رشته حسابداری

پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : ( M.A )

عنوان :بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88  الی 91 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ایلام

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته حسابداری « M.A»

 

عنوان:

بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88  الی 91                             

 

استاد راهنما :

دكترمهرداد قنبری

استاد مشاور:

دکتر رحمت اله محمدی پور

زمستان1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چكیده 1

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- اهداف پژوهش… 8

1-4-1- هدف اصلی.. 8

1-4-2- هدف فرعی.. 8

1-5- فرضیات پژوهش… 8

1-5-1 فرضیه اصلی.. 8

1-6- دامنه پژوهش… 9

1-6-1- قلمرو موضوعی.. 9

1-6-2- قلمرو مکانی.. 9

1-6-3- قلمرو زمانی.. 9

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‌ها 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 15

2-2- مبانی نظری پژوهش… 16

2-2-1 حسابرسی چیست؟. 16

2-2-2- تاریخچه حسابرسی در ایران. 18

2-2-2-1- پیدایش حسابرسی و تحولات آن در ایران قبل از انقلاب اسلامی.. 18

2-2-2-2 حسابرسی بعد از انقلاب… 20

2-2-3- انواع حسابرسی.. 21

2-2-4-  استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی.. 22

2-2-4-1 استاندارهای عمومی.. 22

2-2-4-2 استاندارهای اجرای عملیات… 23

2-2-4-4 کاربرد استانداردهای حسابرسی.. 23

2-2-4-5 آموزش و تخصص…. 24

2-2-4-6  استقلال – مهمترین استاندارد حسابرسی.. 24

2-2-4-7 مراقبت‌های حرفه‌ای.. 24

2-2-4-8  استانداردهای اجرای عملیات- گردآوری شواهد. 25

2-2-4-9 برنامه‌ریزی و سرپرستی کافی.. 25

2-2-4-10  شناخت کافی از کنترل‌های داخلی.. 25

2-2-4-11 شواهد کافی و قابل اطمینان. 26

2-2-4-12 استاندارهای گزارشگری.. 26

2-2-5-  ویژگی‌های حسابرس موفق.. 27

2-2-5-1  موضوعات بنیادی و اولیه. 27

2-2-5-2  داشتن چشم انداز آتی و درك غریزی از كسب‌وكار. 28

2-2-5-3  داشتن توانایی دیدن تصویر بزرگ( دید كلی )از كسب‌وكار صاحبکار. 28

2-2-5-4  ارتقای مهارت های اجتماعی.. 29

2-2-5-5   بهبود قدرت تصمیم‌گیری.. 29

2-2-5-6  داشتن توانایی رهبری.. 30

2-2-5-7  مهارت های ارتباطی.. 30

2-2-6-  اقلام تعهدی.. 30

2-2-7  تئوری عملکرد اقلام تعهدی.. 31

2-2-7-1  اقلام تعهدی ساختاری.. 31

2-2-7-2  اقلام تعهدی معنایی.. 32

2-2-8-  تئوری محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی.. 33

2-2-8-1  برخی دیدگاه‌ها در مورد اقلام تعهدی.. 34

2-2-9- الگوی تعدیل شده جونز. 37

2-2-10- حسابرسی و کیفیت اقلام تعهدی.. 39

2-3 پیشینه پژوهش… 40

2-3-1- پیشینه داخلی.. 40

2-3-2- پیشینه خارجی.. 43

فصل سوم: روش شناسی

3-1- مقدمه. 47

3-2- روش اجرای پژوهش… 47

3-3- متغیرهای عملیاتی پژوهش… 48

3-4- جامعه آماری.. 50

3-5- روشها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 51

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات… 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1- مقدمه. 57

4-2- آمار توصیفی.. 57

4-3- مدل رگرسیونی.. 58

4-3-1- آزمون هاسمن.. 60

4-3-2- آزمون نرمال بودن. 60

4-3-3- برآورد ضرایب مدل. 61

4-3-4-آزمون تشخیص واریانس ناهمسانی (آزمون وایت) 62

4-4- آزمون فرضیه ها 63

4-4-1- آزمون فرضیه اول. 63

4-4-2- آزمون فرضیه دوم. 63

4-4-3- آزمون فرضیه سوم. 64

4-4-4- آزمون فرضیه چهارم. 65

4-4-5- آزمون فرضیه پنجم. 65

4-4-6- آزمون فرضیه ششم. 66

4-4-7- آزمون فرضیه هفتم. 66

4-4-8- آزمون فرضیه اصلی.. 67

4-5- خلاصه فصل.. 68

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 70

5-2- بحث و بررسی پژوهش… 71

5-3- بحث و بررسی نتایج فرضیات پژوهش… 72

5-4- نتیجه گیری.. 77

5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 78

5-6- پیشنهادها 78

5-6-1-پیشنهادهای حاصل از آزمون. 78

5-6-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی.. 79

5-7- محدودیت‌های تحقیق.. 80

منابع لاتین.. 84

پیوست ها 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول 3-1- فیلترینگ جامعه آماری.. 51

جدول4-1- شاخص های کمترین، بیشترین، میانگین و انحراف معیار داده ها 58

جدول 4-2- نتایج حاصل از آزمون اثرات ثابت مقطعی.. 59

جدول 4-3- نتایج حاصل از آزمون اثرات ثابت زمانی.. 59

جدول 4-4- نتایج حاصل از آزمون اثرات ثابت مقطعی -زمانی.. 59

جدول 4-5- نتایج حاصل از آزمون هاسمن.. 60

جدول 4-6- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی.. 61

جدول 4-7- شاخص های اعتبار مدل. 62

جدول 4-8- شاخص های اعتبار مدل در مدل رگرسیونی باقیمانده ها 62

جدول 4-9- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی.. 63

جدول 4-10- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی.. 63

جدول 4-11- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی.. 64

جدول 4-12- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی.. 65

جدول 4-13- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی.. 65

جدول 4-14- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی.. 66

جدول 4-15- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی.. 67

جدول 4-16- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی.. 67

جدول 4-17- نتایج آزمون فرض…. 68

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                  صفحه

شکل2-1- نمایی از حسابرسی صورت‌های مالی.. 17

شکل 2-2- خلاصه ده استاندارد پذیرفته شده حسابرسی.. 26

شکل 4-1- نتایج حاصل از آزمون جرکیو- برا (Jarque-Bera) 60

 

چكیده

هدف این مقاله بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر اقلام تعهدی و بررسی متغیر‌های مختلف در این زمینه است. اقلام تعهدی اقلام تعهدی از یک سو به مدیران اجازه می‌دهند تا اقلام تعهدی را طوری محاسبه کنند که گویای ارزش واقعی بنگاه اقتصادی باشد و از سوی دیگر این اقلام به مدیران اختیار می‌دهند تا از انعطاف پذیری روش‌ها و اصول پذیرفته شده حسابداری سوء استفاده کرده و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی را مخدوش کنند. ذی‌نفعان خارج از شرکت مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، نمی توانند به طور مستقیم این رفتار فرصت طلبانه  مدیران را کنترل کنند. بنابراین، حسابرسان با رسیدگی های دقیق و با کیفیت خود می توانند اقلام تعهدی مورد استفاده مدیران را کاهش و اقلام تعهدی را محدود کنند. نتایج تحقیق ای انجام شده نیز، نشان دهنده همین موضوع است. هدف اصلی در این پژوهش تعیین رابطه بین برخی ویژگی‌های حسابرس مستقل، تشخیص اقلام تعهدی غیر عادی است و در این پژوهش فرضیه اصلی بیان می‌دارد که بین ویژگی‌های حسابرس مستقل و تشخیص اقلام تعهدی غیر عادی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران در صنایع و گروه‌های مختلف می‌باشد. این پژوهش بر مبنای هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و بر مبنای روش، از نوع تحقیق و توصیفی و شاخه همبستگی می‌باشد. در این پژوهش برای اندازه‌گیری همبستگی متغیرها از رگرسیون چند متغیره و برای نشان دادن معنی‌دار بودن الگو از آزمون فیشر و برای معنی‌دار بودن ضریب رگرسیون از آماره t استفاده می‌شود. بررسی نتایج پژوهش نشان داده است که بین اندازه مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی ارتباط مثبت و در آماره تی که برابر24/2 و همچنین سطح معنی داری به دست آمده (0009/0) وجود دارد.  بین رقابت میان مؤسسات حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 91/2- و سطح معنی داری به دست آمده (03603/0) ارتباط وجود دارد. بین خدمات غیر حسابرسی مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 48/4 و سطح معنی داری (06259/0) وجود ندارد. بین تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 007/3 وسطح معنی داری (09941/0) وجود ندارد.  بین نظارت  مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 71/3 و سطح معنی داری (04769/0) وجود دارد. بین مشاوره مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی 23/4 و معنی داری به دست آمده (02162/0) وجود دارد. بین کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی 39/2 و سطح معنی داری (04944/0) وجود دارد.

کلمات کلیدی: اقلام تعهدی غیر عادی، ویژگی های حسابرس مستقل، موسسه حسابرسی، خدمات غیر حسابرسی، رقابت میان مؤسسات حسابرسی.

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1 مقدمه

با توجه به جدایی مقوله مالکیت از مدیریت،‌ بحث حاکمیت شرکتی و همچنین تئوری‌های مطرح شده مرتبط با آن از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان و دیگر تئوری‌ها، نیاز به رسیدگی و حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌ها کاملاً ضروری می‌باشد. حسابرسی، برای صورت‌های مالی گزارش شده ارزش‌های افزوده (مضاعف) فراهم می‌کند. زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتکای محتوای صورت‌های مالی را گزارش می‌دهد. (حساس یگانه، 1384).

به طور خلاصه، حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش داده و از این رو به قابلیت اتکای آن می‌افزاید (نونهال و همکاران، 1389). اما در این میان ممکن است حسابرسان مستقل نتوانند انتظارات تمام گرو‌ه‌های استفاده کننده را برآورده سازند و بین تصور استفاده‌ کنندگان در مورد مسئولیت حسابرس مستقل و تصور حرفه حسابرسی در مورد مسئولیت خود، تفاوت یا شکاف ایجاد گردد. این شکاف می‌تواند از عوامل مختلفی به وجود آید که از آن جمله می‌توان به ویژگی‌های حسابرسان مستقل اشاره نمود (سیدیکوی، 2008)[1]. ویژگی‌های حسابرس می‌تواند گزارش حسابرسی او را به شرکت تحت‌الشعاع قرار دهد، از این رو آشنایی با آن برای درک، ارزیابی و ارتقای تصمیمات حسابرس ضروری است (کیهان، 1378). حال با توجه به تضاد منافع بین سهام‌داران و مدیران و وجود احتمال دستکاری نمودن سود از سوی مدیران، رسوایی‌های مالی در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی را در رابطه با کیفیت گزارش‌گری مالی پدید آورده است. در حالی که مسئولیت تهیه صورت‌های مالی بر عهده مدیریت شرکت است ولی در پی این رسوایی‌ها، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نیز نشانه رفته است در این فصل به بیان مسئله به ضرورت پژوهش پیرامون موضوع پرداخته می‌شود. اهداف زمینه‌های پژوهش ذکر می‌شود و مدل‌‌های مفهومی و دامنه پژوهش تشریح شده و نیز واژه‌های کلیدی تعریف می‌شود.

 

 

 

1-2- بیان مسئله

در نظریه‌های مالی رفتاری نوین، فرض بر این است که سرمایه‌گذاران، بخصوص سرمایه‌گذاران بی‌تجربه، به طور سیستماتیک در قیمت‌گذاری دارایی‌ها دچار اشتباه می‌شوند (وووژانگ، 2012)[2]. پژوهشگرانی همچون زای(2001)، جنگ و توماس (2006)، کانک و همکاران (2010) معتقد هستند قیمت‌گذاری نادرست اصولاً به اقلام تعهدی غیرعادی و نه به اقلام تعهدی عادی مرتبط است؛ زیرا برای بازار، مشاهده اقلام تعهدی غیر عادی سبب قیمت‌گذاری نادرست اوراق بهادار می‌گردد؛ به نحوی که واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی بتعث می‌شود که سهام شرکت‌هایی با حجم متفاوت از اقلام تعهدی، به گونه‌ای نادرست، بیشتر یا کمتر از واقع ارزش‌گذاری شود. (خانی و ابراهیمی، 1392)

صورت های مالی حسابرسی شده اساس اطلاعات شرکت است که برای استفاده عموم تنظیم می شود، زیرا استفاده کنندگان صورت های مالی حسابرسی نشده بوسیله تقلب و رسوایی های مالی شرکت تحت تأثیر قرار می‌گیرند. بنابراین حسابرسی صورت های مالی از سوی استفاده کنندگان مطرح  می شود. بنستون[3] بر این ادعا است که مدیران بیشتر تمایل دارند که نتایج عملکرد و وضعیت مالی شرکت خود را غیر واقع گزارش کنند. نتیجه این عمل نامتقارن بودن اطلاعات[4] بین شرکت و استفاده کنندگان اطلاعات آن را به بار می‌آورد. موضوعاتی مانند مدیریت سود، تنظیم و تکرار آن در نهایت به کاهش قیمت سهم منجر می شود. بنابراین، پر واضح است که حسابرسان مستقل نقش کلیدی نظارتی در اطمینان بخشی به صحت اعداد و ارقام حسابداری و حداقل کردن هزینه های نمایندگی ناشی از انگیزه های فرصت طلبی مدیران، ایفا می‌کنند. در واقع می توان گفت صورت های مالی حسابرسی شده که اعتبار آن به اظهار نظر حسابرس است، خروجی نهایی رابطه میان مدیریت و حسابرسان می‌باشد. بوتلر[5] بیان می‌کند، نقش حسابرسان محدود است، آنها برای توضیح و تفسیر (به جزئیات پرداختن) کل کیفیت سود، به اندازه مطابقت صورت های مالی با استانداردهای حسابداری آزادی عمل ندارند (تسیپریدو و همکاران، 2010)[6].

اگرچه مسئولیت اصلی تهیه صورت های مالی بر عهده مدیریت شرکت است در پی رسوایی های مالی اخیر در سطح جهان و بروز نگرانی‌هایی در مورد توان اتکای صورت‌های مالی، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نشانه رفته است تا جایی که عموماً از این وقایع به عنوان «شکست حسابرسی»[7] یاد می‌شود. تلقی عموم این است که نبودن استقلال و کیفیت ضعیف حسابرسی موجب وقوع چنین وقایعی شده است (لی، 2007).

معمولاً استقلال حسابرسان و کیفیت حسابرسی‌های گزارش‌های مالی به ندرت بررسی می‌‌شود، به جز در موارد ورشکستگی شرکت‌ها که نبود بهینگی ظاهر می‌شود. قانون‌گزاران از بحران‌های مالی و حسابرسی برای توجیه اعمال مقررات بیشتر بر یک صنعت استفاده کرده‌اند. این رویه جای سؤال دارد. (جعفریان؛ طاهری، 1392)

ارزش‌های حسابرسی برای شرکت‌ها از چند بعد در حال بررسی است. والاس بیان می‌کند که یکی از عوامل اصلی تقاضا برای حسابرسی ناشی از رابطه نمایندگی بین مدیران و اداره کنندگان بنگاه (به عنوان نماینده) و تهیه کنندگان سرمایه (سهامداران به عنوان کارفرما) است. مدیران، اطلاعات حسابداری را تهیه می‌کنند و به خاطر نقششان در سازمان خواهان کسانی هستند که از بیرون سازمان مهر تأییدی به اظهارات آن‌ ها بزنند. از این دیدار ارزش خدمات حسابرسی به عنوان نوعی سازوکار نظارتی مؤثر بر عملکرد مدیران است(والاس، 1985)[8].

هدف از بیان مطالب این تحقیق بررسی تأثیر ویژگیهای کیفی حسابرسی مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی می­باشد که مطالب تکمیلی در ادامه همین فصل و فصول بعدی ارائه شده است.

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

حسابداری یکی از مهم ترین شاخص‌های عملکرد است که در بسیاری از تصمیم گیری‌های اقتصادی از جمله ارزشیابی سهام، ارزیابی عملکرد، تعیین پاداش مدیران وتقسیم سود سهام استفاده می شود.

این تصمیم گیری‌ها می‌تواند بر انتقال منابع بین افراد مختلف مؤثر باشد، به همین دلیل در بازار سرمایه به آن توجه ویژه‌ای می‌شود. در شرایط وجود تضاد منافع در محیط اقتصادی، از جمله تضاد منافع بین سهامداران و مدیران، همواره این احتمال وجود دارد که مدیران مبادرت به دستکاری سود نمایند. ماهیت مخاطره آمیز این تهدیدها و پیامدهای متعدد ناشی از مدیریت سود، بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشته است تا برای اندازه گیری و شناسایی علائم مدیریت سود همچون اقلام تعهدی غیرعادی پژوهش هایی را انجام دهند.

با وجود استانداردهای پذیرفته شده حسابداری به دلیل نبود یک تئوری فراگیر سود، همچنان اختلاف نظر تئوریسین ها و افراد حرفه ای در زمینه گزارشگری سود وجود دارد و در عمل، گزارشگری سود را با چالش‌هایی روبرو می‌سازد. علاوه بر این با در نظر گرفتن تفکیک مالکیت از مدیریت، وجود تضاد منافع و دسترسی انحصاری مدیران به برخی اطلاعات مالی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی در زمینه حق انتخاب مدیریت از میان روش‌های مختلف حسابداری، احتمال وجود دستکاری سود و گمراه نمودن افراد در تصمیم گیری هایشان وجود دارد. در عین حال، سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی مطرح بوده است و تحلیل گران مالی، عموماً سود را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوت های خود مد نظر قرار می دهند. بنابراین قبول پیامدهای اقتصادی گزارشگری سود، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از لحاظ نظری، اقلام تعهدی غیرعادی (معیار مدیریت سود) نه تنها در بازارهای غیرکارای سرمایه بلکه در بازارهای کارای سرمایه نیز وجود دارد (مقدم و حسنی فرد، 1390).

اکثر پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه پیش بینی جریان های نقدی آتی نشان دهنده این موضوع است که سود نسبت به جریان نقد عملیاتی، پیش‌بینی کننده بهتری است و همچنین سود حسابداری نسبت به جریان نقد عملیاتی نقش بهتری در توضیح دهندگی بازده سهام دارد و اقلام تعهدی به منظور پیش بینی جریان های نقد آتی نسبت به جریان نقدی از قدرت بیشتری برخوردارند.

در کنار این موارد، برخی با توجه مدیریت سود بیان می کنند که اقلام تعهدی غیرعادی فاقد هرگونه محتوی اطلاعاتی بوده و صرفاً ناشی از خطای برآورد مدیریت هستند، اما در هر حال تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که اقلام تعهدی غیرعادی نیز می توانند حاوی اخبار مهمی باشند (شقفی و محمدی، 1391). البته باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که کیفیت حسابرسی نیز می تواند از بروز خطاهای برآورد در خصوص اقلام تعهدی مطابق با تحقیقات صورت گرفته، جلوگیری نماید (عرب مازار یزدی و همکاران، 1385).

کیفیت که تعیین کننده عملکرد و حسابرسی است، تابع عوامل متعددی از قبیل توانایی‌های حسابرسی (شامل دانش، تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی) و اجرای حرفه‌ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت‌‌های حرفه‌ای، تضاد و منافع و قضاوت) است (مجتهدزاده و آقایی، 1383).

دی‌آنجلو کیفیت حسابرسی را ارزیابی و استنباط بازار از احتمال توانایی حسابرس در کشف تحریف‌های با اهمیت در صورت‌‌های مالی و یا سیستم حسابداری صاحبکار و گزارش تحریف‌های با اهمیت کشف شده، تعریف کرده است. در این تعریف، کشف نقص، کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرس اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که گزارش آن بستگی به انگیزه‌های حسابرس برای افشاگری دارد (یگانه و آذین‌فر، 1389).

یکی از شاخص‌های جایگزین برای سنجش کیفیت حسابرسی، اندازه مؤسسه حسابرسی است و انتظار می‌رود با افزایش اندازه مؤسسه حسابرسی کیفیت حسابرسی افزایش یابد. زیرا، مؤسسه‌های بزرگ حسابرس باید بیشتر مراقب شهرت حرفه‌ای خود باشند (مجتهدزاده و آقایی، 1383).

به طور مفهومی کیفیت حسابرسی را می‌توان از سه جنبه اساسی بررسی نمود: ورودی‌ها، خروجی‌ها، و عوامل محیطی به جز استاندارد‌های حسابرسی، ورودی‌های دیگری برای حسابرسی وجود دارد.

تعداد صفحه : 110

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.