رشته مدیریت

پایان نامه بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری با بهره گرفتن از مدل رابینز ودسنزو

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :مدیریت منابع انسانی

عنوان : بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات  بر توسعه ابعاد نوآوری کارکنان  بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری با بهره گرفتن از مدل رابینز ودسنزو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

دانشکده مدیریت – گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»

گرایش مدیریت منابع انسانی

عنوان:

بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات  بر توسعه ابعاد نوآوری کارکنان  بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری با بهره گرفتن از مدل رابینز ودسنزو

استاد راهنما:

دکتر علیرضا شیروانی

استاد مشاور:

دکتر محمد اسماعیل انصاری

بهار1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 4

1-2- بیان مسئله. 4

1- 3- اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق. 7

1-4 – اهداف تحقیق. 8

هدف کلی تحقیق: 8

اهداف جزئی تحقیق: 8

اهداف علمی و کاربردی تحقیق: 9

اهداف علمی………………………………………………………………………………………………….. 9

اهداف کاربردی.. …………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-5- سوالات  و فرضیات پژوهش… ……………10

فرضیه اصلی. ………………………………………………………………………………………………………………………………10

فرضیات فرعی. ……………………………………………………………………………………………………………………………10

1-6- روش تحقیق: …………………………………………………………………………………………………………………….11

1-7 – تعاریف واژه ها و اصطلاحات.. 11

1-7-1- الف تعریف مفهومی متغیرها 11

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیر ها 14

جدول 1-1 – ویژگی های پرسشنامه جبران خدمات.. 14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه: 17

2-2- مدیریت  استراتژیک : 18

2-3- استراتژی: 19

2-3-1-تعریف استراتژی: 19

2-3-2- تصمیم گیری استراتژیك: 19

2-3-3- مدیریت استراتژیك… 19

2-3-4 مراحل مدیریت استراتژیک… 20

2-3-5 انتخاب استراتژی.. 21

2-3-6- مدل‌های انتخاب استراتژی: 21

2-3-7-  استراتژی‌های منابع انسانی. …..22

2-4- نظام جبران خدمت.. 27

2-4-1-تعریف نظام جبران خدمات.. 28

3-4-2 عوامل اثرگذار بر جبران خدمات: 30

2-4-3- عوامل تعیین كننده استراتژی جبران خدمات.. 32

2-4-6-  اهداف سیستم جبران خدمات کارکنان : 41

2-4-7- مدلهای سیستم جبران خدمات : 44

2-5- نوآوری.. 48

2-4-1-تعاریف نوآوری.. 49

2-4-2- طبقه بندی عمومی نوآوری.. 56

2-4-3- انواع نوآوری.. 57

2-5- پیشینه تحقیق(مروری بر تحقیقات انجام گرفته قبلی). 61

2-5-1-تحقیقات خارجی. 61

2-5-2-تحقیقات داخلی. 64

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مقدمه. 68

3-2- روش تحقیق. 68

3-3- جامعه آماری.. 68

3-4- روش نمونه گیری.. 68

3-5- تعداد نمونه. 69

3-6- ابزار اندازه گیری.. 70

3-8- شیوه جمع آوری اطلاعات.. 72

3-9- تعیین روایی و پایایی فرم جمع آوری اطلاعات پرسشنامه. 73

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها 73

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات

مقدمه. 75

آزمون فرضیات تحقیق. 83

سایر یافته های تحقیق. 89

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1 مقدمه. 100

5-3  بحث و نتیجه گیری از فرضیات تحقیق: 101

آزمون فرضیات فرعی تحقیق. 102

5-4 بحث درباره سایر یافته های تحقیق. 105

5-5 پیشنهادات تحقیق. 105

5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 105

5-6-2 پیشنهادات پژوهشی. 109

5-7  محدودیت های تحقیق. 110

محدودیتهای محقق. 111

منابع وماخذ

الف- کتاب ها 112

ب- فصلنامه ها ومجلات علمی پژوهشی. 113

ج- مقالات کنفرانس ها 116

د – منابع اینترنتی: 116

ه – منابع انگلیسی. 116

پیوست ها

پیوست1: معرفی بانک کشاورزی.. 119

پیوست 2: تکنیک های خلاقیت و نوآوری.. 127

پیوست 3: خروجی SPSS. 130

پیوست 4:پرسشنامه تحقیق 179

چکیده انگلیسی…. 184

 

فهرست شکل ها

شکل1-1- مدل مفهومی تحقیق 7

شکل2-1- عوامل تعیین کننده ممکن در سیاست های دولت.. 30

شکل2-2- محیط برنامه ریزی سیستم جبران خدمات کارکنان. 31

شکل2-3-  عوامل موثر بر سیستم جبران خدمات.. 32

شکل2-4- عومل تعیین کننده جبران خدمات کارکنان. 33

شکل2-5-  عناصر بازار نیروی کار تعیین کننده جبران خدمات کارکنان. 34

شکل 2–6 عوامل تعیین کننده جبران خدمات.. 38

شکل2- 8- تناسب تصمیمات جبران خدمات سازمان ومحیط آن. 40

شکل2-9 مدل مدیریت نوآوری 61

 

فهرست نمودارها

نمودار2-1: الگوی جامع مدیریت استراتژیک 20

نمودار2 –2: چارچوب تحلیلی برای تدوین وانتخاب استراتژی ها 22

نمودار2-3: استراتژی جبران خدمات از دیدگاه رابینز ودسنزو. 47

نمودار4-1: توزیع فراوانی کارکنان برحسب جنسیت.. 76

نمودار4-2: توزیع فراوانی کارکنان برحسب سن. 77

نمودار4-3:توزیع فراوانی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی. 78

نمودار4-4: توزیع فراوانی کارکنان برحسب تاهل. 79

نمودار4-5: توزیع فراوانی کارکنان برحسب سنوات خدمت.. 80

نمودار4-6: توزیع فراوانی کارکنان برحسب پست سازمانی. 81

 

فهرست جداول

جدول 2-1:روندپرداخت.. 44

جدول2-2: مقایسه برنامه های جبران خدمات مبتنی بر دانش وشغل. 48

جدول 2-3:  طبقه بندی عمومی نوآوری.. 57

جدول2- 4: تغییر مدل کسب وکار 60

جدول 3-1 – ویژگی های پرسشنامه جبران خدمات.. 71

جدول 3-2- شاخص های مختلف پرسشنامه جنبه های درونی جبران خدمت.. 71

جدول4-1 : توزیع فراوانی کارکنان برحسب جنسیت.. 76

جدول4-2 : توزیع فراوانی کارکنان برحسب سن. 77

جدول4-3 : توزیع فراوانی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی. 78

جدول4-4 : توزیع فراوانی کارکنان بر حسب  تاهل. 79

جدول4-5 : توزیع فراوانی سنوات خدمت.. 80

جدول4-6 : توزیع فراوانی ماهیت پست سازمانی. 81

جدول 4-7 : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 82

جدول4-8 : آزمون رگرسیون (جدول کامل) 83

جدول 4-9: آزمون آنالیز واریانس… 85

جدول4-10: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره یک… 86

جدول4-11: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره دو. 86

جدول4-12: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره سه. 87

جدول4-13: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره چهار 87

جدول4-14: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره پنج. 88

جدول4-15: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره شش… 88

جدول4-16: آزمون t   مقایسه نمرات توسعه ونوآوری در مردان و زنان. 89

جدول4-17: آزمون t   مقایسه نمرات توسعه ونوآوری  به تفکیک به وضعیت تاهل کارکنان. 89

جدول4-18: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات توسعه ونوآوری به تفکیک سن. 90

جدول 4-19: آزمون آنالیز واریانس میانگین نمرات توسعه ونوآوری  درون گروهی به تفکیک سن. 90

جدول4-20: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات استراتژی جبران خدمات به تفکیک سن. 91

جدول 4-20: آزمون آنالیز واریانس استراتژی جبران خدمات درون گروهی به تفکیک سن. 91

جدول4-21: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات توسعه ونوآوری به تفکیک  سنوات خدمت.. 92

جدول 4-22: آزمون آنالیز واریانس گروهی توسعه نوآوری به تفکیک  سنوات خدمت.. 92

جدول4-23: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات استراتژی جبران خدمات به تفکیک  سنوات خدمت.. 93

جدول 4-24: آزمون آنالیز واریانس گروهی استراتژی جبران خدمات به تفکیک  سنوات خدمت.. 93

جدول4-25: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات توسعه ونوآوری به تفکیک تحصیلات.. 94

جدول 4-26: آزمون آنالیز واریانس گروهی توسعه نوآوری به تفکیک تحصیلات.. 94

جدول 4 -27: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات استراتژی جبران خدمات به تفکیک تحصیلات.. 95

جدول 4- 28 : آزمون آنالیز واریانس گروهی  استراتژی جبران خدمات به تفکیک تحصیلات.. 95

جدول4-29: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات توسعه نوآوری به تفکیک پست سازمانی. 96

جدول 4-30: آزمون آنالیز واریانس گروهی توسعه نوآوری به تفکیک پست سازمانی. 96

جدول4-31: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات استراتژی جبران خدمات به تفکیک پست سازمانی. 97

جدول 4-32: آزمون آنالیز واریانس استراتژی جبران خدمات به تفکیک پست سازمانی. 97

 

چکیده:

 در محیط پویا و در حال تغییر امروز، كه سرمنشا آن رقابت ‌های فزاینده، جهانی سازی و ظهور تكنولوژی ‌های جدید است،‌ بیشتر كشورهای جهان، با تكیه بر نوآوری[1] در پی افزایش بهره‌وری و بهبود وضع اقتصادی خود هستند. سازمان‌ها، در راستای این گرایش و با توجه به عوامل محرك و قابل کنترل نوآوری در سازمان توانسته‌اند مزیت‌های رقابتی زیاد به دست آورند.

در چنین فضایی، اهمیت مدیریت منابع انسانی، به عنوان سرچشمه اصلی زایش اندیشه های نو و ایده های جدید برای خلق مزیت رقابتی، در مسیر برآورده کردن نیازهای جامعه، به وضوح قابل مشاهده است. شناسایی عوامل محیطی وسازمانی محرک نوآوری، که از خلاقیت فردی شروع می‌گردد، ولی از شرایط کاری تاثیر می‌پذیرد، به یکی از نیازهای اساسی سازمان ها تبدیل شده است. و بدون شک روز به روز بر شدت آن افزوده می شود.

صنعت بانکداری، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند  نوآوری و خلاقیت می باشد. عواملی چون رقابت شدید ، کمبود منابع مالی و ورود نسل جدیدی از رقبا، مانند بانک های خصوصی و موسسات مالی واعتباری ، بانک های دولتی  را برآن داشته است تا بیش از پیش به اهمیت نوآوری در جنبه های مختلف اعم از فناورهای پیشرفته ، روش های نوین مدیریتی و خدمات جدید بانکی توجه نمایند.

بنابراین مهارت مدیران در شناسایی رفتار و شخصیت افراد و برخورد مناسب با آن، در ایجاد بستر  مناسب برای بروز نوآوری و ظهور خلاقیت و پرورش نیروی انسانی خلاق ، با حداقل هزینه ، دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد .

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر جنبه های درونی جبران خدمات با توجه به مدل مفهومی رابینز ودسنزو[2] شامل متغیرهای مستقل مشارکت درتصمیم گیری، آزادی واختیارات شغلی، مسئولیت بیشتر، کار جذاب وگیرا، فرصت برای رشد و تنوع درفعالیتها، بر متغیر وابسته شامل ابعاد  نوآوری کارکنان است. فرضیات تحقیق بر مبنای تاثیر هرکدام از متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته شکل گرفته است.بطوری که فرضیه اصلی تحقیق تاثیر کلی جنبه های درونی جبران خدمات را برروی توسعه نوآوری کارکنان مورد مطالعه قرار می دهد و شش فرضیه فرعی تاثیر هرکدام از جنبه های درونی جبران خدمات مدل مورد مطالعه را بر روی توسعه نوآوری کارکنان را تشکیل داده اند.

یافته های پژوهش از طریق ترکیبی از پرسشنامه های استاندارد برای هرکدام از متغیرهای مدل تحقیق که جهت اطمینان از روایی وپایایی پرسشنامه ها  ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و با ضریب 78% اطمینان، و پرسشنامه استاندارد مربوط به ابتکار و نوآوری که توسط مارتین پاتچن[3] ابداع گردیده است، بین جامعه آماری متشکل از تعداد 165 نفر از کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران و به صورت تصادفی تشکیل داده بودند، بدست آمده است.

به منظور اطمینان از برگشت پرسشنامه ها وکسر پرسشنامه های ناقص وغیرقابل قبول تعداد 170 برگ پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع وتعداد 155 پرسشنامه تکمیل شده قابل قبول مورد استفاده قرارگرفت.

روش تحقیق، توصیفی، پیمایشی از شاخه میدانی بوده و برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا از طریق محاسبه رگرسیون خطی ومیانگین ساده نمرات هرکدام از متغیرها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بدست آمد سپس جهت مقایسه یافته ها ونتایج محاسبه مرحله اول ، ضریب همبستگی پیرسون جهت شناسایی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته  و تحلیل واریانس متغیرها محاسبه گردید.  همچنین برای کشف تاثیر سایر متغیرهای مداخله گر  شامل سن، جنس، تحصیلات، تاهل، سنوات خدمت وپست سازمانی، تی استیودنت، رگرسیون ساده وآنالیز واریانس محاسبه گردید. کلیه محاسبات اشاره شده با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS انجام شده است.

نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که این آزمون با ضریب رگرسیون 67/0 آزمون قابل قبولی می باشد همچنین ضریب تعیین 43/0 نشان می دهد که 43 درصد توسعه نوآوری کارکنان توسط  شاخص های استراتژی جبران خدمات قابل پیش بینی است. در نتیجه فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.

همچنین یافته ها نشان می دهند بیشترین تاثیر مربوط به فرصت  برای رشد و ارتقاء می باشد که به ازای یک واحد افزایش در متغیر مستقل، 34 درصد تغییر در متغیر وابسته(توسعه نوآوری ) ایجاد می شود درمرحله بعد آزادی و اختیارات شغلی با 26درصد و کارجذاب و گیرا با 22درصد  تاثیر داشته وسایر متغیر های مستقل تاثیر چندانی درتغییرات نشان نمی دهند.

[1]. Innovation

[2]. DeCenzo.D.A. and S.P. Robbins

[3]. Martin Patchen

تعداد صفحه : 149

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.