مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه کارایی فنی و شکاف تکنولوژی ذرت کاران به تفکیک سطح پایداری کشاورزی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی كشاورزی 

گرایش : اقتصاد کشاورزی

عنوان : کارایی فنی و شکاف تکنولوژی ذرت کاران به تفکیک سطح پایداری کشاورزی

دانشگاه شیراز 

دانشکده کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی كشاورزی (اقتصاد کشاورزی)

کارایی فنی و شکاف تکنولوژی ذرت کاران به تفکیک سطح پایداری کشاورزی مناطق مختلف استان فارس

 استاد راهنما

دکترمحمد بخشوده

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

استان فارس به لحاظ بهره­ مندی از منابع طبیعی و آب و هوا متنوع از جایگاه ویژه­ای در افزایش تولیدات محصولات زراعی به­ ویژه ذرت دانه­ای در کشور برخوردار است. نیاز به افزایش تولیدات داخلی و جلوگیری از کاهش عملکرد ذرت، باعث شده تا اغلب کشاورزان استان بی­مهابا نهاده­های گوناگونی از سموم و کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار دهند و اقدام به برداشت بیش از حد از سفره ­های آب زیرزمینی کنند، بدون آنکه پیامدهای آنی و طولانی­مدت بر محیط­زیست را در نظر بگیرند. بنابراین ضرورت پرداختن به مسئله پایداری کشاورزی و ارزیابی نظام­های کشاورزی استان فارس مورد تأکید قرار می­گیرد. افزایش کارایی فنی استفاده از نهاده­ها به عنوان یک عنصر كلیدی در میان عناصر سه­گانه توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی) محسوب  می­ شود. در این راستا، هدف از این مطالعه بررسی کارایی فنی و نسبت شکاف تکنولوژی     ذرت­کاران استان فارس بر حسب میزان پایداری کشاورزی می­باشد. در این تحقیق ابتدا شهرستان­های استان فارس بر اساس مدل پایداری کشاورزی و نیز روش برنامه­ ریزی توافقی رتبه ­بندی شده و به سه گروه پایدار، نسبتاً پایدار و ناپایدار تقسیم گردیدند. جهت جمع ­آوری اطلاعات از سه گروه مذکور به ترتیب شهرستان­های کازرون ، فیروزآباد و مرودشت انتخاب شدند. در مرحله بعد برای انتخاب روستا و بهره­برداران  نمونه­ ها، روش­های نمونه گیری تصادفی طبقه ­بندی شده و سیستماتیک مورد استفاده قرار گرفت و اقدام به تکمیل پرسشنامه از 300 بهره­بردار نمونه در سال زراعی 88-1387 گردید. در این مقاله از سه رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی تلفیقی، تابع تولید مرزی تصادفی گروهی و تابع مرزی پوششی (فرامرزی) برای محاسبه کارایی فنی و شکاف تکنولوژی استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان می­دهد که استفاده از      روش­های سنتی (که تکنولوژی بین مزارع را یکسان فرض می­ کند) برای محاسبه کارایی فنی، منجر به برآورد بیش از اندازه آنها می­ شود. میانگین نسبت شکاف تکنولوژی در شهرستان­های مرودشت، فیروزآباد و کازرون به ترتیب 3/59، 1/71 و 9/68 درصد می­باشد. این مطلب بیانگر آن است که نسبت شکاف تکنولوژی در مناطق نسبتاً پایدار بیشتر از مناطق ناپایدار است. لذا کشاورزان در این نوع مناطق می­توانند با دستیابی به تکنولوژی­های برتر که همسو با پایداری کشاورزی است،    به­راحتی شکاف موجود بین سطوح تکنولوژی و نیز پایداری کشاورزی را کاهش دهند. از آنجایی که نسبت شکاف تکنولوژی بر پایه نوع نظام پایداری کشاورزی در مناطق محاسبه شده، علاوه بر این که نسبت مذکور نشان­دهنده سطوح تکنولوژی بکار رفته از سوی بهره­بردارن (عملکرد تکنیکی) است، بیانگر میزان پایداری کشاورزی آنان نیز می­باشد. لذا در این تحقیق نسبت مذکور تحت عنوان نسبت شکاف تکنولوژی- پایداری کشاورزی ارائه گردید.

فهرست مطالب

عنوان                   صفحه

فصل اول:كلیات.. 1

1-1- مقدمه. 1

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-3- اهداف… 10

1-4- فرضیات… 10

فصل دوم: مروری بر مطالعات.. 11

2-1- مقدمه. 11

2-2- مطالعات مربوط به توسعه پایدار کشاورزی.. 11

2-2-1- مفهوم پایداری.. 12

2-2-2- ابعاد پایداری درکشاورزی.. 13

2-2-3- تفاوت در اطلاق واژه ­ها در رابطه با پایداری.. 17

2-2-4- اهداف پایداری و راهبردهای لازم جهت دستیابی به یک نظام پایدار کشاورزی….18

2-2-5- روش­های ارزیابی و سنجش میزان پایداری کشاورزی.. 21

2-2-5-1- تعریف شاخص ­های پایداری کشاورزی… 22

2-2-5-2- مطالعات مربوط به شاخص ­های پایداری کشاورزی… 22

2-2-5-3- روش­های ترکیب شاخص ­های پایداری کشاورزی… 25

2-3- مطالعات مربوط به محاسبه و روش­های اندازه ­گیری کارایی.. 28

2-3-1- مقایسه دو روش تحلیل فراگیر داده-ها ((DEA و تابع مرزی تصادفی ((SF. 30

2-3-2- روش تابع تولید فرامرزی.. 33

2-4- ارزیابی مطالعات صورت گرفته. 34

فصل سوم: تئوری و روش تحقیق.. 35

3-1- مقدمه. 35

عنوان                                               صفحه

 3-2- مدل پایداری کشاورزی.. 36

3-2-1- شاخص ­های اندازه ­گیری پایداری کشاورزی.. 38

3-2-1-1- شاخص خاک­ورزی حفاظتی… 38

3-2-1-2- شاخص هدایت الکتریکی (EC). 39

3-2-1-3- شاخص ماده آلی خاک…. 39

3-2-1-4- شاخص مصرف کود و سموم در واحد سطح.. 40

3-2-1-5- شاخص غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی… 41

3-2-1-6- شاخص درجه تنوع گیاهان زراعی… 41

3-2-1-7- شاخص سیستم­های کارآمد آبیاری… 43

3-2-1-8- شاخص بیلان آب………….43

3-2-1-9- شاخص ­های اقتصادی- اجتماعی……….44

3-2-2- روش برنامه­ ریزی توافقی… 44

3-3- تعریف کارایی.. 46

3-3-1- اندازه ­گیری کارایی فنی.. 49

3-3-1-1- مرزهای غیرپارامتری معین… 50

3-3-1-2- مرزهای پارامتری معین… 51

3-3-1-3- مرزهای معین آماری… 51

3-3-1-4- مرزهای پارامتری تصادفی… 52

3-3-1-4-1- تکنیک تابع مرزی پوششی تصادفی.. 56

3-4- روش جمع ­آوری داده ­ها و روش نمونه گیری .. 60

3-4-1- داده ­های مورد نیاز 60

3-4-2- منطقه مورد مطالعه. 61

3-4-3- روش نمونه گیری .. 63

3-5- مدل مورد استفاده 65

فصل چهارم: نتایج و بحث.. 69

4-1- مقدمه. 69

4-2- بررسی پایداری کشاورزی در شهرستان­های استان فارس…. 69

4-2-1- شاخص خاک­ورزی حفاظتی.. 71

4-2-2- شاخص هدایت الکتریکی (EC) 72

4-2-3- شاخص ماده آلی خاک… 72

عنوان                                              صفحه

 4-2-4- شاخص مصرف کود و سموم در واحد سطح.. 73

4-2-5- شاخص غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی.. 74

4-2-6- شاخص درجه تنوع گیاهان زراعی.. 74

4-2-7- شاخص سیستم­های کارآمد آبیاری.. 75

4-2-8- شاخص بیلان آب… 76

4-2-9- شاخص سطح زیر كشت و میزان عملكرد. 76

4-2-10- شاخص نسبت افراد با سواد به بیسواد. 77

4-3- نتایج مدل برنامه­ ریزی توافقی.. 77

4-4- نتایج نمونه گیری .. 81

4-5- معرفی مناطق مورد مطالعه. 82

4-5-1- شهرستان مرودشت… 82

4-5-2- شهرستان فیروزآباد. 83

4-5-3- شهرستان کازرون.. 83

4-6- بررسی وضعیت عرضه ذرت در استان فارس…. 84

4-7- نتایج بررسی وی‍ژگی­های فردی، اجتماعی و اقتصادی نمونه­ های مورد مطالعه. 87

4-7-1- وی‍ژگی­های فردی، اجتماعی و اقتصادی ذرت­كاران شهرستان مرودشت… 87

4-7-2- وی‍ژگی­های فردی، اجتماعی و اقتصادی ذرت­كاران شهرستان فیروزآباد. 90

4-7-3- وی‍ژگی­های فردی، اجتماعی و اقتصادی ذرت­كاران شهرستان كازرون.. 91

4-7-4- وضعیت تفضیلی ویژگی­های بهره­برداران در مناطق مورد مطالعه. 92

4-7-5- نتایج مربوط به نهاده­های مصرفی در شهرستان­های مورد مطالعه. 95

4-9- نتایج حاصل از تخمین توابع تولید مرزی.. 100

4-10- محاسبه کارایی فنی و نسبت شکاف تکنولوژی- پایداری کشاورزی.. 110

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه ­گیری و پیشنهادها 120

5-1-خلاصه. 120

5-2- پیشنهادها 129

منابع. 133

پیوست     149

– مقدمه

در دهه­های اخیر با افزایش سریع و روزافزون جمعیت بخصوص در کشورهای در حال توسعه، تقاضای غلات به ویژه ذرت افزایش پیدا کرده است. ذرت ازقدیمی­ترین گیاهان زراعی، افزون بر تأمین مواد غذایی مورد نیاز انسان (20-25 درصد)، دام و طیور(70-75 درصد)،   دانه­ای سودمند برای تولید روغن خوراکی، نشاسته، گلوکز، ماده اولیه در تولیدات صنعتی(5 درصد) و چند فرآورده­ی دیگر می­باشد (حسینی و عابدی، 1386). ذرت از نظر سطح زیر كشت پس از گندم و برنج سومین محصول استراتژیک کشاورزی دنیا بشمار  می­رود، به­گونه­ای كه در سال 2002 با تولید 600 میلیون تن و میانگین عملكرد 4296 كیلوگرم در هكتار، نسبت به برنج و گندم برتری نشان می­دهد. در ایران کشت ذرت از اهمیت فراوانی برخوردار است. نیاز کشور به ذرت، نزدیک به 7/3 تا 4 میلیون تن در سال است که تنها 2/2 میلیون تن در داخل تولید و باقی مانده­ی آن از راه واردات تأمین می­ شود (وزارت جهاد کشاورزی، 1384). بنابراین بخش مهمی از عرضه­ی ذرت به وسیله­ واردات تأمین می­ شود. در این راستا طرح افزایش تولید ذرت دانه­ای (90-1382) با هدف خودکفایی این محصول اساسی تهیه شده است که پیش ­بینی می­ شود با توجه به افزایش تولید، اشتغال و قطع واردات ذرت دانه­ای در سال پایان طرح، صرفه­جویی ارزی طی دوره به میزان 1410 میلیون دلار را به همراه خواهد داشت (وزارت جهاد کشاورزی، 1382). افزایش تولیدات محصولات کشاورزی از جمله ذرت از طریق افزایش سریع سطح زیرکشت و یا افزایش تولید در واحد سطح امکان­ پذیر است. گزینه اول نیاز به سرمایه­ گذاری­های زیربنایی و عمرانی گسترده (مانند تسطیح زمین­ها، احداث سدها، کانال­های آبرسانی و غیره) دارد که اغلب فراهم نبوده و در کوتاه­مدت ممکن نیست و از طرف دیگر، در صورت تهیه و تأمین برخی از امکانات فوق، به علت محدودیت نهاده آب در کشور با محدودیت روبرو است (وزارت جهاد کشاورزی، 1373). روش دوم، یعنی افزایش عملکرد در واحد سطح از طریق به­ کارگیری اصول به­زراعی، استفاده از نهاده­های مناسب­تر، به­کار بستن روش­های نوین کاشت، داشت و برداشت، استفاده از ارقام پربازده و اصلاح شده، مصرف سموم و کودهای شیمیایی و غیره صورت می­گیرد. این روش در چند دهه اخیر با رشد روزافزون علوم کشاورزی و واریته­های پربازده، کودهای شیمیایی، سموم و دیگر مواد شیمیایی زراعی و کنترل و حفظ رطوبت همراه بوده است (ایرانی و دربان­آستانه، 1383). به اعتقاد شفرد[1] (1998)، فرایند اساسی تغییر و تحول در عملیات و روش­های زراعی، منجر به افزایش تولید محصول و ارزش افزوده آن و نیز خرید بیشتر نهاده­های کشاورزی می­گردد. اما این روش با وجود افزایش تولید و ارزش افزوده منجر به افزایش نابرابری­های جغرافیایی، نابرابری­های اجتماعی- اقتصادی، بیکاری، مشکلات بهداشتی و درمانی و مهم­تر از همه آلودگی­های زیست­محیطی می­ شود. از بین رفتن خاک زنده سطحی (که به تدریج و با زحمات زیاد قابل ترمیم است)، آلودگی خاک، آب و جو زمین، جنگل­زدایی، آبیاری بی­رویه ( خاک را به علت قلیایی کردن غیر مولد و غیر قابل استفاده می­ کند)، مداخله غیر مسئولانه و همه­جانبه در اکوسیستم ( که منجر به عدم تعادل و آسیب­های فراوان گردیده است)، از بین رفتن تنوع زیستی گیاهی و حیوانی، از جمله خسارات کشاورزی مدرن محسوب می­ شود (هایلو و رانگ-متزگر[2]، 1993). با پیدایش سموم در زنجیره غذایی، آگاهی مردم از اثرات فنآوری­های مدرن بر روی محیط­زیست افزایش یافته است. تجمع عناصر زائد در آب­های سطحی و زیرزمینی باعث آلودگی شده و بهره ­برداری بی­رویه از آنها افزایش پیدا کرده است. کمبود انرژی در ابتدای دهه 1970، نوعی آگاهی بوجود آورد و برای اولین بار احساس شد که منابع طبیعی زمین محدود هستند و به همین دلیل به تدریج توجه به سوی کشاورزی پایدار برای حفظ منابع طببعی افزایش یافت (کوچکی و همکاران، 1372).

كشاورزی پایدار سخن روز محافل كشاورزی و موضوع مورد علاقه همه كارشناسان است كه به مسائل زیست محیطی حساسند و كشاورزی معمول صنعتی را در جهت مخالف با علاقه و حساسیت خود ارزیابی می­كنند. این دسته از محققین اعتقاد دارند كه برای كشاورزی مرسوم، به سبب زیانها و صدماتی كه به محیط زیست و منابع پایه وارد می­كند، باید جایگزین مناسبی یافت كه كشاورزی پایدار بهترین گزینه است (کهنسال، 1383). كشاورزی پایدار نوعی كشاورزی است كه در جهت منافع انسان بوده، كارایی بیشتر در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است. برای پایداری در كشاورزی سه موضوع اهمیت زیادی دارد. اولین موضوع درآمد كافی بخصوص در بین افراد كم درآمد است. دومین موضوع قابلیت دسترسی به غذا و مصرف آن است. این بدین معناست كه باید از طریق افزایش تولید و بهبود بازاریابی، غذای بیشتر و قابل دسترس­تری تولید شود. موضوع سوم حفاظت و بهبود منابع طبیعی است    (ادواردز و همکاران[3]، 1379). از این رو، طی سال­های اخیر ضرورت پرداختن به این مسئله و توجه به معیارها و اصول توسعه کشاورزی و کشاورزی پایدار مورد تأکید قرار گرفته است.

-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

  به طور كلی عوامل تأثیر­گذار بر روی نظام پایداری كشاورزی ایران شامل عوامل بیوفیزیكی، اجتماعی-­اقتصادی، تكنیكی و نهادی است. از لحاظ بیوفیزیكی، ایران به علت اینكه در یكی از قسمت ­های نامساعد كشاورزی دنیا (سرمای شدید، گرمای شدید، خشكی شدید و پستی و بلندی) قرار گرفته است، افزایش تولیدات كشاورزی بدون تزریق نهاده از بیرون بسیار دشوار است. این شرایط اقلیمی- جغرافیایی وضعیت شکننده ­ای را در عرصه ­های طبیعی بوجود آورده است كه ناپایداری اكوسیستم را به دنبال دارد. از لحاظ اجتماعی- اقتصادی، گسترش فقر باعث افزایش تمایل کشاورزان به افزایش تولید گشته است. این امر در كوتاه­ مدت منجر به افزایش تولیدات و سطح درآمد کشاورزان شده ولی در بلندمدت پایداری بخش کشاورزی را از بین می­برد. بنابراین عواملی همچون دارا بودن آب و هوای خشك و نیمه­خشك، شوری یا آهكی بودن خاك­ها، كمبود مواد آلی در خاك، افت سطح آب، برداشت بی­رویه از منابع آب زیرزمینی، رشد جمعیت و تغییرات نامناسب در نوع مالكیت زمین، كشاورزی در مناطق خشك و نیمه­خشك ایران را با چالش­های فراوانی مواجه کرده است (فرشاد و زینك[4]، 2001). با توجه به این موارد و نیز عنایت به این موضوع که بخش کشاورزی ایران مولد 20 درصد درآمد ناخالص ملی است و معاش اغلب ساکنان روستاها که بیش از 45 درصد از جمعیت کشور را شامل می­ شود (دهقانپور، 1384)، از راه فعالیت­های کشاورزی تأمین می­گردد، توجه به کشاورزی پایدار، حفظ منابع آب و خاک کشور و جلوگیری ازآلودگی زیست­بوم­ها و       محیط­زیست کشور دو چندان ضرورت می­یابد.

واقعیت­های مربوط به سیر قهقرایی محیط­زیست حقیقتاً تکان­دهنده است. برخی از این اطلاعات تا حدودی این وضعیت را روشن می­ کنند. بر اساس آمارهای موجود، سالانه 130هزار هکتار مرتع در ایران تخریب می­ شود، 480 هزار هکتار جنگل از بین می­رود و 5/1 میلیارد تن خاک به صورت فرسایش تلف می­ شود. بعد اقتصادی این تخریب، به اندازه­ای است که سالانه معادل 390 هزار میلیارد ریال از ارزش مراتع، خاک و جنگل­های ایران بر اساس قیمت­های سال 1370 تخریب می­ شود (افراز، 1376). همچنین سالانه نزدیک به 30 درصد از مواد غذایی تولید شده در کشور در مراحل مختلف از بین می­رود که با این مقدار ضایعات می­توان غذایی 15 میلیون نفر را تأمین نمود (کوچکی و همکاران، 1376).

استان فارس كه امروزه سكان دار كشاورزی نوین كشور شده، به دلیلی برخی بی توجهی ها به اصول پایداری كشاورزی و محیط­زیست، علاوه­بر قربانی شدن كشاورزی این استان در بحث پایداری موجب واردشدن صدمات جبران­ناپذیری به منابع طبیعی و محیط­زیست شده است. استان فارس از استان­های جنوبی و جزء مناطق خشک و نیمه خشک كشور بوده كه با وسعت 122 هزار كیلومترمربع چهارمین استان از نظر وسعت در كشور می­باشد. به دلیل گوناگونی آب و هوا و اختلاف درجه حرارت و میزان بارش و شرایط طبیعی این استان از نظر تولیدات و محصولات كشاورزی دارای تنوع فراوانی می­باشد. استان فارس با سطح زیركشت بالغ بر 998000 هكتار، 7/7 درصد از كل زیركشت كشور را دارا است. این استان در تولید محصولات گروه غلات (گندم، جو، شلتوك و ذرت دانه­ای) و گروه سبزیجات (سیب­زمینی، پیاز،      گوجه­ فرنگی) به ترتیب با سهم 3/14و 2/10 درصد از تولید كل كشور دارای مقام اول در تولید این محصولات می­باشد. در تولید محصولات صنعتی (پنبه، توتون و تنباكو)، حبوبات و محصولات جالیزی به ترتیب با 13/6، 05/10 و 98/4 درصد سهم از تولید كل كشور دارای مقام چهارم می­باشد. همچنین فارس یکی از قطب­های تولید محصول ذرت بشمار می­رود. به گونه ­ای که این استان با 75/32 درصد سهم در تولید و 20/31 درصد سهم در سطح زیرکشت ذرت دانه­ای، دارای مقام نخست در تولید و سطح زیر­کشت این محصول در کشور است (آمارنامه محصولات كشاورزی، 1384).

به این ترتیب به دلیل وسعت زیاد کشت محصولات مختلف از جمله ذرت در سطح وسیعی از مزارع، اغلب کشاورزان استان بدون در نظر گرفتن میزان مورد نیاز گیاه، بی­مهابا نهاده­های گوناگونی از سموم و کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار می­ دهند. از جمله این سموم می­توان به آترازین اشاره کرد. آترازین یک علف كش انتخابی است كه به طور وسیعی در مزارع ذرت برای كنترل بسیاری از علفهای برگ پهن چمنی بكار برده می­ شود. با توجه به اینکه استان فارس یکی از تولیدکنندگان عمده ذرت در سطح کشور است، لیکن مسائل زیست محیطی شدیدی به دلیل پایداری در خاک و همچنین ورود به آب­های سطحی و زیرزمینی در این استان بوجود می­آید. در حال حاضر میزان مصرف کود شیمیایی در کل کشور بیش از 5/3 میلیون تن و در استان فارس حدود 460 هزار تن می­باشد که متوسط میزان مصرف در اراضی استان حدود 460 کیلوگرم در هکتار است ( حیدری و همکاران، 1389). به عنوان نمونه در بین سال­های 1353 تا 1372 در استان فارس مقدار مصرف كود­های شیمیایی از حدود 50 هزار تن به نزدیک 250 هزار تن افزایش داشته است که این رقم نشان­دهنده روند فزاینده مصرف کودهای شیمایی در استان و ناپایداری نظام توسعه کشاورزی است                (رضایی­مقدم، 1376). همچنین نتایج مطالعه دهقانپور (1384) نشان داده است که کشاورزان منطقه مرودشت در مصرف سموم و کودهای شیمیایی در دو زراعت گندم و ذرت به صورت غیر بهینه و ناکارا عمل کرده ­اند. در این راستا، در مطالعه­ ای در استان فارس، محققان نشان دادند که مصرف زیاد کودهای شیمایی در جهت افزایش تولید نبوده، بلکه ناشی از عدم آگاهی و اطلاع زارعین و بی­توجی آنان به جنبه­ های زیست­محیطی و پنداشت­های غلط آنان از تأثیرگذاری تصاعدی بر عملکرد ذرت بوده است (حیاتی، 1374 و کرمی، 1995). از آثار سوء مصرف بیش از حد سموم و کود­های شیمیایی می­توان به آلوده شدن آبها و خاک­ها، زیادی نیترات موجود در بافت­های گیاهی محصولات زراعی و باغی و همچنین کاهش کیفیت محصولات، کاهش مقاومت گیاه در برابر آفات و امراض و کاهش حاصلخیزی خاک­ها نام برد. از این رو حدود 70 درصد خاک­های استان دارای کربن آلی کمتر از یک درصد و تنها 6 درصد اراضی زراعی دارای کربن بیش از 5/1 درصد است. همچنین میزان برداشت از آب زیرزمینی بیش از 2 میلیارد متر مکعب بیشتر از تغذیه طبیعی آن است و به علت این برداشت بیش از حد از سفره ­های آب زیرزمینی، 67 دشت از 99 دشت استان فارس دارای بیلان منفی هستند                   (گزارش منابع آب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، 1379). بنابراین ضرورت پرداختن به مسئله پایداری کشاورزی و ارزیابی نظام­های کشاورزی استان فارس مورد تأکید قرار می­گیرد.

تعداد صفحه :185

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.