رشته مکانیک

دانلود پایان نامه کنترل حالت درایو در ژیروسکوپ MEMS

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا

عنوان : کنترل حالت درایو در ژیروسکوپ MEMS

 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده هوافضا

کنترل حالت درایو در ژیروسکوپ MEMS

استاد مشاور:

دکتر امیر علی نیکخواه

رشته

مهندسی هوافضا

September 2010

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پایان نامه دو روش مختلف کنترلی برای کنترل مد تحریک یک ژیروسکوپ محور z طراحی می شود. روش اول یک کنترلر PD است که با بهره گرفتن از روش زیگلر- نیکولز طراحی می گردد و به این شکل تخمین سرعت دورانی ورودی ممکن می شود. این تخمین با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات بازگشتی انجام می پذیرد. به این صورت یک راه ساده تر برای طراحی کنترلر ارائه می کند و می تواند در مواقعی که اغتشاشات خارجی و نویز کوچکی در سیستم وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد. روش دوم یک کترلر تطبیقی مدل مرجع بهبود یافته است که پاسخ گذرای هموارتری را ایجاد می کند و رفتار مقاومی در برابر اغتشاشات خارجی، نویزهای اندازه گیری و نامعینی های مدل از خود نشان می دهد. کنترلر تطبیقی مدل مرجع پیشنهادی برای ژیروسکوپ MEMS  محور z تخمین همزمانی از سرعت زاویه ای حاصل می آورد و به صورت همزمان پارامترهای نامعین ژیروسکوپ شامل ضرایب فنریت و میرایی را تخمین می زند. بنابراین عیوب حاصل از ساخت و نویز ها و اغتشاشات متغیر با زمان قابل جبرانسازی خواهد بود. این تخمین ها با بهره گرفتن از خطای ردگیری بین خروجی مدل مرجع و خروجی واقعی تجدید[1] می گردد. مدل مرجع می بایست طوری طراحی شود تا شرایط تحریک پایا را فراهم سازد تا پارامترهای تخمین زده شده بتوانند به مقادیر واقعی خود همگرا شوند.

 

کلمات کلیدی: ژیروسکوپ ارتعاشی MEMS ؛ کنترل فرایند تحریک؛ کنترل تطبیقی؛ کنترل PD ؛ روش حداقل مربعات بازگشتی.

   فهرست مطالب                                                                                                                صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

1
فصل اول : ژیروسکوپ های میکرو الکترومکانیکی(میکرو ژیروسکوپها) MEMS
1-1-  مقدمه ای بر ژیروسکوپ های ارتعاشی MEMS ……………………………………………………. 12
2-1 – گام های توسعه در تکوین ژیروسکوپ های ارتعاشی ……………………………………………….. 15
        3-1- تعریف مفاهیم بایاس، ضریب تبدیل، ضریب کیفیت و پهنای باند …………………………….. 18
4-1- اصول عملکرد میکرو ژیروسکوپ ارتعاشی …………………………………………………………………..

5-1- ساختارهای معمول میكروجایروها ………………………………………………………………………………

6-1- تقسیم بندی ساختاری میكروجایروها …………………………………………………………………………

1-6-1- میكروجایروی ارتعاشی نقطه‌ای (جرم متمركز) ……………………………………………………..

2-6-1- میكروجایروی ارتعاشی دیسكی ………………………………………………………………………………

3-6-1- میكروجایروی موجی حلقوی …………………………………………………………………………………..

4-6-1- میكرو جایروهای ارتعاشی شاخه‌ای …………………………………………………………………………

1-4-6-1- میکرو جایروی دیاپازونی …………………………………………………………………………………….

5-6-1- میكروجایروهای اپتیكی (نوری MOEMS) …………………………………………………………

1-5-6-1- میكروجایروهای نوری (لیزری) …………………………………………………………………………..

 

20

23

24

24

25

27

28

29

31

32

فصل دوم : تبیین فرایند تحریک در ژیروسکوپ های ارتعاشی
1-2- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 36
2-2- تحریک پارامتری ………………………………………………………………………………………………………… 39
3-2- معادله ماتئو ………………………………………………………………………………………………………………… 41
4-2- ویژگی های خاص تحریک …………………………………………………………………………………………. 43
5-2- اصول مربوط به فرایند تحریک ………………………………………………………………………………….. 44
6-2- اصول مربوط به تحریک در ژیروسکوپ دیاپازونی ……………………………………………………… 44
7-2- طراحی و تفهیم مدار تحریک حلقه بسته ………………………………………………………………….. 46
8-2- سنسورها و مکانیزم های تحریک ……………………………………………………………………………….. 50
9-2- مدل دینامیکی ژیروسکوپ ارتعاشی MEMS انتخابی در این پروژه ………………………

 

54
فصل سوم : طراحی کنترلر PD مد تحریک یک ژیروسکوپ MEMS برای تخمین سرعت دورانی
1-3- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 59
2-3- کنترلر PID ……………………………………………………………………………………………………………….. 59
3-3- طراحی کنترلرPD برای کنترل موقعیت دو محوره یک ژیروسکوپ ارتعاشی MEMS ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

61

       4-3- تخمین پارامتر ها به روش حداقل مربعات بازگشتی …………………………………………………. 62
5-3- قضیه تحریک پایا ………………………………………………………………………………………………………..

 

65
فصل چهارم : کنترلر تطبیقی مدل مرجع بهبود یافته برای کنترل ژیروسکوپ MEMS
1-4- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 67
2-4- کنترلر تطبیقی …………………………………………………………………………………………………………… 71
1-2-4- کنترلرتطبیقی مدل مرجع(MRAC) .…………………………………………………………………. 74
3-4- کنترلر تطبیقی مدل مرجع بهبود یافته ……………………………………………………………………..

فصل پنجم : نتایج شبیه سازی

76
1- 5- کنترلر PD ……………………………………………………………………………………………………………….. 85
2-5- کنترلر تطبیقی مد لغزشی با بهره گرفتن از صفحه لغزنده تناسبی و انتگرالی ……………….. 93
3-5- کنترلر تطبیقی مدل مرجع بهبودیافته ………………………………………………………………………

 

97
فصل ششم : جمع بندی مطالب و نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای مطالعات آینده
1- 6- جمع بندی مطالب و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………. 104
2-6- پیشنهاداتی برای مطالعات آینده ………………………………………………………………….

 

106
مراجع …………………………………………………..………………………………………………………………………….. 107

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال                                                                                                             صفحه

شکل 1-1- پهنای باند در سیگنالهای آنالوگ ……………………………………………………………………….. 19
شکل 2-1- اثر کوریولیس ……………………………………………………………………………………………………….. 20
شکل3-1- رزوناتور تیری شکل با مقطع مثلثی و المانهای پیزوالکتریک ………………………………. 22
شكل 4-1- یک نمونه میكروجایروی ارتعاشی نقطه‌ای …………………………………………………………. 25
شكل 5-1- مدل دینامیكی میكروجایروی ارتعاشی نقطه‌ای ………………………………………………….. 25
شكل-a6-1- میكروجایروی ارتعاشی دیسكی ………………………………………………………………………. 26
شكلb-6-1- میكروجایروی ارتعاشی  دیسكی و تقدم محورها ……………………………………………. 27
شکل 7-1- انواع ساختارهای جایروهای ارتعاشی حلقوی ……………………………………………………… 28
شكل 8-1- دیاپازون سه‌شاخه و نحوه ارتعاش آن ………………………………………………………………….. 29
شكل 9-1- كواپازون چهار شاخه ……………………………………………………………………………………………. 29
شكل10-1- میكروجایرو دیاپازونی …………………………………………………………………………………………. 30
شكل 11-1- نمای بالای یک میكروجایروی پیزوالكتریک …………………………………………………….. 31
شكل12-1- تیر با دو تكیه‌گاه مفصلی ……………………………………………………………………………………. 31
شكل 13-1- نمای شماتیک ژیروسكوپ ارتعاشی نوری میكروماشین شده ………………………….. 33
شكل 14-1- نمای شماتیک ژیروسكوپ MOEM ………………………………………………………………. 34
شکل 1-2-  طبقه بندی رزونانس خارجی ………………………………………………………………………………

شکل 2-2- طبقه بندی رزونانس داخلی …………………………………………………………………………………

شکل 3-2- تحریک عمودی متناوب در نتیجه نوسان آونگی میله یکنواخت ………………………..

شکل5-2- شماتیک میکرو ژیروسکوپ ……………………………………………………………………………………

38

39

42

45

شکل6-2A– مدار رابط سیگنال سنس و درایو B- مدار معادل ………………………………………….. 48
شکل 7-2- سنسور پیزوالکتریک …………………………………………………………………………………………….. 50
شکل 8-2- سنسور پیزو رزیستور …………………………………………………………………………………………… 51
شکل 9-2- مکانیزم خازنی …………………………………………………………………………………………………….. 52
شکل10-2- مکانیزم تحریک الکترومغناطیسی ……………………………………………………………………… 54
شکل 11-2- نمای شماتیک از یک ژیروسکوپ MEMS  محور z …………………………………….. 56
شکل1-4- شمای کلی MRAC …………………………………………………………………………………………… 74
شکل 1-5- شماتیک شبیه سازی انجام شده در نرم افزار سیمولینک ………………………………….. 87
شکل 2-5- ردگیری پارامتر موقعیت در برابر  ………………………………………………………………. 87
شکل 3-5- ردگیری پارامتر سرعت  در برابر  ………………………………………………………………… 88
شکل 4-5- ردگیری پارامتر موقعیت  در برابر  ………………………………………………………………. 88
شکل 5-5- ردگیری پارامتر سرعت  در برابر  ………………………………………………………………… 89
شکل 6-5- تخمین و مقدار واقعی  ……………………………………………………………………………………… 90
شکل 7-5- خطای تخمین  …………………………………………………………………………………………………. 90
شکل 8-5- تخمین و مقدار واقعی  ……………………………………………………………………………………… 91
شکل 9-5- خطای تخمین  …………………………………………………………………………………………………. 91
شکل 10- 5- تخمین و مقدار واقعی  ………………………………………………………………………………. 92
شکل 11- 5- تخمین و مقدار واقعی  در حضور یک نویز سفید با میانگین صفر …………….. 93
شکل 12- 5- شماتیک شبیه سازی انجام شده در نرم افزار سیمولینک ………………………………. 94
شکل 13- 5- (الف) خطای موقعیت در راستای محور x . (ب) خطای موقعیت در راستای محور y . (ج) خطای سرعت در راستای محور x . (د) خطای سرعت در راستای محور y ……  

95

شکل 14-5- (الف) ترم لغزشی اول ( ) . (ب) ترم لغزشی دوم ( ) (ج) سیگنال کنترلی محور x (د) سیگنال کنترلی محور y ………………………………………………………………………………………  

96

شکل 15- 5- مقدار حاصل شده برای  ……………………………………………………………………………. 97
شکل16- 5- شماتیک شبیه سازی انجام شده در نرم افزار سیمولینک ………………………………… 98
شکل17- 5- خطای موقعیت در راستای محور x ………………………………………………………………….. 99
شکل 18- 5- خطای موقعیت در راستای محور y ………………………………………………………………… 99
شکل 19- 5- خطای سرعت در راستای محور x …………………………………………………………………… 100
شکل 20- 5- خطای سرعت در راستای محور y …………………………………………………………………… 100
شکل21- 5- تلاش کنترلی در راستای محور x …………………………………………………………………….. 101
شکل22- 5- تلاش کنترلی در راستای محور y …………………………………………………………………….. 101
شکل23- 5- ورودی واقعی و تخمین زده شده برای سرعت دورانی ……………………………………… 102

فهرست جداول                                                                                                         صفحه

جدول1-3: تنظیم بهره کنترلرPID ………………………………………………………………………………….. 60
جدول2-3: قوانین تنظیم دستی کنترلرPID …………………………………………………………………… 60
جدول1- 5: پارامترهای ژیروسکوپ MEMS ………………………………………………………………….. 86

مقدمه ای بر ژیروسکوپ های ارتعاشی MEMS

میکروژیروسکوپها، ژیروسکوپ های بسیار کوچک یک و یا دو محوره هستند که با تکنولوژی نیمه هادی ها و مدارات مجتمع ساخته می شوند. از لحاظ ساختاری شامل تراشه هائی هستند با زیر لایة کوارتزی با ابعاد از چند میلیمتر مربع تا میکرون، که به روش فتولیتوگرافی و روش های مشابه آن به صورت سازه های ارتعاشی صفحه ای تهیه می شوند.

به دلیل عدم امکان استفاده از ساختارهای یاتاقانی و موتورهای محرک از نوع ژیروسکوپ های کلاسیک (به خاطر ابعاد و اندازه های کوچک)، در ژیروسکوپ های MEMS از ساختارهای ارتعاشی با تکیه گاه های الاستیک یک سرگیردار یا دو سرگیردار استفاده می گردد. وجه مشترک این نوع ژیروسکوپ ها با اسلاف خود، استفاده از اندازه حرکت المان حساس(proof mass) و نیروی کوریولیس برای آشکار سازی سرعت زاویه ای پایة حامل ژیروسکوپ می باشد. در سالهای اخیر توجه بسیاری به میکروژیروسکوپها معطوف شده و کارهای علمی و فنی فراوانی توسط محققین در این زمینه انجام پذیرفته است و اصولا زمینه ژیروسکوپ های MEMS زمینه علمی جوانی محسوب می شود. آنچه که توجه گسترده ای را به ژیروسکوپ های MEMS جلب کرده نه تنها رسیدن به دقت بهتر و کاربردهای هوا- فضایی آن،  بلکه قیمت فوق العاده پائین آنها و درجة بعدی ابعاد و اندازه های کوچک آنها می باشد. همین پایین بودن قیمت است که زمینه های کاربرد جدید بسیاری برای میکروژیروسکوپها مهیا کرده که از جمله آنها می توان به کاربرد آن در صنایع خودروسازی و کنترل خودرو، روباتیک، کنترل دوربین های فیلم برداری و دوربین های دو چشمی، تلسکوپ ها و دسته های بازی های کامپیوتری و حتی اسباب بازی ها اشاره کرد.

بعضی مزایای مهم ژیروسکوپهای MEMS که باعث شده محققین در زمینه های موشکی و هوا- فضایی به دنبال عملیاتی کردن این ژیروسکوپها در زمینه کاری خود باشند عبارتند از :

1- دارای زمان کوتاه راه اندازی هستند.

 

2- بدلیل نداشتن محور گردنده نیاز به یاتاقان ندارند.

3- نیاز به موتور ندارند.

4- در صورت طراحی موثر طول عمر بسیار طولانی داشته و به نگهداری وتعمیرات نیاز ندارند.

5- بسیار کوچکتر و سبکتر از ژیروسکوپها ی سنتی می باشند.

6- ارزان بودن از مزایای بسیار مهم این ژیروسکوپهاست.

7- پروسه ساخت راحت تری دارند.

8- مصرف انرژی بسیار کمی دارند.

 

همانطور که اشاره شد، ژیروسکوپ های MEMS داری مزایای متعددی از جمله هزینه پائین، اندازه کوچک و وزن ناچیز در مقایسه با ژیروسکوپ های میکروماشینی رایج هستند. بعضی از اشکالات ژیروسکوپ MEMS شامل دقت پایین به علت دامنه ارتعاش خیلی کوچک، پهنای باند باریک و مسائل ساخت چالش های باقیمانده ای هستند که می بایست بر طرف گردد. یزدی، ایاذی و نجفی [1]جزء اولین محققانی بودند که تحقیقاتی را در مورد ژیروسکوپ های ارتعاشی میکرو ماشینی ارائه داده اند.

ژیروسکوپ از نظر ساختمان به دو دسته یک درجه آزادی و دو درجه آزادی تقسیم می شود که منظور از درجه آزادی قابلیت اندازه گیری سرعت زاویه ای یا زاویه حول یک محور می باشد. اکثر ژیروسکوپ های MEMS یک درجه و از نوع سرعتی ( Rate ) هستند، ولی انواع دو محوره نیز وجود دارند، که دارای دو محور اندازه گیری هستند.

ژیروسکوپ عضو اصلی سیستم های هدایت اینرسی است ، وعمدتا برای اندازه گیری مقدار دوران، سرعت دوران و ایجاد محورهای مختصات مرجع در وسایل نقلیه هوایی، فضایی، دریایی و زمینی مورد استفاده قرار می گیرد. محور مطالعه در بسیاری ازگروه های تحقیقاتی(که روی مکانیزم های پرنده کار می کنند)

مکانیزم هایی با ابعاد یک تا پنج سانتی متر است. بنابراین مشکلی که طراحان با آن مواجه اند پایداری پرواز است. وسایل پرنده بزرگ (نظیر هواپیما) به طور آیرودینامیکی پایدارند و به علت حجم زیاد امکان بهره مندی از سیستم های تعیین موقعیت را دارند، اما زمانی که مکانیزم پرنده کوچک و نیازمند توقف درفضا باشد (مشابه پرواز بالگرد، ولی در ابعاد بسیار کوچکتر) خاصیت مذکور کارایی خود را از دست می دهد. در طبیعت، حشرات الگوی واقعی این مکانیزم هستند. این موجودات که باتوجه به جثه، چالاکی ،سرعت و مصرف انرژی عملکرد موثری از خود نشان می دهند، از اصولی بهره می برند که با اکثر ساخته های دست بشر تفاوت اساسی دارد. آنها دوران بدنشان را در فضا بوسیله ارگان های مخصوصی موسوم به هالتر حس می کنند. این ارگان یک جفت زائده صلب است که در دو طرف بدن حشره با فرکانسی درحدود 130Hz در فاز مقابل بال ها ارتعاش می کند. هنگام دوران در فضا، یک نیروی کوریولیس تناوبی به نوک هالترها اعمال می شود که حشره آنرا حس می کند. مکانیزم مذکور، الگوی طبیعی ژیروسکوپ های ارتعاشی است. این نوع ژیروسکوپ ها ابزار اندازه گیری سرعت زاویه ای هستند که اساس عملکردشان (مشابه ژیروسکوپ های مکانیکی با جرم دوار) اصل کوریولیس است. اما تفاوت اصلی در آن است که به جای جرم دوار (اصل بقای اندازه حرکت زاویه ای) از اندازه حرکت یک جسم الاستیک مرتعش (اصل بقای اندازه حرکت خطی) استفاده می شود. ماهیت عملکرد این دسته از ژیروسکوپ ها، ویژگی منحصر به فردی را ممکن می سازد. به عنوان مثال به علت نداشتن قطعه متحرک بی نیاز از موتور و یاتاقانند و بنابراین نسبت به اکثر متغیرهای تاثیرگذار محیطی غیر حساس و دارای کارکرد طولانی بدون نیاز به تعمیر و نگهداری هستند. از امتیازات دیگر، می توان به زمان کوتاه پاسخگویی (کمتر از یک ثانیه)، دریفت و نویز کم ( 0.1o/h ) دقت و حساسیت عالی، مصرف ناچیز انرژی ( 3Watt>) و کاهش فوق العاده حجم با بهره گرفتن از فن آوری میکروماشین کاری اشاره کرد.

بنابراین در مقایسه با ژیروسکوپ های مکانیکی و نوری (که گران و حجیم هستند) بسیار ارزان ترند و

حجم  بسیار کمی را  اشغال می کنند. تلاش  اولیه در طراحی این  نوع  ژیروسکوپ در مواردی  نظیر

پایداری و هدایت موشک ها و مهمات هوشمند از صنایع نظامی آغاز شد، اما اخیرا در صنایع غیر نظامی نظیر اتومبیل سازی (سیستم ترمز پیشرفته برای جلوگیری از لغزیدن خودرو) و دوربین های دستی (برای پایداری تصویر) و صنعت روباتیک کاربرد پیدا کرده است. در مجموع هر چه تکنولوژی پیشرفت کند امکان ساخت ژیروسکوپ های ارتعاش کوچک تر، ارزانتر و دقیقتر فراهم می شود و استفاده ازآنها گسترش بیشتری می یابد. فصل اول همراه با مقدمه ای بر ژیروسکوپ های ارتعاشی MEMS، سیر تاریخی و تکامل این نوع ژیروسکوپ و کاربرد های مختلف آن را  ارائه می کند و سپس مبانی عملکرد و رفتار رزوناتورهای مختلف را مورد بررسی قرار می دهد. دراین فصل نشان داده خواهد شدکه اصول عملکرد ژیروسکوپ های ارتعاشی با انواع رزوناتورها ، مبتنی براثرکوریولیس است

تعداد صفحه : 115

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.