رشته مدیریت

پایان نامه بررسی تاثیر تمركز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع كالا در شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی بین الملل

عنوان : بررسی  تاثیر تمركز و رسمیت  ساختار سازمانی در تامین  بموقع كالا در شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب

پایان نامه درجه كارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی(M.A )

گرایش: بازاریابی بین الملل

موضوع:

بررسی  تاثیر تمركز و رسمیت  ساختار سازمانی در تامین  بموقع كالا در شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب

استاد راهنما :

استاد مشاور:

1391-1390

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان    صفحه
چكیده    1
فصل اول : كلیات و پیشینه تحقیق    2
1–1 مقدمه    3
1-2 بیان مسئله    4
1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    5
1-4 اهداف تحقیق    5
1-5  سوالات تحقیق    6
1-6 فرضیه‌های تحقیق     6
1-7 قلمرو تحقیق    7
1-8 روش شناسی تحقیق    7
1-9 مدل تحقیق    8
1-10 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها    9
فصل دوم : مبانی نظری و مدل تحلیلی پژوهش       11
2-1 بخش اول رسمیت تمرکز    12
2 – 1 – 1  مقدمه    12
2 – 1 – 2  تعریف سازمان    13
2- 1 – 3 تئوری سازمان    14
2 – 1 – 4  تعاریف مفهومی سازمان    15
2 – 1 – 5 تعریف ساختار سازمانی و انواع آن    17
2 – 1 – 6 ابعاد ساختار سازمانی    22
2 – 1 – 7 ارتباط تمرکز و پیچیدگی و رسمیت    32
2 – 1 – 8 تفویض اختیار    33
2 – 1 – 9 گام های تفویض اختیار    37
2- 2  بخش دوم : پیشینه تحقیق    38
2 – 2 – 1 پیشینه داخلی    38
2- 2- 2  پیشینه خارجی    42
2 – 3 بخش سوم : تأمین به موقع کالا    55
2- 3 – 1 مقدمه     55
2 – 3 – 2 شرکت ملی مناطق نفت خیز    56
2 – 3 – 3 تاریخچه و وضعیت ساختاری    57
2 – 3 – 4 مدیریت تداركات و اموركالای شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب    58
2 – 3 – 5  تاریخچه‏ی سازمان تداركات و اموركالای شركت ملی مناطق نفتخیزجنوب      58
2 – 3 – 6 خط مشی سیستم مدیریت یكپارچه، مدیریت تداركات و امور كالا    60
2 – 3 – 7  عمده وظایف مدیریت تدارکات کالا    61
2 – 3 – 8   ساختار سازمانی وزارت نفت (كالای نفت تهران) و مدیریت خرید    64
فصل سوم : روش و قلمرو پژوهش    74
3 – 1 مقدمه    75
3 – 2 نوع تحقیق    76
3 – 3 جامعه آماری    76
3 – 4 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات    77
3 – 5 اعتبار (روایی) پرسشنامه تحقیق    78
3 – 6 پایایی پرسشنامه تحقیق     78
3 – 7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها وآزمون فرضیه‌ها    80
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها    81
4 – 1 مقدمه    82
4 – 2 تجزیه و تحلیل توصیفی یافته های مرتبط با شخصیت شناسی نمونه آماری    83
4 – 2 – 1   : جنسیت    83
4 – 2 – 2 میزان تحصیلات    84
4 – 2 – 3  سابقه ی کار    85
4 – 2 – 4 سن پاسخ دهندگان    86
4 – 2 – 5 پست سازمانی    87
4 – 2 – 6  نوع کار    88
4 – 2 – 3  تجزیه و تحلیل توصیفی یافته های مرتبط با متغیرهای پژوهش    88
4 –3 – 1 متغییر تأمین به موقع کالا    89
4 –3 – 2 متغییر تمرکز    90
4 –3 – 3 متغییر رسمیت    91
4 –4 تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها مرتبط با اهداف، سوالات و فرضیه های تحقیق    92
4 – 4-1 بررسی اثرپذیری و انطباق معیار رسمیت    92
4 – 4-2 بررسی اثرپذیری و انطباق معیار تمرکز    92
4 – 4-3 بررسی اثرپذیری و انطباق معیار تأمین به موقع كالا    93
4 – 4-4 بررسی رابطه میان تمرکز سازمانی و تأمین به موقع كالا    94
4 – 4-5 بررسی رابطه میان رسمیت و تأمین به موقع كالا    95
4 – 4-6 بررسی تأثیر رسمیت و تمرکز سازمانی بر تأمین به موقع كالا    95
فصل پنجم : یافته‌ها ، نتیجه‌گیری و پیشنهادها    98
5 – 1 مقدمه     99
5 – 2  خلاصه تحقیق    100
5 – 3  تبیین فرضیه ‏ها و مقایسه با تحقیقات قبلی    100
5 – 3 – 1 تحلیل یافته‌های جمعیت شناسی    100
5 – 3 – 2 تحلیل توصیفی متغیرها    101
5 – 3 – 3  تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش    102
5 – 3 – 3-1  تحلیل فرضیه ها با بهره گرفتن از آزمون تی    102
5-3-3-2- تحلیل فرضیه ها با بهره گرفتن از آزمون دو جمله ای    103
فرضیه فرعی دوم : بررسی رابطه میان رسمیت و تامین به موقع كالا    104
فرضیه اصلی تحقیق    105
5-3-3-4 نتایج از مدل خطی معادله رگرسیون    106
5-4-محدودیت های تحقیق    107
5- 5  پیشنهادها    107
5 – 6 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده    109
منابع و مآخذ    110
منابع فارسی    111
منابع غیر فارسی    113
پیوست ها    115
پرسشنامه    116
اطلاعات خروجی SPSS    120
چکیده به زبان انگلیسی    160
عنوان به زبان انگلیسی    161

 

چكیده:

اهمیت صنعت نفت خصوصاً  نقش حساس و تعیین كننده آن در نظام اقتصادی كشور بر كسی پوشیده نیست. در این راستا جلوگیری از ركود یا وقفه در عملیات روزمره، نگهداری موثر و ایمن دستگاه­ها ، تجهیزات واحدها ، همچنین، انجام پروژه ها و برنامه­ های از قبل پیش ­بینی شده، لزوم تهیه و تأمین به موقع كالای مورد نیاز را در موقعیت­ها و ابعاد مختلف اجتناب ناپذیر است.

در این پژوهش محقق سعی برآن دارد  به بررسی متغیرهای ساختار سازمانی(رسمیت و تمركز)  با تأمین به موقع كالا درمدیریت تداركات و امور كالای شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب پرداخته تا از نتایج حاصله جهت نیل به اهداف سازمانی استفاده گردد.

این پژوهش از لحاظ هدف، كاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نظر مكان از نوع پژوهش‌های كتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد و از پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی (رسمیت و تمركز) كه تا اندازه­ای بومی سازی شده و روایی و پایایی آن با ضریب آلفای كرونباخ 82/. درصد نیز تأیید شده ، وبه علت نزدیکی جامعه آماری با نمونه آماری از تعداد 120 نفر پاسخ دهنده استفاده شده است. پرسشنامه­ ها بطور كامل دریافت و داده ها پس از تجزیه وتحلیل آماری با بهره گرفتن ازنرم افزارSPSS و آزمون دو طرفه Tو ضریب همبستگی پیرسون مشخص شد، كه بین “تمركز و رسمیت” (متغیرهای مستقل) در حد موجود در سازمان (رسمیت متعارف سازمان های دولتی وبزرگ وتراكم كم تمركز) با تأمین به موقع كالا (متغیر وابسته) رابطه معنی­دار و همبستگی مثبت وجود دارد. این یافنه ها  بدین معناست كه تراكم كم تمركز ورسمیت متعارف باعث ارتقاء وبهبودی در روند تأمین کالا می گردد.. قلمرو مكانی این پژوهش در محدوده فیزیكی مدیریت تدارکات و امور کالا شركت ملی مناطق نفتخیز و در سال  1391 انجام پذیرفته است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :179

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.