مهندسی شیمی

دانلود پایان نامه کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه ­های غذایی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی 

گرایش : شیمی تجزیه

عنوان :  کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه ­های غذایی

دانشگاه زابل

مدیریت تحصیلات تکمیلی

پردیس خودگردان

گروه شیمی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی تجزیه

کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه ­های غذایی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پژوهش، استفاده از ضایعات چای به عنوان جاذب ارزان قیمت و فراوان، جهت استخراج منگنز از نمونه­های غذایی مورد بررسی قرار گرفته است. با بهره گرفتن از اسید استیک 5 مولار منگنز از نمونه­های غذایی استخراج و با اضافه کردن مقدار کمی از ضایعات چای به عنوان جاذب، منگنز آن استخراج شد. سپس با اسید نیتریک به عنوان حلال شوینده واجذب منگنز صورت گرفت. از طیف سنجی جذب اتمی شعله(FAAS) جهت تعیین مقدار یون منگنز استفاده شد. شبکه مصنوعی عصبی (ANN) جهت مدل سازی و بهینه سازی فرآیند استخراج مورد استفاده قرار گرفت. عوامل مؤثر بر استخراج از قبیل pH، مقدار جاذب، زمان استخراج و غلظت شوینده برای شویش منگنز از جاذب، پارامترهای ورودی بوده و پس از آموزش پس انتشار خطا (BP)، مدل ANN قادر به پیش بینی راندمان استخراج منگنز با یک تابع انتقال تانژانت سیگموئید در لایه پنهان و تابع انتقال خطی در لایه خروجی بود. حد تشخیص برای منگنز ng.g-16/0 بدست آمد. سپس از این روش تحت شرایط بهینه، برای تعیین مقدار منگنز در نمونه­های حقیقی استفاده گردید.

کلمات کلیدی: استخراج با فاز جامد، منگنز، ضایعات چای، شبکه عصبی مصنوعی و نمونه­های غذایی

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- فلزات سنگین………………………………………………………………………………………………………… 2

1-3- منگنز و اهمیت اندازه ­گیری آن ……………………………………………………………………………………….3

1-4- روش­های استخراج…………………………………………………………………………………………………… 4

1-5- استخراج با فاز جامد………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- جاذب های طبیعی…………………………………………………………………………………………………… 7

1-7- ضایعات چای…………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7-1- آماده سازی ضایعات چای بعنوان جاذب .. 9

1-8- شبکه عصبی مصنوعی( ANN)…………………………………………………………………………………….. 10

1-8-1 ساختار شبکه عصبی مصنوعی .. 11

1-8-2- تشابهات شبکه عصبی مصنوعی و بیولوژیکی .. 13

1-8-3- توابع محرک……………………………………………………………………………………………… 14

1-8-3-1 تابع محرک خطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-8-3-2 تابع محرک لگاریتمی زیگموئیدی………………………………………………………………… 16

1-8-4 الگوریتم‌های آموزش شبکه‌های عصبی مصنوعی .. 19

1-8-5- یادگیری ………………………………………………………………………………………………………20

1-8-6- الگوریتم لونبرگ مارکواردت .. 21

فصل دوم: مروری بر منابع

2-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 24

2-2- مروری بر مطالعات انجام شده در مورد روش استخراج با فاز جامد . 25

2-3- مروری بر مطالعات انجام شده در مورد جاذب­های کم هزینه . 28

2-4- مروری بر مطالعات انجام شده در مورد استفاده از ضایعات چای به عنوان جاذب………………………………….. 29

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 33

3-2-  تجهیزات………………………………………………………………………………………………………….. 33

3-3- مواد مصرفی……………………………………………………………………………………………………….. 33

3-4- روش آماده سازی جاذب ……………………………………………………………………………………………34

3-5- فرآیند استخراج…………………………………………………………………………………………………….. 34

3-6- مدل شبکه عصبی مصنوعی …………………………………………………………………………………………35

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..40

4-2- مدلسازی با شبکه عصبی مصنوعی…………………………………………………………………………………. 40

4-3- بهینه سازی استخراج فاز جامد…………………………………………………………………………………….. 41

4-4- آنالیز حساسیت ……………………………………………………………………………………………………..48

4-4- مقایسه داده های آزمایشگاهی و شبکه عصبی………………………………………………………………….. 50

4-4-1- اثر pH بر استخراج………………………………………………………………………………………. 50

4-4-2- اثر مقدار جاذب………………………………………………………………………………………….. 51

4-4-3- اثر غلظت شوینده بر استخراج . 52

4-5- بررسی عملکرد روش…………………………………………………………………………………………… 53

4-5-1- منحنی کالیبراسیون . 54

4-5-2- حد تشخیص…………………………………………………………………………………………….. 54

4-5-3- فاکتور تغلیظ…………………………………………………………………………………………….. 55

4-6- آنالیز نمونه های واقعی…………………………………………………………………………………………. 55

4-6- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… 56

 

فهرست شکل­ها

شکل 1-1 ساختار(a) یک نورون واقعی و ساختار (b) مدل یک نورون مصنوعی……………………………………………………………………………… 12

شکل 1-2 ساختار یک شبکه عصبی مصنوعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

شکل 1-3 توابع محرک خطی … 16

شکل 1-5 تابع محرک لگاریتمی زیگموئیدی … 17

شکل(4-1) توزیع زیر مجموعه داده ­های (a) آموزشی، (b) ارزیابی و (c) آزمایشی…………………………………………………………………………… 44

شکل (4-2) ساختار ANN بهینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

شکل (4-3) میانگین مربعات خطای آموزشی، ارزیابی و آزمایشی برای الگوریتم LM……………………………………………………………………. 47

شکل 4-4- اثر pH روی میزان استخراج یون منگنز…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

شکل 4-5- اثر مقدار جاذب ضایعات چای بر استخراج یون منگنز . 52

شکل 4-6- اثر غلظت اسید نیتریک به عنوان حلال شوینده بر روی استخراج یون منگنز……………………………………………………………. 52

شکل 4-7- اثر زمان بر روی استخراج یون منگنز…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

 

فهرست جداول

جدول 1-1 انواع توابع محرک…. 15

جدول 1-2 الگوریتم‌های آموزش شبکه‌های معمولی… 20

جدول 1-4: مقایسه الگوریتم ها با 10 نرون در لایه پنهان.. 41

جدول(4-2) داده ­های آزمایشی استفاده شده برای مدل ANN…. 42

جدول (4-3) ارزیابی عملکرد اثرات متقابل متغیرهای ورودی برای الگوریتم.. 49

جدول4-4 تعیین منگنز در نمونه­های غذایی  (N=3) 56

 

1-1- مقدمه

فلزات سنگین به دو طبقه فلزات واسطه و شبه فلزات تقسیم بندی می­شوند. فلزات واسطه برای عامل زیستی اعضاء در غلظت­های پائین ضروری بوده و در غلظت­های بالا سمی هستند (الصاق،1390).

اندازه ­گیری و تعیین دقیق یون­های فلزی در مقادیر ناچیز در نمونه­های گوناگون محیطی، آبی، غذایی و بیولوژیکی بخاطر نقش مهم آنها در زندگی امروز بشر از مهمترین اهداف شیمیدانان تجزیه، به شمار می­رود. جایی که مرز بین ضروری بودن میزان یون­های فلزی و میزان مضر بودن آنها بسیار محدود است، یون­های فلزات واسطه باید با دقت و نیز صحت تجزیه­ای مورد نیاز، به منظور جلوگیری از ایجاد خسارات زیان بار مورد ارزیابی واقع شوند (Afkhami et al., 2011). یکی از زمینه­هایی که امروزه بسیاری از تحقیقات، بویژه در حیطه­ی انواع سرطان­ها مورد توجه قرار گرفته است، بررسی نقش عناصر کمیاب در ایجاد و پیشرفت بیماری­های سرطانی است (مزدک و همکاران، 1387).

بر این اساس، اندازه ­گیری فلزات در غلظت­هایی در حد میکرو و نانو (فلزات ناچیز)، در بسیاری از زمینه­ها از قبیل تشخیص پزشکی، سم شناسی، کنترل آلودگی محیط زیست، کنترل کیفی مواد با خلوص بالا، اکتشافات زمین شناختی و غیره بسیار حائز اهمیت می­باشد (Goswami and Singh, 2002).

1-2- فلزات سنگین

در جدول تناوبی، به فلزات گروه 3 تا 16 در تناوب 4 و بعد از آن فلزات سنگین می­گویند فلزات سنگین ترکیبات معدنی هستند که وزن مخصوص آن­ها 4 تا 5 برابر وزن مخصوص آب و نیز اوربیتال D آنها در حال پرشدن است. بسیاری از این عناصر نه تنها برای موجودات و انسان ضروری نیستند، بلکه دارای خاصیت بسیار سمی نیز هستند. ارگانیسم­های زنده به مقادیر بسیار کمی از بعضی فلزات سنگین برای رشد و بقا نیاز دارند که به اصطلاح به آن­ها عناصر جزئی گفته می­شود. عناصر جزیی[1] به دو گروه تقسیم می­شوند . گروه اول عناصری مانند کبالت، کروم، مس، آهن، منگنز، مولیبدن، سلنیوم و روی هستند که برای زندگی انسان ضروری می­باشند و گروه دوم عناصری که دارای خواص سمی بالقوه برای انسان هستند مثل نقره، آلومینیم، آرسنیک، کادمیوم، جیوه، سرب و نیکل. البته وجود عناصر غیرضروری و سمی در آب در مقادیر ناچیز ، الزاماً نشان­دهنده مخاطره­آمیز بودن آب نیست. همان­طورکه عناصری مانند کبالت، کروم، آهن و سلنیوم که در مقادیر کم ضروری به شمار می­روند، در غلظت­های بالا سمی هستند. ورود و تجمع فلزات سنگین به بدن انسان و موجودات زنده می تواند باعث اختلالات عصبی، بهم خوردن تعادل هورمون­ها، اختلالات تنفسی، آسیب به کبد، کلیه و مغز، آلرژی و آسم، کم­خونی، اختلالات پوستی، ریزش مو، پوکی استخوان و در نهایت ایجاد سرطان شود. طبق مطالعات اپیدمیولوژیک بین ابتلا به بیماری­های قلبی، اختلالات کلیوی و انواع مختلف سرطان­ها با فلزات سنگین موجود در آب ارتباط وجود داشته است (میران زاده و همکاران، 1390).

1-3- منگنز و اهمیت اندازه ­گیری آن

منگنز پنجمین عنصر از نظر فراوانی در پوسته كره زمین است و در طبیعت به صورت یك فلز آزاد وجود ندارد بلكه در یازده حالت اكسایشی یافت می­شود و نوع دو ظرفیتی آن از نظر زیستی فعال است. شرایط خاص در برخی خاك­ها از جمله خاك­های اسیدی و آتشفشانی منجر به احیای بیش از حد منگنز و ایجاد سمیت این عنصر می­شود (حاجی بلند، 1386).

منگنز عنصری است که به راحتی در اختیار بدن قرار می گیرد و منابع عمده ی آن حبوبات، غلات کامل، آجیل، چای، شیر و محصولات لبنی و سبزیجات با برگ سبز پررنگ هستند که با توجه به در دسترس بودن آن ها به میزان فراوان، به راحتی نیازمان به آن برآورده می شود و کمتر موارد کمبود آن دیده شده است. کاربرد منگنز در بدن کنترل عملکرد مناسب آنزیم‌ها، جذب مواد مغذی، درمان زخم‌ها و جراحات بدن و رشد استخوانی از جمله وظایف این ماده‌ی معدنی محسوب می‌شوند. به همین علت که منگنز جزو عناصر ضروری برای عملکرد بدن است. خوشبختانه کمبود این ماده معمولاً به ندرت بروز می‌کند. اما در بین افرادی که از مشکلات استخوانی، درد مفاصل رنج می‌برند مشاهده می‌شود. کمبود منگنز در انسان بندرت مشاهده می­شود در حالیکه مسمومیت با منگنز در افرادی که در معرض غلظت­های بالائی از این عنصر یا ترکیبات آن قرار دارند مشاهده می­شود و در دوران نوزادی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. تحقیقات نشان می­دهد مسمومیت با منگنز تشکیل هموگلوبین را کاهش داده و باعث بروز کم­خونی می­شود (حسن­زاده قصبه، 1381).

منگنز در بدن انسان نقش کوآنزیمی داشته و با اتصال به بعضی آنزیم­ها بعنوان فعال­کننده در تسریع واکنش­ها عمل می­ کند. افزایش میزان منگنز، آسیب­های شدید مغزی همراه با اختلالات فیزیولوژیکی و نورولوژیکی مانند بیماری پارکینسون (سختی عضلات) را سبب می­شود (الصاق،1390)

1-4- روش­های استخراج

اندازه ­گیری مقدار کم یون­ها در نمونه­های مختلف محیطی و بیولوژیکی یکی از اهداف مهم دانشمندان شیمی تجزیه می­باشد و پیوسته در حال انجام است اما یکی از مشکلات بسیار اساسی این است که غلظت یون­های فلزی در نمونه­­های مختلف بسیار کم و کمتر از حد تشخیص دستگاه­هایی است که در دسترس قرار دارند و یا اینکه سایر گونه­های موجود در نمونه برای اندازه ­گیری نمونه مزاحمت ایجاد می­ کنند (Soylak et al., 2002) و بنابراین جهت اندازه ­گیری یون­های فلزی بایستی عمل استخراج و پیش تغلیظ انجام شود (Safavi et al., 2006).

حساسیت، سرعت، تکرارپذیری، سادگی و صحت روش­های تجزیه­ای برای تعیین عناصرجزئی در نمونه­های محیطی و زمین شناسی مورد نیاز می­باشد. اندازه ­گیری مستقیم غلظت­های فوق العاده پایین عناصر جزئی مورد نیاز با بهره گرفتن از روش­های اسپکترومتری اتمی جدید مانند اسپکترومتری جذب اتمی و اسپکترمتری نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی (امجدی و همکاران، 1386) به دلایلی که قبلا نیز ذکر شد از قبیل حد تشخیص دستگاه و مزاحمت بافت نمونه، اغلب مشکل است (Tuzen et al., 2005).

در گذشته استخراج با حلال متداولترین روش استخراج بود. از معایب این روش، طولانی بودن زمان استخراج و مصرف مقادیر زیادی حلال است که مستلزم مراحل اضافی و صرف هزینه و وقت برای بازیافت حلال و تغلیظ عصاره می باشد که باعث آسیب به محیط زیست می گردد. همچنین باید از حرارت استفاده گردد که منجر به تجزیه گرمایی برخی ترکیبات می گردد روش­های نوین استخراج باید غیر سمی، سریع، مکانیزه و قابل اتوماسیون، دارای حساسیت بالا، از لحاظ هزینه به صرفه و از لحاظ محیطی ایمن باشند((Mandal et al., 2007

روش های نوین استخراج ترکیبات مورد نیاز از مواد غذایی شامل استخراج با سیال فوق بحرانی، استخراج با مایع تحت فشار، استخراج با آب داغ تحت فشار، استخراج به کمک امواج مایکروویو، استخراج با حلال به کمک غشا، استخراج با فاز جامد و استخراج با لوله متحرک با قابلیت جذب می باشد. این تکنیک­ها با بسیاری از نیازهای امروزی مانند ملاحظات زیست محیطی، سرعت و قابلیت اتوماسیون مطابقت دارند. استفاده از این روشها موجب کاهش زمان استخراج، کاهش مقدار حلال مصرفی ، افزایش راندمان استخراج و بهبود کیفیت ترکیبات استخراج شده می گردد.

با گسترش شیمی تجزیه، آماده­سازی نمونه به تدریج اصلی­ترین بخش آنالیز شده و 80درصد از زمان کل فرآیند تجزیه را در بر می­گیرد. تعدد نمونه­های زیستی و غذایی به موازات افزایش آلاینده­های محیطی، اصلی­ترین دلیل گستردگی روش­های آماده­سازی نمونه است. با توسعه روش­های حساس و دقیق برای اندازه ­گیری نمونه­های محیطی، تحقیقات بر روی روش­های سازگار با محیط زیست .با آلودگی کمتر متمرکز شده است (Chen et al., 2008).

1-5- استخراج با فاز جامد

روش­های استخراج با فاز جامد جهت جداسازی و پیش تغلیظ عناصرکمیاب از نمونه­های زیست محیطی، مواد غذایی (Khajeh and Dastafkan, 2012) و نمونه­های آبی (Khajeh et al., 2011) بطور گسترده استفاده می­شود. در مواقعی که با بافت پیچیده نمونه و یا غلظت ناچیز آنالیت مواجه­ایم، این روش قادر به فراهم آوردن شرایط کاری انعطاف پذیر و در نتیجه استخراج ساده تر می­باشد (Moyano et al., 1999). بخاطر مزایای متعددی، استخراج با فاز جامد جایگزین روش استخراج مایع-مایع (LLE)[2] (Pyrzynska and Trojanowicz, 1999) و سوکسله شده است (امجدی و همکاران، 1386) که این مزایا عبارتند از:

  • بکار بردن نمونه به صورت مستقیم، ساده و سریع در اندازه خیلی کوچک (حجم میکرولیتر) بدون کاهش نمونه
  • فاکتور پیش تغلیظ بالا
  • تکرارپذیری بالا
  • نیاز کم به حلال­های آلی
  • توانایی ترکیب با روش­های مختلف به صورت On-line و یا Off-line
  • صرفه جویی در هزینه و زمان

و از دیگر مزایای این روش انعطاف پذیری[3]، سهولت خودکار شدن و نبودن فرآیند مزاحم امولسیون می باشد (Pyrzynska and Trojanowicz, 1999 ; Khajeh and Sanchooli, 2011). این روش برای استخراج و تغلیظ آنالیت­ها از یک بافت مایع به وسیله توزیع ترکیبات بین یک فاز جامد و یک فاز مایع استفاده می کند. هدف استخراج با فاز جامد از بین بردن ترکیبات مزاحم و تغلیظ آنالیت با بازیابی خوب و نتایج تکرار پذیر می‌باشد (Huck and Bonn, 2000) استخراج با فاز جامد معایبی نیز دارد که از جمله می توان به تکثیر پذیری پایین روش به خاطر تفاوت­های بین مقادیر دسته­ای جاذب ها، مشکل بودن استاندارد سازی استفاده از سیستم ایجاد مکش و خلا و ماهیت متنوع مراحل خشک شدن اشاره نمود (Walker and Mills, 2002).

1-6- جاذب های طبیعی

‫جاذب‌های طبیعی، شامل مواد آلی و معدنی ‫هستند. از جاذب‌های آلی، می‌‌توان كاه، چوب ‫ذرت، پوسته‌ی بادام زمینی، فیبر چوب و تورب ‫ساخته شده از خزه‌ی پوسیده را نام برد. مواد ‫طبیعی، نسبتاً ارزان و به فراوانی در دسترس ‫هستند و از شدت جذب قابل قبولی برخوردارند. ارزان و در دسترس ‫بودن، تجدید‌پذیر بودن و متناسب بودن این ‫جاذب‌ها با محیط زیست، باعث می‌شود كه ‫تمایل بیشتری به سمت جاذب‌های زیستی و ‫طبیعی وجود داشته باشد.

جاذب­های طبیعی ارزان قیمت بوده و به راحتی در دسترس می­باشند. برخی از انواع آن­ها در طبیعت به وفور یافت و در برخی از فعالیت­ها هم بصورت ضایعات بلا استفاده تولید می­شوند. در حالی که قیمت رزین­های تبادل یونی بسیار زیاد بوده و برآوردها بیانگر این است که با بهره گرفتن از این فرآیند در مقایسه با سایر روش ها حدود 20 درصد هزینه کاهش می یابد ( (Naddafi, 2005.

با توجه به وسعت مطالعات در زمینه جذب با بهره گرفتن از جاذب­های طبیعی، در ادامه به شرح مختصری از تحقیقات عمده پرداخته شده است:

Bameri  و Khajeh  در سال 2013 به بررسی تاثیر خاك اره در حذف متیلن بلو از نمونه­های آبی پرداختند .

Wang و Qin در سال 2005 میزان جذب مس از آب­های آلوده را با بهره گرفتن از پوسته شلتوك برنج بررسی کردند.

Grimm و همکاران در سال 2008 میزان جذب مس را با بهره گرفتن از جاذب­های خاك اره، جلبک دریایی و خزه مورد بررسی قرار دادند.

Montanher و همکاران در سال 2005 برای حذف سرب و مس از پوسته شلتوك برنج استفاده کردند.

1-7- ضایعات چای

چای یکی از قدیمی­ترین نوشیدنی­ها می باشد و پس از آب، پرمصرف­ترین و مهم­ترین نوشیدنی­های مطبوع برای رفع خستگی و تشنگی در بیشتر کشور­های جهان و از جمله ایران می­باشد. بیش از 30 کشور چای خیز جهان، مبادرت به تولید چای سیاه می­ کنند که سهم ایران در این تولید جهانی، حدود 5/2 درصد است. بر اساس گزارش سازمان چای کشور در ایران سالانه حدود 50 تا 60 هزار تن چای سیاه تولید می­شود. در عمل آوری تولید چای سیاه حدود 10 درصد ضایعات چای، موسوم به خاک چای حاصل می­شود که بصورت پودر بوده و با غربال کردن چای سیاه در آخرین مرحله تولید و قبل از بسته بندی به دست می آید که در بازارهای جهانی قیمت چندانی ندارد (نجفی و همکاران، 1388).

در هند تولید سالانه چای حدود 857000 تن است که 4/27 درصد از تولید کل جهان می­باشد(Wasewar et al., 2008) مقدار چای خشک تولید شده از 100 کیلوگرم برگ چای سبز، 22 کیلوگرم بطور متوسط است و حدود 18 کیلوگرم برای بازار بسته بندی می­شود و 4 کیلوگرم دیگر از مواد چای خشک به هدر می­رود (Cay et al., 2004). مقدار ضایعات چای تولید شده در هر سال پس از پردازش در حدود 190400 تن در هند به تنهایی است ((Wasewar, 2010. در حال حاضر سالانه حدود 4 هزار تن ضایعات چای در کارخانجات چای سازی ایران تولید شده و تقریباً بدون مصرف می­باشند (نیکخواه و همکاران، 1391).

دیواره­های سلولی نامحلول برگ­های چای از سلولوز[4]، همی سلولوز[5]، لیگنین[6]، تانن­های فشرده[7] و پروتئین­های ساختاری ساخته شده ­اند. بعبارت دیگر یک سوم از کل ماده خشک در برگ­های چای باید پتانسیل خوبی بعنوان جاذب فلزی از محلول و فاضلاب­های آبی داشته باشند ((Wasewar, 2010.

1-7-1- آماده­سازی ضایعات چای بعنوان جاذب

جهت آماده­سازی ضایعات چای، بعنوان جاذب کم هزینه در استخراج فاز جامد روش خاصی در کتب و یا اسناد علمی بیان نشده است بلکه روش­هایی بطور تجربی توسط پژوهشگران انجام شده و در مقالات مختلف ذکر شده است.

Mahavi و همکاران در سال 2005 از روش بسیار ساده جهت آماده­سازی جاذب­ها استفاده کردند. آنها ضایعات چای را در مرحله اول شسته و با آب مقطر شستشو دادند و پس از خشک کردن در 100 درجه سانتیگراد با توری سایز 10، غربال کردند.

Malkoc and Nuhoglu در سال 2005 برای حذف اجزای رنگی چای قبل از آزمایش، آنها را برای مدت زمان طولانی با آب جوش شستشو دادند تا محلول حاوی ضایعات چای بی­رنگ شود. سپس ضایعات چای را تمیزکرده و در دمای اتاق با عبور گاز خشک کردند.

Amarasinghe and Williams  در سال 2007 نیز با آب جوش ضایعات چای را شستشو دادند و آنقدر این کار را تکرار کردند تا اجزای محلول و رنگ آن از بین برود. سپس به مدت 12 ساعت در آون با حرارت 85 درجه سانتیگراد خشک کردند. ضایعات چای خشک، غربال شده و در کیسه از جنس پلی اتیلن نگهداری می­شود. نوع مشابهی از روش آماده­سازی، توسط Cay و همکارانش طراحی شد و توسط Wasewar و همکارانش در سال 2008 استفاده شده است. قبل از آزمایش، ضایعات چای خرد شده با آب گرم (80 درجه سانتیگراد) به مدت یک ساعت شسته شده و تانن­های قابل هیدرولیز و دیگر اجزای محلول و رنگی حذف می­شود. چای خشک بی­رنگ و تمیز را در آون با 105 درجه سانتیگراد قرار داده تا خشک شود و در نهایت ذرات با اندازه 60-170 غربال می­شود و بعنوان جاذب مورد استفاده قرار می­گیرد.

1-8- شبکه عصبی مصنوعی[8]( ANN)

شبکه ­های عصبی، مدل­های محاسباتی هستند که قادرند رابطه میان ورودی ها وخروجی ها یک سیستم فیزیکی را توسط شبکه ای از گره ها که همگی با هم متصل هستند، تعیین نمایند که در آن میزان فعالیت هر یک از این اتصالات توسط اطلاعات تاریخی تنظیم می شود (فرآیند یادگیری) و در نهایت مدل قادر خواهد بود قوانین مرتبط میان ورودی ها وخروجی ها را کشف نماید، هر چند این قوانین غیرخطی و پیچیده باشند( دلاور، 1384).

ANN که رسمأ از دهه 1970 میلادی مطرح شده است، با الگو قرار دادن فعالیت­های مغز انسان و براساس روابط منطقی مشابه، با دریافت یک سری اطلاعات نتایج منطقی را عرضه کرده و به کاربر ارائه می­دهد. ANN با تجزیه و تحلیل داده ­های ورودی و نتایج نظیر آنها ارتباطی منطقی بین داده ­ها برقرار می­ کند که ممکن است غیرخطی و نامشخص باشد، سپس با بهره گرفتن از این ارتباط منطقی، کار شبیه سازی را برای موارد احتمالی مشابه انجام می­دهد.

این شبکه­ها بر مبنای مقایسه بین خروجی شبکه و هدف تعدیل می­شوند و تا زمانی که خروجی شبکه با خروجی هدف تطبیق پیدا کند این کار ادامه می­یابد. شبکه ­های آموزش یافته را می­توان به صورت رویه­ای از جعبه سیاه برای برآوردهای غیرخطی با عنوان نگاشت­های غیرخطی قابل تنظیم معرفی کرد، چرا که فضای بردار ورودی را به وسیله مجموعه ­ای از توابع غیرخطی به فضای خروجی مرتبط می­سازد. کاربردی­ترین نوع شبکه ­های عصبی، شبکه ­های پروسپترون چندلایه (MLP)[9] و شبکه ­های توابع شعاعی (RBF)[10] می­باشد (کوچک­زاده و بهمنی، 1384).

1 Trace elements

1Liquid-liquid extraction

1 Flexibility

1 Cellulose

2 Hemicelluloses

3 Lignin

4 Condensed tannins

1 Artificial neural network

[9] Multi Layer Perceptroan

[10] Radial Basis Function

 

تعداد صفحه : 81

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.