جغرافیا

دانلود پایان نامه نقش توانمندیهای محیطی در توسعه گردشگری شهریار

دانلود متن کامل پایان نامه نقش توانمندیهای محیطی در توسعه گردشگری شهریار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دانشكده ادبیات و علوم انسانی ، گروه جغرافیا پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( ( M.A

گرایش : برنامه ریزی توریسم

عنوان:

نقش توانمندیهای محیطی در توسعه گردشگری شهریار

استاد راهنما: دکتر شوکت مقیمی

استاد مشاور: دکتر فریده اسدیان

پژوهشگر: احسان جیران

زمستان 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

-1 فصم اول: کلیات،تعاریف و مفاهیم پایه

 

-1-1 کلیات طرح پژوهش……………………………………………………………………………… 9

 

-2-1 بیان مساله تحقیق………………………………………………………………………………….. 4

 

-9-1 پیشینه تحقیق:………………………………………………………………………………………. 5

 

-4-1 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن:……………………………………………….. 6

 

-5-1 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….. 8

 

-1 -5-1 پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………. 8

 

-2-5-1 فرضیات………………………………………………………………………………………….. 8

 

-9 -5-1 چهارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………. 8

 

-4 -5-1 مدل تحقیق………………………………………………………………………………………. 3

 

-5 -5-1روش تحقیق…………………………………………………………………………………….. 3

 

– 6-5-1 روش گردآوری اطالعات……………………………………………………………………. 3

 

-7 -5-1 محدوده تحقیق………………………………………………………………………………….. 3

 

-8-5-1 محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………….. 3

 

-2 فصم دوم: مفاهیم و تعاریف

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 12

 

-1-2 پیشینۀ گردشگری…………………………………………………………………………………. 12

 

-2-2 مفاهیم کلیدی……………………………………………………………………………………….. 14

 

-1-2-2 گردشگری و پایداری………………………………………………………………………. .. 14

 

-2-2-2 گردشگری پایداری15…………………………………………………………………………. 1

 

-9-2-2 محیط……………………………………………………………………………………………… 18

 

-4-2-2 توان محیطی……………………………………………………………………………………. 13

 

-9-2 معیارهای جاگبیت منطقه گردشگری برای گردشگران…………………………………. 22

 

-4-2 حوزه نفوگ)حیطه عملكرد، ارزش(…………………………………………………………. 22

 

-5-2 بررسی و ارزیابی جاگبه ها……………………………………………………………………. 21

 

-6-2 اهداف گردشگری………………………………………………………………………………… 29

 

-7-2 اشكال گردشگری…………………………………………………………………………………. 29

 

-8-2 انواع گردشگری………………………………………………………………………………….. 24

 

-3-2 منابع و جاگبه های گردشگری………………………………………………………………… 28

 

-1-3-2 منابع و جاگبه های طبیعی………………………………………………………………….. 28

 

-2-3-2 منابع و جاگبه های انسانی………………………………………………………………….. 28

 

-12-2 فرایند فضایی توسعه گردشگری……………………………………………………………. 23

 

-11-2 عوامم موثر در توسعه گردشگری………………………………………………………….. 91

 

-12-2 عنا ر و اجزای تشكیم دهنده گردشگری………………………………………………….. 92

 

-19-2 اثرات و پیامد های گردشگری………………………………………………………………. 97

 

-1-19-2 اثرات و پیامد های اقتصادی…………………………………………………………….. 98

 

-1-1-19-2 گردشگری و درآمد ملی……………………………………………………………….. 42

 

-2-1-19-2 گردشگری و توسعه اشتغال…………………………………………………………… 41

 

-2-19-2 اثرات اجتماعی و فرهنگی……………………………………………………………….. 49

 

-9-19-2 اثرات زیست محیطی…………………………………………………………………….. . 46

 

-4-19-2 توریسم اقلیمی )کلیما توریسم(……………………………………………………………. 43

 

-9 فصم سوم: ویژگی های منطقه

 

-1-9 ویژگی های جغرافیایی………………………………………………………………………….. 59

 

-1-1-9 موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………. 54

 

-1-1-1-9زمین شناسی…………………………………………………………………………………. 56

 

-2-1-9 توپوگرافی………………………………………………………………………………………. 56

 

-1- 2 1-9وضعیت لرزه ویزی و گسم ها…………………………………………………………. 58

 

-9-1-9 ویژگی های اقلیمی…………………………………………………………………………… 53

 

-1-9-1-9 درجه ی حرارت…………………………………………………………………………… 62

 

-2-9-1-9 رطوبت نسبی………………………………………………………………………………. 62

 

-9-9-1-9بارندگی……………………………………………………………………………………….. 64

 

-4-9-1-9 باد……………………………………………………………………………………………… 64

 

-1-1-9مطاللعات عمومی هیدرولوژی، منابع آبهای سطحی و زیرزمینی………………… . 66

 

-1-1-1-9 آب های زیرزمینی………………………………………………………………………… 63

 

-2-1-9وضعیت واک……………………………………………………………………………………. 72

 

-9-1-9 پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………… 72

 

-4-1-9 گونه های جانوری……………………………………………………………………………. 79

 

-2-9 ویژگی های انسانی………………………………………………………………………………. 74

 

-1-2-9 تقسیمات سیاسی……………………………………………………………………………….. 74

 

-2-2-9سوابق تاریخی منطقه…………………………………………………………………………. 75

 

-9-2-9 اقوام و طوایف…………………………………………………………………………………. 76

 

-4-2-9 ویژگی های جمعیتی………………………………………………………………………….. 77

 

-1-4-2-9 حجم جمعیت و نرخ رشد………………………………………………………………… 77

 

– 2-4-2- 9 ساوتار سنی و جنسی جمعیت………………………………………………………… 73

 

-9-4-2-9 تعداد و نوع وانوار……………………………………………………………………….. . 73

 

-4-4-2-9 وضعیت سواد………………………………………………………………………………. 82

 

-5-4-2-9 مهاجرت…………………………………………………………………………………………………… 82
-9-9 ویژگی های اقتصادی …………………………………………………………………………………………. 82
-1-9-9 نیروی انسانی و اشتغال…………………………………………………………………………………… 82
-2-9-9 توزیع نسبی اشتغال………………………………………………………………………………………… 82
–9-9-9الگوی معیشت مردم شهریار…………………………………………………………………………… 89
-1-9-9-9 بخش کشاورزی ………………………………………………………………………………………… 89
-2-9-9-9 شكار،پرورش ماهی و سایر مشاغم ……………………………………………………………… 85
-4-9-9 عملكرد غالب اقتصاد در شهرستان…………………………………………………………………… 85
-4-9 نعت …………………………………………………………………………………………………………… 86
-1-4-9 نایع بومی وسنتی …………………………………………………………………………………………. 86
-5-9ودمات ……………………………………………………………………………………………………………… 87
-6-9زیرساوت………………………………………………………………………………………………………….. 83
-4 توانمندیهای گردشگری منطقه …………………………………………………………………………………. 34
-1-4پتانسیم های گردشگری شهریار……………………………………………………………………………. 35
-1-1-4منابع طبیعی ……………………………………………………………………………………………………. 35
-2-4پتانسیم های تاریخی و فرهنگی ………………………………………………………………………….. 122
-9-2-4منابع انسان ساوت………………………………………………………………………………………… 123
-9-4 قوت ها و ضعف های منطقه ویژه گردشگری شهرستان شهریار ………………………………. 119
-1-9-4 نقاط قوت منطقه شهریار ……………………………………………………………………………….. 119
-2-9-4نقاط ضعف ………………………………………………………………………………………………….. 119
-4-4فر ت ها و امكانات …………………………………………………………………………………………. 114
-1-4-4فر ت ها …………………………………………………………………………………………………….. 114
-2-4-4تهدیدها ……………………………………………………………………………………………………….. 115

 

-5 نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………….. 116

 

-1-5نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. 117

 

-2-5آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………… 117

 

-9-5پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… 113

 

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………… 122

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

-1-2 جدول………………………………………………………………………………………………… 94

 

-2-2 جدول………………………………………………………………………………………………… 95

 

9-2 -جدول…………………………………………………………………………………………………. 42

 

4-2 -جدول…………………………………………………………………………………………………. 48

 

– 1- 9جدول……………………………………………………………………………………………….. 61

 

-2-9 جدول………………………………………………………………………………………………… 65

 

-9-9جدول………………………………………………………………………………………………….. 68

 

-4-9جدول………………………………………………………………………………………………….. 74

 

-5-9جدول………………………………………………………………………………………………….. 78

 

-6-9جدول………………………………………………………………………………………………….. 81

 

-7-9 جدول………………………………………………………………………………………………… 82

 

-8-9جدول………………………………………………………………………………………………….. 85

 

-3-9 جدول………………………………………………………………………………………………… 86

 

-12-9جدول……………………………………………………………………………………………….. 88

 

-11-9جدول……………………………………………………………………………………………….. 83

 

-12-9 جدول………………………………………………………………………………………………. 83

 

-19-9 جدول………………………………………………………………………………………………. 32

 

-14-9جدول……………………………………………………………………………………………….. 32

 

-15-9جدول……………………………………………………………………………………………….. 31

 

-16-9جدول……………………………………………………………………………………………….. 32

 

-17-9جدول……………………………………………………………………………………………….. 39

 

 

-1-4جدول……………………………………………………………………………………………… 122

 

-2-4جدول……………………………………………………………………………………………… 122

 

-9-4جدول……………………………………………………………………………………………… 112

 

-4-4جدول……………………………………………………………………………………………… 112

 

-5-4 جدول………………………………………………………………………………………………. 111

 

-6-4جدول……………………………………………………………………………………………… 111

 

-7-4جدول……………………………………………………………………………………………… 112

 

 

فهرست نمودار

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

-1-2 نمودار……………………………………………………………………………………………… 22

 

-2-2نمودار………………………………………………………………………………………………. 91

 

-9-2نمودار………………………………………………………………………………………………. 95

 

-4-2نمودار………………………………………………………………………………………………. 44

 

-1-9نمودار……………………………………………………………………………………………….. 69

 

-2-9نمودار……………………………………………………………………………………………….. 32

 

 

فهرست نقشه ها

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

– 1- 9 نقشه………………………………………………………………………………………………… 59

 

-2-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… 55

 

-9-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… 57

 

-4-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… 53

 

-5-9 نقشه…………………………………………………………………………………………………. . 62

 

-6-9 نقشه…………………………………………………………………………………………………. . 69

 

-7-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… 66

 

-8-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… 63

 

-3-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… 71

 

-12-9نقشه…………………………………………………………………………………………………. 79

 

-11-9نقشه…………………………………………………………………………………………………. 75

 

فهرست عکسها

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

-1-4عكس…………………………………………………………………………………………………. . 37

 

-2-4عكس…………………………………………………………………………………………………. . 38

 

-9-4عكس…………………………………………………………………………………………………. . 33

 

-4-4عكس…………………………………………………………………………………………………. 121

 

-5-4عكس…………………………………………………………………………………………………. 129

 

-6-4عكس…………………………………………………………………………………………………. 125

 

-7-4عكس…………………………………………………………………………………………………. 126

 

-8-4عكس…………………………………………………………………………………………………. 126

 

-3-4عكس…………………………………………………………………………………………………. 127

 

-12-4عكس………………………………………………………………………………………………. 128

 

چکیده

 

گردشگری، فعالیتی است با ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی، محیطی و سیاسی باه نحاوی که غالب شئونات زندگی انسان را شامم می گردد، امروزه از نعت گردشگری به عنوان یک باازوی قدرتمند جهت افزایش درآمد و فقر زدایی در کشور های در حال توسعه نام برده می شود.

 

در دوران کنونی در پی بروز بحران های زیست محیطی،نابودی منابع و ایجاد موانع در راه رسیدن باه توسعه پایدار، ززم است برنامه ها براساش شناوت و ارزیابی توان محیطی ورت گیرد تا هام بهاره برداری در وور و مستمر از محیط ورت گیرد و هم ارزش های طبیعی محیط حفظ شود.

 

پژوهش حاضر به مطالعه، بررسی و ارزیابی توان های محیطی شهرستان شهریار و ارتباط آن با توسعه گردشگری در این شهرستان پرداوته است. این منطقه دارای توان ها و منابع متنوع محیطی اعم از آب کافی،واک حا لخیز،شرایط اقلیمی مطلوب، پوشش گیاهی، عوامم ارتباطی و پدیده هاای طبیعای و انسانی جاگب گردشگری است که در ورت برنامه ریزی و اساتفاده از آنهاا، مای تاوان بسایاری از مشكالت اقتصادی و اجتماعی منطقه را از بین برد و منطقه را در مسیر توساعه هماه جانباه و پایادار هدایت کرد.

 

روش تحقیق، تحلیلی- تو یفی و میدانی بوده است و با گردآوری اطالعات کتابخاناه ای، میادانی و اینترنتی به بررسی وضعیت توانایی های طبیعی شهرستان شهریار پرداوته شده است.

 

نتایج بررسی نشان می دهد که شهرستان شهریار با توجه به وجود توانمنادیهاای فاراوان طبیعای و موقعیت جغرافیایی و دسترسی مناسب وود می تواند در زمینه گردشگری موفق باشد.

 

کلید واژگان: توانمندی، توسعه، گردشگری، شهریار

 

فصل اول کلیات تحقیق

 

 

1-1 کلیات طرح پژوهش مقدمه:

 

بسیاری از نویسندگان،گردشگری را یک فر ت منحصر به فرد اقتصادی می دانند. در سالهای اویر،گردشگری منبع درآمد سرشار در تجارت جهانی و عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداوت های بسیاری از کشورها شده است )کاظمی،.)4:1986

 

توسعه گردشگری به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته،عامم موثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف،کاهش بیكاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می شود. بررسیها نشان می دهد که ارزهای به دست آمده از فعالیتهای گردشگری در تنظیم تراز پرداوت های بسیاری ازکشورها به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته که معموز وابسته به یک محصول اند، موثر واقع شده است. )همان:.)7-6

 

اهمیت سیرو سفر و گردشگری در تعالی فرهنگ و تفاهم بین المللی سبب شده است که مجمع عمومی سازمان ملم متحد در روز 23 سپتامبر 5(مهرماه(هر سال را روز جهانی جهانگردی اعالم می-

 

کند. جابه جایی و حرکت انسانها به جز تاثیرات فرهنگی، ثمرات اقتصادی عظیمی را به بار می آورد.

 

در دوران کنونی در پی بروز بحران های زیست محیطی،نابودی منابع و ایجاد موانع در راه رسیدن به توسعه پایدار،ززم می آید برنامه ها براساش شناوت و ارزیابی توان محیطی ورت گیرد تا هم بهره برداری در وور و مستمر از محیط ورت گیرد و هم ارزش های طبیعی محیط حفظ شود.

 

پژوهش حاضر به مطالعه، بررسی و ارزیابی توان های محیطی شهرستان شهریار می پردازد.این منطقه دارای توان ها و منابع متنوع محیطی اعم از آب کافی،واک حا لخیز،شرایط اقلیمی مطلوب،پوشش گیاهی،عوامم ارتباطی و پدیده های طبیعی و انسانی جاگب گردشگری است که در ورت برنامه

 

 

ریزی و استفاده از آنها،می توان بسیاری از مشكالت اقتصادی و اجتماعی منطقه را ازبین برد و منطقه را در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار هدایت کرد.

 

– 2 – 1 بیان مساله تحقیق

 

اغلب کشورهای جهان از طریق توسعه گردشگری توانستهاند مسائم مهمی نظیر افزایش درآمد ارزی، رونق اشتغال، تبادل و تعامم فرهنگ، ایجاد بازار مصرف تولیدات و ودمات، پر کردن اوقات فراغت

  • حضور آگاهانه و فعازنه در عر ه ارتباطات و اطالعات جهانی را در جهت پیشرفت و توسعه کشورهای شان حم نمایند.

 

در این راستا استفاده بهینه از توانمندیهای محیطی یک منطقه می تواند نقش عمدهای را در توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی و نیز ولق فر تهای شغلی جدید در ارتباط تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصادی ایفا نماید.)شریف زاده،مراد نژاد(.

 

محدوده مطالعاتی پژوهش حاضر یعنی شهرستان شهریار نیز علی رغم دارا بودن باغات میوه فراوان و آب و هوای مطبوع و آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی هنوز نتوانسته است به جایگاه مناسب وود در بخش گردشگری دست یابد و با مسائم مختلفی چون فقدان فضاهای فراغتی کافی و مناسب، عدم وجودامكانات و تسهیالت اقامتی، پذیرایی و زیر ساوتهای ززم برای توسعه گردشگری دست و پنچه نرم می کند.از طرف دیگر اتكای اقتصاد شهرستان به کشاورزی و مشكالت اقتصاد کشاورزی و محدودیتهای زمین موجب گردیده که اقتصاد شهرستان متزلزل گردد بسیاری از زمینهای کشاورزی

 

  • باغات و مزارع شهریار با روند رو به رشد توسعه شهری و مهاجر پذیری بازی این شهرستان به ساوتمانهای مسكونی و تجاری تبدیم شدهاند و دیگر پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نیست و فعالیتهای مربوط به ساوت و ساز در این منطقه به شدت رشد پیدا کرده است. بسیاری از ساکنان

 

جهت انجام فعالیت اقتصادی در بخش های نعت و ودماتی منطقه به کار مشغول شدهاند که به دلیم ناکافی بودن فر تهای شغلی، بخش زیادی از جمعیت شهریار در شهر تهران به فعالیت

 

 

مشغولند. و این مساله شهریار را به ورت یک منطقه ووابگاهی برای کالن شهر تهران درآورده است.

 

جوانی جمعیت منطقه و بیكاری ناشی از آن،عدم وجود امكانات و ودمات تفریحی و فراغتی کافی و پاسخگو در منطقه منجر به بروز بروی معضالت اجتماعی شده است. لذا در چنین شرایطی استفاده از توانهای محیطی شهریار در جهت توسعه گردشگری می تواند کمك موثری به تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه زیر ساوتهای آن، بهبود وضعیت اشتغال و ایجاد مراکز تفریحی و فراغتی پاسخگو به نیاز های منطقه باشد و ززم است که سرمایه گذاری هدفمند و با برنامه ای در منطقه در جهت رسیدن به

 

این مهم  ورت پذیرد.ززم به گکر است که این شهرستان در  ورت حفظ طبیعت زیبا و باغات

 

سرسبز می تواند به حیات مطلوب و هوای مطبوع وود ادامه دهد و در ورت از بین رفتن این باغات فر تهای زیادی را هم از دست وواهد داد. از این رواین پژوهش در نظر دارد به شناسایی، بررسی و چگونگی استفاده از توانهای بالقوه و بالفعم محیطی شهرستان شهریار در جهت توسعه گردشگری این شهرستان بپردازد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 163

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.