زیست شناسی

پایان نامه بررسی رابطه ی پلی مورفیسم ژن رسپتور اکسی توسین در دو جایگاه rs2254298 و rs53576 در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

گرایش : ژنتیک

عنوان : بررسی رابطه ی پلی مورفیسم ژن رسپتور اکسی توسین در دو جایگاه rs2254298 و rs53576 در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی- ژنتیک

عنوان:

بررسی رابطه ی پلی مورفیسم ژن رسپتور اکسی توسین در دو جایگاه rs2254298 و rs53576 در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی

اساتید راهنما:

دکتر درمحمد کردی تمندانی

دکتر آدم ترکمن زهی

استاد مشاور:

دکتر محمد هاشمی

مهر 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پیش زمینه: با مطالعات بر روی دوقلوها می توان به نقش عوامل ژنتیکی در اسکیزوفرنی پی برد. اسکیزوفرنی را می توان یکی از مخرب ترین اختلالات روانی برشمرد. افراد مبتلا، رفتارهایی خشن بروز می دهند. اکسی توسین نقش بسزایی در بروز رفتارهای اجتماعی_احساسی دارد. در مطالعه حاضر، هدف ما یافتن رابطه ای بین پلی مورفیسم ژن گیرنده اکسی توسین و خطر ابتلا به اسکیزوفرنی بود.

روش ها: در این مطالعه، DNA از نمونه های خون 200 فرد بیمار و سالم جداسازی شده و دو پلی مورفیسم rs2254298 و rs53576 از ژن گیرنده اکسی توسین را با بهره گرفتن از تکنیک PCR-RFLP مورد بررسی قرار دادیم.

نتایج: در این پژوهش اختلاف معناداری بین دو جایگاه پلی مورفیسم ژن گیرنده اکسی توسین(OXTR) و خطر ابتلا به اسکیزوفرنی مشاهده نشد.

نتیجه گیری: در این پژوهش، نتایج ما نشان می دهد که رابطه ی معناداری بین این دو SNP و خطر ابتلا به اسکیزوفرنی وجود ندارد و بنابراین پیشنهاد می گردد که جایگاه های بیشتر این گیرنده مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی: اسکیزوفرنی، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی(SNP)، ژن گیرنده اکسی توسین(OXTR).

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                       صفحه

فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………                              1

1ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….                            2

فصل دوم: مروری بر منابع………………………………………………………………………………….                             4

2ـ1ـ تعریف اسکیزوفرنی………………………………………………………………………………………………………..                            5

2ـ2ـ تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………….                            5

2ـ3ـ اپیدمیولوژی…………………………………………………………………………………………………………………..                            5

2ـ4ـ علائم………………………………………………………………………………………………………………………………                            5

2ـ4ـ1ـ علائم مثبت………………………………………………………………………………………………………………..                            6

2ـ4ـ2ـ علائم منفی…………………………………………………………………………………………………………………                           6

2ـ4ـ3ـ نقائص شناختی…………………………………………………………………………………………………………..                           6

2ـ5ـ انواع اسکیزوفرنی……………………………………………………………………………………………………………..                           6

2ـ6ـ اتیولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………                          7

2ـ7ـ وراثت پذیری و اثرات محیطی…………………………………………………………………………………………                          7

2ـ8ـ هیپوکامپ در اسکیزوفرنی……………………………………………………………………………………………….                          7

2ـ9ـ اکسی توسین و گابا در اختلال اسکیزوفرنی……………………………………………………………………                          7

2ـ10ـ اکسی توسین و متابولیک ایمنی اسکیزوفرنی……………………………………………………………….                          8

2ـ11ـ  هورمون…………………………………………………………………………………………………………………………                          9

2ـ11ـ1ـ انواع هورمون…………………………………………………………………………………………………………….                           9

2ـ11ـ2ـ نحوه انتقال هورمون در خون…………………………………………………………………………………..                           9

2ـ11ـ3ـ نحوه تاثیر هورمون ها………………………………………………………………………………………………                           9

2ـ11ـ4ـ غده هیپوفیز……………………………………………………………………………………………………………..                         10

2ـ12ـ ویژگی های عمومی اکسی توسین……………………………………………………………………………….                         10

2ـ13ـ نقش اکسی توسین……………………………………………………………………………………………………….                         11

2ـ14ـ کنترل ترشح اکسی توسین………………………………………………………………………………………….                         11

2ـ15ـ توزیع و نقش گیرنده های اکسی توسین……………………………………………………………………..                         12

2ـ16ـ فعال سازی سیگنالینگ PKC از طریق Gـ پروتئین……………………………………………………                        13

فصل سوم: مواد و روش ها…………………………………………………………………………………..                          15

3ـ1ـ جمع آوری نمونه……………………………………………………………………………………………………………..                         16

3ـ2ـ نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………                        16

3ـ3ـ مواد و محلول های مورد نیاز برای انجام استخراج………………………………………………………….                        16

3ـ4ـ مراحل استخراج……………………………………………………………………………………………………………….                        17

3ـ5ـ واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)………………………………………………………………………………..                        18

3ـ6ـ بررسی پلی مورفیسم rs2254298 ژن OXTR……………………………………………………………                         19

3ـ7ـ فرایند انجام واکنش PCR……………………………………………………………………………………………….                        19

3ـ7ـ1ـ  مواد و وسایل مورد نیاز برای انجام PCR…………………………………………………………………….                      19

3ـ7ـ2ـ محلول های مورد نیاز برای واکنش PCR……………………………………………………………………                       20

3ـ7ـ3ـ روش کار……………………………………………………………………………………………………………………….                        20

3ـ7ـ4ـ مراحل انجام PCR……………………………………………………………………………………………………….                       21

3ـ8ـ RFLPـPCR…………………………………………………………………………………………………………………….                       22

3ـ8ـ1ـ مراحل و مواد مورد نیاز برای انجام RFLP………………………………………………………………….                       23

3ـ8ـ2ـ آنزیم BsrӀ……………………………………………………………………………………………………………………                        23

3ـ8ـ3ـ روش کار……………………………………………………………………………………………………………………….                        23

3ـ9ـ مراحل و مواد مورد نیاز برای انجام الکتروفورز…………………………………………………………………                       24

3ـ9ـ1ـ مواد مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………….                        24

3ـ9ـ2ـ تهیه ژل آگارز 3 درصد…………………………………………………………………………………………………                       24

3ـ10ـ بررسی پلی مورفیسم rs53576…………………………………………………………………………………..                         25

3ـ10ـ1ـ آنزیم BamHӀ……………………………………………………………………………………………………………                       25

3ـ10ـ2ـ روش کار……………………………………………………………………………………………………………………..                       26

3ـ11ـ آنالیز آماری……………………………………………………………………………………………………………………..                       26

فصل چهارم: نتایج……………………………………………………………………………………………….                        27

4ـ1ـ اطلاعات بیماران و افراد سالم……………………………………………………………………………………………                       28

4ـ2ـ بررسی پلی مورفیسم rs2254298 در ژن گیرنده اکسی توسین…………………………………..                        29

آنالیز آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………                      30

4ـ3ـ بررسی پلی مورفیسم برای (A/G) ژن OXTR…………………………………………………………………                     32

4ـ3ـ1ـ آنالیز آماری…………………………………………………………………………………………………………………….                      33

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات………………………………………………….                      34

5ـ1ـ بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………..                     35

5ـ2ـ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………                     37

مراجع…………………………………………………………………………………………………………………..                      38

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان جدول                                                                                                                            صفحه

جدول 3-1 مشخصات پرایمر برای جایگاه rs2254298 …………………………………………                        19

جدول 3-2 مقدار مواد مورد نیاز برای ساخت مخلوط PCR…………………………………….                        20

جدول 3-3- شرایط دمایی مورد نیاز PCR و پرایمرها……………………………………………………………..                       22

جدول 3-4-اندازه باندهای ایجاد شده توسط BsrӀ در پلی مورفیسم rs2254298……………                        23

جدول 3-5-مواد مورد نیاز برای برش مورد نظر  در جایگاه  rs2254298……………………..                        23

جدول 3-6- مشخصات پرایمر برای جایگاه rs53576……………………………………………                        25

جدول 3-7- اندازه باندهای ایجاد شده توسط BamH Ӏ در پلی مورفیسم rs53576…………                        26

جدول 3-8- مواد مورد نیاز مختص rs53576…………………………………………………….                        26

جدول 4-1- مشخصات دموگرافیک گروه های بیمار و کنترل………………………………………………….                       28

جدول 4-2- بررسی P-value ویژگی های دموگرافیک در دو گروه بیمار و کنترل…………………                      29

جدول 4-3-مقایسه فراوانی ژنوتیپی در پلی مورفیسم rs2254298…………………………….                        31

جدول 4-4-مقایسه فراوانی ژنی در پلی مورفیسم rs2254298…………………………………                        31

جدول 4-5- مقایسه فراوانی ژنوتیپی در پلی مورفیسم rs53576……………………………….                       33

جدول 4-6- مقایسه فراوانی ژنی در پلی مورفیسم rs53576…………………………………….                       33

 

 

فهرست شکل ها

عنوان شکل                                                                                                                              صفحه

شکل 2ـ1ـ جایگاه ژنومی OXTR………………………………………………………………………..                                      11

شکل 2ـ2ـ مسیر سیگنالینگ PKC……………………………………………………………………                                     14

شکل 3ـ1ـ DNA استخراج شده از نمونه های خون بر روی ژل آگارز 1%………………………                              18

شکل 4ـ1ـ تصویر ژل آگارز %3 برای پلی مورفیسم rs2254298………………………..                                30

شکل 4ـ2ـ تصویر ژل آگارز %3 برای پلی مورفیسم rs53576……………………………………….                               32

 

 

 

فهرست علائم

 

علامت                        نشانه

SZ                           اسکیزوفرنی

nm                          نانومتر

ml                          میکرولیتر

M                          مولار

g/ml                        میکرولیتر بر گرم

nM                         نانومولار

w/v                         حجمی ـ وزنی

v/                           حجمی ـ حجمی

bp                         جفت باز

Min                         دقیقه

rpm                         دور در دقیقه

مقدمه

اسکیزوفرنی یکی از شایع ترین اختلالات شدید روانی است، که بارزترین علائم آن را می توان تغییر در تفکر و رفتار دانست، که این علائم به صورت مثبت و منفی طبقه بندی می شوند[1]. در بسیاری از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی علائم عود بلند مدت در زندگیشان باقی می ماند، اما در برخی از بیماران این علائم در محدوده سنی 35-15 سال تاثیر می گذارد[2]. علائم بیماری در مردان اغلب در اواخر نوجوانی و اوایل دهه بیست سالگی آغاز می شود و بعد از آن در زنان، علائم خود را نشان می دهد. مطالعات نشان داده که اسکیزوفرنی در حدود 7 در هر 1000 از جمعیت بزرگسال تاثیر  می گذارد، اما از آنجا که این اختلال مزمن است احتمال بروز آن بالاست [3]. (در حدود 1/0 درصد از جمعیت)

تحقیقات نشان می دهد که بیماری اسکیزوفرنی ممکن است در اثر تغییر در سطح مواد شیمیایی مورد استفاده ی ارتباطات مغزی (از جمله انتقال دهنده های عصبی یا هورمونها) ایجاد شود [4].

مطالعات ژنتیکی نشان داده، اثرات متقابل چندین ژن توسط استرس ها در طول عمر و عوامل محیطی (از جمله عفونت های ویروسی رحم، اکسیژن محدود شده در هنگام تولد، وضعیت جغرافیایی و غیره) باعث افزایش ریسک ایجاد آن می شود، بنابراین اسکیزوفرنی وراثت پیچیده ای دارد [5]. در دهه اخیر تحقیقات انجام شده بر روی اکسی توسین (OT) تاثیر این هورمون را در اختلالات اسکیزوفرنی نشان می دهد[6]. ژن رسپتور اکسی توسین (OXTR) محدوده 17 کیلوبایت روی کروموزوم 3P25.3 انسانی را به خود اختصاص داده، و همچنین دارای 3 اینترون و 4 اگزون می باشد. اکسی توسین با واسطه OXTR در میومتر و آندومتر و همچنین بافت های محیطی و سیستم عصبی مرکزی فعال می شود. اکسی توسین در میومتر با فعال کردن فسفولیپاز C، باعث افزایش غلظت کلسیم داخل سلولی و در نتیجه انقباضات رحمی می شود[7،8]. گیرنده های اکسی توسین در مناطقی از سیستم عصبی از جمله آمیگدال، محور HPA و سیستم عصبی خودکار فراوانترند، که مسئول پردازش و تنظیم رفتارهای اجتماعی- عاطفی می باشند. گیرنده های اکسی توسین در بسیاری از مناطق مغز از جمله هسته های cAmyg و VMH یافت شده اند، که تفاوت در بیان گیرنده اکسی توسین بین این هسته ها با فعال شدن مسیرهای سیگنالینگ مجزا در مناطق مختلف مغز صورت می گیرد. با فعال شدن گیرنده اکسی توسین در هر کدام از این مسیرها نقش های متفاوتی ایجاد می گردد[9].

هدف ما در این تحقیق بررسی نقش دو جایگاه پلی مورفیسم ژن گیرنده اکسی توسین در خطر ابتلا به بیماری اسکیزوفرنی با بهره گرفتن از تکنیک PCR-RFLP می باشد. پس از انجام آزمایشات متعدد از جمله واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) و چندشکلی طولی قطعات محدود شده (RFLP) با بهره گرفتن از آنزیم محدودگر مناسب تاثیر این SNP ها در نمونه های سالم و بیمار شهرستان یاسوج بررسی شده است.

تعداد صفحه : 57

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.