مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه بررسی اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: باغبانی- گیاهان زینتی

عنوان : بررسی  اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته باغبانی- گیاهان زینتی
عنوان :
بررسی  اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا
 استاد راهنما:
دکتر داود هاشم آبادی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: مقدمه و کلّیات……………………………………………………………………………………………………2

1-1-گیاهشناسی…………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-3- اهمیت اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5- هدف از انجام آزمایش………………………………………………………………………………………………………….7

فصل دوم: بررسی منابع………………………………………………………………………………………………………………..8

2-1- پیری………………………………………………………………………………………………………………………………….9

2-2- پیری در گل آلسترومریا………………………………………………………………………………………………………..9

2-3- انسداد آوندی……………………………………………………………………………………………………………………10

2-4- عوامل موثر بر عمر پس از برداشت گل های شاخه بریده………………………………………………………..10

2-5- تیمار با ترکیبات ضد عفونی کننده و بهبود دهنده عمر گلجایی………………………………………………..11

2-6- شکاف انتهای ساقه…………………………………………………………………………………………………………….11

2-7- نانو ذرات نقره…………………………………………………………………………………………………………………..12

فصل سوم: مواد و روش­ها…………………………………………………………………………………………………………14

3-1- مواد گیاهی ………………………………………………………………………………………………………………………15

3-2- پیاده کردن طرح آزمایشی……………………………………………………………………………………………………15

3-3- معرفی تیمارها…………………………………………………………………………………………………………………..16

3-4- اندازه گیری صفات……………………………………………………………………………………………………………17

3-4-1- عمر گلجایی…………………………………………………………………………………………………………………17

3-4-2- کاهش وزن تر……………………………………………………………………………………………………………….17

3-4-3- درصد ماده خشک…………………………………………………………………………………………………………17

3-4-4- جذب آب…………………………………………………………………………………………………………………….18

3-4-5- نشت یونی……………………………………………………………………………………………………………………18

3-4-6- افزایش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقه)………………………………………………………19

3-4-7- رنگیزه کاروتنویید گلبرگ……………………………………………………………………………………………….19

3-4-8- کلروفیل a، b و کل برگ………………………………………………………………………………………………..20

3-4-9- نسبت باز شدن گل ها……………………………………………………………………………………………………20

3-4-10- اندازه گیری اتیلن………………………………………………………………………………………………………..21

3-4-11- شمارش باکتری ساقه و محلول گلجا……………………………………………………………………………..21

3-4-12- پراکسیده شدن لیپیدها………………………………………………………………………………………………….22

3-4-13-آنزیم پراکسیداز POD………………………………………………………………………………………………….22

3-4-14- آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز SOD……………………………………………………………………………….22

3-5- تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………….22

فصل چهارم: نتایج و بحث…………………………………………………………………………………………………………23

4-1- عمر گلجایی……………………………………………………………………………………………………………………..24

4-2- جذب آب…………………………………………………………………………………………………………………………27

4-3- کاهش وزن تر…………………………………………………………………………………………………………………..29

4-4- افزایش درجه بریکس…………………………………………………………………………………………………………30

4-5- نسبت باز شدن گل­ها…………………………………………………………………………………………………………32

4-6- درصد ماده خشک……………………………………………………………………………………………………………..33

6-7- نشت یونی………………………………………………………………………………………………………………………..35

4-8- رنگیزه کاروتنویید گلبرگ……………………………………………………………………………………………………36

4-9- کلروفیل a………………………………………………………………………………………………………………………..37

4-10- کلروفیل b………………………………………………………………………………………………………………………38

4-11- کلروفیل کل…………………………………………………………………………………………………………………….39

4-12- شمارش باکتری محلول گلجا…………………………………………………………………………………………….41

4-13- شمارش باکتری انتهای ساقه……………………………………………………………………………………………..42

4-14- اندازه گیری اتیلن…………………………………………………………………………………………………………….44

4-15- پراکسیداسیون لیپیدها MDA (مالون دی آلدئید)………………………………………………………………..47

4-16- آنزیم های آنتی اکسیدانی………………………………………………………………………………………………….48

4-16-1- سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)…………………………………………………………………………………….48

4-16-2- پراکسیداز (POD)………………………………………………………………………………………………………49

نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………51

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………..51

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

 

فهرست جداول  

جدول 4-1- تجزیه واریانس اثر شکاف و نانو ذرات نقره بر صفات اندازه گیری شده…………………………25

جدول 4-2- مقایسه میانگین اثر متقابل شکاف و نانوذرات نقره بر صفات اندازه گیری شده…………………25

جدول 4-3- مقایسه میانگین اثر شکاف بر صفات اندازه گیری شده………………………………………………….26

جدول 4-4- مقایسه میانگین اثر نانو ذرات نقره بر صفات اندازه گیری شده………………………………………26

جدول 4-6- تجزیه واریانس اثر شکاف و نانو ذرات نقره بر اتیلن، میزان مالون دی آلدئید و آنزیم های آنتی اکسیدانی……………………………………………………………………………………………………………………………………45

جدول 4-7- مقایسه میانگین اثر شکاف و نانو ذرات نقره بر اتیلن، میزان مالون دی آلدئید و آنزیم های آنتی اکسیدانی……………………………………………………………………………………………………………………………………45

جدول 4-8- مقایسه میانگین اثر نانو ذرات نقره بر اتیلن، میزان مالون دی آلدئید و آنزیم های آنتی اکسیدانی……………………………………………………………………………………………………………………………………46

جدول 4-9- مقایسه میانگین اثر شکاف بر اتیلن، میزان مالون دی آلدئید و آنزیم های آنتی اکسیدانی……….46

 

فهرست اشکال

شکل 1-1- گل آلسترومریا…………………………………………………………………………………………………………….3

شکل 3-1- شکاف انتهای ساقه……………………………………………………………………………………………………15

شکل 3-2- نحوه قرار دادن پلات ها…………………………………………………………………………………………….15

شکل 3-3- روز اول عمر گلجایی………………………………………………………………………………………………..17

شکل 3-4- پایان عمر گلجایی……………………………………………………………………………………………………..17

شکل 3-5- اندازه گیری نشت یونی با دستگاه EC سنج…………………………………………………………………18

شکل 3-6- اندازه گیری درجه بریکس………………………………………………………………………………………….19

شکل 3-7- اندازه گیری کاروتنویید گلبرگ……………………………………………………………………………………19

شکل 3-8- استخراج کلروفیل……………………………………………………………………………………………………..20

شکل 3-9- اندازه گیری اتیلن………………………………………………………………………………………………………21

شکل 3-10- کشت باکتری………………………………………………………………………………………………………….21

شکل 4-1- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی عمر گلجایی…………………………………………24

شکل 4-2- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی جذب آب…………………………………………….28

شکل 4-3- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی کاهش وزن تر………………………………………29

شکل 4-4- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی درجه بریکس……………………………………….31

شکل 4-5- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی نسبت باز شدن گل­ها…………………………….32

شکل 4-6- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی ماده خشک…………………………………………..33

شکل 4-7- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی نشت یونی……………………………………………35

شکل 4-8- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی رنگیزه کاروتنویید………………………………….36

شکل 4-9- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی کلروفیل a……………………………………………38

شکل 4-10- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی کلروفیل b………………………………………….39

شکل 4-11- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی کلروفیل کل………………………………………..40

شکل 4-13- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی باکتری محلول…………………………………….41

شکل 4-13- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی باکتری انتهای ساقه………………………………42

شکل 4-14- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی اندازه تولید اتیلن…………………………………44

شکل 4-15- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی  مالون دی آلدئید…………………………………47

شکل 4-16- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز…………………48

شکل 4-17- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی پراکسیداز…………………………………………..49

 

چکیده

به منظور بررسی اثر شکاف و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی و خصوصیات گیفی گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida) آزمایش فاکتوریل 2 عاملی بر پایه طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور شکاف انتهای ساقه در 2 سطح (شکاف 5 سانتی متری و بدون شکاف) و نانو ذرات نقره در 5 سطح (0، 5، 10، 20، و 30 میلی گرم در لیتر) با 10 تیمار، 3 تکرار، 30 پلات و 150 شاخه گل انجام شد. در این مطالعه صفاتی از قبیل عمر گلجایی، جذب آب، کاهش وزن تر، ماده خشک، نسبت باز شدن گل­ها، افزایش درجه بریکس، جمعیت باکتری ساقه و محلول گلجا، کلروفیل a، b و کل، کاروتنوئید گلبرگ، نشت یونی، اتیلن و همچنین مقدار مالون دی آلدئید (MDA)، آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و پراکسیداز (POD) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اکثر تیمارهای مورد بررسی در سطح 1 درصد آماری معنی دار شده بجز صفات افزایش درجه بریکس، کاهش وزن تر، جذب آب، نشت یونی و باکتری محلول گلجا که در سطح 5 درصد معنی دار شده است. همه تیمارهای مورد بررسی نسبت به شاهد موجب بهبود عمر گلجایی شدند و بیشتر عمر گلجایی مربوط به تیمار شکاف 5 سانتی متری همراه با 20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با 88/13 روز نسبت به شاهد (05/7 روز) ماندگاری این گل بریده را افزایش داد. همچنین این تیمار در کلیه صفات بهترین عملکرد را نسبت به کلیه تیمارها داشته است.

  • گیاهشناسی

آلسترومریا با نام علمی Alstroemeria hybrida جزو یکی از گل­های محبوب می­باشد که به خاطر گل­های زیبا و با طول عمر زیاد پرورش داده می­شود. این گیاه از زیر شاخه تک لپه­ای­ها ، راسته سوسن­ها ، تیره آلسترومریاسه و جنس آلسترومریا می­باشد (ون دورن و همکاران، 1992). تیره آلسترومریاسه در بر گیرنده چهار جنس Schickenduntzia، Leontochir، Alstroemeria و Bomaria می­باشد (ناصری و ابراهیمی گروی، 1377). جنس های تیره آلسترومریاسه به علت داشتن تخمدان زیرین، ابتدا در تیره آماریلیداسه قرار گرفتند. در سال 1954 بوکسبوم ساختمان ریزوم آن­ها را بررسی کرد و بر اساس این بررسی نتیجه گرفت که آن ها گونه ­هایی از جنس لیلیوم هستند. اما از آنجا که تخمدان در تیره لیلیاسه به صورت فوقانی است به تیره ایرایداسه و بعد دوباره به تیره آماریلیداسه باز گشتند و در آخر بعد از چندین جابجایی بین این تیره­ها، آلسترومریاسه به عنوان یک تیره مجزا در نظر گرفته شد (ناصری و ابراهیمی گروی، 1377؛ هوفریتر و رود ریگاز، 2009)

جنس آلسترومریا یکی از زیباترین جنس­های این تیره است که بیش از 60 گونه و 190 رقم است. گیاهی است علفی، چند ساله، ریزوم دار که ریزوم­ها به صورت سیمپودیال رشد می­ کنند و از هر ریزوم اصلی 5 تا 7 ریزوم به وجود می­آید. ریشه ها افشان و بخش هوایی هم از ریزوم منشأ می­ گیرند. ریشه­ها افشان بعد از توسعه گیاه، به ریشه های گوشتی (ذخیره ای) تبدیل می­ شود که سفید، متراکم و کرکدارند. ساقه­ها همیشه فاقد انشعاب هستند. برگ کامل، کشیده، بدون کرک و در انتها نوک تیزند و معمولا رنگ سبز تیره تا سبز خاکستری دارند. گل آذین معمولا گرزن  است و به صورت سیمپودیال توسعه می­یابد. هر گل آذین شامل 3 تا 10 گل است. در ساختمان گل دو ردیف سه تایی گلبرگ دیده می­ شود. شش گلبرگ دارد که 3 گلبرگ داخلی از  نظر شکل و رنگ با سه گلبرگ خارجی متفاوت هستند و دارای علائمی به صورت نقطه­ای، خطی و حلقوی می­باشد که رنگ آنها متمایز رنگ گلبرگ­هاست. میوه کپسول، خشک شکوفاست (ناصری و ابراهیمی گروی، 1377؛ کیم، 2005؛ رید، 2002). در روزهای بلند اواخر بهار به گل می­رود و تا پاییز ادامه دارد ( دول و ویلکینس، 1999).

کشت آلسترومریا در اروپا، ژاپن و شمال آمریکا بسیار رواج دارد، زیرا ارقامی وجود دارند که در تمام طول سال حتی در دماهای زیر صفر درجه سانتی گراد هم گل می­ دهند. این ارقام، گل­های زیبایی در دامنه وسیعی از رنگ­ها و شکل­ها دارند (ناصری و ابراهیمی گروی، 1377). تمام این ارقام ها که اکنون تعداد آنها به بیش از 190 نیز می­رسد تنها از حدود 60 گونه در آمریکای جنوبی منشا گرفته ­اند که همگی در شکل، رنگ و علایم روی گلبرگ ها متفاوت می­باشند. بزرگترین و جذابترین آن­ها، در بین گونه های کشور شیلی یافت می­شوند ولی غالبا برگ­هایی با طول عمر کوتاه دارند. گونه های برزیلی دارای برگ هایی بلند و همیشه سبز هستند اما گل­های آن ها کوچکتر و بسته­تر از گونه های شیلی هستند (هوفریتر و رودریگاز، 2009).

گلدهی: در روزهای بلند اواخر بهار به گل می­رود و تا پاییز ادامه دارد. گلدهی این گیاه تحت تاثیر دمای ریزوم بوده و به وسیله دمای خاک اطراف ریزوم کنترل می­ شود. اگر دمای خاک 16 درجه سانتی گراد باشد، دوره گلدهی آن افزایش می­یابد (دول و ویلکینس، 1999). آلسترومریا به گرمای زیاد حساس بوده، بنابراین در گلخانه سرد پرورش داده می­ شود. دمای بالا فرایند گلدهی را جلو می­ اندازد ولی دمای بیش از 20 تا 25 درجه سانتی گراد ممکن است ساقه­های ضعیف­تری داشته باشند و جوانه­ ها ناقص شوند، علایم ویروسی ظاهر شده و سر انجام گلدهی زود متوقف می­ شود (ناصری و ابراهیمی گروی، 1377).

نیازها: دمای گلخانه در شب بین 13-10 درجه سانتیگراد نگه داشته می­شود. در حالیکه دمای گلخانه در زمستان بین 18-16 درجه سانتیگراد در نظر گرفته می­ شود. گل آلسترومریا در شرایط خشکی کم بهترین رشد را دارد. آب زیاد باعث پوسیدگی ریشه می­شود. این گل تمایل زیادی به نیترات نیتروژنی دارد، این عنصر مسئول رنگ سبز تیره شاخه و برگ­هاست. اضافه کردن مواد غذایی به میزان کم زمانی که محیط خشک شود توصیه می­شود. ریزوم­های آلسترومریا باید در خاک سبک که بخوبی زهکشی شده است کاشته شود. در مورد گل­های شاخه بریده، خاکی که به عنوان بستر کشت استفاده می­ شود از طریق اضافه کردن موادی مثل پیت- پرلایت، شن و رس­های آهکی و ترکیبات مختلف آلی و غیرآلی اصلاح شود (دول و ویلکینس، 1999).

تعداد صفحه : 71

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.