زیست شناسی

پایان نامه بررسی ارتباط چند شکلی­های ژنتیکی GPX1 pro198leu و SOD1 A251G با خطر رد حاد پیوند کلیه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

گرایش : سلولی مولکولی

عنوان : بررسی ارتباط چند شکلی­های ژنتیکی GPX1 pro198leu و SOD1 A251G با خطر رد حاد پیوند کلیه

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

 

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی

زیست شناسی سلولی مولکولی

بررسی ارتباط چند شکلی­های ژنتیکی GPX1 pro198leu و SOD1 A251G با خطر رد حاد پیوند کلیه

 

استاد راهنما:

دکتر ایرج سعادت

 

شهریور1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

پیوند کلیه راهکار درمانی برای بیماران مبتلا به مرحله نهایی بیماری کلیوی است. با وجود افزایش و پیشرفت چشمگیر این روند درمانی، هنوز به دلیل پاسخ ایمنی فرد گیرنده در برابر بافت دهنده، رد پیوند شایع و عامل اصلی عدم موفقیت این روش است. کلیه پیوندی مستعد قرار گرفتن در معرض رد حاد به دلایل متفاوت از جمله استرس­های اکسیداتیو است. استرس اکسیداتیو با تاثیر منفی بر عمر و عملکرد بافت پیوندی می ­تواند نهایتا منجر به رد پیوند گردد. آنزیم­ های GPX1 و SOD1 از جمله آنزیم­ های آنتی­اکسیدان هستند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط چندشکلی­­های GPX1 pro198leu (rs1050450) وA251G   SOD1(rs2070424) با رد حاد پیوند کلیه است. در این مطالعه 262 بیمار دریافت کننده پیوند کلیه که 46 نفر از آن­ها دارای رد حاد بودند و 262 فرد سالم به عنوان کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. تعیین ژنوتیپ­ها با روش PCR-RFLP انجام و داده ­ها توسط نرم­افراز  آماری SPSS تحلیل شدند. پس از بررسی فراوانی آللی و ژنوتیپی در چندشکلی pro198leu  GPX1 بین دو گروه بیمار و کنترل و همچنین بیماران دارای رد حاد و فاقد رد حاد پیوند کلیه تفاوت معناداری مشاهده نشد. به عبارت دیگر فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن GPX1 در چندشکلی یاد شده در بروز بیماری­های کلیوی منجر به پیوند و همچنین رد حاد پیوند کلیه نقشی ندارد. در بررسی چندشکلی A251G از ژن SOD1 نیز اختلاف معناداری میان دو گروه شاهد و بیمار و دارای رد پیوند و فاقد رد حاد پیوند مشاهده نشد. نتایج نشان می­ دهند که چندشکلی SOD1 A251G در ابتلا به بیماری­های منجر به پیوند کلیه و همین­طور رد حاد پیوند دخیل نیست.

 

واژگان کلیدی: پیوند کلیه، رد حاد، استرس اکسیداتیو، GPX1، SOD1

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1-       پیوندکلیه ………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2-       رد پیوند ………………………………………………………………………………………………………………… 3
   1-2-1- رد فوق حاد ……………………………………………………………………………………………………… 3
   1-2-2-  رد حاد …………………………………………………………………………………………………………….. 4
   1-2-3- رد مزمن …………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3-       پیشگیری از رد آلوگرافت ……………………………………………………………………………………… 5
1-4-       استرس اکسیداتیو …………………………………………………………………………………………………. 7
1-5-       گلوتاتیون پراکسیداز 1 (GPX1) ………………………………………………………………………….. 8
1-6-       سوپراکسیددسموتاز1 (SOD1) ……………………………………………………………………………. 9
1-7-       هدف ……………………………………………………………………………………………………………………… 11
1-8-       فرضیه ……………………………………………………………………………………………………………………. 11

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مطالعات انجام شده بر روی چند شکلی GPX1 pro198leu و ارتباط آن با بیماری­های گوناگون ……………………………………………………………………………………………………………  

13

2-2- مطالعات انجام شده بر روی چند شکلی SOD1 A251G و ارتباط آن با بیماری­ های گوناگون………………………………………………………………………………………………………………………..  

14

2-3- مطالعات انجام شده بر روی رد حاد پیوند کلیه ……………………………………………………….. 15

 

فصل سوم: مواد و روش انجام کار

3-1- نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 18
3-2- وسایل مورد استفاده …………………………………………………………………………………………………. 19
3-3- مواد مورد استفاده …………………………………………………………………………………………………….. 19
   3-3-1- محلول­های لازم جهت استخراج ……………………………………………………………………… 19
   3-3-2- مواد استفاده شده جهت انجام PCR ………………………………………………………………. 20
   3-3-3- مواد استفاده شده جهت انجام الکتروفورز ……………………………………………………….. 20
   3-3-4- مواد استفاده شده جهت اثر دادن آنزیم محدود کننده ………………………………….. 20
3-4- استخراج DNA به روش جوشاندن (Boiling) ………………………………….. ………………. 21
   3-4-1- ساخت محلول­های مورد نیاز جهت استخراج ………………………………………………….. 21
   3-4-2- فرایند استخراج به روش جوشاندن …………………………………………………………………. 21
3-5- تعیین ژنوتیپ با روش  PCR-RFLP ……………………………………………………………………… 21
   3-5-1- PCR ………………………………………………………………………………………………………………… 21
   3-5-2- پرایمر­های مورد استفاده ………………………………………………………………………………….. 22
3-6- تعیین ژنوتیپ برای چند شکلی GPX1pro198leu ……………………………………………….. 23
3-7- تعیین ژنوتیپ برای چند شکلی SOD1A251G …………………………………………………….. 24
3-8- الکتروفورز …………………………………………………………………………………………………………………. 25
3-9- رنگ­آمیزی ژل ………………………………………………………………………………………………………….. 26
3-10- تحلیل آماری ………………………………………………………………………………………………………….. 27

 

فصل چهارم: نتایج

4-1- مشخصات افراد شرکت کننده در این پژوهش ………………………………………………………… 29
4-2- بررسی عوامل خطر دخیل در رد حاد پیوند کلیه …………………………………………………… 29
4-3- بررسی چند شکلی ژن GPX1 pro198leu درافراد سالم و بیماران ………………………. 31
4-4- بررسی چند شکلی ژن GPX1 pro198leu در بیماران دارای رد حاد و فاقد رد حاد پیوند کلیه ……………………………………………………………………………………………………………………  

33

4-5- بررسی چند شکلی ژن SOD1 A251G درافراد سالم و بیماران …………………………….. 36

 

4-6- بررسی چند شکلی ژن  SOD1 A252G در بیماران دارای رد حاد و فاقد رد حاد پیوند کلیه ……………………………………………………………………………………………………………………………  

38

4-7- بررسی همزمان اثر چند شکلی­های GPX1 pro198leu و SOD1 A251G ………….

 

40

فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری

5-1- بحث و نتیجه ­گیری ……………………………………………………………………………………………………. 43
5-2- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………. 47

 

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………. 48

 

فهرست جدول­ها

 

عنوان                                                                                             صفحه

 

جدول3-1: مشخصات افراد مورد مطالعه …………………………………………………………………………….. 18
جدول 3-2: مواد مورد نیاز برای انجام PCR ………………………………………………………………………. 22
جدول3-3: برنامه تنظیم شده PCR برای تکثیر ژن GPX1 در 26 سیکل ………………………. 23
جدول3-4: قطعات حاصل از هضم آنزیمی برای ژنوتیپ های  چندشکلی ژنتیکی GPX1pro198leu ………………………………………………………………………………………………………………..  

24

جدول3-5: برنامه تنظیم شده PCR برای تکثیر ژن SOD1 در 30 سیکل ………………………. 24
جدول3-6: قطعات حاصل از هضم آنزیمی برای ژنوتیپ های  چندشکلی ژنتیکی SOD1A251G ……………………………………………………………………………………………………………………..  

25

جدول 4-1: رابطه جنسیت و رد حاد پیوند ………………………………………………………………………… 30
جدول 4-2: رابطه گروه خونی، RH و رد حاد پیوند …………………………………………………………… 30
جدول 4-3:  ارتباط سن در رد پیوند کلیه …………………………………………………………………………. 31
جدول 4-4: فراوانی ژنوتیپی و آللی چند شکلی ژن GPX1 pro198leu درافراد سالم و بیمار ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

32

جدول 4-5: آنالیز توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی ژن  GPX1  بین گروه سالم و بیماران پیوند کلیه ………………………………………………………………………………………………………………..  

32

جدول 4-6: فراوانی ژنوتیپی و آللی چند شکلی ژن GPX1 pro198leu درافراد فاقد ودارای رد حاد ……………………………………………………………………………………………………………………….  

33

جدول 4-7: آنالیز توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی ژن  GPX1  در بین گروه دارای رد حاد و فاقد رد حاد …………………………………………………………………………………………………………………  

34

جدول  4-8: رابطه منبع بافتی جسد و رد حاد پیوند برای ژن GPX1 …………………………….. 35
جدول 4-9: فراوانی ژنوتیپی و آللی چند شکلی ژن SOD1 A252Gدرافراد سالم و بیمار .. 36

 

جدول 4- 10: آنالیز توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی ژن  SOD1 در بین گروه سالم و بیماران پیوند کلیه ………………………………………………………………………………………………………………..  

37

جدول 4-11: فراوانی ژنوتیپی و آللی چند شکلی ژن SOD1 A252Gدرافراد دارای رد حاد و فاقد رد حاد …………………………………………………………………………………………………………………  

38

جدول 4- 12: آنالیز توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی ژن  SOD1  در بین گروه دارا و فاقد رد حاد …………………………………………………………………………………………………………………………..  

39

جدول  4-13: رابطه منبع بافتی جسد و رد حاد پیوند برای ژن SOD1 …………………………… 40
جدول 4-14: اثر همزمان چند شکلی­هایGPX1  و SOD1  در افراد سالم و بیمار …………. 41
جدول 4-15: اثر همزمان چند شکلی­هایGPX1  و SOD1  در بیماران دارا و فاقد رد حاد ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

41

جدول5-1: فراوانی آللT در جمعیت­های متفاوت ………………………………………………………………. 45
جدول5-2: فراوانی آلل G در جمعیت­های متفاوت ……………………………………………………………. 46

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                        صفحه

 

شکل 1-1- ساختار ژنتیکی گلوتاتیون­پراکسیداز یک و چند شکلی ژنتیکی GPX1pro198leu ………………………………………………………………………………………………………………  

9

شکل 1-2- ساختار ژنتیکی سوپراکسید دسموتاز یک و چندشکلی SOD1 A251G 10
شکل 3-1:نتایج حاصل از PCR -RFLPچند شکلی ژنتیکی GPX1قابل مشاهده بر روی ژل آگاروز ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

26

شکل 3-2:نتایج حاصل از PCR -RFLPچند شکلی ژنتیکی SOD1قابل مشاهده بر روی ژل آگاروز ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

27

مقدمه

 

 

1-1 پیوند کلیه

 

پیوند به معنی جابه­جا کردن سلول­ها، بافت­ها یا اندام­های انسانی از یک فرد اهداکننده به یک فرد گیرنده با هدف بازگرداندن عملکرد یا عملکردهایی به بدن است. به مجموع این سلول­ها، بافت­ها و اندام­­ها، پیوند یا گرافت[1] گفته می­ شود، که انواع متفاوتی دارد. پیوند از یک فرد به خودش پیوند اتولوگ[2]، بین افرادی یکسان از نظر ژنتیکی پیوند هم­ژن[3]، بین دو فرد از یک گونه پیوند آلوژن[4] و بین افرادی از گونه­ های متفاوت پیوند زنوژن[5] گفته می­ شود (Abbas et al, 2011).

استفاده از روش درمانی پیوند اعضا برای بیماری­های انسانی در نیم­قرن گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. از میان اندام­ها قلب، کلیه، کبد، ریه، پانکراس، روده و تیموس و از میان بافت­ها استخوان، تاندون­ها، قرنیه، پوست، دریچه­های قلبی، اعصاب و عروق قابل پیوند زدن هستند. به ترتیب کلیه، کبد و قلب معمول­ترین اندام­های پیوندی در جهان به ­شمار می­روند. در حال حاضر پیوند کلیه، قلب، ریه، کبد، پانکراس و مغز استخوان به طور وسیعی در ایران انجام می­ شود.

پیوند کلیه به عنوان یک استراتژی درمانی موثر برای بیماران مبتلا به مرحله نهایی بیماری کلیوی یا ESRD [6] شناخته می­ شود. ESRD یکی از مشکلات بهداشت عمومی در سراسر جهان است که شیوع و بروز آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال افزایش است. در این بیماری میزان فیلتراسیون گلومرولی کلیه به کمتر از ml/min 15 می­رسد ( Mousavi et al, 2014 )­.

تا سال 1389 جمعیت بیماران دچار نارسایی کلیه در ایران 320 هزار نفر بوده ­است که از این میان 49%  از روش درمانی پیوند کلیه، 48% از روش دیالیز خونی و 3% از روش دیالیز صفاقی استفاده کرده ­اند (Aghighi et al, 2008). تا سال 1390، 31949 مورد پیوند کلیه در ایران انجام گرفته­است. ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ در اﻳﺮان نزدیک ﺑﻪ 7/94 درﺻﺪ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه­اﺳـﺖ (Almasi Hashiani et al, 2011). اولین پیوند کلیه در ایران در سال 1347 در بیمارستان نمازی شیراز توسط دکتر سنادی­زاده انجام شد.

 

 

1-2- رد پیوند

 

اصلی­ترین علت عدم موفقیت در پیوند، پاسخ سیستم ایمنی فرد گیرنده در برابر بافت اهداشده است. چنانچه گیرنده آلوگرافت کلیه، دارای سیستم ایمنی کاملا سالمی باشد، عمل پیوند تقریبا در تمامی موارد منجر به نوعی از رد می­ شود. رد پیوند پرسه­ای با مکانیسم­های متفاوت است. آنتی­بادی­ها، سیستم کمپلمان، سلول­های T و سایر انواع سلولی در رد پیوند دخیل هستند ( et al, 2011 Gavela Martínez). آلو­آنتی­ژن­ها هر دو دسته پاسخ­های ایمنی با واسطه سلولی و همورال را برمی­انگیزند. با توجه به پیشینه رد پیوندهای کلیوی، الگوی هیستوپاتولوژیک رد پیوند را به سه دسته فوق حاد، حاد و مزمن طبقه بندی می­ کنند (Abbas et al, 2011).

 

[1] – Graft

[2] – Autologous graft

[3] – Syngeneic graft

[4] – Allogeneic graft

[5] – Xenogeneic graft

[6] – End Stage Renal Disease

تعداد صفحه : 72

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.