مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه پتانسیل یابی وارزش گذاری مناطق مستعداكوتوریسم استان لرستان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته منابع طبیعی گرایش جنگلداری

عنوان : پتانسیل یابی وارزش گذاری مناطق مستعداكوتوریسم استان لرستان

 دانشگاه کردستان

دانشکده:منابع طبیعی وعلوم زمین

 

پایان نامه كارشناسی ارشدرشته منابع طبیعی گرایش جنگلداری

عنوان پایان نامه:پتانسیل یابی وارزش گذاری مناطق مستعداكوتوریسم استان لرستان

استادراهنما:

دكتر نبی اله یارعلی

استادمشاور:

دكترعلی جعفری

آذرماه1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

این پژوهش،شناسایی وطبقه بندی نواحی مستعد اكوتوریسم به روش شبكه ها وارزش گذاری آنها به روشC.V.M(ارزش گذاری مشروط ) در استان لرستان را مد نظرقرار داده است. برای شناسای مناطق مستعد اكوتوریسم از روش شبكه ها استفاده شده است.در این روش برای مکان یابی از معیارهای مختلفی باتوجه به اهدف موردنظر استفاده می شود،دراین پژوهش معیارهای از قبیل شكل زمین (شیب وجهت های جغرافیایی) خاك شناسی،پوشش گیاهی،تراكم راه ها،منابع آبی،پهنه بندی اقلیم،جاذبه های گردشگری(فرهنگی،تاریخی وطبیعی)ومناطق حفاظت شده به منظور شناسایی نواحی مستعد اكوتوریسم استفاده شده است كه به طور جداگانه بررسی وبرای هریک نقشه رقومی تهیه گردیده است.برای امتیازدهی معیارهاوزیر معیارهایک پرسش نامه طراحی شد.پرسش نامه ها توسط پست الكترونیک برای كارشناسان اكوتوریسم كه از استان لرستان دیدن كرده بودن ارسال شده است. با تجزیه وتحلیل پرسش نامه ها ومعدل گیری از نظرات ارائه شده امتیاز معیارها وزیر معیارهابرای استفاده در روش شبكه بندی دراین پژوهش مشخص شده است.تجزیه وتحلیل، جمع بندی وارزیابی داده هابااستفاده ازGISصورت گرفت ودر نهایت،نقشه سلولهای مستعد توسعه اكوتوریسم استان تولید شده است.ابعاد شبكه5*5كیلومتر درنظر گرفته شد(باتوجه به مقیاس مورداستفاده2*2 سانتیمتربرروی نقشه)كه كل محدوده استان به حدود 1148سلول تقسیم شدوطبق امتیازات داده شده به هر معیار وزیر معیارهادر نهایت از ، 1148سلول 428سلول مناطق مستعد اكوتوریسم شناسایی شده است.با توجه به امتیازات كسب شده وحدبالاو پایین امتیازات سلولهای كه امتیازات بالای را كسب نموده بودن درسه طبقه بسیار مطلوب،مطلوب ومتوسط از نظر توسعه اكوتوریسم قرار داده شده است.برای ارزش گذاری مناطق مستعد توسعه اكوتوریسم از روش ارزش گذاری مشروط استفاده شده است.برای این كار سه سلول كه در سه طبقه مختلف قرار داشتن را انتخاب وبرای هر كدام در محل توسط بازدیدكنندگان پرسش نامه تكمیل شده است.با تجزیه وتحلیل پرسش نامه ها نتایج نشان داد كه متغیرهای مانند سطح تحصیلات،درامد ماهانه شخص،درامد خانوار وقیمت پیشنهادی تاثیرچشمگیری بر روی میزان تمایل به پرداخت بازدیدكنندگان دارند.با براورد میزان تمایل به پرداخت ورودیه دریک سلول وتعمیم ان به سایر سلولهای ان طبقه ارزش اقتصادی هر طبقه مشخص شده است.مجموع ارزش اقتصادی سه طبقه نشان دهنده ارزش اقتصادی اكوتوریسمی استان می باشد.دراین پژوهش كل ارزش اقتصادی استان بااستفاده ازروش ارزش گذاری مشروط حدود ×35ریال(برای دوفصل گردشگری)برآوردشده است

 

كلمات كلیدی:اكوتوریسم،شبكه بندی،ارزش گذاری مشروط،استان لرستان،سیستم اطلاعات جغرافیایی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                              شماره صفحه

چكیده……………………………………………..

فصل اول-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

فصل دوم-كلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

2-1-تاریخچه گردشگری……….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-2-تعاریف گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

2-3-توریسم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-3-1-انواع توریسم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

2-4-طبیعت‌گردی یا اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………………………………10

2-4-1-توسعه یایدار واکوتوریسم………………………………………………………………………………………………………………………………………13

2-4-2-اکوتوریسم در جهان …………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-4-3- بازار اكوتوریسم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-4-4-روند رشد اكوتوریسم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………14

2-4-5-اكوتوریسم در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-4-6-اکوتوریسم راهبردی مناسب در توسعه صنعت گردشگری……………………………………………………………………………………17

2-4-7-نگاهی به وضعیت گردشگری بر مبنای طبیعت در ایران…………………………………………………………………………………….18

2-4-8-ارزیابی توان اكولوژیك…………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-4-8-1- روش‌های ارزیابی توان اكولوژیك……………………………………………………………………………………………………………………20

روش‌های ارزیابی یک عامله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

روش‌های ارزیابی دو عامله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

روش‌های ارزیابی چند عامله……………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-49-  ارزش گذاری اقتصادی مناطق تعیین اولویت شده……………………………………………………………………………………………..21

2-4-9-1-ارزش گذاری با بهره گرفتن از بازارهای عادی…………………………………………………………………………………………………………21

2-4-9-2–ارزش گذاری با بهره گرفتن از بازارهای ضمنی……………………………………………………………………………………………………..22

2-4-9-3-ارزش گذاری با بهره گرفتن از بازارهای مصنوعی (فرضی)……………………………………………………………………………………..22

2-4-9-3-الزامات به كارگیری روش ارزش گذاری مشروط………………………………………………………………………………………………23

2-5-كلیات استان لرستان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-5-1-موقعیت طبیعی و جغرافیایی استان لرستان……………………………………………………………………………………………………….26

2-5-2- زمین شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-5-3- آب و هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

2-5-4- منابع آب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-5-5- خاك شناس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31

2-5-6- زیستگاه ها و رویشگاه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..32

2-5-6-1-زاگرس میانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

2-5-7- تقسیمات سیاسی استان لرستان………………………………………………………………………………………………………………………. 33

2-5-8- مطالعات اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………….34

2-5-8-1پراكندگی جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………36

2-5-8-2-الگوی زیست ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

2-5-8-3-نظام شهری استان …………………………………………………………………………………………………………………………………………37

2-5-8-4-تحول رشد جمعیت………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-5-9- تاریخچه استان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………39

2-5-9-1-موسیقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-5-9-2-صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-5-9-3-زبان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

2-5-9-4-دین و برگزاری مراسم دینی…………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-5-9-5-ایلات و عشایر لرستان………………………………………………………………………………………………………………………….42

2-5-9-6- فرهنگ و مردم شناسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….43

2-5-9-7-اقتصاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

2-6-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

فصل سوم- مواد و روش ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51

منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….   ..51 3-1-

3-2-تعیین اولویت بندی مناطق دارای پتانسیل ………………………………………………………………………………………………………………………..52

3-2-1 تشریح روش شبكه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………52

3-2-2- به كارگیری روش شبكه ها در این تحقیق………………………………………………………………………………………………………….52

3-2-3-تعیین وزن واهمیت لایه های اطلاعاتی دررابطه باهدف………………………………………………………………………………………61

3-3-برآورد ارزش اقتصادی مناطق دارای توان برای توسعه گردشگری …………………………………………………………………………..63

3-3-1–تعین تعداد نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63

3-3-2-انتخاب نمونه هایی ازمناطق دارای توان ……………………………………………………………………………………………………………….65

3-3-3-اجرای روش ارزش گذاری مشروط در این پژوهش…………………………………………………………………………………………………..65

3-4-ازمون پایایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

فصل چهارم- نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

4-1- پتانسیل یابی مناطق مستعداگوتوریسم استان لرستان به روش شبكه بندی…………………………………………………………..70

4-2-براوردمیزان تمایل به پرداخت بازدید کنندگان………………………………………………………………………………………………………….71

4-3-=نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرسش نامه ها………………………………………………………………………………………………………….72

4-3-1-گروه سنی گردشگران …………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

4-3-2-جنسیت گردشگران……………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

4-3-3-سطح تحصیلات گردشگران…………………………………………………………………………………………………………………………………..73

4-3-4-شغل گردشگران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………74

4-3-5-درآمد ماهیانه گردشگران………………………………………………………………………………………………………………………………………77

4-4-1- نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها  در منطقه كلدر (نماینده طبقه با توان اكوتوریسم بسیار بالا ) ……………….. 77

4-4-2-شناسای متغیر های تاثیر گذار بر تمایل به پرداخت در طبقه با توان اكوتوریسم بسیار بالا (منطقه كلدر )   …79

4-4- 3–نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها  در منطقه كهمان (نماینده طبقه با توان اكوتوریسم بالا ) …………………….80

4-4-4-شناسای متغیر های تاثیر گذار بر تمایل به پرداخت در طبقه با توان اكوتوریسم بالا (منطقه كهمان ) …………..81

4-4-5–نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها  در منطقه شیرز (نماینده طبقه با توان اكوتوریسم متوسط )  …………………84

4-4-6-شناسای متغیر های تاثیر گذار بر تمایل به پرداخت در طبقه با توان اكوتوریسم متوسط (منطقه شیرز) …………85

4-5-نتایج ارزش گذاری مناطق موردمطالعه  ………………………………………………………………………………………………………………………88

فصل پنجم-بحث …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

5-1-تحلیل نتایج پتانسیل یابی مناطق مستعد استان لرستان ………………………………………………………………………………………….89

5-2-تحلیل نتایج بررسی خصوصیات اقتصادی واجتماعی گردشگران استانوارزش گذاری اقتصادی تفرجگاه­ها ……………….92

5-3-بررسی مناطق نمونه گردشگری ……. …………………………………………………………………………………………………………………………93

5-4-پاسخ به پرسش­های پژوهش و بررسی فرضیه ­های تحقیق  …………………………………………………………………………………….. 95

5-5-نقاط قوت وضعف توسعه اکوتوریسم در استان لرستان ……………………………………………………………………………………………..97

5-5-1- نقاط قوت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97

5-5-2-نقاط ضعف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98

5-6-نتیجه ­گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100

5-7-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….109

 

مقدمه

بیشتر كشور های در حال توسعه با مشكلات زیادی از جمله فقدان برنامه ریزی كارامد .عدم توسعه مطلوب منطقه ای ومحلی كه زیر بنای توسعه ملی است روبروهستند .توزیع نامناسب امكانات وتسهیلات در كل كشور، بیكاری وبی توجهی به محیط زیست وكمبود امكانات مالی وارزیاز دیگر مشكلات این كشورها می باشد.دراین خصوص صنعت گردشگری نقش مهمی رادررشد وتوسعه اقتصادی وافزایش درآمدهای ملی ونیز كسب درآمدهای ارزی ایفا می نماید(2006Tsa n   Lin)

انواع گردشگری رابا توجه به عملگرد گردشگران می توان به پایدار وناپایدارتقسیم كرد.اما دراین میان اكوتوریسم از سایر انواع گردشگری با توسعه پایدار همخوانی وسازگاری بیشتری دارد (زاهدی 1383).اكوتوریسم یا طبیعت گردی به عنوان شگلی از گردشگری پایدار است كه هم به حفاظت وهم به توسعه كمك می كند.

اكوتوریسم مخفف Ecological  Tourismاست كه  معنای لغوی آن در ادبیات فارسی طبیعت گردی می باشد وگرایشی تازه در صنعت جهانگردی است که مبتنی بر مسافرتهای هدفمندهمراه با دیدار وبرداشتهای فرهنگی ومعنوی از جاذبه های طبیعی ولذت جویی از پدیده های گوناگون آن است .

اكوتوریسم با پیروی از فلسفه حیات مدار وتكیه بر ارزشهای ذاتی ودرونی از طریق حفاظت از عرصه های طبیعی ،انتفاع جوامع محلی، تقویت ویژگی خرده فرهنگها ،فراهم آوری فرصتهای اموزشی ویادگیری، تقویت اشتغال زایی وجلوگیری ازمهاجرت، التزام به مصرف گمتر منابع تجدید ناپذیر، فراهم آوری فرصتهای مشاركتی محلی، آموزش های زیست محیطی وبه عبارتی تركیب مناسب توسعه وحفاظت از محیط زیست ومیراثهای فرهنگی پایداری راامكانپذیرمی سازدوبا كسب درآمد ازطریق اكوتوریسم میزان اشتغال برای افرادمحلی افزایش یافته سطح بهداشت وآموزش آنان نیزارتقامی یابد.این پیشرفتهای آموزشی وبهداشتی می تواند تا مرحله فقرزدایی وحل مشكلات ناشی از رشد جمعیت وتوزیع اراضی ادامه یابد وازدامنه نخریب منابع طبیعی وخسارت به تنوع زیستی بكاهد.

بررسی جغرافیای طبیعی ایران ونیزامكان سنجی هر كدام از جاذبه های اكوتوریسمی قابل سرمایه گذاری در كشور بیانگران است كه اكوتوریسم درایران یک منبع اقتصادی كم نظیرخاص بسیار مستعد والبته رها شده به حال خود است (كرمی، 1383).قطعا طبیعت گردی درایران به عنوان یكی از كشورهای برخورداراز تنوع زیستی گره زمین ازمزیت بیشتری نسبت به دیگری شاخه های گردشگری برخوردار است.استان لرستان سرزمینی محصوردركوه های مرتفع وصعب العبوركه در سلسله جبال زاگرس میانی باوسعت حدود 28560كیلومتر مربع ودر غرب كشور پهناور ایران واقع شده است ودر حدود 7/1درصد از مساحت كشور را در بردارد وبا داشتن تنوع زیستی اقلیمی وجاذبه های طبیعی فراوان متاسفانه در زمینه اكوتوریسم با توجه به امار سازمان میراث فرهنگی وگردشگری استان در آخرین ردهای این صنعت درایران قرارگرفته است.استانی كه مجموعه های مختلف جهت بهره وری در این زمینه را دارا می باشد.ازجمله رودخانه ها غارها طبیعت بكركوه هاو كوهپایه ها ودشت های هموار را می توان ذكر كرد. از نظر شرایط اقلیمی دارای آب وهوای بسیار متنوع می باشد بخشهای مرتفع شمالی آن دارای آب وهوای سرد وكوهستانی است .در این ناحیه زمستانهای سردوپربرف وتابستانهای معتدل دیده می شودآب وهوای ناحیه جنوبی لرستان كم باران ودارای تابستانهای گرم است بخشهای مركزی این استان اب وهوای معتدل دارند وبه علت وجود ارتفاعات واختلافات درجه حرارت وبارندگی می توان مناطق سه گانه سردسیری ،گرمسیری ومعتدل را در این استان به خوبی مشاهده كرد كه همگی غنای استان درجاذبه های طبیعی بكر وناشناخته وپتانسیلهای مختلف طبیعی جهت به كارگیری صنعت اكوتوریسمرا نشان می دهند. استان لرستان ازنظرجاذبه های طبیعی یكی ازاستانهای مهم كشور به شمار می آید.وجودرودخانه های سركش سیمره ،كشكان وسزارونیزكوه های بلندوبرف گیرگرین، اشترانكوه، سفیدكوه و..باعث ایجادسایت های فراوان گردشگری درجای جای این استان زیباشده است.دریاچه فیروزه ای گهردرارتفاعات اشترانكوه آبشارهای، هفت گانه لرستان، تونل برفی ازنا ،تالاب های بین المللی پلدختر،كرانه های زیبای رودخانه كشكان، سراب كهمان الشتر، سراب ونایی بروجردوصدهااثردیگرنشان دهنده اهمیت وجایگاه لرستان از منظرجاذبه های طبیعی می باشد از این رولرستان را می توان گنجینةطبیعت گردی ایران نامید.

توسعه گردشگری وبخصوص توسعه پایدارطبیعت گردی دراستان لرستان به لحاظ وجود عناصروجاذبه های طبیعی وفرهنگی امری امكان پذیر وقابل اجرااست اما بدون شناخت وارزیابی پتانسیل های بالقوه وبالفعل درهرمنطقه امكان برنامه ریزی وپیش بینی وجود نخواهد داشت لذا پژوهش حاضر به پتانسیل یابی مناطق مستعد اكوتوریسم استان با بهره گرفتن از مدل شبكه هاوارزش گذاری این مناطق با روش ارزش گذاری مشروط(C.V.M)خواهد پرداخت به دلیل اینکه بهره ­برداری ازقابلیت ­های بالقوه گردشگری واکوتوریسمی در هر منطقه­ای می­تواندزمینه­ای پویاوفعال برای توسعه آن منطقه فراهم نماید،تحلیل توان­هاوقابلیت ­های مزبور به گونه ­ای جغرافیایی ضرورتی ویژه خواهدداشت.ضرورت واهمیت انجام این تحقیق برای استان لرستان به دلیل وجودجاذبه­های طبیعی استان وویژگی خاص آن برای توسعه اکوتوریسم می­باشدکه می تواندنقش مهمی درزمینه­ های توسعه فرهنگی واجتماعی-اقتصادی استان ایفانماید

همچنین بخشی ازاین تحقیق ارتباط میان سرمایه ­های طبیعی استان و مدیریت استفاده بهینه در جهت جذب درآمدهای حاصل ازاكوتوریسم راازبعداقتصادی موردبررسی و ارزیابی قرار خواهد داد.بنابراین می­توانیم  باارزیابی پتانسیل اکوتوریسم دراستان،رابطه مناسبی بین جاذبه­های توریستی و فعالیت گردشگری ایجادکنیم وتوسعه صنعت گردشگری رافراهم نماییم.

تعداد صفحه : 148

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.