ها می شود. (صیامی، 1382، ص45)

با توجه به نتایج تحقیقات لاول و چک گیل، در هزاره جدید که هزاره تبادل اطلاعات است، داشتن کلیه مهارت های زندگی به خصوص مهارت های ارتباطی مؤثر برای تمامی افراد به خصوص قشر دانشجو ضروری است و داشتن مهارت ارتباط کلامی و غیر کلامی موثر، کلید اصلی جامعه پذیری است. بنابراین در چنین عصری کاربرد اینترنت در تدریس  برای تقویت مهارت های ارتباطی دانشجویان مسأله ای غیر قابل اغماض می باشد.

بنابراین فناوری نوین نقش دانشجویان را از ناقل دانش به خالق محیط یادگیری متحول کرده و فراگیران ضمن آشنایی با چگونگی برقراری توازن میان راهنمایی و عرضه مهارت و کسب انواع مهارت های ارتباطی و با ایجاد مجال تفکر و کار مستقل، فراگیران در تسهیل فرایند یادگیری به ایفای نقش بپردازند.

با توجه به اهمیت موضوع و نقش عمده اینترنت بر یادگیری مهارت های ارتباطی و ضرورت کسب انواع مهارت های ارتباطی در عصر اطلاعات برای دانشجویان ، محقق به بررسی سطح ونوع استفاده از اینترنت در یادگیری مهارت های ارتباطی دانشجویان می پردازد. در این راستا پژوهشگر دیدگاه دانشجویان را در رابطه با نقش استفاده از اینترنت در یادگیری مهارت  ارتباطی کلامی و غیر کلامی را مورد بررسی قرار می دهد.

 

 

 

بیان مسئله

یکی از ویژگی های بارز زندگی بشر در قرن بیستم و نیز هزاره سوم که هم اکنون در ابتدای آن واقع شده ایم، تغییر و تحولات اساسی در کلیه شئون و جنبه های آن است. این تحولات بیش از هر عاملی با رشد سریع فناوری ارتباط دارد. رشد  فناوری اگرچه سبب رفاه و آسایش بشر امروزی شده است، اما به دلیل سرعت خیره کننده آن، انسان ها قادر نیستند در همه حال خود را با شرایطی که مدام در حال متحول شدن است وفق دهند. به همین دلیل آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از رشد سریع فناوری در کنار سایر معضلات، زندگی ما را تهدید می نماید. مشخصه دیگر دنیای مبتنی بر فناوری، پیچیدگی های آن است. هر اندازه که دانش بشری پیشرفت می نماید و زیربنا های مختلف زندگی انسان امروزی با علم و دانش عجین تر می گردد، بر پیچیدگی این زندگی افزوده می شود. لذا بشر امروز برای ایفای موفقیت آمیز نقش خود باید از دانش، نگرش و مهارت های بیشتر و بالاتری برخوردار باشد تا بتواند از عهده مسائل و مشکلات امور زندگی خود در دنیای پرپیچ و خم برآید. (ملکیان، 1386،ص4)

در این میان، قشردانشجو بیشتر از سایر اقشار جامعه نیازمند کسب آگاهی و مهارت های زندگی می باشند.مهارت های زندگی مربوط به نحوه عمل رفتار هستند و از این رو باید به طور عملی آموخته شوند. این آموزش ها را می توان به روش یادگیری فعال در برنامه های آموزشی یا از طریق نمایش مهارت های زندگی در محیط آموزشی آموخت و بهترین راه برای آموختن آنها، روش یادگیری محور است.

بنابراین در این راستا، سیستم های نظام آموزشی کشور به خصوص نظام آموزش عالی برای ایجاد و پرورش مهارت های زندگی به خصوص مهارت های ارتباطی عمده ترین وظیفه را دارند. همچنین نقش اساتیدو وجود برنامه های مدون آموزشی در زمینه مهارت های زندگی و استفاده از وسایل جدید ارتباطی مثل اینترنت می توانند با حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی در پرورش مهارت های زندگی دانشجویان بسیار کارساز باشند.

«امروزه ظهور تکنیک دیجیتال و فلسفه دیجیتالیسم در جهانی شدن امورات در فرهنگ عالم با اهمیت تلقی می شود، در دنیای اینترنت دیگر مرزهای زمینی معنی خود را از دست داده و تمام دنیا در دهکده جهانی خلاصه شده است» (مک لوهان، 1980، ص121).

بنابر این امروزه اینترنت به عنوان مهمترین ابزار و روش برای توانمندی جوامع در قرن جدید بکار می رود و عامل ایجاد تغییرات اساسی در زندگی، آموزش ،صنعت و فرهنگ محسوب می شود. (ملکی، 1382،ص80).

لازمه زندگی کردن در جامعه اطلاعاتی و تبدیل شدن به شهروند مطلع، آموختن انواع مهارت های ارتباطی به خصوص مهارت ارتباط کلامی و غیرکلامی است و بزرگترین عامل، در شکوفاسازی این مهارت ها، بخش آموزش است.

نظام آموزش عالی هر کشور عمده ترین رسالت را در شکوفاسازی و یادگیری مهارت های ارتباطی به عهده دارد. «در این شرایط، آموزشی موفق است که همگام با تغییرات فناوری جدید، پاسخگوی نیازها و تحولات در سطح جامعه باشد. با ظهور فناوری های جدید خصوصاً اینترنت نقطه تردیدی نمانده است که دنیا شاهد تحولات عظیم در زمینه آموزش خواهد بود» (موسوی، 1386، ص1382).

فناوری اینترنت عرصه آموزش را متحول ساخته است و منجر به کسب انواع مهارت های زندگی به خصوص مهارت های ارتباطی شده است. یکی از مهمترین مهارت های زندگی داشتن مهارت های ارتباطی است و ارتباط از مولفه های اصلی زندگی اجتماعی است. ارتباط موثر نه تنها وسیله انتقال اطلاعات بین افراد بلکه نشانگر احساسات آنها نسبت به هم، تصحیح سوءتفاهم ها و نهایتاً لازمه رشد یک اجتماع است. (عباسپور، 1386، ص229)

در هزاره تبادل اطلاعات با رواج یافتن انواع رسانه های همگانی،همچون اینترنت که اطلاعات بی شمار وراه های ارتباطی بی حد ومرزی را در اختیار همگان قرار می دهد،تمام افراد جامعه به خصوص دانشجویان به دلیل نقش سازندگی فردای جامعه،نیازمند یادگیری انواع مهارت های ارتباطی می باشند..

در چنین شرایطی کسب مهارت های ارتباطی برای برخورد با مشکلات روزمره زندگی و جامعه پذیری مسئله اساسی است،زیرا با رشد سریع فناوری روز و سرعت خیره کننده آن،انسانها قادر نخواهند بود ،در همه حال خود را با شرایطی که مداوم در حال دگرگونی است ،وفق دهند.

بنابراین کسب انواع مهارت های ارتباطی برای دانشجویان از ضروریات است،زیرا لازمه زیستن در جامعه اطلاعاتی، مجهز بودن به انواع مهارت های ارتباطی است.در این راستا با توجه به اهمیت موضوع،محقق به بررسی رابطه بین سطح ونوع استفاده از اینترنت و یادگیری انواع مهارت های ارتباطی می پردازد.

در این راستا دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه مورد بررسی قرار می گیرد و سوالات اساسی تحقیق عبارتند از : جامعه موردنظر تا چه حد از مهارت های ارتباط کلامی و غیرکلامی بهره مند هستند؟ آیا اینترنت در یادگیری این مهارت ها نقش اساسی را ایفا می کند؟ آیا اینترنت به عنوان یک وسیله ارتباطی جدید در برخورد دانشجویان با مشکلات زندگی نقش به سزایی دارد؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 135

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.