رشته مدیریت

دانلود پایان نامه نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : مددکاری اجتماعی 

عنوان :  نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مددکاری اجتماعی

 موضوع تحقیق :

نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران

 استاد راهنما : آقای دکتر سید احمد حسینی

استاد مشاور: خانم دکتر طلعت اللهیاری

استاد داور: آقای دکتر حسین یحیی زاده

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

             عنوان                    صفحه      

      چکیده ……………………………..

1     فصل اول:کلیات تحقیق.. 1

1-1    مقدمه : 1

1-2    بیان مسئله: 1

1-3    انگیزه پژوهشگر: 2

1-4    هدف اصلی تحقیق: 3

1-5    ضرورت و اهمیت تحقیق: 3

2       فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 6

1-2      مقدمه: 6

2-2    ادبیات نظری تحقیق.. 6

2-2-1  حمایت اجتماعی. 6

2-2-1-1ابعاد و انواع حمایت اجتماعی.. 7

2-2-1-2منابع حمایت اجتماعی.. 10

2-2-1-3کارکردهای حمایت اجتماعی.. 10

2-2-1-4عوامل مؤثردر بهره مندی از حمایت اجتماعی.. 11

2-2-1-5 نظریه های حمایت اجتماعی.. 12

1.5.1.2.2تئوری های شکل گیری روابط.. 12

1.1.5.1.2.2 رویکرد های مبادله و انصاف : 12

تئوری وابستگی متقابل کلی و تیبات… 13

تئوری انصاف هاتفیلد. 13

مدل سرمایه گذاری راسبالت… 14

2.1.5.1.2.2رویکرد رشد مرحله ای رابطه. 14

 مدل شکل گیری و گسترش رابطه لوینگر و استوک… 14

 تئوری نفوذ اجتماعی آلتمن و تیلور. 15

3.1.5.1.2.2رویکرد علی تعاملی…………………………. 16

مدل علی تعاملی زوجی……. 16

4.1.5.1.2.2رویکرد تقویت… 16

مدل شرطی سازی کلاسیک لات و لات: 16

5.1.5.1.2.2رویکرد هماهنگی شناختی.. 17

تئوری سازماندهی شناختی هایدر. 17

تئوری توازن نیوکامب… 17

2.5.1.2.2 تئوری های حمایت اجتماعی.. 17

1.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به میزان تغییر در اندازه و جهت حمایت اجتماعی در دوره های زندگی.. 18

تئوری کناره گیری از رابطه. 18

تئوری بانک حمایتی.. 18

 مدل کمبود………  19

2.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به پیامدهای حمایت اجتماعی بر سلامتی.. 19

مدل تأثیر مستقیم( کلی) حمایت… 20

مدل تأثیر غیر مستقیم حمایت( فرضیه سپر/ضربه گیر) 20

3.2.5.1.2.2 مدلهای مربوط به نحوه کسب حمایت اجتماعی بر حسب اولویت در رابطه ، جایگزین های روابط از دست رفته یا توافق در روابط.. 21

مدل سلسله مراتبی- جبرانی.. 21

مدل تخصیص وظیفه. 21

مدل تخصیص کارکردی.. 21

مدل هم چینی مناسب استرس و حمایت اجتماعی.. 22

4.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به کاهش یا افزایش حمایت اجتماعی ناشی از تغییر در تعداد پیوندها،عضویت ها و هویت های اجتماعی   22

تئوری انسجام اجتماعی.. 22

فرضیه انباشت هویتی.. 23

تئوری شبکه… 23

2-2-2……………………………………………………………………………………………………….. سلامت روان. 29

2-2-2-1عوامل مؤثر بر سلامت روان. 30

1.1.2.2.2سن و سلامت روان:. 30

جوانان و سلامت روان. 30

2.1.2.2.2پایگاه اجتماعی- اقتصادی و سلامت روان. 31

3.1.2.2.2شغل و سلامت روان. 32

4.1.2.2.2تأهل و سلامت روان. 33

2-2-2-2نظریه های سلامت روان. 34

1.2.2.2.2سلامت روان از دید گاه جامعه شناسی.. 34

2.2.2.2.2دیدگاه های روانشناسی:.. 34

دیدگاه روانکاوی.. 34

دیدگاه گشتالتی.. 34

دیدگاه انسان گرایی.. 35

دیدگاه روانی، اجتماعی،زیستی.. 35

دیدگاه شناختی: 37

2-3      ادبیات تجربی تحقیق.. 37

2-3-1                                                                         پیشینه تحقیق در ایران(سوابق پژوهشی داخلی) 37

2-3-2                                                   پیشینه تحقیق درکشورهای خارجی (سوابق پژوهشی خارجی) 39

4-2      چارچوب نظری تحقیق.. 40

2-4-1                                                                                                                   فرضیات پژوهش… 43

3       فصل سوم: روش تحقیق.. 46

3-1      مقدمه : 46

3-2      روش پژوهش…. 46

3-3      جمعیت مورد مطالعه. 47

4-3      روش نمونه گیری و حجم نمونه آماری.. 48

3-5      واحد پژوهش…. 49

3-6      روش جمع آوری داده ها 49

3-7      ابزار پژوهش و اعتبار و روایی.. 49

3-7-1  پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل: 49

3-7-2  پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ: 51

8-3      روش تجزیه و تحلیل داده ها 53

3-9      تعاریف مفاهیم اصلی پژوهش…. 54

3-9-1  جوان. 54

3-9-2  حمایت اجتماعی.. 55

3-9-3  سلامت روان: 58

نشانه های جسمانی(شکایات جسمانی) 58

اضطراب و بی خوابی 59

اختلال در کارکرد اجتماعی.. 60

افسردگی………. 61

3-9-4  میزان تحصیلات61

3-9-5  میزان درآمد ماهیانه. 62

3-9-6  جنس…. 62

3-9-7  وضعیت تاهل.. 62

4       فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات… 65

4-1      مقدمه. 65

4-2      آمار توصیفی.. 66

4-2-1  توزیع فراوانی جنسیت66

4-2-2  توزیع فراوانی سن.. 67

4-2-3  توزیع فراوانی تحصیلات68

4-2-4  توزیع فراوانی وضعیت تاهل.. 69

4-2-5  توزیع فراوانی درآمد. 70

4-2-6  توزیع فراوانی وضعیت استخدامی.. 71

4-2-7  توزیع فراوانی سمت شغلی.. 72

4-2-8  توزیع فراوانی پایگاه اقتصادی و اجتماعی.. 73

4-2-9  توزیع فراوانی پیوند قابل اطمینان با دیگران. 74

4-2-10   توزیع فراوانی وابستگی……………………………….   75

4-2-11   توزیع فراوانی راهنمایی و اطلاعات………………... 76

4-2-12   توزیع فراوانی فرصت برای رشد و پرورش…. 77

4-2-13   توزیع فراوانی انسجام اجتماعی……………………..   78

4-2-14   توزیع فراوانی اطمینان از ارزشمندی……………….. 79

4-2-15   توزیع فراوانی حمایت اجتماعی……………………..   80

4-2-16   توزیع فراوانی نشانه های جسمانی………………….   81

4-2-17   توزیع فراوانی اضطراب و بی خوابی………………   82

4-2-18   توزیع فراوانی اختلال در کارکرد…………………..  83

4-2-19   توزیع فراوانی افسردگی…………………………………..   84

4-2-20   توزیع فراوانی سلامت روان…………………………… 85

4-3      آمار استنباطی.. 86

4-3-1  بررسی فرضیه شماره یک86

4-3-2  بررسی فرضیه شماره دو. 102

4-3-3  بررسی فرضیه شماره سه. 104

4-3-4  بررسی فرضیه شماره چهار. 106

4-3-5  بررسی فرضیه شماره پنج.. 108

4-3-6  بررسی فرضیه شماره شش…. 111

4-3-7  بررسی فرضیه شماره هفت113

4-3-8  بررسی فرضیه شماره هشت115

5       فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات… 119

5-1      مقدمه: 119

5-2      نتایج پژوهش…. 119

5-2-1  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره یک119

5-2-2  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره دو. 120

5-2-3  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره سه. 121

52-4   نتایج به دست آمده از فرضیه شماره چهار. 121

5-2-5  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره پنج.. 122

5-2-6  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره شش…. 122

5-2-7  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره هفت123

5-2-8  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره هشت123

3-5      پیشنهادات پژوهش…. 124

5-3-1                                                                                                                پیشنهادات کاربردی.. 124

5-3-2                                                                                                               پیشنهادات پژوهشی.. 125

5-4      محدودیتهای پژوهش…. 125

    پیوست های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….127

 منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..128

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………..130

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..131

     چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..136

1-1         مقدمه :

پیشرفت و اعتلای هر سیستم و نهادی در گرو کارآمدی عناصر و اعضای آن است .کار آمدی و کارایی اعضا نیز در نتیجه سلامت جسمانی و روانی مناسب و متعادل آنها تحقق می یابد.بنابراین می توان گفت بهداشت و سلامت روانی یكی از ضرورتهای اجتماعی است؛ چرا كه عملكرد مطلوب جامعه مستلزم برخورداری از افرادی است كه از نظر سلامت و بهداشت روانی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند. برهمین اساس نیز یكی از اهداف و برنامه‌های نظام‌های اجتماعی، تلاش برای ارتقاء سطح رفاه و بهزیستی افراد جامعه است . انسان عصر حاضر بیش از گذشته برای غلبه بر فشارهای روانی ، به نظام های حمایتی چون خانواده، دوستان ، همکاران و… نیاز دارد. یکی از راهبردهای مناسب جهت کنارآمدن با فشارهای روانی، جلب حمایت های اجتماعی است . حمایت های اجتماعی که از خانواده و شبکه شخصی دریافت می شود ، برای سلامتی و بهزیستی ضروریست و همچنین نقش تسهیل کنندگی در سازگاری با تنشها دارد و از این رو به عنوان یکی از عوامل مهار کننده اثرات منفی تنش شغلی نیز شناخته شده است .

-2          بیان مسئله:

     سلامت روان که حالتی از سلامتی عاطفی و اجتماعی است ،به علت اثرگذاری بر وضعیت و سلامت جسمانی مقوله ای بسیار حائز اهمیت به شمار می آید. سلامت روان در واقع منبعی است که افراد را قادر می سازد ، زندگی خود را به شکل موفقیت آمیزی اداره نمایند. عوامل متعدد محیطی ، اجتماعی و جسمی بر وضعیت سلامت روان اثر گذارند؛ یکی از این عوامل حمایت های اجتماعی است.

     حمایت اجتماعی از جنبه های مختلف احساسی، اطلاعاتی ، مصاحبتی و نظایر آن که در خلال رخدادهای زندگی روزمره یا بحران هایی که فرد با آنها روبه روست ، ظاهر می شود. فقدان یا کاستی حمایت اجتماعی ، موجب آسیب پذیری در مقابل تنیدگی ( فشار یا استرس ) شده و زمینه را برای بروز انواع اختلالات روانی ، به ویژه افسردگی ، اضطراب و اختلال در عملکرد اجتماعی را فراهم می آورد . در واقع به نظر می رسد که یکی از تبعات درک حمایت اجتماعی از سوی افراد، تامین سلامت روان آنهاست . به بیانی دیگر شاید بتوان گفت که حتی هسته اصلی درمان بیماریها و اختلالات روانی ، حمایت و درك خانواده ، جامعه و اطرافیان است.آمارها نشان می دهد که بین  10 تا 40 در صد از جمعیت بالای پانزده سال کشور دچار بیماری روانی هستند و برخی ارقام شیوع افسردگی را تا 30 در صد کل جمعیت کشور برآورد می کنند (قدسی، 3:1382).

     اسمیت و هابس معتقدند، اختلالات روانی ناشی از فروپاشی منابع حمایت اجتماعی به ویژه روابط خانوادگی هستند ؛ به عنوان مثال فقدان حمایت اجتماعی به طور مستقیم و غیر مستقیم موجب افسردگی می گردد. اختلال افسردگی چه از نظر منابع حمایت اجتماعی و چه از نظر تنیدگی های محیطی که بر فرد وارد می شود ، جنبه برون زا و واکنشی به محیط اجتماعی دارد .

     کارشناسان سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده اند که بیش از 150 میلیون نفر از جمعیت جهان از اختلالات عصبی- روانی  و روانی – اجتماعی رنج می برند(حسینی ،1380) .

     در سال های اخیر پژوهش هایی در زمینه رابطه سلامت روان و حمایت اجتماعی  انجام گرفته است . این بررسی ها از یک سو مبین آنست که وجود حمایت اجتماعی تاثیر مستقیم بر سلامت روان دارد و یکی از پیش بینی کننده های سلامت محسوب می گردد ؛ اما از سوی دیگر یافته هایی نیز نشان داده اند که همیشه رابطه ای قوی بین سلامت و حمایت اجتماعی وجود ندارد ، چرا که حمایت تنها یکی از عوامل دخیل در سلامتی است و شواهدی وجود دارد که حمایت اجتماعی در وضعیت سلامت برخی از افراد اثر گذار نمی باشد.

1-3         انگیزه پژوهشگر:

     مطالعه آمارهایی که حکایت از گسترش و شیوع اختلالات روانی در بین جوانان دارد،پژوهشگر را بر آن  داشت تا با توجه به اهمیت نقش جوانان به عنوان نیروهای فعال در سازندگی کشور ، به بررسی سلامت روانی جوانانی که در پیکره مدیریت شهری کلان شهر تهران فعالیت می نمایند، با تأکید بر عامل حمایت های اجتماعی غیر رسمی ( یکی از عوامل دخیل در سلامت روان) بپردازد.

1-4         هدف اصلی تحقیق:

     هدف اصلی در این پژوهش، بررسی نقش ابعاد مختلف حمایت های اجتماعی در میزان سلامت روان جوانان و مقایسه وضعیت سلامت روان در بین جوانانی که از حمایت های اجتماعی بالایی بهره مند هستند و آنها که مراتب ضعیف تری از این حمایتها را دریافت می دارند؛ می باشد. لذا پژوهش  حاضر بر آنست که به این سؤالات پاسخ دهد که :

  1. آیا بین میزان حمایت اجتماعی جوانان با میزان سلامت روان آنها رابطه مثبت وجود دارد ؟
  2. آیا بین میزان سلامت روان جوانان از نظر تعلق داشتن به پایگاه های اقتصادی- اجتماعی مختلف، تفاوت وجود دارد؟
  3. آیا بین میزان حمایت اجتماعی جوانان متأهل و غیر متأهل تفاوت وجود دارد و این تفاوت بر سلامت روان آنها اثرگذار است ؟
  4. آیا بین میزان حمایت اجتماعی با میزان افسردگی جوانان رابطه وجود دارد؟
  5. آیا بین میزان حمایت اجتماعی با میزان اختلال کارکرد اجتماعی جوانان رابطه وجود دارد؟
  6. آیا بین میزان حمایت اجتماعی با میزان نشانه های جسمانی جوانان رابطه وجود دارد؟
  7. آیا بین میزان حمایت اجتماعی با میزان اضطراب و بی خوابی جوانان رابطه وجود دارد؟

1-5         ضرورت و اهمیت تحقیق:

     با توجه به پیامدهای مؤثر سلامت روان در زندگی افراد ، اهمیت پژوهش در این حوزه نمود بیشتری می یابد. بررسی ها نشان می دهد که برخورداری از سلامت روان زمینه ساز رشد مهارتهای فکری و ارتباطی را فراهم می نماید و عملکرد موفق فرد را در زمینه کارکردهای ذهنی، ارتباطی، عاطفی ، هیجانی و… موجب می گردد.

     بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی(WHO) ، اختلالات روانی یکی از مهمترین علل ناتوانی و از کار افتادگی در جهان می باشد ؛ از آنجا که بسیاری از این اختلالات در اواخر نوجوانی یا اوایل جوانی شروع می شوند، توجه به سلامت روان این گروه به عنوان نیروی فعال جامعه ، اهمیت قابل ملاحظه ای خواهد داشت.

     نتایج پژوهشی که در سال 1383 بر روی نوجوانان و جوانان 30-15 ساله شهر تهران صورت گرفته ، مؤید  آنست که میزان شیوع اختلالات روانی در این شهر 3/29 درصد است که نزدیک به 10% بیش از آمارهای جهانی بوده و نسبت به سایر مطالعاتی که به همین منظور روی گروه های مختلف جامعه در سالهای گذشته انجام شده ، بالاترین رقم به دست آمده است ( بیابانگرد،1383) .

     از آنجا که ادراک حمایت های اجتماعی ممکن است به عنوان یکی از پیش بینی کننده های سلامت روان محسوب گردد، بررسی میزان رابطه این حمایتها با وضعیت سلامت روان جوانان می تواند جهت برنامه ریزی در حوزه مسایل آنها موثر بوده و با مشخص نشدن نقش هر یک از ابعاد حمایت ، راهکارهایی را برای ارتقاء سیستم های حمایت اجتماعی ارائه نماید .

تعداد صفحه : 145

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.