مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه چه انتظاراتی در زنجیره تامین کشاورزی برای مدیریت اطلاعات کارا از دولت و کشاورزان وجود دارد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

عنوان : در زنجیره تامین کشاورزی برای مدیریت اطلاعات کارا و موثر چه انتظاراتی از دولت و تامین کنندگان نهاده های کشاورزی، کشاورزان، تجارمیادین میوه و تره بار و خرده فروشان، وجود دارد

عنوان پایان نامه:

در زنجیره تامین کشاورزی برای مدیریت اطلاعات کارا و موثر چه انتظاراتی از دولت و تامین کنندگان نهاده های کشاورزی، کشاورزان، تجارمیادین میوه و تره بار و خرده فروشان، وجود دارد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

نه در انقلاب جمعیتی اخیر که همیشه تاریخ، کشاورزی صنعتی راهبردی بوده است. و امروزه در تجهیز صنایع به زنجیره های تامین منسجم، ارتقای عملکرد زنجیره تامین کشاورزی، از اهمیت بالایی برخوردار است.در این تحقیق، با مدل یابی معادلات ساختاری، نقش هر یک ازمولفه های زنجیره تامین، و به ویژه، مدیریت اطلاعات، به عنوان متغیر مستقل این تحقیق، در ارتقای عملکرد زنجیره تامین کشاورزی سنجیده شده است.نتایج حاکی از تاثیر پررنگ مدیریت اطلاعات بر قابلیت‌های زنجیره تامین،(هماهنگی به میزان45 در صد،انسجام به میزان 67 در صد و انعطاف پذیری به میزان32 درصد ) بر بهره وری،(به میزان91 درصد) و بالاخره به طور غیر مستقیم بر عملکرد زنجیره تامین کشاورزی،(به میزان81 در صد) است.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-مقدمه………………………………………………………………………………………..1

2-1 بیان موضوع تحقیق……………………………………………………………………1

3-1 تکامل سیستمهای اطلاعاتی کشاورزی…………………………………………..2

2-1 مدیریت زنجیره تامین کشاورزی………………………………………………… 3

3-1 فناوری اطلاعات در زنجیره تامین کشاورزی…………………………………..4

4-1 رویکرد مدیریت زنجیره ارزش در کشاورزی…………………………………6

5-1مدیریت منبع محور در زنجیره تامین کشاورزی………………………………..8

6-1 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………..8

7- 1سوالهای تحقیق………………………………………………………………………..9

8- 1روش شناسی…………………………………………………………………………..9

1-8-1 روش تحقیق……………………………………………………………………….10

2-8-1 انواع متغیرها……………………………………………………………………….10

3-8-1 جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………10

4-8-1 روش های گرد آوری اطلاعات…………………………………………..11

5-8-1 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………….11

6-8-1 تعریف مفاهیم و واژه های تخصصی……………………………………..11

قصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………14

1-2- نظریه مبتنی بر منابع…………………………………………………………….14

2-2-روند تکامل سیستمهای اطلاعاتی………………………………………….. 15

1– 2- 2  نسل اول سیستم های اطلاعاتی کشاورزی، مدل سازی…………15

2-2-2-نسل دوم:کشاورزی دقیق…………………………………………………..20

3-2-2  نسل سوم:سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی در کشاورزی دقیق…..22

4-2-2 نسل چهارم :کشاورزی الکترونیک……………………………………..23

5-2-2 نسل پنجم:کشاورزی هوشمند…………………………………………….27

6-2-2 نسل ششم:سیستم های اطلاعاتی جامع با دید کلان…………………28

3-2  کاوش قوانین انجمنی بین سبک های کشاورزی و رفتار مصرف کنندگان سبزیجات بوته ای در ایران ،کاربردی از نسل اول……………………………………….30

1-3-2 داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری……………………………..30

2-3-2 مدیریت ارتباط با مشتری و صنعت کشاورزی……………………..31

4-3-2 روش شناسی در این مقاله………………………………………………….32

5-3-2 نتایج مطالعه…………………………………………………………………….33

4-2 زنجیره تامین……………………………………………………………………….34

1-4-2 زنجیره تامین به عنوان مزیت رقابتی……………………………………..35

2-4-2 زنجیره تأمین کشاورزی…………………………………………………….37

5-2رویکرد مدیریت زنجیره ارزش……………………………………………….39

1-5-2جهت گیری ارزش در زنجیره تامین محصولات تازه……………….42

2-5-2 نیروهای موثر بر مدیریت زنجیره ارزش…………………………………44

3-5-2  فناوری اطلاعات و دانش محوری منبعی برای افزودن ارزش……..46

4-5-2 فن آوری عاملها و دانش محوری…………………………………………48

6-2- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………..50

1-6-2- مدیریت اطلاعات……………………………………………………………53

2-6-2- قابلیت های زنجیره تأمین…………………………………………………..55

3-6-2- هماهنگی زنجیره تأمین……………………………………………………..56

4-6-2- انسجام و یکپارچگی فعالیت………………………………………………59

5-6-2- اصلاح فرهنگ در زنجیره تامین…………………………………………62

7-6-2- کارایی زنجیره تأمین…………………………………………………………64

8-6-2- عملکرد زنجیره تأمین………………………………………………………..65

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1-3- روش تحقیق………………………………………………………………………….68

2-3- جامعه آماری………………………………………………………………………..70

3-3- نمونه آماری…………………………………………………………………………70  

4-3- روش های گرد آوری اطلاعات……………………………………………….71

1-4-3- پرسشنامه………………………………………………………………………….72

2-4-3- روش سنجش اعتبارپرسشنامه ها……………………………………………73

5-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………74

1-5-3- تحلیل عاملی……………………………………………………………………..74

2-5-3- مدل یابی معادلات ساختاری………………………………………………..76

1-2-5-3- اصطلاحات مدل یابی معادلات ساختاری……………………………77

2-2-5-3- مراحل مدل معادلات ساختاری…………………………………………78

6-3- سوالات و فرضیه های تحقیق…………………………………………………..81

1-6-3- سوالات تحقیق………………………………………………………………….82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………86

1 -4- آمار توصیفی…………………………………………………………………………86

1-1-4- بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………….86

2-4-تحلیل عاملی تاییدی…………………………………………………………………87

2-2-4 مدل اندازه گیری متغیر اطلاعات (تنها متغیر پیش بین تحقیق…………..92

2-4-4- مدل اندازه گیری متغیرهای قابلیت‌های زنجیره تأمین……………………..93

3-4 تحلیل مسیر……………………………………………………………………………….95

1-3-4- تحلیل مسیر مدل جزیی………………………………………………………….95

4-4- اثرات غیرمستقیم متغیر برونزاد مدیریت اطلاعات………………………….100

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری

مقدمه…………………………………………………………………………………………..102

1-5- یافته های تحقیق در خصوص متغیرهای اصلی تحقیق…………………..103

1-1-5- قابلیت های زنجیره تأمین…………………………………………………….104

2-1-5- هماهنگی زنجیره تأمین………………………………………………………104

3-1-5- انسجام زنجیره تأمین…………………………………………………………106

4-1-5- انعطاف پذیری زنجیره تأمین………………………………………………108

5-1-5- فرهنگ زنجیره تأمین……………………………………………………….110

6-1-5- کارایی زنجیره تأمین……………………………………………………….110

7-1-5- عملکرد زنجیره تأمین………………………………………………………111

8-1-5- مدیریت اطلاعات…………………………………………………………..113

2-5- یافته های تحقیق در خصوص رابطه بین متغیرهای اصلی تحقیق

1-2-5- فرضیه اصلی اول………………………………………………………….114

2-2-5- فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………115

3-2-5- فرضیه اصلی سوم………………………………………………………..116

3-5- نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی…………………………………….117

4-5- محدودیت های تحقیق…………………………………………………….121

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی……………………………………………123

6-5 منابع و مآخذ…………………………………………………………………..125

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

وقتی انقلاب صنعتی به عصر کشاورزی سنتی پایان داد، هنوز تولید محور اقتصاد و توسعه بود. اما در رقابت، تولید صنعتی  بقای خود را حفظ کرد و رفته رفته کشاورزان هم به تجهیزات  کشاورزی مجهز شدند. پس از دوره گذاری که خدمات و تجارت، مزیت رقابتی را رقم می زدند، با اتحاد تولید کننده و تاجر، زنجیره های تامین یکپارچه برنده عرصه رقابت شدند. و امروز در عصر اطلاعات، تشکیل زنجیره تامین یکپارچه نیازمند عنصر حیاتی اطلاعات است. در واقع، در این عصر، کشاورز، تاجر، صنعتگر و … برای بقا نیازمند سیستم های اطلاعاتی استراتژیک خاص خود هستند. سوالی که مطرح می شود این است که نقش انقلاب اطلاعاتی کنونی در ارتقای عملکرد زنجیره تامین محصولات کشاورزی چیست؟

در این فصل، کلیات تحقیق شامل بیان مسأله، هدفهای تحقیق، روش شناسی تحقیق و مفاهیم و واژه های تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد.

1- بیان موضوع تحقیق:

امروزه در هر زنجیره تامین منسجم و موفقی،  مدیریت جریان اطلاعات همگام با مدیریت جریان مواد خام، مدیریت مالی، مدیریت موجودی ومدیریت بازار، نیازمند تدوین راهبردهای حوزه کسب و کار می باشد. مساله این است که در تدوین راهبردهای اطلاعاتی، نیازمند رویکردی سراسری هستیم که ملزومات کل زنجیره تامین را، لحاظ کرده باشد. و این امر بر پیچیدگی این مساله می افزاید.  بنابراین در این تحقیق با در نظر گرفتن عوامل متعددی که در زنجیره تامین کشاورزی دخیل هستند، مولفه ها ی زنجیره تامین کشاورزی و شاخص های موفقیت هر مولفه، تعیین شده است.مهم ترین نقش آفرینان زنجیره تامین کشاورزی در صنعت کشاورزی، دولت، تامین کنندگان نهاده های کشاورزی، کشاورزان، تجار عمده محصولات کشاورزی، و خرده فروشان هستند.هر یک از این نقش آفرینان در برهه ای از چرخه حیات محصولات، به ایفای نقش می پردازند و البته بعضی نقش آفرینان، چون دولت، در بسیاری از مراحل، حضور موثر دارند.مدیریت جریان اطلاعات، که یکی از اساسی ترین وظایف در زنجیره تامین کشاورزی است، بر عهده همه نقش آفرینان زنجیره تامین است.

مساله اولیه ای که مطرح می شود این است که:شاخص کارایی هر یک از نقش آفرینان، در ایفای نقش اطلاعاتی خود، چیست؟ به بیان دیگر، در زنجیره تامین کشاورزی، برای مدیریت اطلاعات کارا و موثر، چه انتظاراتی از دولت،تامین کنندگان نهاده های کشاورزی، کشاورزان، تجارمیادین میوه و تره بار و خرده فروشان، وجود دارد؟

پاسخی که از رهیافت این تحقیق به دست می آید، معیاری برای سنجش وضعیت اطلاعاتی موجود، در زنجیره تامین کشاورزی است.

به غیر از مولفه مدیریت اطلاعات که متغیر برون زاد و مشاهده گر این تحقیق است، دیگر مولفه های زنجیره تامین کشاورزی از قبیل: انسجام، انعطاف پذیری، هماهنگی، کاهش اتلاف و بهره وری و عملکرد زنجیره تامین، در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت، تا شاخص های سنجش موفقیت هر یک، شناخته شود.بنابراین از اهم مسائل که تشکیل دهنده موضوع این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر موفقیت مولفه های زنجیره تامین کشاورزی، است.

در ادامه خلاصه ای از هریک از مسائل مطرح در این تحقیق، بیان می شود.

1-1- تکامل سیستم های اطلاعاتی کشاورزی

در کشاورزی ابتدا بیشترین کاربرد کامپیوترها، غیر از کاربردهای عمومی و به طور تخصصی متمرکز بر مدل سازی ها و سپس انواع نسل های سیستم های تصمیم یار بوده است. سیستم های تصمیم یار جهت دسترس پذیر کردن دانش کشاورزی برای کشاورزان و مشاورانشان به وجود آمده اند. با بروز مفهوم مدیریت زنجیره عرضه، سیستم های اطلاعاتی برای بهبود کل زنجیره عرضه با هم یکپارچه شدند و سیستم های اطلاعاتی نظیر [1]ERP بروز و ظهور کردند.

با ظهور کشاورزی دقیق[2]، الکترونیک و کامپیوتر به مدد کشاورزی آمد و ابزارهای اطلاعاتی نظیر حس گرها، ماهواره ها و سیستم های اطلاعات جغرافیایی وارد صنعت کشاورزی شدند.ابزارهای کشاورزی دقیق،  نسل جدیدی از سیستمهای مدل سازی و سیستم های تصمیم یار را وارد صنعت کشاورزی کرد.در عصر اینترنت و شبکه های اطلاعاتی، نسل دیگری از سیستم های تصمیم یار، یعنی سیستم های تصمیم یار مبتنی بر وب ظهور کردند.کاربرد عاملها در محیطهای کسب و کار به عرصه کشاورزی و صنایع غذایی هم وارد شد و سیستم های چند عاملی برای پیاده سازی متدولوژی های تجاری زنجیره تامین آماده شدند.در امتداد روند جهانی سازی دولتها و سیاست گذاران کلان هم پا به عرصه سیستمهای اطلاعاتی کشاورزی گذاشتند و اقدام به تاسیس بانکهای داده غول پیکر یکپارچه در سطح قاره و جهان کردند.

2-1- مدیریت زنجیره تامین کشاورزی

جیفورد[1] مدیریت زنجیره تامین را رویکردی جامع برای برآوردن نیازهای مصرف کننده از طریق بهبود مداوم فرایندها و ارتباطات پشتیبان توسعه کارا و جریان محصولات و خدمات از تولید کننده به مصرف کننده تعریف  می کند.

عناصر کلیدی این تعریف از این قرارند:

1-نیاز برای تجمیع بین شرکت ها

2-تمرکز بر روی مصرف کننده

3-اهمیت ارتباطات

4-دیدگاه سراسری در کل زنجیره تامین

تمام فعالیتهایی که محصول را از  مزرعه به سبد خرید خانوار می آورد اجزای زنجیره تامین کشاورزی را تشکیل می دهند: “ از مزرعه به چنگال غذاخوری “ ]1[ ،این فعایتها مشتمل هستند بر:

– تولید(اختصاص زمین،زمانبندی آبیاری،تعیین منابع،انتخاب بذر….).

– برداشت(زمان بندی ومسیربرداشت،منابع،تجهیزات حمل و نقل ).

– انبارش (محل وظرفیت انبار، میزان انبارش در هر دوره و …).

– توزیع(انتخاب مد حمل و نقل،مسیر و زمان بندی ارسال و…).

طراحی زنجیره تامین فعالیتی است که تصمیم سازی را با مشخص کردن جایگزین های بالقوه یاری می کندو به سمت اتخاذ بهترین تصمیم بر اساس معیارها و اهداف طراح راهنما می شود.]1[سه مرحله عملیاتی در این جا متصور است:

– طراحی تولید

– کنترل موجودی

– توزیع فیزیکی

این مراحل، نقش مهمی در معماری سیستم های طراحی پیشرفته برای بسته های تجاری بازی می کنند.گرچه این وظایف به طور مستقل در نظام سنتی مدل می شده است ولی امروزه می گویند با مدل سازی هماهنگ این وظایف کارایی زنجیره تامین محصولات کشاورزی را می توان ارتقا داد. ]1[

[1]– Gifford et aL, 1997

[1] -Enterprise Resource planning

[2] -Precision Agriculture

تعداد صفحه : 145

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.