مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه 1استفاده از روغن بادام تلخ باعث کاهش از دست دادن آب و چروکیدگی پوست میوه انار و جلوگیری از کاهش کیفیت پوست میوه انار می شود

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

عنوان:1استفاده از روغن بادام تلخ باعث کاهش از دست دادن آب و چروکیدگی پوست میوه انار و جلوگیری از کاهش کیفیت پوست میوه انار می شود

دانشکده کشاورزی

پایان نامه­ کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی

ارزیابی پوشش های مصنوعی (زمین بافت) و گراولی در زهکش های زیرزمینی با بهره گرفتن از مدل آزمایشگاهی تانک خاک

 

 

استاد راهنما

دکتر مسعود نوشادی

 

شهریور 90

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

 

ارزیابی پوشش های مصنوعی(زمین بافت) و گراولی در زهکش های زیرزمینی با بهره گرفتن از مدل آزمایشگاهی تانک خاک

 

به کوشش

 

مهسا جمالدینی

 

 

هدف از این تحقیق، بررسی عملکرد دو نوع پوشش مصنوعی PP450، تولیدی در داخل کشور و پوشش گراولی دانه بندی شده با استاندارد U.S.B.R در خاک سیلتی لوم در سه بار آبی 55، 75 و 105(غرقاب) سانتی متر از محور زهکش با بهره گرفتن از دو مدل فیزیکی مخزن خاک بوده است. نیمرخهای آب در اطراف لوله زهکش و نیز مقادیر افت های عمودی، افقی و شعاعی و ورودی در دو نوع پوشش نشان داد که پوشش گراولی کارآیی مؤثرتری برای تخلیه آب از نیمرخ خاک دارد. مقایسه دبی خروجی از زهکش ها نشان داد که در پوشش گراولی، دبی خروجی در بارهای آبی 55، 75 و 105 سانتی متر و در حالت ماندگار به ترتیب 1/66، 3/65 و 6/90 درصد از پوشش مصنوعی بیشتر است. هدایت هیدرولیکی پوشش گراولی در ابتدای آزمایش بین 6 تا 10 برابر هدایت هیدرولیکی خاک اطراف زهکش (2/0 متر بر روز) بوده که در انتهای آزمایش به هدایت هیدرولیکی خاک اطراف رسید ولی در پوشش مصنوعی PP450 حدود 10 برابر کمتر از خاک اطراف زهکش بود. همچنین در هدایت هیدرولیکی و مقاومت ورودی لوله و پوشش در بار آبی 105 سانتی متر که حالت غرقاب است نسبت به دو بار آبی 55 و 75 سانتی متر در هر دو پوشش رفتار متفاوتی مشاهده شد. در پوشش گراولی مقاومت ورودی با افزایش بار آبی کاهش (5/45%) و در پوشش مصنوعی افزایش (57%) یافت. همینطور هدایت هیدرولیکی که با افزایش بار آبی در پوشش گراولی افزایش (3/36%) و در پوشش مصنوعی (8/53%) کاهش داشته است. ضریب مقاومت ورودی لوله و پوشش در پوشش گراولی در هر سه بار آبی بیشتر از پوشش مصنوعی بود و تغییرات آن از تغییرات هدایت هیدرولیکی تبعیت می کرد. نسبت گرادیان در پوشش مصنوعی از پوشش گراولی بیشتر بود که به دلیل کمتر بودن مجموع افتهای ایجاد شده توسط این پوشش در خاک بود. با بررسی نتایج مشخص شد که پوشش گراولی برای خاک مورد مطالعه مناسب تر می باشد.

فهرست مطالب
   
   
عنوان صفحه
   
1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 5
 

2- مروری بر پژوهش­های پیشین

 

 

2-1- پوششهای زهکشی…………………………………………………………………………………………… 4
2-2-1- پوششهای معدنی…………………………………………………………………………………… 6
2-2-2- پوششهای آلی………………………………………………………………………………………… 7
2-2-3- پوششهای مصنوعی………………………………………………………………………………… 8
2-2- عوامل موثر بر پایداری یا ناپایداری ذرات خاک………………………………………………. 8
2-2-1- بافت خاک………………………………………………………………………………………………. 9
2-2-2- ساختمان خاک………………………………………………………………………………………. 9
2-3- پیش بینی نیاز یا عدم نیاز به پوشش………………………………………………………………. 10
2-3-1-راهنمایی­های سازمان خواربار و كشاورزی جهانی[1] ……………………………….. 11
2-3-2- راهنمایی­های سامانی و ویلاردسون[2] …………………………………………………….. 12
2-3-3-راهنمایی­های ولتمن و همكاران[3]……………………………………………………………. 13
2-4-  طراحی پوششهای زهکشی………………………………………………………………………………… 14
2-4-1- طراحی پوششهای معدنی………………………………………………………………………. 14
2-4-1-1- معیارهای ترزاقی و گروه مهندسین ارتش آمریکا ……………………… 15
2-4-1-2- معیار سازمان حفاظت خاک آمریکا (S.C.S) ……………………………. 16
2-4-1-3- معیار های دفتر عمران اراضی آمریکا (U.S.B.R)……………………. 17
2-4-2- طراحی پوششهای مصنوعی…………………………………………………………………… 17
2-4-2-1-معیار نگهداری ذرات[4] …………………………………………………………………… 18
2-4-2-2- معیار هیدرولیکی[5]………………………………………………………………………… 18
2-4-2-3-معیار جلوگیری از انسداد[6] ……………………………………………………………. 20
2-4-2-4-معیار مکانیکی و استحکام[7]……………………………………………………………. 21
2-5-جریان به طرف زهکش……………………………………………………………………………………….. 22
2-6-روش­های تحقیق بر روی پوشش­ها…………………………………………………………………….. 24
2-6-1- روش­های تحقیق مزرعه­ای……………………………………………………………………… 25
2-6-2- روش­های تحقیق آزمایشگاهی……………………………………………………………….. 25
2-6-2-1- مدل­های استوانه­ای عمودی با جریان شعاعی‌……………………………….. 26
2-6-2-2- مدل­های افقی…………………………………………………………………………………. 27
2-6-2-3- نفوذ سنج های جریان موازی[8] (یک بعدی )………………………………… 28
 

3- مواد و روشها

 
3-1- آزمایش خصوصیات فیزیکی خاک………………………………………………………………… 38
3-2- تعیین پوشش گراول ……………………………………………………………………………………. 38
3-3- طراحی و تهیه پوشش مصنوعی مناسب……………………………………………………….. 40
3-4- ابعاد مخزن و مراحل ساخت آن…………………………………………………………………….. 41
3-5- لوله های زهکش…………………………………………………………………………………………….. 45
3-6- پیزومترها………………………………………………………………………………………………………… 47
3-7- تهیه و آماده سازی خاک برای انجام آزمایش………………………………………………… 48
3-8- پر نمودن مخزن با خاک ……………………………………………………………………………….. 49
3-9- شروع آزمایش و برقراری جریان آب …………………………………………………………….. 53
3-10- اندازه ­گیری پارامترها…………………………………………………………………………………….. 53
3-10-1- دبی جریان…………………………………………………………………………………………. 54
3-10-2- اندازه ­گیری ارتفاع آب در اطراف لوله زهکش…………………………………….. 54
 

4- نتایج

 
4-1- نتایج آزمایش دانه بندی خاک……………………………………………………………………….. 55
4-2- تعیین چگالی ظاهری خاک……………………………………………………………………………. 56
4-3- تعیین هدایت هیدرولیکی خاک…………………………………………………………………….. 56
4-4- شاخص شکل پذیری خاک(شاخص خمیری) ………………………………………………. 57
4-5- تعیین نسبت جذبی سدیم (SAR) …………………………………………………………….. 60
4-6- تعیین نیاز یا عدم نیاز به پوشش زهکشی…………………………………………………….. 61
4-7- دانه بندی پوشش گراولی ……………………………………………………………………………… 62
4-8- نیمرخ پیزومتریک در اطراف لوله زهکش با پوشش گراول و PP450 در بارهای آبی مختلف……………………………………………………………………………………………………. 63
4-9- دبی خروجی از لوله زهکش با پوشش گراولی وپوشش (PP450)………… 65
4-10- افت بارهای آبی در دو پوشش……………………………………………………………………… 81
4 -10-1- افت عمودی در سه بار آبی 55، 75 و 105 سانتی متر………………………… 81
4-10-2- افت بار افقی و شعاعی در بارهای آبی 55، 75 و 105 سانتی متر………… 85
4-10-3- افت ورودی و افت پوشش در بارهای آبی 55، 75 و 105 سانتی متر…… 89
4-10-4- افت کل……………………………………………………………………………………………………. 94
4-11- تغییرات مقاومت ورودی لوله و پوشش در سه بار آبی 55، 75 و 105 سانتی متر………………………………………………………………………………………………………………….. 98
4-12- تغییرات هدایت هیدرولیکی در دو نوع پوشش گراولی و مصنوعی و در سه بار آبی 55، 75 و 105 سانتی متر…………………………………………………………………………… 104
4-13- فاکتور هندسی مقاومت ورودی لوله و پوشش (α) در سه بار آبی 55، 75 و 105 سانتی متر ……………………………………………………………………………………………………. 109
4-14- نسبت گرادیان[9] (GR) در دو نوع پوشش و در سه بار آبی 55، 75 و 105 سانتی متر………………………………………………………………………………………………………… 113
 

5-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………

 

116

6-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….. 118
7- منابع…………………………………………………………………………………………………………………………. 219
پیوست ها

پیوست شماره (1): آزمایش چاهک وارونه برای تعیین هدایت هیدرولیکی خاک………….

 

123

پیوست شماره (2): نتایج آزمایش تعیین حد خمیری و حد روانی………………………………… 125
پیوست شماره (3): جداول مربوط به عمق آب در پیزومترها در دو مخزن و در بارهای آبی 55، 75 و 105     سانتی متر……………………………………………………………………………………. 128
پیوست شماره (4): جداول مربوط به ارتفاع پیزومتریک و مجموع افتهای افقی و شعاعی و عمودی در سه بار آبی و دو پوشش گراولی و مصنوعی……………………………………

 

135

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

   
عنوان و شماره صفحه

 

 

جدول 1-2: رابطه بین دانه بندی پوشش و خاک اطراف آن (U.S.B.R).

19
جدول1-3- موقعیت پیزومترها نسبت به لوله زهکش در مخزن با فیلتر مصنوعی 47
جدول2-3- موقعیت پیزومترها نسبت به لوله زهکش در مخزن با فیلتر گراولی 48
جدول 1-4- میزان درصد رس، سیلت و شن در خاک منطقه مورد بررسی. 59
جدول 2-4- اطلاعات بدست آمده از منحنی دانه بندی خاک. 59
جدول 3-4- چگالی ظاهری خاک (گرم بر سانتی متر مکعب) محل نمونه برداری و ریخته شده در مخزن 59
جدول4-4- هدایت هیدرولیکی خاک منطقه به روش چاهک معکوس و خاک درون مخزن به روش بار ثابت. 60
جدول5-4- حدود اتربرگ خاک منطقه. 60
جدول 6-4- نتایج تجزیه شیمیایی خاک برای تعیین SAR. 61
جدول 7-4- اطلاعات بدست آمده از منحنی دانه بندی پوشش گراولی. 63
جدول 8-4- مقادیر دبی خروجی از زهکش در بار آبی 55 سانتی متر. 74
عنوان و شماره صفحه
 

 

جدول 9-4- مقادیر دبی خروجی از زهکش در بار آبی 75 سانتی متر.

76
جدول 10-4- مقادیر دبی خروجی از زهکش در بار آبی 105 سانتی متر. 77
جدول 11-4- افت بار عمودی در روزهای مختلف در بارهای آبی 55، 75 و 105 سانتی متر. 82
جدول 12-4- مجموع افت بار افقی و شعاعی در روزهای مختلف در بارهای آبی 55، 75 و 105 سانتی متر. 87
جدول 13-4- افت بار ورودی و پوشش در روزهای مختلف در بارهای آبی 55، 75 و 105 سانتی متر. 92
جدول 14-4- افت بار کل در روزهای مختلف در بارهای آبی 55، 75 و 105 سانتی متر. 96
جدول 15-4- مقاومت ورودی لوله و پوشش در روزهای مختلف در بارهای آبی 55، 75 و 105 سانتی متر. 99
جدول 16-4- هدایت هیدرولیکی در روزهای مختلف در بارهای آبی 55، 75 و 105 سانتی متر. 105
جدول 17-4- ضریب α در روزهای مختلف در بارهای آبی 55، 75 و 105 سانتی متر. 110
جدول 18-4- نسبت گرادیان در روزهای مختلف در بارهای آبی 55، 75 و 105 سانتی متر 114
 

فهرست شکل­ها

   
   
عنوان و شماره صفحه

 

شکل 1-2: الف) انسداد پوششهای مصنوعی نازك با خلل و فرج ریز، ب) انسداد پوششهای ضخیم با خلل و فرج ریز، ج) عدم انسداد پوششهای ضخیم با خلل و فرج درشت 21
شكل شماره 2-2: الف) مقاومت جریان به سمت یک زهكش، ب) افت­های بار مربوطه 23
شكل 3-2 – مدل آزمایشگاهی ارزیابی پوشش­ها ارائه شده توسط ICW 27
شکل 4-2- شکل شماتیک یک نوع مدل افقی به منظور ارزیابی آزمایشگاهی پوشش­ها ارائه شده توسط موسسه .R.I.J.P 28
شکل 5-2- مدل استوانه­ای عمودی به منظور ارزیابی پوشش­ها 29
شکل 1-3: ترکیب سایزهای مختلف گراول برای تهیه پوشش معدنی مناسب 39
شکل 2-3: منحنی دانه بندی خاک، پوشش معدنی و حد پایین و بالای استاندارد USBR 40
شکل3-3: لوله زهکش با پوشش مصنوعی PP450 41
شکل 4-3- وضعیت قرار گیری لوله های زهکش پوشش و پیزومترها، الف)پوشش گراولی، ب) پوشش مصنوعی 42
عنوان و شماره صفحه

 

شکل 5-3: شیر ورودی ومجرای شستشو نصب شده در زیر مخازن 43
شکل6-3: شیرهای کنترل کننده سطح آب، نصب شده در جداره مخزن آب 44
شکل7-3: نمایی از مخزن خاک 45
شکل8-3: نمایی از دو مخزن ساخته شده 46
شکل9-3: مسدود نمودن انتهای لوله های زهکش با درپوش پلاستیکی 46
شکل10-3: پیزومترهای بکار رفته به همراه توری پارچه ای 47
شکل11-3: محل خاکبرداری جهت انجام آزمایشات 50
شکل12-3: کوبیدن خاک قبل از ریختن به دورن مخازن 51
شکل13-3: ریختن خاک درون مخزن و کوبیدن آن 51
شکل14-3: قرار دادن لوله با پوشش مصنوعی در محل مورد نظر 51
شکل15-3: ریختن پوشش معدنی به ضخامت 10 سانتی متر در محل مورد نظر 52
شکل16-3: قرار گرفتن پیزومترها در جای مخصوص 52
شکل 1-4- منحنی دانه بندی خاک با بهره گرفتن از دستگاه مستر سایزر 57
شکل 2-4- منحنی دانه بندی خاک با بهره گرفتن از روش هیدرومتری 58
شکل 3-4- مثلث بافت خاک شکل 58
4-4- منحنی دانه بندی پوشش گراولی 62
عنوان و شماره صفحه

 

شکل5-4- الف- نیمرخ سطح آب در اطراف زهکش در بار آبی 55 سانتی متر در مخزن حاوی پوشش گراولی 66
شکل5-4- ب- نیمرخ سطح آب در اطراف زهکش در بار آبی 55 سانتی متر در مخزن حاوی پوشش مصنوعی 67
شکل6-4- الف- نیمرخ سطح آب در اطراف زهکش در بار آبی 75 سانتی متر در مخزن حاوی پوشش گراولی 68
شکل6-4-ب – نیمرخ سطح آب در اطراف زهکش در بار آبی 75 سانتی متر در مخزن حاوی پوشش مصنوعی 69
شکل7-4- الف- نیمرخ سطح آب در اطراف زهکش در بار آبی 105 سانتی متر در مخزن حاوی پوشش گراولی 70
شکل7-4 – ب – نیمرخ سطح آب در اطراف زهکش در بار آبی 105 سانتی متر در مخزن حاوی پوشش مصنوعی 71
شکل 8-4- تغیرات دبی خروجی از زهکش در سه بار آبی مختلف، الف) پوشش گراولی. ب): پوشش مصنوعی 78
شکل 9-4- تغییرات دبی خروجی (حالت ماندگار) در سه بار آبی و در دو پوشش 79
شکل10-4- تغییرات افت بار عمودی در روزهای مختلف و در سه بار آبی 55، 75 و 105 سانتی متر: الف) پوشش گراولی، ب) پوشش مصنوعی 83
شکل11-4- تغییرات افت بار عمودی در 5 روز آخر (حالت ماندگار) در سه بار آبی و در دو پوشش 84
شکل12-4- تغییرات افت بار افقی و شعاعی در روزهای مختلف و در سه بار آبی 55، 75 و 105 سانتی متر: الف) پوشش گراولی، ب) پوشش مصنوعی. 88
   
عنوان و شماره صفحه

 

 

شکل13-4- تغییرات افت بار افقی و شعاعی در 5 روز آخر (حالت ماندگار) در سه بار آبی و در دو پوشش

89
شکل14-4- تغییرات افت ورودی و پوشش در روزهای مختلف و در سه بار آبی 55، 75 و 105 سانتی متر الف) پوشش گراولی، ب) پوشش مصنوعی. 93
شکل15-4- تغییرات افت بار ورودی و پوشش در 5 روز آخر (حالت ماندگار) در سه بار آبی و در دو پوشش. 94
شکل16-4- تغییرات افت بار کل در 5 روز آخر (حالت ماندگار) در سه بار آبی و در دو پوشش 97
شکل17-4- تغییرات مقاومت ورودی لوله و پوشش در روزهای مختلف و در بار آبی 55 سانتی متر: الف) پوشش گراول، ب) پوشش مصنوعی 100
شکل18-4- تغییرات مقاومت ورودی لوله و پوشش در روزهای مختلف و در بار آبی 75 سانتی متر، الف) پوشش گراولی، ب) پوشش مصنوعی 101
شکل19-4- تغییرات مقاومت ورودی لوله و پوشش در روزهای مختلف و در بار آبی 105 سانتی متر،الف) پوشش گراولی، ب) پوشش مصنوعی. 101
شکل20-4- تغییرات مقاومت ورودی لوله و پوشش در 5 روز آخر (حالت ماندگار) در سه بار آبی و در دو پوشش 102
شکل21-4- تغییرات هدایت هیدرولیکی در روزهای مختلف و درسه بار آبی 105، 75 و 55 سانتی متر، الف) پوشش گراولی، ب) پوشش مصنوعی 108
شکل22-4- تغییرات هدایت هیدرولیکی در 5 روز آخر (حالت ماندگار) در سه بار آبی و در دو پوشش 109
شکل23-4- تغییرات ضریب α در روزهای مختلف و درسه بار آبی 105، 75 و 55 سانتی متر، الف)پوشش گراولی، ب)پوشش مصنوعی. 111
عنوان و شماره

 

 

صفحه

 

شکل24-4- تغییرات ضریب α در 5 روز آخر (حالت ماندگار) در سه بار آبی و در دو پوشش 112
شکل25-4- تغییرات نسبت گرادیان در پوشش گراولی و مصنوعی و در روزهای مختلف برای رسه بار آبی 105، 75 و 55 سانتی متر ،الف) پوشش گراولی، ب) پوشش مصنوعی. 115
شکل26-4- تغییرات نسبت گرادیان در 5 روز آخر (حالت ماندگار) در سه بار آبی و در دو پوشش 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه

 

 

زهکشی در مناطقی نظیر ایران که تولید محصولات کشاورزی در آنها بستگی به آبیاری دارد، امری اجتناب ناپذیر بوده و با توجه به نقش و اهمیت زهکشی زیرزمینی و توجه ویژه به آن جهت کنترل سطح ایستابی، یافتن راه حلهای جدید و اقتصادی تر، خصوصا در ارتباط با تولید و به کارگیری انواع جدید لوله و مواد پوششی اطراف آنها ضروری است(حسن اقلی و لیاقت1383).

زهکشی عبارت است از خارج نمودن آب و املاح اضافی از خاک. زمینهایی که آبیاری می شوند به یک سیستم زهکشی نیازمند هستند و این زهکشی می تواند طبیعی باشد و یا به علت نوع خاک و سایر عوامل زمین شناسی مصنوعا تعبیه شود. در بعضی موارد نیز زهکشی مصنوعی تکمیل کننده زهکشی طبیعی می باشد(بای بوردی، 1387). زهکشی زیرزمینی یک تکنیک برای جابجا کردن آب اضافی از زمین به منظور ایجاد شرایط مناسب برای تولید محصول می باشد. در شرایطی که این احتمال وجود دارد که ذرات خاک وارد لوله های زهکشی شوند مواد مناسبی باید در اطراف لوله های زهکشی قرار داده بشوند (سکندار[10]، 1983).

بر اساس آمار موجود، 150 تا 170 میلیون هكتار از 240 تا 250 میلیون هكتار اراضی آبی جهان به طریق سطحی و یا زیرزمینی زهكشی می­ شود. مساحت اراضی­ای كه به زهكش­های زیرزمینی مجهز است به درستی معلوم نیست، اما واضح است كه احداث زهكش­های زیرزمینی در جهان به طور فزاینده­ای رو به گسترش است. در كشور ایران در سال­های گذشته سرمایه­ گذاری عظیمی برای توسعه آبیاری انجام گرفته است به طوری كه سطح كل اراضی تحت شبكه ­های مدرن آبیاری که در حال حاضر 2/1 میلیون هكتار می باشد، با اجرای طرح­های جدید به 9/1 میلیون هكتار خواهد رسید و متاسفانه بخشی از این اراضی به علت آبیاری بی­رویه یا فقدان سیستم زهكشی، زه­دار شده­ اند(کمیته ملی آبیاری و زهکشی، 1381).

در مطالعات و طراحی شبکه های زهکشی به علت عدم توجه کافی به تجارب منطقه ای داخل کشور و اتکاء به مطالعات و تحقیقات منابع خارجی و روش های توصیه شده در منابع علمی خارجی اغلب نتیجه مطلوبی نداشته است. در بیشتر پروژه های زهکشی شکست خورده عامل اصلی، طراحی و اجرای نا مناسب پوشش اطراف لوله های زهکشی گزارش شده است. بنابراین در طرحهای زهکشی زیرزمینی اهمیت طراحی و اجرای صحیح پوشش اطراف لوله های زهکشی به مراتب بیش از پارامترهای دیگر طراحی است. پوششها بخش جدایی ناپذیر سیستم های زهکشی هستند که آسیب دیدن آنها موجب آسیب دیدن کل سیستم زهکشی می شود (قانع، 1385). اگرچه پوششها راندمان زهکشی را از طریق کاهش مقاومت ورودی به زهکش افزایش می دهند ولی بیش از همه برای جلوگیری از ورود و آبشویی ذرات خاک به درون زهکش به کار می روند. بنابراین پوششها بخصوص در خاکهای شنی غیر چسبنده مورد نیاز هستند و در خاکهای رسی چسبنده و پایدار نیازی به به کارگیری پوششهای زهکشی نیست(دایریکس و یونکونگلو[11]،1982).

در ایران مواد پوششی در پروژه های زهکشی کاربرد وسیعی داشته و صافی های گراولی که رایج ترین نوع پوشش لوله ها است، بیشترین هزینه اجرایی یک طرح را به خود اختصاص داده است(حسن اقلی و لیاقت، 1383). پوشش های گراولی که هنوز رایج ترین نوع پوشش ها می باشند، مشکلاتی مانند کمبود معادن گراول در محل اجرای پروژۀ زهکشی، حمل و نقل گراول به محل اجرای پروژه و عملیات اجرایی ( کندن ترانشه های عریض، دانه بندی گراول و غیره) دارند. همه این موارد باعث می شود که استفاده از این نوع پوشش ها هزینه اجرایی پروژه های زهکشی را بطور چشمگیری افزایش دهد، چنانچه حتی برخی پروژه ها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشند. در چند سال اخیر محققین در صدد جایگزین نمودن پوشش های دیگر که هزینه کمتری دارند بجای پوشش های گراولی برآمده اند. پوشش های مصنوعی (زمین بافت[12]) به خاطر مزایای زیادی که دارند، از جمله کاهش هزینه های نصب و اجرا، سرعت نصب بالا، کاهش تلفات زمین در اثر حفاری و غیره در کشورهایی مانند آمریکا، پاکستان، هلند و مصر در سطح وسیعی مورد استفاده قرار گرفته اند(قانع، 1385). زمین بافتها از جمله مصالحی هستند که امروزه به صورت گسترده ای در اجرای کارهای عمرانی مورد استفاده قرار می گیرند. از عمده ترین کاربردهای این مصالح، استفاده به عنوان پوشش می باشد. در طول چندین سال گذشته مبحث کاربرد زمین بافتها در مهندسی هیدرولیک و ژئوتکنیک بر اساس محاسن فنی و اقتصادی آنها در مقایسه با مصالح معمول افزایش روز افزونی داشته است. نتایج حاصل از تأثیر استفاده از این مصالح برای پوشش به عنوان جایگزین مصالح طبیعی و یا در ترکیب با آنها جهت کنترل تراوش آب در سازه های خاکی و کاهش هزینه های ساخت و تسریع در اجرا در مقایسه با سایر مصالح موجود در طراحی سیستم های صافی سازی و زهکشی کارهای خاکی، بویژه در مناطقی که مصالح با کیفیت مطلوب موجود نمی باشد و یا تأمین آنها هزینه زیادی را در بر دارد، کاربرد اساسی دارد.

[1]– FAO,Food and Agriculture Organization

[2] -Samani and Wilardson

[3] -Voltman et al

[4] -Particle retention   criteria

[5] – Hydraulic criteria

[6] Anti clogging criteria

[7]– Mechanical and strength criteria

[8]– Flow permeameter

[9] – Gradient ratio

[10] – Sekendar

[11] – Dierickx and Yuncunglu

[12] – Geotextile

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :181

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.