عمران

پایان نامه بررسی اثرنانوذرات بر فرایند خودترمیمی خاک های رسی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :عمران

گرایش :خاک وپی

عنوان : بررسی اثرنانوذرات بر فرایند  خودترمیمی خاک های رسی

موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته عمران-خاک وپی

موضوع:

بررسی اثرنانوذرات بر فرایند  خودترمیمی خاک های رسی

 

استاد راهنما:

دکتر عسکر جانعلیزاده

 

استاد مشاور:

مهندس فرزاد فرخ زاد

 

شهریور 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

لایه های رسی متراکم به عنوان یکی از متداول ترین لایه های نفوذناپذیر در اکثرسازه  های ژئوتکنیکی مانند سدهای خاکی و مراکز دفن زباله های شهری و رادیواکتیو کاربرد دارند. به دلیل خصوصیات ژئوتکنیکی خاص، این لایه ها در طول عمر خود به وسیله ترک خوردگی دچار آسیب می گردند این ترک ها باعث افزایش نفوذپذیری لایه و کاهش کارایی آن می گردد.

با توجه به لزوم آگاهی و شناخت عوامل موثر بر پایداری سازه های ژئوتکنیکی ساخته شده با این لایه ها در این پژوهش سعی شده است تا با بهره گرفتن از خاصیت خودترمیمی خاک های رسی گامی در جهت بهبود عملکرد خاک ها در شرایط مختلف برداشته شود.

در تحقیق حاضر با انجام آزمایشات متعدد نشان داده شده است که می توان با افزایش مقاومت خاک های رسی، سرعت ترمیم ترک را بیشتر کرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که افزودن نانو رس مونتموریلونیت به خاک باعث افزایش مقاومت نهایی آن می شود؛ گذشت زمان تاثیر این افزایش مقاومت را در روند ترمیم ترک ایجاد شده توسط دستگاه در نمونه ها کاملا آشکار می کند.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                        صفحه

فصل اول-کلیات

1-1- مقدمه………………………….. 2

1-2- اهداف پژوهش…………………….. 3

1-3- ساختار پژوهش……………………. 3

فصل دوم-پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه………………………….. 6

2-2- تاریخچه نانوفناوری………………. 6

2-3- دلایل استفاده از فناوری نانو………. 7

2-4- نانو فناوری و مهندسی ژئوتکنیک…….. 9

2-5-بررسی های انجام گرفته در مورد پدیده خود ترمیمی 13

2-6-جمع بندی………………………… 18

فصل سوم- ویژگی های خاک های رسی

3-1- مقدمه………………………….. 21

3-2- کانی های رسی و طبقه بندی آنها…….. 21

3-3- تورم و انقباض در خاک های رسی……… 23

3-4- واگرایی خاک های رسی……………… 24

3-5- ماهیت ترک خوردگی………………… 25

3-5-1- تقسیم بندی ترک ها بر اساس ماهیت ترک 26

3-5-2- تقسیم بندی ترک ها براساس عامل اصلی خرابی    27

3-5-3- جلوگیری از ترک خوردگی………….. 29

3-6- روش های مواجه با خاک های واگرا……. 30

3-6-1-روش های طراحی و اجرای مناسب……… 31

3-7- ویژگی های مونتموریلونیت(بنتونیت)….. 32

3-8-فرایند خودترمیمی…………………. 33

3-9- جمع بندی……………………….. 34

فصل چهارم- روش تحقیق

4-1-مقدمه…………………………… 37

4-2- مواد مصرفی……………………… 37

4-2-1-خاک رسی……………………….. 37

4-2-2-نانو رس مونتموریلونیت اصلاح نشده….. 38

4-3- تعیین حد خمیری و حد روانی………… 38

4-4- تعیین درصد واگرایی………………. 40

4-4-1-آزمایش کرامب…………………… 40

4-4-2-آزمایش هیدرومتری مضاعف………….. 41

4-5- آماده سازی مقاومت فشاری تک محوری….. 42

4-6-جمع بندی………………………… 44

فصل پنجم- بیان نتایج و تفسیر داده های آزمایشگاهی

5-1- مقدمه………………………….. 46

5-2- آزمایش کرامب……………………. 47

5-3- آزمایش هیدرومتری مضاعف…………… 47

5-4- آزمایش مقاومت فشاری محصور نشده……. 48

5-5- صحت آزمایشات انجام گرفته…………. 75

5-6- تعیین درصد بهینه نانو رس مونتموریلونیت اصلاح نشده   76

فصل ششم- نتیجه گیری و پیشنهادات

6-1- نتیجه گیری……………………… 79

6-2- پیشنهادات………………………. 82

منابع……………………………… 106

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                        صفحه

شکل 3-1- کانی رس……………………….. 21

شکل 3-2- (a) چهار وجهی سیلیکا، (b) ورق های سیلیکا، (c) هشت وجهی تک آلومینیوم،

(d) ورق های آلومینیوم………………….. 22

شکل3-3- ساختمان کائولینیت،ایلیت و مونتموریلونیت  23

شکل3-4- نمونه های مختلف ترک ایجاد شده در اثر از دست دادن رطوبت  26

شکل3-5- ترک های ایجاد شده در طی زمان……… 27

شکل3-6-مونتموریلونیت……………………. 32

شکل3-7-ترک ترمیم یافته………………….. 33

شکل 4-1- آزمایش دانه بندی خشک وتر………… 37

شکل 4-2- تعیین حدود اتربرگ………………. 39

شکل4-3-……………………………….. آزمایش کرامب 41

شکل4-4- آزمایش هیدرومتری مضاعف…………… 42

شکل 4-5- ساخت نمونه همگن………………… 44

شکل 5-1- تغییرات نمونه خاک با 5/2 درصد نانورس بعد از دوماه با میکروسکوپ

الکترونیSEM………………………….. 75

شکل 5-2- تغییرات نمونه خاک با 5/2 درصد نانورس بعد از یکماه با میکروسکوپ

الکترونیSEM………………………….. 75

 

شکل 5-3- وجود نانو رس مونتموریلونیت در محل ترک بعد از دو ماه در نمونه

با 5/2درصد نانو رس با میکروسکوپ الکترونیFESEM   76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                        صفحه

جدول2-1- حدود خمیری، روانی و دامنه ی خمیری خاک با درصدهای مختلف افزودنی

MMN و بنتونیت……………………….. ..11

جدول4-1-مشخصات فیزیکی و شیمیایی نانورس مونتموریلونیت اصلاح نشده  .38

جدول 4-2-مشخصات خاک رس مورد استفاده………. .39

جدول 5-1-تعداد آزمایش های انجام شده………. .46

جدول 5-2-نتایج آزمایش کرامب……………… .47

جدول 5-3-نتایج آزمایش هیدرومتری مضاعف…….. .47

جدول5-4-مقایسه مقاومت نهایی بدست آمده ازآزمایش تک محوری برای نمونه های خاک

با درصدهای مختلف افزودنی……………….. .48

جدول 5-5- تغییرات    در زمان براساس میزان ماده افزودنی .49

جدول 5-6- تغییرات و E50در زمان 3 روز براساس میزان ماده افزودنی………………………………………… .54

جدول 5-7- تغییرات و E50 در زمان 7 روز براساس میزان ماده افزودنی………………………………………… .59

جدول 5-8- تغییرات و E50 در زمان14 روز براساس میزان ماده افزودنی………………………………………… .64

جدول 5-9- تغییرات و E50 در زمان28 روز براساس میزان ماده افزودنی………………………………………… .69

جدول 5-10- تغییرات و E50در زمان60 روز براساس میزان ماده افزودنی………………………………………… .74

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                        صفحه

نمودار2-1- حدود خمیری ، روانی و دامنه ی خمیری با درصدهای مختلف نانو رس………………………………………. …………….11

نمودار 2-2- نتایج آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده با درصد های مختلف نانو رس………………12…………………

نمودار2-3- میزان دبی خروجی در طول آزمایش در بنتونیت 10% و رطوبت 18%………………………………………… …………….15

نمودار2-4- بررسی زمان رسیدن به خود ترمیمی کامل برای نمونه هایخاک طبیعی، خاک

طبیعی با 10% بنتونیت، خاک طبیعی با 20% بنتونیت،خاک طبیعی با 30% بنتونیت………………………………….. ……………16

نمودار2-5- تغییرات میزان جریان با زمان سپری شده  ……………16

نمودار2-6- ارتباط جریان بحرانی با عمق ترک…. ……………17

نمودار2-7- ارتباط جریان بحرانی با نسبت   ……………17

نمودار3-1-تاثیر رطوبت در نشست خاک………… ……………30

نمودار4-1-منحنی دانه بندی……………….. ……………38

نمودار5-1-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه بدون افزودنی در مرحله اولیه

بعد از ساخت نمونه………………………………………………………………………………………………………….50

نمودار5-2-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه بدون افزودنی بعد از 3 روز…………..50

نمودار5-3-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 1% افزودنی در مرحله اولیه

بعد از ساخت نمونه………………………………………………………………………………………………………….51

نمودار5-4- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 1% افزودنی بعد از 3 روز………….51

نمودار5-5- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5/2% افزودنی در مرحله اولیه

بعد از ساخت نمونه…………………………………………………………………………………………………………52

نمودار5-6- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5/2% افزودنی بعد از 3 روز……….52

نمودار5-7-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5% افزودنی در مرحله اولیه

بعد از ساخت نمونه…………………………………………………………………………………………………………..53

نمودار5-8- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5% افزودنی بعد از 3 روز………….53

نمودار5-9-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه بدون افزودنی در مرحله اولیه

بعد از ساخت نمونه………………………………………………………………………………………………………….55

نمودار5-10-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه بدون افزودنی بعداز7 روز …………55

نمودار5-11 -تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 1% افزودنی در مرحله اولیه

بعد از ساخت نمونه…………………………………………………………………………………………………………56

نمودار5-12- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 1% افزودنی بعد از 7 روز………56

نمودار5-13-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5/2% افزودنی در مرحله اولیه

بعد از ساخت نمونه………………………………………………………………………………………………………..57

نمودار5-14 تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5/2% افزودنی بعد از 7 روز……57

 

نمودار5-15- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5% افزودنی در مرحله اولیه

بعد از ساخت نمونه………………………………………………………………………………………………………..58

نمودار5-16- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5% افزودنی بعد از 7 روز……..58

نمودار5-17-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه بدون افزودنی در مرحله اولیه

بعد از ساخت نمونه…………………………………………………………………………………………………………60

نمودار5-18-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه بدون افزودنی بعداز14 روز ……..60

نمودار5-19- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با1% افزودنی در مرحله اولیه

بعد از ساخت نمونه………………………………………………………………………………………………………….61

نمودار5-20-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با1% افزودنی بعد از 14 روز………61

نمودار5-21-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5/2% افزودنی در مرحله اولیه بعد

از ساخت نمونه………………………………………………………………………………………………………………62

نمودار5-22- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5/2% افزودنی بعد از 14 روز….62

نمودار5-23- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5% افزودنی در مرحله اولیه

بعد از ساخت نمونه………………………………………………………………………………………………………….63

. نمودار5-24- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5% افزودنی بعد از 14 روز……63

نمودار5-25-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه بدون افزودنی در مرحله اولیه

بعد از ساخت نمونه………………………………………………………………………………………………………….65

نمودار5-26-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه بدون افزودنی بعداز28 روز ……….65

نمودار5-27- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 1% افزودنی در مرحله اولیه

بعد از ساخت نمونه……………………………………………………………………………………………………………66

نمودار5-28- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 1% افزودنی بعد از 28 روز……….66

نمودار5-29- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5/2% افزودنی در مرحله اولیه

بعد از ساخت نمونه…………………………………………………………………………………………………………….67

نمودار5-30- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5/2% افزودنی بعد از 28 روز…….67

نمودار5-31- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5% افزودنی در مرحله اولیه

بعد از ساخت نمونه…………………………………………………………………………………………………………….68

نمودار5-32- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5% افزودنی بعد از28 روز………68

نمودار5-33-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه بدون افزودنی در مرحله اولیه

بعد از ساخت نمونه…………………………………………………………………………………………………………..70

نمودار5-34-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه بدون افزودنی بعداز60 روز ………..70

نمودار5-35- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 1% افزودنی در مرحله اولیه

بعد از ساخت نمونه………………………………………………………………………………………………………….71

نمودار5-36- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 1% افزودنی بعد از 60 روز……..71

نمودار5-37- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5/2% افزودنی در مرحله اولیه

بعد از ساخت نمونه………………………………………………………………………………………………………….72

نمودار5-38- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5/2% افزودنی بعد از 60 روز…..72

نمودار5-39- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5% افزودنی در مرحله اولیه

بعد از ساخت نمونه…………………………………………………………………………………………………………..73

نمودار5-40- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5% افزودنی بعد از 60 روز………73

نمودار6-1- مقاومت نهایی بدست آمده در آزمایش تک محوری برای نمونه های با

درصدهای مختلف مواد افزودنی……………… …………..79

نمودار6-2- تغییرات  با توجه به زمان ودرصد ماده افزودنی………………………………………… …………..80

 

 

1- 1- مقدمه

خاک های رسی غالبا دارای مشکلاتی از جمله نشست زیاد، مقاومت برشی پایین و دشواری تراکم می باشند. برای تامین مقاومت مناسب خاک روش های مختلفی سازی خاک، پیش بارگذاری، اختلاط و تثبیت خاک هستند. بسته به نوع پروژه و شرایط وجود دارد که در قالب روش های متنوع بهسازی قرار می گیرند. برخی از این روش ها عبارت از متراکم ساختگاه یکی از این روش ها به عنوان روش مناسب جهت تثبیت انتخاب می شود]1[.

تثبیت رس ها با بهره گرفتن از افزودنی های متداول همچون سیمان، آهک، خاکستر بادی و … همواره در مطالعات پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است. در کنار آن  نانو مواد که حائز ویزگی های منحصر به فردی هستند کمتر مورد توجه بوده اند. ]2[. نتایج آزمایشات پیشین نشان می دهد که افزودن درصد کمی نانو رس مونتموریلونیت به خاک رس باعث افزایش چشمگیر مقاومت آن می شود]2[و]3[؛ (به همین دلیل ماده افزودنی مورد استفاده در این پژوهش نانو رس مونتموریلونیت اصلاح نشده انتخاب شده است).

از طرف دیگر خاک رس دارای ویژگی مثبتی است که موجب ترمیم ترک های به وجود آمده در آن می شود. خاصیت ترمیم ترک رس به معنای بسته شدن ترک های ایجاد شده در آن می باشد ]15[و]23[و]24[. عوامل موثر بر خودترمیمی خاک رس مخصوصا خصوصیات خمیری خاک ها در شرایط مختلف تراکمی-تحکیمی و رطوبتی سبب رفتارهای خاص مربوط به خاک رس می گردد]4[.

بیشتر آزمایش های انجام شده در زمینه خودترمیمی رس ها آزمایشات نفوذپذیری بوده و محدود به ترک های ایجاد شده از انقباض و انبساط در مراکز دفن زباله]15[و]24[، یا ترک های ناشی از فرسایش درونی در سدهای خاکی بوده اند]4[و]23[. در حالیکه از این خاصیت رس ها می توان در سایر پدیده های ژئوتکنیکی که تحت یک سربار مشخص و قابل پیش بینی به وقوع می پیوندند نیز استفاده کرد. برای رسیدن به این مطلوب در این تحقیق با ایجاد یک ترک  به وسیله آزمایش مقاومت فشاری محصور نشده در خاک تقویت شده با نانو رس مونتموریلونیت و نگهداری از آن در جهت ترمیم شدن تا زمان های مشخصی سعی در  بررسی تاثیر افزایش مقاومت در روند این پدیده را داریم.

تعداد صفحه : 102

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.