مهندسی کامپیوتر

دانلود پایان نامه یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

گرایش : نرم ­افزار

عنوان : یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار

دانشگاه اصفهان

دانشکده فنی و مهندسی

گروه کامپیوتر

 

 

 

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی کامپیوتر گرایش نرم­افزار

 

 

 

یک روش چند­بعدی برای پیشنهاد­دهنده­های آگاه­ از زمینه در تجارت سیار

 

 

 

 

استادان راهنما:

دکتر محمد­علی نعمت­بخش

دکتر ناصر موحدی نیا

 

 

 

مهر ماه 1388

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  • چکیده
  • استفاده از زمینه، به عنوان اطلاعات پویایی که توصیف­گر وضعیت کاربران و اقلام بوده و بر فرایند تصمیم ­گیری و انتخاب کاربران تاثیر­گذار است، توسط سیستم­های پیشنهاد­دهنده در تجارت سیار، در جهت ارتقاء کیفیت مناسب پیشنهاد­دهی ضروری است. در این تحقیق یک روش جدید چند­بعدی برای پیشنهاد­دهی آگاه از زمینه در تجارت سیار ارائه­ شده است. در این روش اطلاعات کاربران، اقلام، پارامتر­های زمینه و ارتباط میان آنها در یک فضای چند­بعدی نمایش ­داده می­ شود که به آن مکعب چند­بعدی امتیازات گفته می­ شود. در این فضا زمینه­ های مشابه به­ طور جداگانه برای هر کاربر شناسایی می­شوند که این کار با شناسایی الگوهای مصرف متفاوت کاربران در شرایط زمینه­ای مختلف انجام می­ شود. با بدست آوردن این اطلاعات، یک فضای جدید دوبعدی ایجاد­شده و پیشنهاد­دهی نهایی با بهره گرفتن از یک روش فیلتر­سازی مشارکتی در این فضا انجام می­گیرد. ارزیابی روش از طریق پیاده ­سازی آن در یک سیستم پیشنهاد­دهی محصولات غذایی رستوران­ها شامل پارامتر­های زمینه­ای روز، زمان، آب و هوا و همراه علاوه بر پارامتر­های کاربر و اقلام و مقایسه آن با روش سنتی پیشنهاد­دهی و بدون در­نظر­­گرفتن اطلاعات زمینه انجام گرفته­است. برای پیاده ­سازی روش فیلتر­سازی مشارکتی از شبکه­ های خود­سازمانده استفاده­شده­است. شبکه­ های خود­سازمانده، نوعی از شبکه­ های عصبی بدون ناظر هستند. مقایسه و ارزیابی نتایج با بهره گرفتن از محاسبه شاخص F1 که یکی از شاخص ­های استاندارد و پر استفاده برای ارزیابی پیشنهاد­دهنده­ها است، انجام گرفته­است. بر اساس این نتایج، روش پیشنهاد­دهی چند­بعدی در حدود شانزده درصد بهبود نسبت به روش سنتی پیشنهاد­دهی را نمایش می­دهد که همین مساله کارایی روش را از نظر کیفیت پیشنهاد­دهی تایید می­ کند.
  • كلمات كلیدی: سیستم­های پیشنهاد­دهنده آگاه از زمینه، تجارت سیار، نقشه خود­سازمان­ده، روش چندبعدی پیشنهاد­دهی، فیلتر­سازی مشارکتی.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

     فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه.. 1

1-2 موضوع تحقیق.. 3

1-3 موضوع تحقیق.. 4

1-4 اهمیت و ارزش تحقیق.. 6

1-5 اهداف تحقیق.. 6

1-6 کاربرد نتایج تحقیق.. 6

1-7 مروری بر ساختار پایان نامه .. 7

 

     فصل دوم: تجارت سیار

2-1 مقدمه.. 8

2-2 تجارت سیار.. 9

2-3 دسته­بندی ادبیات تحقیقاتی تجارت سیار.. 11

2-3-1 حوزه تحقیقات نظری.. 11

2-3-2 شبکه بی­سیم.. 12

2-3-3 میان­افزار سیار.. 13

2-3-4 زیر­بنای کاربری بی­سیم.. 14

2-3-5 کاربرد­های تجارت سیار.. 14

2-4 فناوری ­های تجارت سیار.. 16

2-5 استاندارد­های بی­سیم.. 18

2-6 بستر پیاده ­سازی کاربرد­های تجارت سیار.. 19

2-6-1 زبان­های برنامه­نویسی موبایل.. 22

2-7 جمع ­بندی.. 23

 

  عنوان                                                                                                                          صفحه

 

   فصل سوم: زمینه

3-1 مقدمه.. 25

3-2 زمینه.. 26

3-2-1 تعاریف پارامتریک.. 26

3-2-2 تعاریف کلی.. 27

3-3 دسته­بندی اطلاعات زمینه.. 28

3-4 آگاهی از زمینه.. 31

3-5 طراحی زمینه.. 32

3-6 جمع ­بندی.. 33

 

     فصل چهارم: سیستم­های پیشنهاد­دهنده

4-1 مقدمه.. 35

4-2 بررسی عملکرد سیستم­های پیشنهاد­دهنده.. 36

4-2-1 روش­های مبتنی بر محتوا.. 38

4-2-1-1 مشکلات و محدودیت­­های روش­های مبتنی بر محتوا.. 41

4-2-2 روش­های فیلترسازی مشارکتی.. 42

4-2-2-1 مشکلات و محدودیت­­های روش­های فیلتر­سازی مشارکتی   46

4-2-3 روش­های ترکیبی.. 48

4-3 ارزیابی سیستم­های پیشنهاد­دهنده.. 49

4-4 بسط قابلیت ­های سیستم­های پیشنهاد­دهنده.. 51

4-4-1 شرکت­دادن شناختی جامع از کاربران و اقلام در فرایند پیشنهاد­دهی   51

4-4-2 امتیاز­گذاری چند­معیاری.. 52

4-4-3 پیشنهاد­دهنده­های غیر­تداخلی.. 53

4-4-4 انعطاف­پذیری.. 53

 

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

4-4-5 توسعه شاخص ­های ارزیابی.. 54

4-4-6 استفاده از اطلاعات زمینه در پیشنهاد­دهنده­ها.. 55

4-4-7 سایر گزینه­ ها برای بسط و توسعه سیستم­های پیشنهاد­دهنده   55

4-5 جمع ­بندی.. 55

 

    فصل پنجم: روش جدید چند­بعدی برای پیشنهاد­دهی آگاه از زمینه

5-1 مقدمه.. 57

5-2 سیستم­های پیشنهاد­دهنده آگاه­از­زمینه در تجارت سیار.. 58

5-3 مدل­سازی اطلاعات زمینه.. 59

5-4 روش چند­بعدی در سیستم­های توصیه­گرسیار آگاه از زمینه.. 61

5-5 جمع ­بندی.. 68

 

     فصل ششم: ارزیابی  

6-1 مقدمه.. 69

6-2 روش ارزیابی.. 69

6-2-1 پیاده ­سازی سیستم جمع ­آوری داده.. 70

6-3 پیاده ­سازی روش پیشنهاد­دهی.. 72

6-3-1 پیاده ­سازی روش پیشنهاد­دهی دو­بعدی.. 73

6-3-2 پیاده ­سازی روش پیشنهاد­دهی چند­بعدی.. 78

6-4 جمع ­بندی.. 82

 

     فصل هفتم: جمع ­بندی و راهکار­های آینده  

7-1 مقدمه.. 84

7-2 راهکار­های آینده.. 85

 

منابع و مآخذ.. 87

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                            صفحه

   

شکل 2-1 خصوصیات تجارت سیار.. 10

شکل 2-2 دسته­بندی ادبیات تحقیقاتی تجارت سیار   12

شکل 3-1 فضای سلسله­مراتبی زمینه.. 29

شکل 3-2 معماری سطح بالا از یک سیستم آگاه از زمینه   32

شکل 4-1 نمونه ­ای از زبان RQL.. 54

شکل 5-1 مدل چند­بعدی پیشنهاد­دهی برای فضای سه­بعدیUser×Item×Time     60

شکل 5-2 ساختار رابطه­ای مدل داده چند­بعدی برای ذخیره­سازی اطلاعات کاربران، اقلام و زمینه .. 62

شکل 5-3 روش چند­بعدی پیشنهاد­دهی.. 63

شکل 5-4 ساختار رابطه­ای نگهداری کلیه شرایط زمینه­ای سیستم    64

شکل 5-5 ساختار رابطه­ای نگهداری خوشه ­بندی اطلاعات زمینه­ای برای کاربران    65

شکل 5-6 ایجاد کاربران معادل کاربر c­i با توجه به الگوی مصرف وی   67

شکل 5-7 ساختار رابطه­ای کاربران و امتیازات جدید    66

شکل 6-1 ساختار رابطه­ای مجموعه داده جمع ­آوری­شده بدون در نظر گرفتن شرایط زمینه­ای .. 71

شکل 6-2 ساختار چند­بعدی مجموعه داده جمع ­آوری­شده با در نظر گرفتن شرایط زمینه­ای .. 72

شکل 6-3 نقشه خود­سازمانده.. 74

شکل 6-4 میانگین شاخص F1 در روش پیشنهاد­دهی سنتی در مجموعه داده شماره(1)   76

شکل 6-5 میانگین شاخص F1 برای خوشه ­های مجزا در مجموعه داده شماره (1)   77

شکل 6-6 میانگین شاخص F1 در روش پیشنهاد­دهی سنتی در مجموعه داده شماره(2)   78

شکل 6-7 میانگین شاخص F1 برای خوشه ­های مجزا در مجموعه داده شماره (2)   78

شکل 6-8 ساختار رابطه­ای نهایی برای نگهداری اطلاعات سیستم پیشنهاد­دهنده    80

شکل 6-9 میانگین شاخص F1  در روش پیشنهاد­دهی چندبعدی   81

شکل 6-10 میانگین شاخص F1 در روش پیشنهاد­دهی چندبعدی برای خوشه ­های مجزا    82

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                            صفحه

 

جدول 2-1 دسته­بندی کاربرد­های تجارت سیار.. 15

جدول 4-1 نمونه ­ای از ماتریس کاربر- اقلام برای یک سیستم پیشنهاد­دهنده فیلم   37

جدول 6-1 مشخصات شبکه نقشه خود­سازمانده در مرحله شناسایی کاربران مشابه در روش سنتی.. 76

جدول 6-2 مشخصات شبکه نقشه خود­سازمانده برای شناسایی الگوی مصرف و شناسایی کاربران مشابه 81

 

 

 

 

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه

سیستم­های پیشنهاد­دهنده در تجارت سیار از جمله موضوعات پر­اهمیت سال­های اخیر بوده ­اند که با ظهور تکنولوژی­های بی­سیم و تسهیل حرکت تجارت الکترونیکی از محیط­های سیمی به سوی بی­سیم­ مورد توجه قرار­گرفته ­اند. تجارت سیار به­معنای انجام فعالیت­های تجارت­الکترونیک از طریق محیط­های بی­سیم، به­ طورخاص اینترنت بی­سیم، و وسایل دستی سیار می­باشد که با­ پیدایش تکنولوژی بی­سیم در عرصه اینترنت و استفاده روزافزون از وسایل سیار توجه به آن رو به افزایش است[1,2]. به کاربرد­های تجارت سیار دو خصوصیت ویژه تحرک[1] و دسترسی وسیع[2] نسبت داده­ شده­است[1,3] که اولین خصوصیت بر امکان از بین رفتن محدودیت­های مکانی و دومین خصوصیت بر امکان از بین رفتن محدودیت­های زمانی در استفاده کاربران از خدمات این نوع کاربرد­ها تاکید دارد[1,3,4,5]. این­که کاربران برای انجام فعالیت هایی چون بانکداری الکترونیکی یا خرید الکترونیکی محصولات، قادر به جایگزینی وسایلی چون تلفن­های سیار و ­همراه ­های شخصی دیجیتال (پی.دی.اِی)[3]  به­جای کامپیوتر­های شخصی باشند،  تسهیلات زیادی را برای آنها و فرصت­های جدیدی را نیز  برای کسب وکار­ها فراهم­­­خواهد­کرد و لزوم توجه به این عرصه را برای محققان نمایان می­سازد[1,3].

 

اما پیاده ­سازی سیستم­های پیشنهاد­دهنده در محیط­های سیار بدون در­نظر­گرفتن پارامتر­های تاثیر­گذار در این محیط چندان مناسب­نخواهد­بود. مجموعه این پارامتر­ها، اطلاعات زمینه را تشکیل می­ دهند [6].

عملکرد سیستم­های پیشنهاد­دهنده معرفی منابع مورد نیاز کاربران به آنهاست. این منابع می­توانند مواردی مانند اطلاعات خاص مورد نیاز کاربر و یا کالاها­یی مانند کتاب یا فیلم مورد علاقه یک کاربر را  از میان انبوه کالاهایی که کاربر با اطلاعات آن­ها روبروست، در­بر­گیرند[7,8,9]. درسیستم­های پیشنهاد­دهنده، سه مجموعه داده اصلی یعنی مجموعه کاربران (C)، مجموعه اقلام قابل توصیه(S) (مانند کتاب، فیلم، موسیقی و غیره) و مجموعه داده ­هایی که رابطه میان دو مجموعه قبلی را تعریف می­ کنند، وجود­دارند. مجموعهS  می ­تواند شامل صد­ها، هزار­ها و حتی میلیون­ها کالا در کاربرد­های مختلف بوده و  به­ طور مشابه مجموعه C نیز می ­تواند چنین وضعیتی را داشته باشد. ارتباط میان دو مجموعهC  و S مبتنی بر ساختار امتیاز­گذاری است که میزان مفید بودن یا مورد علاقه بودن کالا را برای کاربر مشخص می کند. این ارتباط با تابعی تحت­عنوان تابع سودمندی، u، به صورت رابطه زیر تعریف می­ شود[7]:

(1-1)

که در آن Ratings، مجموعه مرتبی مانند اعداد صحیح غیر­منفی یا مجموعه اعداد حقیقی در بازه­ای معین می­باشد.

در سیستم­های پیشنهاد­دهنده مقادیر u معمولاً فقط بر روی زیر مجموعه ­ای از دامنه C×S تعریف­شده­است و نه بر تمام آن و قسمت های نامشخص این دامنه را باید با ­استفاده از داده ­های موجود به­ صورت تخمینی مشخص نمود. هدف نهایی سیستم­های توصیه­کننده با ارائه پیشنهاد  اقلام با بالاترین امتیازات تخمینی به کاربران محقق می­ شود به­ طوریکه برای هر کاربر ، اقلام  با حداکثر میزان سودمندی انتخاب و معرفی می­گردد[7].

تا به امروز روش­های پیشنهاد­دهی زیادی ارائه شده­است که این روش­ها و متدولوژی­ها در دسته­بندی­های زیر قرار می­ گیرند[7,9,10]:

  • مبتنی بر محتوا[4] : در این گروه از روش­ها، عمل پیشنهاد­دهی با بهره گرفتن از یافتن اقلامی انجام می­گیرد که بیشترین تشابه را با اقلامی داشته باشند که در­گذشته مورد­علاقه کاربر بوده ­اند. به عبارت دیگر u(c,s)، سودمندی کالای s برای کاربر c، بر اساس کلیه مقادیر موجود u(c,si) هایی که si مشابه به s بوده و si جزء کالاهای مورد علاقه کاربر هستند،­ برآورد می­ شود.
  • فیلترسازی مشارکتی : در این گروه از روش­ها، عمل پیشنهاد­دهی با بهره گرفتن از یافتن اقلامی انجام می­گیرد که مورد علاقه کاربران با سلایق مشابه کاربر بوده ­اند. کاربران با سلایق مشابه یعنی کاربرانی که اقلام یکسانی را امتیاز­دهی مشابه کرده باشند. به­عبارت دیگر u (c, s) بر اساس مقادیر موجودu(cj ,s) بدست می ­آید که  cj  کاربران مشابه با c می­باشند.
  • مدل ترکیبی[5]: روش­هایی که دو روش مبتنی­بر­محتوا و فیلتر­سازی مشارکتی را ترکیب می­ کنند و به این صورت از مزایای هر دو روش در جهت شناسایی و معرفی کالاها بهره می­ گیرند.

در نگاهی دیگر روش­های پیشنهاد­دهی، اعم از مبتنی بر محتوا و فیلتر­سازی مشارکتی به دو دسته روش­های مبتنی بر حافظه[6]و مبتنی بر مدل[7] تقسیم می­شوند. در­مقایسه با الگوریتم­های مبتنی بر حافظه، الگوریتم­های مبتنی بر مدل، با بهره گرفتن از روش­های یادگیری ماشین[8] مدلی را با بهره گرفتن از مجموعه امتیازات موجود ایجاد کرده و از آن به­منظور پیشگویی امتیازات استفاده می­ کنند[7,10,11].

1-2 موضوع تحقیق

موضوع این تحقیق، ارائه روشی برای پیشنهاد­دهی آگاه از زمینه در تجارت سیار می­باشد. با­ پیدایش تکنولوژی بی­سیم در عرصه اینترنت و استفاده روزافزون از وسایل سیار، پیاده ­سازی سیستم­های پیشنهاد­دهنده در محیط­های سیار با توجه به محدودیت­های خاص آن چون هزینه­بر بودن زمان اتصال و تبادل داده، محدودیت پهنای باند، کیفیت پایین اتصال و محدودیت­های ورودی و خروجی وسایل سیار، نیاز به بررسی بیشتر را در جهت ارائه اطلاعات مرتبط­تر و شخصی­سازی­شده­تر می­طلبد. بررسی تاثیر اطلاعات زمینه به­عنوان شرایط و محیط دربرگیرنده کاربر و به­عنوان اطلاعاتی که بر فرایند تصمیم ­گیری وی تاثیر­گذارند، برخروجی این­گونه کاربرد­ها، مساله­ای است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته­است.

1-3 پیشینه تحقیق

ظهور تکنولوژی­های بی­سیم و استفاده رو به­افزایش وسایل سیار، فرصت­های زیادی را پیش روی کاربرد­های تجارت الکترونیک قرار­داده­است. با توجه به محدودیت­های خاص محیط­های سیار، ارائه اطلاعات به­ صورت شخصی­سازی­شده­تر و سفارشی­شده­تر یکی از اهداف مهم کاربرد­های تجارت سیار است. در­نظرگرفتن اطلاعات زمینه به­عنوان شرایط و محیط دربرگیرنده کاربر و به­عنوان اطلاعاتی که بر فرایند تصمیم ­گیری وی تاثیر­گذارند، در ارائه خروجی این­گونه کاربرد­ها از جمله مواردی است که می­توان از آن در جهت ارائه اطلاعات مرتبط­تر به کاربران بهره گرفت.

سیستم­های پیشنهاد­دهنده همواره از جمله موضوعات پر اهمیت در حوزه تجارت الکترونیک بوده ­است. سیستم­های پیشنهاد­دهنده سیار آگاه از زمینه در آغاز راه هستند. دسته مهمی از سیستم­های آگاه از زمینه را  سیستم­های آگاه از مکان تشکیل می­ دهند. یانگ، چنگ، و دایا[12]، یک سیستم پیشنهاد­دهنده آگاه از مکان برای محیط­های سیار ارائه­داده ­اند که هدف آن توصیه وب­سایت فروشندگان با در نظر­گرفتن علایق و پیش­فرض­های مشتری و همچنین فاصله مکانی وی با مکان فیزیکی مشخص­شده در وب­سایت­ها می­باشد. در روش مزبور، دو فاکتور فوق به­ طور جداگانه محاسبه­ شده و سپس بر اساس ترکیبی از آنها به پیشنهاد وب­سایت­ها پرداخته می­ شود. یکی دیگر از این نوع سیستم­ها پروکسیمو[13] است که یک سیستم پیشنهاد­دهنده آگاه از مکان برای محیط­های داخلی چون موزه­ ها و گالری­ها است. این سیستم بر اساس علایق و پیش­فرض­های کاربر به پیشنهاد اقلام پرداخته و مکان اقلام را بر روی نقشه­ای بر روی وسیله همراه کاربر نمایش می­دهد.

استفاده از سایر اطلاعات زمینه­ای علاوه­بر مکان نیز مورد توجه توسعه­دهندگان این نوع سیستم­ها قرار­گرفته­است. پخش موسیقی یکی از حوزه­ های کاربردی پر­مصرف در میان کاربران سیار می­باشد و به همین دلیل استفاده از پیشنهاد­دهنده­های آگاه از زمینه در این حوزه مورد توجه قرار­گرفته است. از آنجایی که تاثیر موسیقی بر روح و جسم انسان ثابت شده­است، انتخاب موسیقی با توجه به شرایط می ­تواند وضعیت دوست­داشتنی­تری را فراهم­کند و افراد را در انجام فعالیت­هایشان یاری رساند. مثلاً موسیقی می ­تواند کارایی فرد را در حال انجام تمرینات فیزیکی بهبود بخشد، اضطراب را کاهش دهد و میزان یادگیری را بهبود بخشد. [14] یکی از تحقیقاتی است که در این حوزه ارائه­شده­است. در این تحقیق علاوه­بر بررسی روش­های فیلتر­سازی مبتنی­بر زمینه و مرور پیشنهاد­دهنده­های سیار آگاه از زمینه موسیقی، پیشنهاد­دهنده سیار آگاه از زمینه AndroMedia  ارائه شده­است. پیشنهادات با توجه به زمینه جاری کاربر که با بهره گرفتن از حسگر­های بلوتوث در سمت برنامه مشتری بدست می­آیند و همچنین سلایق کاربر تهیه می­شوند. همچنین در مرجع [15]  نیز پیشنهاد­دهی آگاه از زمینه موسیقی در محیط­های سیار مورد بررسی قرار­گرفته­است. در تحقیق پارک، یو و چو[16]  نیز یک سیستم آگاه از زمینه موسیقی با بهره گرفتن از شبکه­ های بیزین فازی و تئوری سودمندی ارائه­شده­است. فرایند پیشنهاد­دهی تحلیل شده و سودمندی آن مورد ارزیابی قرار­گرفته­است.

گردشگری نیز یکی از حوزه­ های جذاب برای پیاده ­سازی پیشنهاد­دهنده­های سیار آگاه از زمینه می­باشد. امروزه گردشگران انتظار دارند که دسترسی شخصی به اطلاعات گردشگری در هر زمان، هر مکان و در هر شرایطی را داشته­باشند. راهنما­های گردشگری سیار، چنین اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار می­ دهند. در مرجع [17] خلاصه­ای از کار­های انجام­شده در زمینه راهنماهای گردشگری سیار تحت وب انجام گرفته­است. همچنین در مرجع[18]   تاثیر آگاهی از زمینه در سیستم­های اطلاعاتی گردشگری سیار مورد بررسی قرار گرفته­است. در [19]  نیز یک کاربرد توریستی سیار با نام COMPASS ارائه­شده­است. در این تحقیق به بررسی ترکیب آگاهی از زمینه با سیستم­های پیشنهاد­دهنده پرداخته شده­است. پارامتر­های زمینه­ای این تحقیق شامل زمان و مکان می­باشند. این سیستم خدمات خود را با نیاز­های کاربر که بر اساس علایق و زمینه جاری وی مشخص می­ شود، تطبیق می­دهد.

در [20] نیز یک سیستم پیشنهاد­دهنده تصاویر با بهره گرفتن از یک روش داده ­کاوی که ترکیبی از روش­های مبتنی­بر­محتوا و مبتنی­بر اطلاعات زمینه می­باشد ارائه­شده­است. اطلاعات زمینه استفاده­شده در این تحقیق شامل زمان و مکان هستند. لی، ونگ، جنگ و دای[21]، یک سیستم توصیه­کننده آگاه از زمینه برای کاربرد­های تجارت سیار ارائه­داده ­اند. در این تحقیق از مدل چند­بعدی موجود در سیستم­های OLAP برای نمایش فضای توصیه­گری و از روش مبتنی بر کاهش فضا به­منظور کاهش فضای توصیه­گری به فضای دو­بعدی و انجام عملیات توصیه­گری در فضای مزبور استفاده­کرده ­اند.

استفاده از آنتولوژی و وب معنایی در سیستم­های پیشنهاد­دهنده سیار آگاه از زمینه نیز در تحقیقات بسیاری مورد توجه­قرار­گرفته­است[22,23,24]. تکنولوژی­های وب معنایی، دسترسی هوشمند و کارا به اطلاعات را بهبود بخشیده­اند. از آنتولوژی می­توان برای مدل­سازی زمینه و همچنین برای مدل­سازی ارتباط زمینه با سایر مجموعه­داده ­ها استفاده­نمود. در تحقیق حاضر، یک روش جدید پیشنهاد­دهی آگاه از زمینه در تجارت سیار ارائه­شده­است.

1-4 اهمیت و ارزش تحقیق

استفاده از سیستم­های پیشنهاد­دهنده آگاه از زمینه در تجارت سیار یک فرصت است. با توجه به افزایش کمی کاربران وسایل سیار درکشور و گسترش کمی و کیفی زیر­بنایی تجهیزات سیار، آشنایی با مفاهیم، اصول و کاربرد­های تجارت سیار و جهت­گیری در جهت ارتقاء مفاهیم کاربردی و بومی­سازی آنها ،  فرصتی استثنایی را در اختیار صاحبان صنایع و کسب و کار­ها و کاربران سیار قرار می­دهد و توجه به این جنبه از پیشرفت در مراکز علمی و تحقیقاتی امری ضروری و اجتناب­ناپذیر  به­نظر می­رسد.

1-5 اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق ارائه یک روش پیشنهاد­دهی مناسب برای تجارت سیار با در­نظر­گرفتن پارامتر­های مرتبط با زمینه به­منظور بررسی چگونگی تاثیر­گذاری آن بر نتایج می­باشد. سیستم­های پیشنهاد­دهنده در تجارت سیار از جمله موضوعات پر­اهمیت سال­های اخیر بوده ­اند که با ظهور تکنولوژی­های بی­سیم و تسهیل حرکت تجارت الکترونیکی از محیط­های سیمی به سوی بی­سیم­ مورد توجه قرار­گرفته ­اند. زمینه موضوعی کلیدی در تعاملات بین انسان و کامپیوتر است و در­حقیقت، هدف نهایی در محاسبات آگاه از زمینه ساده­تر­کردن نحوه این تعامل و ارتباط می­باشد. تاثیر پارامتر­های مختلف مانند سلایق و نیاز­های کاربری، روز، زمان، آب و هوا و همراه بر بهبود کیفیت پیشنهاد­دهی در  این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته­است.

تعداد صفحه : 121

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.