رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی وﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی 

گرایش : مالی

عنوان : ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی وﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ 

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﺑﻬﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺣﺴﺎﺑﺪاری

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (M.A)

رﺷﺘﻪ:

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯽ

ﻋﻨﻮان :

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی وﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ واراﺋﻪ اﻟﮕﻮﺑﺮای اﯾﺮان

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﯽ اﺣﻤﺪی اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪﻋﺴﮕﺮی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﭼﮑﯿﺪه

در دﻧﯿــﺎی اﻣــﺮوز ، اﻓــﺰاﯾﺶ ﺳــﻄﺢ زﻧــﺪﮔﯽ و رﻓــﺎه اﻓــﺮاد ﯾــﮏ ﮐﺸــﻮر ﺑــﻪ ﻣﯿــﺰان رﻗﺎﺑــﺖ ﭘــﺬﯾﺮی ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺑﻨﮕــﺎه ﻫـــﺎی اﻗﺘﺼـــﺎدی ﺑﺴـــﺘﮕﯽ دارد ﮐـــﻪ درآن ﮐﺸـــﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿـــﺖ ﻣـــﯽ ﮐﻨﻨـــﺪ. رﻗﺎﺑـــﺖ ﭘـــﺬﯾﺮی ﺑﺨـــﺶ ﺻـــﻨﻌﺖ و ﺗﺠـــﺎرت اﻫﺮم رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﻋﻢ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ 1.

ﻣﺴـــﯿﺮ ﻃـــﯽ ﺷـــﺪه در ﻋﺮﺻـــﻪ اﻗﺘﺼـــﺎد ﺟﻬـــﺎﻧﯽ ﻧﺸـــﺎن دﻫﻨـــﺪه اﻫﻤﯿـــﺖ در ﭘـــﯿﺶ ﮔـــﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳـــﺘﻬﺎ و راﻫﮑﺎرﻫـــﺎی ﺟﺪﯾــﺪ در ﻧﻈــﺎم ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﯿــﺮی ﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی اﺳــﺖ. در اﯾــﻦ ﻧﻈــﺎم ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﯿــﺮی ارﺗﺒــﺎط ﺑــﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻗﺘﺼــﺎدی و اﺛﺮاﺗــﯽ ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎ ﺑــﺮ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ ﻣــﯽ ﮔﺬارﻧــﺪ و در ﻧﻈــﺮ ﮔــﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻐﯿﯿــﺮ در ﻫــﺮ ﯾــﮏ از ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎ ﭼــﻪ ﻋــﻮاﻣﻠﯽ و ﭼــﻪ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎﯾﯽ دﺳــﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﻣﺜﺒــﺖ ﯾــﺎ ﻣﻨﻔــﯽ ﻗــﺮار ﻣــﯽ ﮔﯿﺮﻧــﺪ ، ﺟﺎﯾﮕــﺎه ﺧﺎﺻــﯽ ﻣــﯽ ﯾﺎﺑﻨــﺪ. در ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ راﺑﻄــﻪ ﺑــﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎی رﻗﺎﺑــﺖ ﭘــﺬﯾﺮی و ﻣﯿـــﺰان ﺑﻬـــﺮه ﮔﯿـــﺮی از ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻋﻤـــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ در 12 ﮐﺸـــﻮر در ﺣـــﺎل ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻃـــﯽ ﺳـــﺎﻟﻬﺎی – 2006 2013 ﭘﺮداﺧﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﺟﺎﻣﻌــﻪ آﻣــﺎری و ﻧﻤﻮﻧــﻪ آﻣــﺎری ﺑــﺎ ﻫــﻢ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﻮده و ﺷــﺎﻣﻞ ﮐﺸــﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐـــﻪ اﻃﻼﻋـــﺎت آﻣـــﺎری آﻧﻬـــﺎ در ﻫـــﺮ دو ﭘﺎﯾﮕـــﺎه داده ﺟﻬـــﺎﻧﯽ PPI , GCI ﻣﻮﺟـــﻮد اﺳـــﺖ . اﯾـــﻦ ﭘـــﮋوﻫﺶ از ﻧﻈـــﺮ ﻫـــﺪف ﮐـــﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈـــﺮ روش ﺗﻮﺻـــﯿﻔﯽ از ﻧـــﻮع ﻫﻤﺒﺴـــﺘﮕﯽ وﻣـــﺪل ﺳـــﺎزی رﯾﺎﺿـــﯽ ﻣـــﯽ ﺑﺎﺷـــﺪ و ﺑـــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣــﺪل رﮔﺮﺳــﯿﻮن ، داده ﻫــﺎی ﭘــﺎﻧﻠﯽ 12 ﮐﺸــﻮر را ﺑــﺎ ﻧــﺮم اﻓــﺰار آﻣــﺎری EVIWES ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮارداده اﺳﺖ .

در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﯾﺎﻓﺘــﻪ ﻫــﺎی اﯾــﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﺣــﺎﮐﯽ از ﻋــﺪم وﺟــﻮد راﺑﻄــﻪ ﻣﻌﻨــﺎدار ﺑــﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑــﺖ ﭘــﺬﯾﺮی و ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ: ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ – ﺷﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی – دادﮔﺎن ﭘﺎﻧﻞ

 

ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ

1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

روﻧـــﺪ ﺟﻬـــﺎﻧﯽ اﺗﮑـــﺎی ﺑﯿﺸـــﺘﺮﺑﺮ ﺣﻀـــﻮر ﺷـــﺮﮐﺖ ﻫـــﺎی ﺧﺼﻮﺻـــﯽ، ﺳـــﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼـــﺎدی ﺗﻮﺳـــﻌﻪ زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻫــﺎ را ﺗﻐﯿﯿــﺮ داده اﺳــﺖ. ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﺸــﻮﯾﻖ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺑــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری در ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی زﯾﺮﺳــﺎﺧﺘﯽ، ﺑﯿﺸــﺘﺮ دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﻣﺪاﺧﻠــﻪ ﺧــﻮد را دراﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﻣﺤــﺪود ﮐــﺮده اﻧــﺪ وﮐﻤﺘــﺮ ﺑــﻪ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ از ﻣﺤــﻞ ﺑﻮدﺟــﻪ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﻣــﯽ ﭘﺮدازﻧــﺪ. ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎو ﮐﻨﺴﺮﺳــﯿﻮم ﻫــﺎی ﺧﺼﻮﺻــﯽ داﺧﻠــﯽ و ﺑــﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠــﯽ دوﺑــﺎره ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﺑــﻪ ﻣﻬﻤﺘـــﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒـــﻊ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری در اﯾـــﻦ ﺣـــﻮزه ﺷـــﺪه اﻧـــﺪ وﺑـــﺎ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﺗﻌـــﺪاد زﯾـــﺎدی از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاران ، اﻧﺠــﺎم ﭘــﺮوژه ﻫــﺎ را ﻋﻬــﺪه دار ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ. ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﺑــﻪ اﻣــﺮ ﮐــﺎﻣﻼً ﭘﯿﭽﯿــﺪه ای ﺑــﺪل ﺷــﺪه وﺑﺨــﺶ ﻋﻈﯿﻤــﯽ از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاران دوﻟﺘــﯽ وﺧﺼﻮﺻــﯽ و ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن را در ﮔﯿــﺮ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﮐــﺮده اﺳــﺖ. ﺗﻬﯿــﻪ ﺑﺴــﺘﻪ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﭘــﺮوژه ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ درك ﺟــﺎﻣﻌﯽ از ﻓﻀــﺎی ﮐﺴــﺐ وﮐــﺎر ﻣﻮﺟــﻮد دارد .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺣﺠــﻢ ﺑــﺎﻻی ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری ﻣـــﻮرد ﻧﯿـــﺎز در اﯾـــﻦ ﺻـــﻨﻌﺖ و وﻗﻔـــﻪ زﻣـــﺎﻧﯽ ﻃـــﻮﻻﻧﯽ ﺑـــﯿﻦ ﺷـــﺮوع ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮔـــﺬاری ﻫـــﺎ، ﻣﻮﺳﺴـــﺎت ﺗﺠـــﺎری در اﯾـــﻦ ﺑﺨـــﺶ از ﺻـــﻨﻌﺖ، ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ وزﻣـــﺎن ﻗﺎﺑـــﻞ ﺗـــﻮﺟﻬﯽ را ﺻــﺮف ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰی ﻣﺴــﺘﻤﺮ در ﭘــﯿﺶ ﺑﯿﻨــﯽ اﯾــﻦ ﭼﺮﺧــﻪ ﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی و ﺑﻬﯿﻨــﻪ ﻧﻤــﻮدن روش ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

2-1 ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ

ﻣـــﻮج ﺗـــﻼش ﺑـــﺮای ﺑﻬـــﺮه ﮔﯿـــﺮی ﺑﯿﺸـــﺘﺮاز ﺣﻀـــﻮرﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ درزﻣﯿﻨـــﻪ ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ زﯾــﺮ ﺳــﺎﺧﺘﯽ ، در ﺑﺴــﯿﺎری از اﻗﺘﺼــﺎدﻫﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘــﻪ آﻏــﺎز ﺷــﺪه واﯾــﻦ ﻣــﻮج ﮐــﻢ ﮐــﻢ در ﺣـــﺎل ﺳﺮازﯾﺮﺷـــﺪن دراﻗﺘﺼــﺎدﻫﺎی در ﺣـــﺎل ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻧﯿـــﺰ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷـــﺪ. در ﭼـــﺎرﭼﻮب اﯾـــﻦ

 

روﯾﮑــﺮد ، دوﻟــﺖ ﻫــﺎ وﺷــﻬﺮداری ﻫــﺎ در ﺗــﻼش ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺗــﺎ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ” ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ” ، زﻣﯿﻨـــﻪ را ﺑـــﺮای اﺳـــﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨـــﻪ ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ در ﺳـــﺎﺧﺖ، راه اﻧـــﺪازی وﻧﯿـــﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ، دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﻣــﯽ ﮐﻮﺷــﻨﺪ ﺗــﺎ ﺑﺨﺸــﯽ از وﻇــﺎﯾﻒ ﺧــﻮد رد زﻣﯿﻨــﻪ ﻋﺮﺿــﻪ ﮐﺎﻻﻫــﺎ وﺧـــﺪﻣﺎت ﻋﻤـــﻮﻣﯽ را ﺑـــﻪ ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ واﮔـــﺬار ﻧﻤـــﻮده و از ﻃﺮﯾـــﻖ ، اﻧﮕﯿـــﺰه ﻫـــﺎی ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺑــﺮای ﮐــﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎی ﺳــﺎﺧﺖ وﺑﻬــﺮه ﺑــﺮداری ﭘــﺮوژه ﻫــﺎ وﻧﯿــﺰ ﺑﻬــﺮه ﮔﯿــﺮی از ﺗﺨﺼــﺺ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ و ﻧــﻮآوری ﻫــﺎﯾﯽ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﮐــﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎی اراﺋــﻪ ، ﺧــﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﺟـــﺮای ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی ﻣﺨﺘﻠـــﻒ زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﯽ ازﺟﻤﻠـــﻪ ﻋﻮاﻣـــﻞ ﻣﻬـــﻢ وﺣﯿـــﺎﺗﯽ در رﺷـــﺪ وﺗﻮﺳـــﻌﻪ اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣــﯽ رود . از آن ﺟــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل اراﺋــﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑــﻪ ﻧﺤــﻮی ﮐــﺎراﺗﺮ وﺑــﺎ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﺑــﺎﻻﺗﺮ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﻟــﺬا ﻫﻤــﻮاره ﺗــﺪاﺑﯿﺮ وﯾــﮋه ای را در ﺟﻬــﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻞ وﺗﺴــﺮﯾﻊ در اﺟــﺮای ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی ﻣــﺬﮐﻮر ﺑﮑــﺎر ﻣــﯽ ﺑﻨﺪﻧــﺪ. ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨــﺶ ﻫــﺎی ﻋﻤـــﻮﻣﯽ ﮐﺸـــﻮرﻫﺎ وﻣﺸـــﮑﻼت وآﺳـــﯿﺐ ﻫـــﺎی ﻣﻮﺟـــﻮد ، ﺷـــﺎﻫﺪ ﻃـــﻮﻻﻧﯽ ﺷـــﺪن واﺟـــﺮای ﻧﺎﮐﺎرآﻣــﺪ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی زﯾــﺮ ﺳــﺎﺧﺘﯽ در ﺑﺨــﺶ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﻪ دﻻﯾﻠــﯽ ﻫﻤﭽــﻮن روﯾﮑﺮدﻫــﺎی ﺑﺮوﮐﺮاﺗﯿــﮏ ودوﻟﺘــﯽ ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻮﺑــﻪ ﺧــﻮد ﻣﻮﺟــﺐ ﮐــﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿــﺖ اراﺋــﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﻧﯿــﺰ ﻣــﯽ ﺷــﻮد. از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ ﺑﻮدﺟــﻪ وﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣــﺎﻟﯽ دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﻧﯿــﺰ ﺑــﺮای ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری در اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﻫــﺎ ﮐــﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴــﺖ . اﯾــﻦ در ﺣــﺎﻟﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ و ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﻫــﺎی ﻣﻮﺟــﻮد ﮐﺸــﻮر ﻫــﺎ ﻧﯿــﺎز ﺑـــﻪ ﺑﻬـــﺮه ﮔﯿـــﺮی از ﺗﺨﺼـــﺺ وﻧـــﻮآوری ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﺑـــﺮای اﺟـــﺮای ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ را ﺑﯿﺶ ازﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد.1 ﻋــﻮاﻣﻠﯽ ﭼــﻮن ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣــﺎﻟﯽ وﺑﻮدﺟــﻪ ای دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﺑــﺮای ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی

ﺑـــﺰرگ وﻫﻤﭽﻨـــﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿـــﺎی زﯾـــﺎد ﻣﻮﺟـــﻮد در زﻣﯿﻨـــﻪ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری در اﯾـــﻦ ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎ ، ﮐﺸــﻮرﻫﺎ را ﺑــﺮآن داﺷــﺘﻪ ﺗــﺎ ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﺗــﻼش ﺧــﻮد را در ﺑﻬــﺮه ﮔﯿــﺮی از ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻓﻌــﺎل ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ واﯾﺠــﺎد ﻓﻀــﺎی رﻗــﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ آن ﻫــﺎ ﺑﮑــﺎر ﺑﻨﺪﻧــﺪ. اﯾــﻦ ﺗــﻼش ﻫــﺎ در ﻗﺎﻟـــﺐ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻫـــﺎی ﻋﻤـــﻮﻣﯽ – ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻣﺘﺒﻠـــﻮر ﺷـــﺪه وﻣﻮﺟـــﺐ ﺗﺴـــﺮﯾﻊ در روﻧـــﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺴــﯿﺎری از اﻗﺘﺼــﺎدداﻧﺎن ﺑــﺎ ﺗﺄﮐﯿــﺪ ﺑــﺮ اﻫﻤﯿــﺖ راﺑﻄــﻪ ﺑــﺮ اﻫﻤﯿــﺖ راﺑﻄــﻪ ﺑــﯿﻦ ﺑﺨــﺶ ﻋﻤــﻮﻣﯽ وﺑﺨـــﺶ ﺧﺼـــﻮ ﺻـــﯽ در اﻗﺘﺼـــﺎدﻫﺎ، ﺗـــﺄﺧﯿﺮ در ﺗﮑﻤﯿـــﻞ ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﯽ ، ﮐﻤﺒـــﻮد

 

ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری وﮐﯿﻔﯿـــﺖ ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺧـــﺪﻣﺎت ﻋﻤـــﻮﻣﯽ در ﮐﺸـــﻮر ﻫــﺎی در ﺣـــﺎل ﺗﻮﺳـــﻌﻪ را ﻧﺎﺷـــﯽ از ﺳﯿﺎﺳـــﺖ ﻫـــﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـــﺐ ﯾـــﺎ ﻣﺪاﺧﻠـــﻪ ﻣﺴـــﺘﻘﯿﻢ دوﻟـــﺖ در ﻃﺮاﺣـــﯽ ، ﺳـــﺎﺧﺖ ، ﺗـــﺄﻣﯿﻦ ﻣـــﺎﻟﯽ وﭘﺸـــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣـــﯽ داﻧﻨـــﺪ. ﺣﺎﺻـــﻞ اﯾـــﻦ ﻣﻮﺿـــﻮع اراﺋـــﻪ راﻫﮑﺎرﻫـــﺎی ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻋﻤـــﻮﻣﯽ وﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ در اﺟـــﺮای ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﯽ ﺑـــﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌـــﺎت اﻧﺠـــﺎم ﺷـــﺪه ﻧﺸـــﺎن داده ﮐـــﻪ ﻧﺘﯿﺠـــﻪ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻫـــﺎی ﻋﻤـــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻋﻤـــﺪﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠـــﻪ ﺑﺨـــﺶ ﺑـــﻮده و اﻓـــﺰاﯾﺶ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻫﻤـــﺮاه ﺑـــﺎ ﻧﻈـــﺎرت ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﺑﺎﻋـــﺚ رﺷـــﺪ اراﺋـــﻪ ﺧـــﺪﻣﺎت ﺑﺨـــﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .

از ﺟﻤﻠــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣــﻮﺛﺮ در اﯾــﻦ ﺧﺼــﻮص ﻣــﯽ ﺗــﻮان ﺑــﻪ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎی رﻗﺎﺑــﺖ ﭘــﺬﯾﺮی ﮐﺸــﻮرﻫﺎ اﺷــﺎره ﻧﻤــﻮد. ﻣﺤﻘــﻖ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﺴــﺄﻟﻪ در ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ راﺑﻄــﻪ ﺑــﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎی رﻗﺎﺑـــﺖ ﭘـــﺬﯾﺮی ﮐﺸـــﻮرﻫﺎ ، ﻣﺒﺘﻨـــﯽ ﺑـــﺮ ﮔـــﺰارش ﭘﺎﯾﮕـــﺎه ﻫـــﺎی داده ﺑﺎﻧـــﮏ ﺟﻬـــﺎﻧﯽ اﻧﺠﻤـــﻦ اﻗﺘﺼـــﺎدی ﺟﻬـــﺎن ﺑـــﺮ ﻣﯿـــﺰان ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری در ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻋﻤـــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ودر اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ را ﺑﺮای اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

3-1 اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ:

در اﯾــﻦ ﭘﺎﯾــﺎن ﻧﺎﻣــﻪ ﺳــﻌﯽ ﺑــﺮاﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻬﺮاﺑﻄــﻪ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎی رﻗﺎﺑــﺖ ﭘــﺬﯾﺮی ﮐﺸــﻮرﻫﺎ را ﺑــﺎ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﺑﺨـــﺶ ﻋﻤـــﻮﻣﯽ وﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﺑﺮرﺳـــﯽ ﻧﻤـــﻮده وراﺑﻄـــﻪ آن را ﺑـــﺎ ﻣﯿـــﺰان ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻫـــﺎی ﻋﻤـــﻮﻣﯽ وﺧﺼﻮﺻـــﯽ اﺟـــﺮا ﺷـــﺪه در ﮐﺸـــﻮرﻫﺎ را ﺑﺪﺳـــﺖ آورده و ﺑـــﻪ اراﺋـــﻪ اﻟﮕـــﻮﯾﯽ ﺑـــﺮای اﯾﺮاﻧﻮدرﻧﺘﯿﺠـــﻪ ﺑﻬﺒـــﻮد وﺿـــﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﺪرزﻣﯿﻨـــﻪ ﺷـــﺎﺧﺺ ﻫـــﺎی رﻗﺎﺑـــﺖ ﭘـــﺬﯾﺮی ﺑﭙﺮدازد.

4-1 اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ:

ﺗﺤﻘـــﻖ ﺣﺎﺿـــﺮ از اﯾـــﻦ ﺟﻬـــﺖ ﮐـــﻪ راﺑﻄـــﻪ ﺷـــﺎﺧﺺ ﻫـــﺎی رﻗﺎﺑـــﺖ ﭘـــﺬﯾﺮی ﮐﺸـــﻮرﻫﺎ را ﺑـــﺎ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺣــﺎوی ﻣﻄﺎﻟــﺐ ﻣﻔﯿــﺪی در زﻣﯿﻨــﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــﺎی ﻣﻬــﻢ در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ وﺗﺤﻘﯿــﻖ ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣـــﺪ ﮐـــﻪ ﺑﺮﺧـــﯽ از ارﮐـــﺎن ﺷـــﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑـــﺖ ﭘـــﺬﯾﺮی دارای راﺑﻄـــﻪ ﻣﺴـــﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑـــﺎ ﻣﯿـــﺰان ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻــﯽ اﺟــﺮا ﺷــﺪه در ﮐﺸــﻮر ﻫــﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ، ﻣــﯽ ﺗــﻮان ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻧﺘﯿﺠــﻪ رﺳــﯿﺪ ﮐﻬﺒﺎﯾـــﺪ ﺗﻮﺟـــﻪ ﺑﯿﺸـــﺘﺮی ﺑـــﻪ ﺑﻬﺒـــﻮد وﺿـــﻌﯿﺖ اﯾـــﺮان در زﻣﯿﻨـــﻪ ﺷـــﺎﺧﺺ ﻫـــﺎی رﻗﺎﺑـــﺖ ﭘـــﺬﯾﺮی ﻧﻤــﻮد. ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﯿــﺎز ﮐﺸــﻮر ﺑــﻪ اﯾﺠــﺎد زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻫــﺎی ﻗــﻮی واﯾﺠــﺎد رﻓــﺎه ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮ، ودر ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﯿــﺰان ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻫــﺎی ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻــﯽ اﺟــﺮا ﺷــﺪه در ﮐﺸــﻮر ، اﻫﺘﻤــﺎم ﺑﯿﺸــﺘﺮی ﺑــﻪ ﺑﻬﺒــﻮد ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎی رﻗﺎﺑــﺖ ﭘــﺬﯾﺮی ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﺑﻨــﺎﺑﺮ اﯾــﻦ اﻧﺠــﺎم ﺗﺤﻘﯿــﻖ

ﺣﺎﺿــﺮ وﻧﺘــﺎﯾﺞ آن ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﻮﺿــﻮع را ﺷــﻔﺎف ﺗــﺮ ﻧﻤــﻮده وﻧﺘــﺎﯾﺞ ﮐــﺎرﺑﺮدی را در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

5-1 ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت وﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺑﺮرﺳـــﯽ ﺷـــﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑـــﯽ در ﺑـــﺎره ﻋﻮاﻣـــﻞ ﻣـــﻮﺛﺮ ﺑـــﺮ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻋﻤـــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ اﻏﻠـــﺐ ﺑﺼــﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺗﺠﺮﺑــﯽ وارزﯾــﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎرﻫــﺎی ﮐﺸــﻮر ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ در ﻃــﻮل ﭼﻨــﺪﯾﻦ دﻫــﻪ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﺎ داده ﻫــﺎی ﺳــﺮی زﻣــﺎﻧﯽ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه اﺳــﺖ . ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐــﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻮده ﺷﺎﻣﻞ : رﯾﺴﮏ1 ، ﺗﺪارﮐﺎت 2 وﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ 3 ﺑﻮده اﺳﺖ .

در اﯾــﺮان ﻓﺮﺷــﺎد ﻫﯿﺒﺘــﯽ و ﻣﻮﺳــﯽ اﺣﻤــﺪی در ﺳــﺎل 1389 (در ﭘﺎﯾــﺎن ﻧﺎﻣــﻪ دﮐﺘــﺮی) ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از دادﮔــﺎن ﭘﺎﻧــﻞ ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﻮﺿــﻮع در 21 ﮐﺸــﻮر دﻧﯿــﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨــﺪ . ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﺣــﺎﮐﯽ از آن اﺳـــﺖ ﮐـــﻪ در آﻣـــﺪ ﮐﺸـــﻮرﻫﺎ ، ﺛﺒـــﺎت اﻗﺘﺼـــﺎدی ، ﮐﺴـــﺮی ﺑﻮدﺟـــﻪ و ﻣﯿـــﺰان ﺻـــﺎدرات ﻣﻨـــﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨــﯽ ﻣﺜــﻞ ﺳــﻮﺧﺖ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﻬــﻢ اﺛﺮﮔــﺬار ﺑــﺮ ﻣﯿــﺰان ﺑﻬــﺮه ﮔﯿــﺮی ﮐﺸــﻮرﻫﺎی در ﺣـــﺎل ﺗﻮﺳـــﻌﻪ از ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻫـــﺎی ﻋﻤـــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﺑـــﻪ ﺷـــﻤﺎر ﻣـــﯽ رود. ﻣﻮﻧـــﺎ ﻫﻤـــﺎﻣﯽ وﻫﻤﮑــﺎران 4 ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از دادﮔــﺎن ﭘﺎﻧــﻞ ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﻮﺿــﻮع ﭘﺮداﺧﺘــﻪ اﻧــﺪ. ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت آﻧــﺎن ﺣــﺎﮐﯽ از اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻫــﺎی ﻋﻤــﻮﻣﯽ وﺧﺼﻮﺻــﯽ در ﮐﺸــﻮر ﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺑـــﺪﻫﯽ ﺳـــﻨﮕﯿﻦ ﻣﻮاﺟـــﻪ ﺑـــﻮده واز ﺗﻘﺎﺿـــﺎ واﻧـــﺪازه ﺑـــﺎزار ﺑﺰرﮔـــﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـــﺪ، ﺑﯿﺸـــﺘﺮ اﺳـــﺖ . ﻫﻤﭽﻨـــﯿﻦ ﺛﺒـــﺎت اﻗﺘﺼـــﺎدی ، ﻣﯿـــﺰان ﻗـــﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘـــﺮرات ﻣﻮﺟـــﻮد در زﻣﯿﻨـــﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـــﺖ اﯾـــﻦ ﮔﻮﻧـــﻪ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎ وﺗﺠﺮﺑــﻪ ﭘﯿﺸــﯿﻦ ﮐﺸــﻮرﻫﺎ در اﺟــﺮای اﯾــﻦ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎ ازﺟﻤﻠــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﻬــﻢ در اﯾــﻦ ﺧﺼــﻮص ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ . ﺧﻼﺻــﻪ ای از ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ ﺑــﻪ ﺷــﺮح زﯾــﺮ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

تعداد صفحه :134

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.