رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ سبک رهبری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت و حسابداری

گرایش : مدیریت فناوری اطلاعات

عنوان :  ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ سبک رهبری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ   (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان)

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت

 

ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ:

 

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ سبک رهبری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ

 

(ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان)

 

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:

 

دﮐﺘﺮ اﮐﺮم ﻫﺎدﯾﺰاده ﻣﻘﺪم

 

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:

 

دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز ﻗﻠﯿﭻ ﻟﯽ

 

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در متن زیر  کلمه ﻧﯿﺖ به علت اشکال در برنامه نویسی سایت  ﻧﯿﺖ  نمایش داده می شود

عذرخواهی می کنم

ﭼﮑﯿﺪه

 

داﻧﺶ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز اﺳﺖ و از آن ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ رﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ درون ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داﻧﺶ، ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ داﻧﺶ ﯾﮏ ﻣﺸﺨﺼﮥ ارﺛﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ(داوﻧﭙﻮرت و ﭘﺮوﺳﺎک،(1998، رﻓﺘﺎر ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﮑّﻢ ﺷﻮد . در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﻗﺮار داده اﻧﺪ، ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ. رﻫﺒﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن، ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮑﻬﺎی رﻫﺒﺮی ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ اﺳﺖ. از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮ راﺑﻄﮥ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی در ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮو و ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ-ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 125 ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، در ﻧﻬﺎﯾﺖ 141 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و داده ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS و ﻟﯿﺰرل ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

 

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ دار ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ دار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن 95 درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﻣﺪﯾﺮ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ روی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮑﻬﺎی رﻫﺒﺮی، ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﮔﺮا دارای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ دار و ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ دارای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺮ روی ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ . وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺒﺎدل ﮔﺮا و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﮔﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و ﻓﻌﺎل ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی اﻟﮕﻮی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺑﺎس و آووﻟﯿﻮ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ((+ 0. 76 را ﺑﺮ روی ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارا اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دو ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ((+ 0.47را ﺑﺮ روی ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ دارد. ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ-ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی اﻟﮕﻮی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر- ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ((- 0.95 ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روی ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد. در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﺎرﺑﺮدی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

 

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪیﺳﺒﮏ: رﻫﺒﺮی، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ، ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت.

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻓﺼﻞ اول………………………………………………………………………………………………….. 1

 

-1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ 2………………………………………………………………………… …………………………..

 

-2-1 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ…………………………………………………………………….. 2

 

-3-1 اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ………………………………………………………………………….. 4

 

-5-1 ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ…………………………………………………………………………………….. ..6

 

-4-1 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ………………………………………………………………………………… 8

 

-6-1 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ 10……………………………………………………. …………………………..

 

-1-6-1 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی………………………………………………………………………………. 10

 

-2-6-1 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ……………………………………………………………………………. 10

 

-1-2-6-1 ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ……………………………………………………… . 10

 

-2-2-6-1 ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ……………………………………………………… .. 11

 

-3-2-6-1 ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ……………………………………………………… .. 11

 

-3-6-1ﯿﻧﺖ ﺑﺮای رﻓﺘﺎر……………………………………………………………………………. 11

 

-4-6-1 داﻧﺶ……………………………………………………………………………………….. 12

 

-5-6-1 ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ……………………………………………………………………………….. 12

 

-7-1 ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ 12……………………………………………………….. …………………………..

 

-8-1 ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﻘﯿﻖ……………………………………………………………………………………… 13

 

-1-8-1 ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ……………………………………………………………… 13

 

-2-8-1 ﻗﻠﻤﺮو ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ…………………………………………………………………………. 14

 

ﻓﺼﻞ دوم………………………………………………………………………………………………… 15

 

-1-2 ﻣﻘﺪﻣﻪ……………………………………………………………………………………………… 16

 

-2-2 رﻫﺒﺮی……………………………………………………………………………………………. 16

 

-3-2 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی……………………………………………………………………………………. ..17

 

-4-2 ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی رﻫﺒﺮی……………………………………………………………………………….. 18

 

-1-4-2 ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮدی رﻫﺒﺮی……………………………………………………….. 18

 

-2-4-2 ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﻓﺘﺎری رﻫﺒﺮی…………………………………………………….. . 20

 

-1-2-4-2 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ اوﻫﺎﯾﻮ………………………………………………………. .. 20

 

-2-2-4-2 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن…………………………………………………………… 21

 

-3-2-4-2 ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ(رﻫﺒﺮی) ﯾﺎ ﺳﺒﮏ ﺳﻨﺞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ……………………………………….. 22

 

-4-2-4-2 ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﯿﮑﺮت………………………………………………………….. 22

 

-3-4-2 ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ و اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ……………………………………………………………… 23

 

-1-3-4-2 ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ ﻓﯿﺪﻟﺮ…………………………………………………………………. 24

 

-2-3-4-2 ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺴﯿﺮ – ﻫﺪف…………………………………………………………………. 24

 

-3-3-4-2 ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ رﻫﺒﺮی وﺿﻌﯿﺘﯽ………………………………………………. 26

 

-4-4-2 آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ درﺑﺎره رﻫﺒﺮی…………………………………………………………….. 27

 

-5-4-2 ﻧﻈﺮﯾﻪ رﻫﺒﺮی ﻓﺮه ﻣﻨﺪ (ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ)……………………………………………………….. 27

 

-6-4-2 ﻧﻈﺮﯾﻪ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﮔﺮا و ﺗﺒﺎدل ﮔﺮا………………………………………………………… 29

 

-7-4-2 اﻟﮕﻮی رﻫﺒﺮی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر…………………………………………………………………….. 32

 

-1-7-4-2 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﮔﺮا……………………………………………………………… 33

 

-1-1 -7-4-2 ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﮔﺮا                                                                        33

 

-2-7-4-2 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺒﺎدل ﮔﺮا……………………………………………………………… 35

 

-1-2 -7-4-2 ﭘﺎداش ﻣﺸﺮوط                                                                                        36

 

-2-2 -7-4-2 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎء(ﻓﻌﺎل)                                                                     36

 

-3-7-4-2 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ / اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ……………………………………………………… 37

 

-1-3 -7-4-2 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎ (اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ)                                                                   38

 

-2-3 -7-4-2 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ (ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ)                                                            38

 

-5-2 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 39…………………………………………………………… …………………………..

 

-1-5-2 ﺗﺌﻮری ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﯿﻦ 42………………………………………………………… (1982)

 

-2-5-2 ﺗﺌﻮری ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮاﻧﻮﺗﺮ 42…………………………………………………… (1985)

 

-3-5-2 ﺗﺌﻮری ﺷﮑﺎف ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮت 43……………………………………………………… (1992)

 

-4-5-2 ﻣﺪل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﻮن 43…………………………………………………… (1999)

 

-5-5-2 ﻣﺪل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻮن 43……………………………………………………… (2001)

 

-6-5-2 ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن (وﻧﺪاﯾﯽ ،44…………….. ( 2007

 

-7-5-2 ﻣﺪل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران(44……………………………………………. (2007

 

-8-5-2 ﻣﺪل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺎدرﻫﺎم و ﻫﻤﮑﺎران 44………………………………………… (2007)

 

-9-5-2 ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺘﺮک و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺸﺘﺮک (ﺷﻬﺮت ﻣﺸﺘﺮک) واﯾﺪﻣﻦ و ﻫﻤﮑﺎران 45 (2006)

 

 

-10-5-2 ﻣﺪل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﻫﺎﭘﯿﺖ و ﮔﻮﺷﺎل – (1998) ﭼﺎرﭼﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن 45

 

-1-10-5-2 ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری………………………………………………………………………. 46

 

-2-10-5-2 ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ……………………………………………………………………….. 48

 

-3-10-5-2 ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ ای……………………………………………………………………….. 50

 

-6-2 داﻧﺶ 54……………………………………………………………………….. …………………………..

 

-7-2 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ 55………………………………………………………………. …………………………..

 

-8-2 ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ…………………………………………………………………………………….. .57

 

-9-2 اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ………………………………………………………………………………. 59

 

-10-2 ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ………………………………………………………… 60

 

-11-2 ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت……………………………………………………………………………….. 61

 

-12-2 ﻣﺪل ﺗﺌﻮری رﻓﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ……………………………………………………………………….. 62

 

-13-2 ﻣﺪل رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه…………………………………………………………………… 64

 

-14-2 ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ 65……………………………………………………… …………………………..

 

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم………………………………………………………………………………………………. 73

 

-1-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ 74………………………………………………………………………. …………………………..

 

-2-3 روش ﺗﺤﻘﯿﻖ……………………………………………………………………………………. ..75

 

-3-3 ﻓﺮآﯾﻨﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ 79……………………………………………. …………………………..

 

-4-3 روﺷﻬﺎی ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت…………………………………………………………………….. 79

 

-1-4-3 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای………………………………………………………………………… 79

 

-2-4-3 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ…………………………………………………………………………….. 79

 

-5-3 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ………………………………………………………………………………… 80

 

-6-3 رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ……………………………………………………………………….. 82

 

-1-6-3 رواﯾﯽ (اﻋﺘﺒﺎر)………………………………………………………………………………. 82

 

-2-6-3 ﭘﺎﯾﺎﺋﯽ (ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد)………………………………………………………………………. 83

 

-7-3 ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری 85………………………………………………………………. …………………………..

 

-8-3 ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری…………………………………………………………………………………….. 85

 

-9-3 ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ………………………………………………………………………… 87

 

-10-3 روش ﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ…………………………………………………………….. 87

 

-1-10-3 روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ…………………………………………………………………………….. 87

 

-2-10-3 روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ…………………………………………………………………. 87

 

-1-2-10-3 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ……………………………………………………………………….. 88

 

-1-1-2-10-3 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ                                                                             . 88

 

-2-1-2-10-3 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪی                                                                                89

 

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم 90………………………………………………………………………. …………………………..

 

-1-4ﻣﻘﺪﻣﻪ………………………………………………………………………………………………. 91

 

-2-4 آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ…………………………………………………………………………………… .. 92

 

-1-2-4 ﺟﻨﺴﯿﺖ……………………………………………………………………………………. 92

 

-2-2-4 ﺳﻦ…………………………………………………………………………………………. 93

 

-3-2-4 ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت……………………………………………………………………………. 94

 

-4-2-4 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر…………………………………………………………………………………… 95

 

-3-4 آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ…………………….. 96

 

-4-4 ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی 101…………………………………………….. …………………………..

 

-5-4آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ……………………………………………………………………………………. 102

 

-6-4 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ…………………………………………………………. 102

 

-1-6-4 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی 103…………………………….. …………………………..

 

-2-6-4 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ……………………………………………… 107

 

-3-6-4 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ……………………………………….. 110

 

-7-4 آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ……………………………………………………… 113

 

-1-7-4 ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ اول 113………… …………………………..

 

-2-7-4 ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ دوم 120…………… …………………………..

 

-3-7-4 ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮﻓﺮﺿﯿﺎت ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم 132………. …………………………..

 

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ 143………………………………………………………………………. …………………………..

 

-1-5 ﻣﻘﺪﻣﻪ……………………………………………………………………………………………. 144

 

-2-5 ﺧﻼﺻﻪ ﭘﮋوﻫﺶ…………………………………………………………………………………. 144

 

-3-5 ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………………………………. 146

 

-1-3-5 ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ :1 راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ…………………………….. 146

 

-1-1-3-5 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ :1-1 راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 147 ……………..

 

-2-1-3-5 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ :2-1 راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ……… 148

 

-3-1-3-5 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ :3-1 راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ……… 149

 

-2-3-5 ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ :2 راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ……………………. 149

 

-1-2-3-5 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ :1-2 راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ.150

 

-2-2-3-5 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ :2-2 راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ..151

 

-3-2-3-5 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ :3-2 راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ152

 

-3-3-5 ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ :3 راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ 153….. …………………………..

 

-1-3-3-5 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ :1-3 راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﮔﺮا و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ….. 154

 

-2-3-3-5 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ :2-3 راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺒﺎدل ﮔﺮا و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ….. 154

 

-3-3-3-5 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ :3-3 راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ 155 ……………..

 

-4-3-5 ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ :4 راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

 

ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ……………………………………………………………………………. 156

 

-1-4-3-5 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ :1-4 راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻌﺪ

 

ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ…………………………………. ..157

 

-2-4-3-5 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ :2-4 راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ ای

 

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 157…………………………. …………………………..

 

-3-4-3-5 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ :3-4 راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

 

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 158…………………………. …………………………..

 

-4-5 اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﺎرﺑﺮدی……………………………………………………………………….. 160

 

-5-5 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ…………………………………………………………………… 161

 

-6-5 ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ…………………………………………………………………………… 163

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ…………………………………………………………………………………………. 165

 

ﭘﯿﻮﺳﺖ…………………………………………………………………………………………………. 176

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪاول ، اﺷﮑﺎل و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ

ﺷﮑﻞ :1-1 ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ………………………………………………………………………. 13

 

ﺷﮑﻞ :1-2 اﻟﮕﻮی رﻫﺒﺮی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺑﺎس و آووﻟﯿﻮ…………………………………………………….. 32

ﺷﮑﻞ : 2-2 ﻣﺪل رﻓﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ آﯾﺰن………………………………………………………………….. 63

 

ﺷﮑﻞ : 3-2 ﻣﺪل رﻓﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ آﯾﺰن……………………………………………………… 64

ﺷﮑﻞ : 4-2 ﻣﺪل رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه آﯾﺰن و ﻓﯿﺸﺒﯿﻦ……………………………………………… 64

ﺷﮑﻞ : 5-2 ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ……………………………………………………………………… 72

ﺷﮑﻞ : 1-3 ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ………………………………………………………………………. 75

ﺟﺪول: 1-3 ﺟﺪول ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی……………………. 81

ﺟﺪول: 2-3 ﺟﺪول ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ………………… 81

ﺟﺪول : 3-3 ﺟﺪول ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ…………. 81

ﺟﺪول : 4-3 ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت…………………………………………………………………………….. 82

ﺟﺪول : 5-3 ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ………………………………………………………… 84

ﺷﮑﻞ : 1-4 ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ……………………………………………………… 92

ﺟﺪول : 1-4 ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن……………………………………………. 92

ﻧﻤﻮدار : 1-4 ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن……………………………………………. 93

ﺟﺪول : 2-4 ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن………………………………………………… 93

ﻧﻤﻮدار : 2-4 ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن………………………………………………… 94

ﺟﺪول : 3-4 ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن………………………………………….. 94

ﻧﻤﻮدار : 3-4 ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن………………………………………….. 95

ﺟﺪول : 4-4 ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن………………………………………….. 95

ﻧﻤﻮدار : 4-4 ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن………………………………………….. 96

ﺟﺪول : 5-4 ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﮔﺮا…………………………. 96

ﺟﺪول : 6-4 ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺒﺎدل ﮔﺮا………………………… 97

ﺟﺪول : 7-4 ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ……………………………. 97

ﺟﺪول : 8-4 ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ…….. .     98

ﺟﺪول : 9-4 ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ…………………… 98

ﺟﺪول : 10-4 ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ…….. .     98

ﺟﺪول : 11-4 ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ………………………… 99

ﺟﺪول : 12-4 ﺟﺪول آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ…………………………………………………. 99

ﺟﺪول : 13-4 ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی…………………………………………………………… 101

ﻧﻤﻮدار : 5 -4 ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی…………………………………………………….. 101

ﺷﮑﻞ : 2-4 ﻣﺪل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد……………………….. 105

ﺷﮑﻞ : 3-4 ﻣﺪل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪد ﻣﻌﻨﺎداری………………………….. 106

 

ﺟﺪول : 14-4 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی………………………….. ……………. 107

 

ﺷﮑﻞ : 4-4 ﻣﺪل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد…….. …………….. 108

ﺷﮑﻞ : 5-4 ﻣﺪل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪد ﻣﻌﻨﺎداری ………………………. 109

ﺟﺪول : 15-4 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ……………………………………… 110

ﺷﮑﻞ : 6-4 ﻣﺪل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد … …………… 111

ﺷﮑﻞ : 7-4 ﻣﺪل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪد ﻣﻌﻨﺎداری…. ……………… 112

ﺟﺪول : 16-4 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ…………………. …………… 112

ﺷﮑﻞ : 8-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ اول…………………………………………………………………… 114

ﺷﮑﻞ : 9-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ اول در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد…………………….. ………………… 115

ﺷﮑﻞ : 10-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ اول در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎداری……………………………………………… 116

ﺟﺪول : 17-4 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ اول………………………………………. 116

ﺟﺪول : 18-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ………… 118

ﺟﺪول : 19-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ…………. 118

ﺟﺪول : 20-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ     119

ﺟﺪول : 21-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ

ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ…………………………………………………………………………………….. 120

ﺷﮑﻞ : 11-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ دوم…………………………………………………………………. 121

ﺷﮑﻞ : 12-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ دوم در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد……………………………………… 122

ﺷﮑﻞ : 13-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ دوم در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎداری…………………………………………….. 123

ﺟﺪول : 22-4 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ دوم………………………………………. 123

ﺟﺪول : 23-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری……………. 125

ﺟﺪول : 24-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ ای…………….. 125

ﺟﺪول : 25-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ…………….. 126

ﺟﺪول : 26-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ

ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ…………………………………………………………………………………….. 127

ﺟﺪول : 27-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ

ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ…………………………………………………………………………………….. 128

ﺟﺪول : 28-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ

ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ………………………………………………………………………………………….. 129

ﺟﺪول : 29-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ……………………………………………………………………. 129

ﺟﺪول : 30-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ……………………………………………………………………. 130

ﺟﺪول : 31-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ……………………………………………………………………. 131

ﺷﮑﻞ : 14-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم………………………………………………………………… 132

ﺷﮑﻞ : 15-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد…………………………………….. 133

 

ﺷﮑﻞ : 16-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎداری…………………………………………….. 134

 

ﺟﺪول : 32-4 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم……………………………………… 135

ﺟﺪول : 33-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ……………………………………………………………………………………… 136

ﺟﺪول : 34-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ ای

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ……………………………………………………………………………………… 137

ﺟﺪول : 35-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ……………………………………………………………………………………… 139

ﺟﺪول : 36-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﮔﺮا و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای

ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ………………………………………………………………………………………….. 140

ﺟﺪول : 37-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺒﺎدل ﮔﺮا و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای

ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ………………………………………………………………………………………….. 141

ﺟﺪول : 38-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﮔﺮا و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای

ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ………………………………………………………………………………………….. 142

ﺟﺪول : 1-5 ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎت…………………………………………………………………… 159

 

ﻓﺼﻞ اول

ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻓﺼﻞ اول- ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ                                                                                        2

-1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع، ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در اداﻣﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﻘﯿﻖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

-2-1 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ

 

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ، داﻧﺶ اﺳﺖ. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده رو ﺑﻪ رﺷﺪ از داﻧﺶ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ، ﺳﻬﻢ زﯾﺎدی در ﻇﻬﻮر ﺗﺌﻮری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ (اراﻧﺪا و ﻓﺮﻧﺎﻧﺪز1، (2002 و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ادﺑﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻘﻘﺎن زﯾﺎدی اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ درون ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪ، ﭼﺮا داﻧﺶ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

 

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﺎﯾﺺ ﻓﺮدی اﺳﺖ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در واﻗﻊ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و ﻧﻪ اﺟﺒﺎری در ﻫﺪاﯾﺖ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻣﮏ درﻣﻮت2 در ﺳﺎل 2000 ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ای را در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. از اﯾﻨﺮو اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ

Aranda and Fernandez ١ McDermott ٢

 

ﻓﺼﻞ اول- ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ                                                                                        3

 

 

 

رﻫﺒﺮی ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮ روی روﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، اﺛﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد، ﭼﺮا ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺎرزی ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﺷﺪ. اﺧﯿﺮا ﻣﺤﻘﻘﺎن زﯾﺎدی اﻫﻤﯿﺖ رﻫﺒﺮی در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ (ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﻦ و ﺑﺎرﻧﺲ3،

 

(2006 وﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﺪام ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ دارد.

 

از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ارﺗﻘﺎ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺼﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ داﻧﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ذﺧﺎﯾﺮ داﻧﺶ دور ﻣﯽ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن و ﮐﻨﺪ و ﮐﺎو ﺟﻮاﻧﺐ آن ﺿﺮورﺗﯽ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺑﺮای دﻧﯿﺎی ﺷﺪﯾﺪا رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان راﺑﻄﻪ ای ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻣﯿﺎن وﻇﺎﯾﻒ رﻫﺒﺮان و ﺗﺌﻮری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ داردﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦِ ﺳﻮال ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 

 

ﺳﻮال اﺻﻠﯽ -1 آﯾﺎ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داری دارد ؟

 

ﺳﻮال ﻓﺮﻋﯽ -1-1 آﯾﺎ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داری دارد؟

 

ﺳﻮال ﻓﺮﻋﯽ -2-1 آﯾﺎ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داری دارد؟ ﺳﻮال ﻓﺮﻋﯽ -3-1 آﯾﺎ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داری دارد؟

 

ﺳﻮال اﺻﻠﯽ -2 آﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داری دارد ؟

 

 

Chen & Barnes ٣

 

ﻓﺼﻞ اول- ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ                                                                                        4

 

 

 

ﺳﻮال ﻓﺮﻋﯽ -1-2 آﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ

 

داری دارد ؟

 

ﺳﻮال ﻓﺮﻋﯽ -2-2 آﯾﺎ ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ

 

داری دارد ؟

 

ﺳﻮال ﻓﺮﻋﯽ -3-2 آﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ

 

داری دارد ؟

 

ﺳﻮال اﺻﻠﯽ -3 آﯾﺎ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داری دارد ؟

 

ﺳﻮال ﻓﺮﻋﯽ -1 -3 آﯾﺎ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﮔﺮا ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داری دارد.

 

ﺳﻮال ﻓﺮﻋﯽ -2 -3 آﯾﺎ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺒﺎدل ﮔﺮا ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داری دارد.

 

ﺳﻮال ﻓﺮﻋﯽ -3-3 آﯾﺎ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽ داری دارد.

 

ﺳﻮال اﺻﻠﯽ -4 آﯾﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ ؟

 

ﺳﻮال ﻓﺮﻋﯽ -1-4 آﯾﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ ؟

 

ﺳﻮال ﻓﺮﻋﯽ -2-4 آﯾﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ ؟

 

ﺳﻮال ﻓﺮﻋﯽ -3-4 آﯾﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ ؟

تعداد صفحه : 217

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.