مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه نهان نگاری تصاویر دیجیتال با بهره گرفتن از تبدیلات موجک چندگانه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان : نهان نگاری تصاویر دیجیتال با بهره گرفتن از تبدیلات موجک چندگانه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته : مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان / موضوع : نهان نگاری تصاویر دیجیتال با بهره گرفتن از تبدیلات موجک چندگانه

استاد راهنما : جناب آقای دکتر جواد وحیدی

استاد مشاور : جناب آقای دکتر بابک شیرازی

(تابستان  1393)

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با رشد سریع اینترنت و پیشرفت در ارتباطات دیجیتال و تکنیک های فشرده سازی ، محتوای رسانه های دیجیتال ، از قبیل موسیقی ، فیلم و تصویر می تواند بطور آنی توسط کاربران نهایی در اینترنت منتشر شود . داده های دیجیتال در برابر نمونه آنالوگ آن  برتری های بسیاری دارد .  یکی از مشکلات احتمالی در کنترل داد های دیجیتالی این است که این داده ها می توانند بدون افت کیفیت تغییر داده شده و به راحتی تکثیر شوند . بنابراین بدون حفاظت و مدیریت حق مالکیت دیجیتال ،محتوای مورد نظر می تواند به راحتی و در حجم وسیعی تکثیر شود .این کار ضرر بسیار بزرگی  را به شرکت هایی که در زمینه تولید محتوی دیجیتال فعالیت می کنند وارد می نماید.

نهان نگاری دیجیتال یکی از تکنیک های نوظهور می باشد که اطلاعات حق مالکیت را به طور مستقیم در درون محتوی رسانه دیجیتال به طور دائم جاگذاری می کند .از اطلاعات جاگذاری به عنوان نهان نگار تعبیر می شود . به طور ایده ال نباید هیچ تفاوتی بین داده نهان نگاری شده و داده اصلی وجود داشته باشد ، و نهان نگار باید به راحتی قابل استخراج بوده و در برابر عملیات رایج پردازش سیگنال   مقاومت یا استحکام مناسب داشته باشد.

با توجه به اهمیت نهان نگاری ،این پایان نامه به دنبال طراحی الگوریتمی برای نهان نگاری تصاویر دیجیتال با بهره گیری از تبدیل موجک چندگانه ، به خاطر ویژگی های خاص این تبدیل که می تواند در کابردهای پردازش تصویر سودمند بوده می باشد. بدین منظور به معرفی مفاهیم نهان نگاری ، علی الخصوص نهان نگاری تصاویر دیجتال ، تبدیل موجک و تبدیل موجک چندگانه  می پردازیم . سپس در ادامه تحقیق الگوریتمی جهت نهان نگاری تصاویر دیجیتال با به کار گیری تبدل موجک چند گانه عرضه می گردد و در انتها به ارزیابی الگوریتم پیشنهادی  با بهره گرفتن از معیار های ارزیابی رایج می پردازیم .

کلید واژه ها :  نهان نگاری تصاویر دیجیتال ، موجک ، تبدیل موجک ، تبدیل موجک گسسته ، تبدیل موجک چندگانه

 

فهرست  رئوس  مطالب

فصل اول.. 1

1-1 مقدمه.. 2

2-1 طرح مساله.. 2

3-1 ضرورت تحقیق.. 3

4-1 سوالات تحقیق.. 3

5-1 محدوده پژوهش.. 4

6-1 ساختار پایان نامه.. 4

فصل دوم.. 5

1-2 مقدمه.. 6

2-2 نهان نگاری دیجیتال .. 6

2-2-1 مقدمه.. 6

2-2-2 مفهوم نهان نگاری دیجیتال.. 6

3-2-2 ساختار کلی نهان نگاری دیجیتال.. 7

4-2-2  نهان نگاری به زبان ریاضی.. 8

5-2-2 انواع سیستم های نهان نگاری دیجیتال.. 9

3-2 آنالیز در حوزه فرکانس.. 12

1-3-2 مقدمه.. 12

2-3-2 تبدیل فوریه .. 13

3-3-2  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻮرﻳﻪ زﻣﺎن-ﻛﻮﺗﺎه.. 16

4-3-2  آﻧﺎﻟﻴﺰ چند رزولوشنه .. 19

5-3-2  آشنایی با موجک.. 20

6-3-2  تبدیل موجک پیوسته .. 22

7-3-2 مقیاس.. 23

8-3-2 انتقال .. 25

9-3-2 پنج مرحله تا رسیدن به تبدیل موجک پیوسته.. 25

10-3-2 رزولوشن در صفحه زمان – فرکانس.. 28

4-2  رواﺑﻂ رﻳﺎﺿی ﺗﺒﺪﻳﻞ موجک.. 30

5-2 ﻋﻜﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ موجک پیوسته.. 33

6-2  ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺳﺎزی ﺗﺒﺪﻳﻞ موجک ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ.. 34

7-2  ﺗﺒﺪﻳﻞ موجک  ﮔﺴﺴﺘﻪ 36

8-2 عکس تبدیل موجک گسسته .. 39

9-2  ﺗﺒﺪﻳﻞ موجک گسسته دو ﺑﻌﺪی.. 41

10-2  موجک های چندگانه.. 44

1-10-2 مقدمه.. 44

2-10-2 آشنایی با موجک چندگانه.. 44

3-10-2 انگیزه به کار گیری از تبدیل موجک چند گانه.. 45

4-10-2 تبدیل موجک چندگانه.. 46

5-10-2 بانک فیلتر موجک های چند گانه.. 47

6-2-10 موجک های چندگانه متوازن در مقابل نامتوازن.. 48

7-2-10 نسخه های پیاده سازی  موجک چندگانه در کامپیوتر.. 49

11-2 نهان نگاری تصاویر دیجیتال با بهره گرفتن از موجک های چندگانه    50

فصل سوم.. 53

1-3 مقدمه.. 54

2-3 نهان نگاری تصویر دیجیتال با موجک های چندگانه.. 54

3-3 تبدیل موجک چندگانه تصویر.. 55

4-3 انتخاب مکان  مناسب برای درج نهان نگار.. 56

5-3 الگوریتم جاگذاری نهان نگار.. 57

6-3 الگوریتم آشکار سازی نهان نگار.. 58

7-3 نتایج.. 59

فصل چهارم.. 60

1-4  مقدمه.. 61

2-4 کیفیت تصویر نهان نگاری شده.. 61

3-4 استحکام نهان نگار.. 62

4-4 بررسی استحکام تصویر در برابر حملات رایج.. 62

5-4 مقایسه سیستم نهان نگاری پیشنهادی با روش ها قبل.. 63

6-4 نتیجه گیری.. 64

فصل پنجم.. 65

1-5   خلاصه تحقیق.. 66

2-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده.. 67

منابع و مآخذ.. 68

Abstract 71

فهرست اشکال

شکل 2 –  1  درج نهان نگار [7] 8

شکل 2 –  2  تشخیص نهان نگار [7] 8

شکل 2 –  3  تکنیک های پنهان سازی اطلاعات  [3] 10

شکل 2 –  4  دو نمونه سیگنال شامل مخلوطی از فرکانس های 5 ، 10 ، 20 ، 50 هرتز و تبدیل فوریه آنها [4] 16

شکل 2 –  5  نمایش گرافیکی نحوه پنجره کردن سیگنال غیر ایستا به منظور محاسبه تبدیل فوریه زمان کوتاه[4] 18

شکل 2 –  6  موج سینوسی در مقایسه با موجک  [10] 21

شکل 2 –  7  مقیاس کردن موجک  ، a بیانگر مقیاس می باشد .[10] 24

شکل 2 –  8 انتقال تابع موجک[10] 25

شکل 2 –  9 مراحل تبدیل موجک گسسته ، نمای شماره ی 1 [10] 26

شکل 2 –  10   مراحل تبدیل موجک گسسته ، نمای شماره 2  [10]   26

شکل 2 –  11  مراحل تبدیل موجک گسسته ، نمای شماره 3 [10] 27

شکل 2 –  12   نمایش سه بعدی تبدیل موجک پیوسته سیگنال های نشان داده شده در شکل 2-1 با بهره گرفتن از موجک مادر 8  db  (الف) تبدیل موجک سیگنال ایستا ، (ب) تبدیل موجک سیگنال نا ایستا   [4] 28

شکل 2 –  13    نمایش رزولوشن در صفحات مختلف (الف ) صفحه زمان  (ب) صفحه فرکانس  (پ) صفحه زمان – فرکانس در تبدیل فوریه زمان – کوتاه (ت) صفحه زمان – فرکانس در تبدیل موجک [4] 29

شکل 2 –  14  محل موج ها به هنگام گسسته کردن بر روی درجه بندی دودویی [5] 36

شکل 2 –  15 نمایش نحوه محاسبه تبدیل موجک گسسته سه مرحله ای با بهره گرفتن از ایده بانک فیلتر برای یک سیگنال دلخواه [4].. 38

شکل 2 –  16 تبدیل موجک گسسته  [28] 39

شکل 2 –  17   عکس تبدیل موجک گسسته [10] 40

شکل 2 –  18 تبدیل موجک گسسته و عکس آن در یک نگاه [10] 40

شکل 2 –  19 سیگنال های یک بعدی به دست آمده از چند سطر و ستون دلخواه از یک نمونه سیگنال دوبعدی (تصویر) . [4] 42

شکل 2 –  20 تبدیل دوبعدی یک نمونه تصویر[4] 42

شکل 2 –  21 ساختار تبدیل موجک تصویر [2] 43

شکل 2 –  22  تبدیل موجک چندگانه دوبعدی سطح یک [12].. 46

شکل 2 –  23  تبدیل موجک چندگانه در مقایسه با تبدیل موجک اسکالر   47

شکل 2 –  24 مراحل ترکیب و تجزیه توسط موجک چندگانه [11] 48

شکل 3-  1 فرایند درج نهان نگار در سیستم مورد استفاده.. 53

شکل 3-  2 فرایند استخراج نهان نگار.. 53

شکل 3-  3   تصویر تبدیل یافته باربارا  با تبدیل موجک چندگانه GHM    54

شکل 3-  4 مکان مورد نظر برای درج نهان نگار.. 56

شکل 3-  5   مقایسه تصویر اصلی با تصویر نهان نگاری شده.. 58

شکل 3-  6 مقایسه نهان نگار استخراج شده با نهان نگار اصلی   58

فهرست جداول

جدول 2-  1 بسته های نرم افزاری موجک چندگانه.. 49

جدول 4-  1 بررسی کیفیت تصویر   61

جدول 4-  2 بررسی مقاومت نهان نگار.. 62

جدول 4-  3 بررسی مقاومت نهان نگار در برابر حملات.. 63

جدول 4-  4 مقایسه الگوریتم پیشنهادی با کارهای پیشین.. 64

مقدمه

افزایش سرعت اینترنت و پیشرفت در زمینه تکنیک های فشرده سازی باعث شد تا استفاده از محصولات چند رسانه ای در این بستر رونق چشمگیری پیدا کند. امروزه منابع دیجیتال براحتی توسط افراد مختلف در اینترنت به اشتراک گذاشته می شوند واین مطلب باعث نگرانی تولید کنندگان آثار چند رسانه ای شده است واین نشان می دهد که حمایت از حق کپی بالاخص در مورد منابع چند رسانه ای توجه بیشتری را می طلبد . [1]

یکی از تکنیک های مبارزه با تکثیر غیر قانونی این محصولات ، استفاده از نهان نگاری دیجیتال است.نهان نگاری چیزی نیست جز گنجاندن یک پیام در یک رسانه و یا انتقال اطلاعات به صورت پنهان .دو ویژگی مهم برای نهان نگار وجود دارد . اولین ویژگی این است که درج نهان نگار نباید کیفیت و ظاهر تصویر میزیان را تغییر زیادی دهد و دوم اینکه باید از لحاظ ادراکی غیر قایل رویت باشد.علاوه بر دو ویژگی فوق نهان نگار باید  در مقابل اعمال معمول پردازش تصویر  نظیر فیلتر کردن ، فشرده سازی ، اعمال نویز و حذف قسمتی از تصویر مقاومت داشته باشد. [2]

2-1 طرح مساله

امروزه با رشد سریع اینترنت و فناوری ­های چند رسانه­ ای دیجیتال، نسخه برداری از داده ها بدون هیچ افت کیفیت و با هزینه های بسیار اندک امکان پذیر شده است. بدین ترتیب دستکاری و بهره گیری از آثار دیجیتال بدون رعایت حق نشر به راحتی امکان پذیر می باشد.در همین راستا هر روز نیاز های امنیتی متنوع­تری مطرح می شود . نهان­نگاری یکی از روش هایی است که برای پاسخگویی به این نیاز بکار می­رود .

نهان نگاری زمینه های کاربردی فراوانی دارد، بیشترین کاربرد آن در حک کردن اسم ها و امضاها بر روی تصاویرو ویدئو ها و صداها و غیره می باشد به طوری که مشخص نخواهد بود. در اینصورت هر گونه استفاده غیر مجاز از رسانه دیجیتالی نهان نگاری شده ، مانند كپی غیر مجاز از آن و یا هرگونه تحریف و تغییر تصویر توسط افراد غیر مجاز محدود می شود . شیوه های مختلفی برای نهان نگاری تصاویر دیجیتال ارائه شده اند ، که یکی از پرکاربردترین روش ها به کار گیری از حوزه تبدیل موجک می باشد .

تعداد صفحه : 84

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.