زیست شناسی

پایان نامه بررسی اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذرات تیتانیوم دی اکسید بر جوانه زنی، رشد دانه رست ها و میزان رنگیزه های فتوسنتزی Melissa officinalis،Valeriana officinalis و Mentha piperita

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

گرایش : فیزیولوژی گیاهی

عنوان : بررسی اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذرات تیتانیوم دی اکسید بر جوانه زنی، رشد دانه رست ها و میزان رنگیزه های فتوسنتزی Melissa officinalis،Valeriana officinalis و Mentha piperita

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ی زیست شناسی

گرایش فیزیولوژی گیاهی

عنوان

بررسی اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذرات تیتانیوم دی اکسید بر جوانه زنی، رشد دانه رست ها و میزان رنگیزه های فتوسنتزی Melissa officinalis،Valeriana officinalis و Mentha piperita

استاد راهنما

دکترسیما یحیی آبادی

استاد مشاور

دکترزهرا رضایتمند

(تابستان   1392)

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل اول: كلیات تحقیق   2

1-1 مقدمه  2

2-1 نانوذرات. 3

1-2-1 انواع نانوذرات. 6

2-2-1نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید(TiO2) 7

3-1تیتانیوم (Titanium) 7

4-1 گیاه بادرنجبویه. 8

1-4-1 مشخصات گیاهشناسی.. 8

2-4-1 مشخصات دارویی.. 9

5-1گیاه سنبل الطیب.. 11

1-5-1 مشخصات گیاهشناسی.. 11

2-5-1 مشخصات دارویی.. 12

6-1 نعناع فلفلی.. 13

1-6-1 مشخصات گیاهشناسی.. 13

2-6-1 مشخصات دارویی.. 14

7-1رنگیزه های گیاهی.. 15

8-1جوانه زنی.. 18

1-8-1 عوامل درونی موثر بر جوانه زنی.. 18

11-1اهداف مشخص تحقیق.. 21

12-1سؤالات تحقیق.. 21

13-1فرضیه ‏های تحقیق.. 22

14-1تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 22

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 24

1-2پیشینه ی تحقیق   24

فصل سوم: مواد و روشها 32

1-3شرح مطالعه. 32

2-3 مواد و وسایل مورد استفاده در این پروژه ی تحقیقاتی.. 33

2-3-1 ابزار 33

2-2-3 مواد 34

1-2-3 توضیحی مختصر درمورد مواد و وسایل مورداستفاده 34

3-3 تهیه ی بذور 35

4-3 استریل کردن تمام ابزار و محیط کار 35

5-3 تهیه ی مواد شیمیایی و مقادیر مورد نظر آنها 35

6-3 تهیه ی محلول ها 35

7-3 ضدعفونی و شستشوی بذور 37

8-3 ضدعفونی پتری دیش ها 37

شکل 4-3پتری دیش های حاوی بذور و محلول. 38

9-3 کاشت بذور 38

10-3 آبیاری و جوانه زنی بذور 38

11-3 اجرای آزمایش در مرحله ی گیاهچه ای.. 39

12-3 اندازه گیری طول ساقه چه و ریشه چه. 40

13-3 اندازه گیری رنگیزه های فتوسنتزی.. 41

فصل چهارم: نتایج  43

1-4 نتایج بادرنجبویه. 44

1-1-4جوانه زنی.. 44

2-1-4 طول ریشه چه. 45

3-1-4 طول ساقه چه. 46

4-1-4 کلروفیل a. 47

5-1-4 کلروفیل b. 48

6-1-4 کاروتنوئیدها 49

2-4 نتایج نعناع فلفلی.. 50

1-2-4 جوانه زنی.. 51

2-2-4 طول ریشه چه. 51

3-2-4 طول ساقه چه. 52

4-2-4 کلروفیل a. 53

5-2-4 کلروفیل b. 54

6-2-4 کاروتنوئیدها 55

3-4 نتایج سنبل الطیب.. 57

1-3-4 جوانه زنی.. 57

2-3-4 طول ریشه چه. 58

3-3-4 طول ساقه چه. 59

4-3-4 کلروفیل a. 60

5-3-4 کلروفیل b. 61

6-3-4 کاروتنوئیدها 62

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری   64

1-5 بحث.. 64

2-5 نتایج بادرنجبویه. 66

1-2-5 جوانه زنی.. 66

2-2-5 طول ریشه چه. 67

3-2-5 طول ساقه چه. 68

4-2-5 کلروفیل a و b. 69

5-2-5 کاروتنوئیدها 69

3-5 نتایج نعناع فلفلی.. 71

1-3-5 جوانه زنی.. 71

2-3-5 طول ریشه چه. 71

3-3-5 طول ساقه چه. 72

4-3-5 کلروفیل a و b. 72

5-3-5 کاروتنوئیدها 73

4-5 نتایج سنبل الطیب.. 75

1-4-5 جوانه زنی.. 75

2-4-5 طول ریشه چه. 76

3-4-5 طول ساقه چه. 76

4-4-5 کلروفیل a و b. 77

5-4-5 کاروتنوئیدها 77

5-5 نتیجه گیری.. 78

پیشنهادات. 80

منابع  أ‌

 

 

 

فهرست جدول

جدول 1-3 ابزار مورد استفاده در تحقیق                                                                     33

جدول 2-3 مواد مورد استفاده در تحقیق                                                                     34

جدول 1-4آنالیز نتایج بادرنجبویه                                                                                                  44

جدول 2-4 آنالیز نتایج نعناع فلفلی                                                                          50

جدول 3-4 آنالیز نتایج سنبل الطیب                                                                          57

 

 

فهرست شکل ها و تصاویر

 

شکل 1-3دستگاه اولتراسونیک                                                                                                        36

شکل 2-3ستگاه اولتراسونیک و حل کردن نانوذرات تیتانیوم دی اکسید در آب                                           36

شکل 3-3دستگاه اولتراسونیک و حل کردن  تیتانیوم دی اکسید در آب                                                     37

شکل 4-3پتری دیش های حاوی بذور و محلول                                                                                  38

شکل 5-3 جوانه زنی بذور                                                                                                             39

شکل 6-3 کشت گلدانی                                                                                                                40

شکل 7-3 اندازه گیری طول ریشه چه و ساقه چه                                                                                41

شکل 8-3 اندازه گیری رنگیزه های فتوسنتزی                                                                                     42

 

فهرست نمودارها

نمودار1-4- اثر تیتانیوم و نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید دی اکسید بر جوانه زنی بادرنجبویه                             45

نمودار2-4- اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید بر طول ریشه چه ی بادرنجبویه                     46      نمودار3-4- اثرتیتانیوم دی اکسید و  نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید بر طول ساقه چه ی بادرنجبویه                            47

نمودار4-4- اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید بر کلروفیل a بادرنجبویه                            48

نمودار5-4- اثر تیتانیوم دی اکسید  و نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید بر کلروفیل b بادرنجبویه                             49

نمودار6-4- اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید بر کاروتنوئید بادرنجبویه                             50

نمودار7-4- اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید بر جوانه زنی نعناع فلفلی                              51

نمودار8-4- اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید بر طول ریشه چه ی نعناع فلفلی                  52

نمودار9-4-  اثر تیتانیوم دی اکسید‌ونانوذره ی تیتانیوم دی اکسیدبرطول ساقه چه‌ی نعناع فلفلی                          53

نمودار10-4- اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید بر کلروفیل a نعناع فلفلی                         54

نمودار11-4- اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید بر کلروفیل b نعناع فلفلی                         55

نمودار12-4- اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید بر کاروتنوئید نعناع فلفلی                         56

نمودار13-4- اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید بر جوانه زنی سنبل الطیب                         58

نمودار4-14- اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید بر طول ریشه چه ی سنبل الطیب                59

نمودار15-4- اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید بر طول ساقه چه ی سنبل الطیب                 60

نمودار16-4-اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید بر کلروفیل a سنبل الطیب                         62

نمودار17-4-اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید بر کلروفیل b سنبل الطیب                          62

نمودار18-4- اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید بر کاروتنوئید سنبل الطیب                         63

 

 

 

 

 

چکیده

در عصر حاضر استفاده از نانوذرات به موضوعی در جهت پیشبرد اهداف انسان در امور مختلف از جمله: صنعتی، پزشکی، غذایی و … تبدیل شده است. استفاده از راهکارهای مختلف برای ورود نانوذرات به زندگی انسان باعث شده تا تحقیقات زیادی پیرامون آن انجام گیرد. لذا ما بر آن شدیم تا در مسیر پیش رو گامی در جهت موفقیت این طرح جهانی برداریم. به منظور بررسی تاثیر تیتانیوم دی اکسید و نانوذرات تیتانیوم دی اکسید بر جوانه زنی، رشد دانه رست ها و میزان رنگیزه های فتوسنتزی بادرنجبویه، سنبل الطیب، نعناع فلفلی در سال 1391 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان در قالب یک طرح كاملا تصادفی و به صورت فاكتوریل با 4 تکرار انجام شد که در آن فاکتورها را، دو متغیر مستقل: غلظت های مختلف تیتانیوم دی اکسید و نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و متغیر وابسته: درصد جوانه زنی و میزان رنگیزه های فتوسنتزی، تشکیل می دادند. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که اثرات مختلف نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید و تیتانیوم دی اکسید بر جوانه زنی، رشد دانه رست ها و میزان رنگیزه های فتوسنتزی گیاهان سنبل الطیب، بادرنجبویه و نعناع فلفلی، نسبت به یکدیگر متفاوت بود. که این موضوع به نوع گیاه، شرایط کشت و…بستگی دارد. تیتانیوم دی اکسید و نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید امروزه در اکثر تحقیقات انجام گرفته بر روی گیاهان بخصوص، به کار می رود.

نتایج بدست آمده در تحقیق انجام شده برای بادرنجبویه نشان داد که تیتانیوم دی اکسید و نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید به جز کلروفیل a در بقیه ی موارد اثر معنی دار داشتند. تیتانیوم دی اکسید و نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید در مورد گیاه نعناع فلفلی بر طول ریشه چه، کلروفیلb و کاروتنوئیدها و همچنین برای گیاه سنبل الطیب بر روی طول ریشه چه، کلروفیل a وb و کاروتنوئیدها اثر معنی دار داشتند.

 

کلیدواژه: تیتانیوم دی اکسید، بادرنجبویه، سنبل الطیب، نعناع فلفلی، نانوذرات تیتانیوم دی اکسید

مقدمه

از فناوریهای نوینی که اخیرا وارد عرصه ی گیاهی و به طبع آن کشاورزی شده است، استفاده از فناوری نانو می باشد. نانوتکنولوژی دستكاری یا مجتمع كردن اتمهای منفرد، مولكولها یا توده های مولكولی به ساختارهایی با ویژگیها و صفات جدید بسیار متفاوت است. این بین استفاده از نانو ذرات نقره و دی اكسید تیتانیوم گسترش زیادی پیدا نموده است.

تعداد صفحه : 101

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.