زبان و ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم

 استاد راهنما:

دکتر محتشم محمدی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: رمان…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12-1

1-1- درباره رمان…………………………………………………………………………………………………………………………. 1

2-1- رمان فارسی………………………………………………………………………………………………………………………… 3

3-1- انواع رمان…………………………………………………………………………………………………………………………… 13-8

1-3-1- رمان وقایع نامه ای…………………………………………………………………………………………………………. 8

2-3-1- رمان عمل………………………………………………………………………………………………………………………. 9

3-3-1- رمان شخصیت………………………………………………………………………………………………………………… 9

4-3-1- رمان دراماتیک……………………………………………………………………………………………………………….. 10

5-3-1- رمان ناحیه ای………………………………………………………………………………………………………………… 11

6-3-1- رمان محلی…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

7-3-1- رمان اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………… 12

8-3-1- رمان روان شناختی…………………………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم: اصطلاحات داستانی…………………………………………………………………………………………………….. 32-13

1-2- پیرنگ………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2- شخصیت و شخصیت پردازی ……………………………………………………………………………………………… 14

3-2- صحنه و صحنه پردازی……………………………………………………………………………………………………….. 15

4-2- زاویه دید……………………………………………………………………………………………………………………………. 16

5-2- موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

6-2- درو نمایه……………………………………………………………………………………………………………………………. 22

7-2- لحن…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

8-2- فضا و رنگ………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

9-2- گفتگو…………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

10-2- کنش و حادثه………………………………………………………………………………………………………………….. 26

11-2- توصیف…………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2- نام و عنوان………………………………………………………………………………………………………………………. 27

13-2- تنه داستان………………………………………………………………………………………………………………………. 28

1-13-2- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-13-2- گره و  بحران………………………………………………………………………………………………………………… 29

3-13-2- تعلیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 30

4-13-2- کشمکش……………………………………………………………………………………………………………………… 30

5-13-2- هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………. 31

6-13-2- اوج………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

7-13-2- پایان……………………………………………………………………………………………………………………………. 32

14-2- حقیقت مانندی………………………………………………………………………………………………………………… 32

فصل سوم: مکتب های ادبی…………………………………………………………………………………………………………. 40-33

1-3- رئالیسم………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

1-1-3- رئالیسم روان شناختی…………………………………………………………………………………………………….. 34

2-1-3- رئالیسم جادوئی……………………………………………………………………………………………………………… 35

3-1-3- رئالیسم انتقادی……………………………………………………………………………………………………………… 35

4-1-3- رئالیسم نو………………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-3- رمانتیسم……………………………………………………………………………………………………………………………. 35

3-3- ناتورالیسم…………………………………………………………………………………………………………………………… 37

4-3- سوررئالیسم………………………………………………………………………………………………………………………… 38

5-3- سمبولیسم………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

6-3- جریان سیال ذهن……………………………………………………………………………………………………………….. 40

فصل چهارم: سبک ادبی……………………………………………………………………………………………………………….. 41

فصل پنجم: تلخیص کتاب شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………….. 64-45

1-5- خلاصه فصل اول رمان………………………………………………………………………………………………………… 45

2-5- خلاصه فصل دوم رمان ………………………………………………………………………………………………………. 45

3-5- خلاصه فصل سوم رمان……………………………………………………………………………………………………….. 45

4-5- خلاصه فصل چهارم رمان……………………………………………………………………………………………………. 46

5-5- خلاصه فصل پنجم رمان……………………………………………………………………………………………………… 46

6-5- خلاصه فصل ششم رمان……………………………………………………………………………………………………… 47

7-5- خلاصه فصل هفتم رمان……………………………………………………………………………………………………… 48

5- خلاصه فصل هشتم رمان…………………………………………………………………………………………………….. 50

9-5- خلاصه فصل نهم رمان………………………………………………………………………………………………………… 50

10-5- خلاصه فصل دهم رمان…………………………………………………………………………………………………….. 52

11-5- خلاصه فصل یازدهم رمان………………………………………………………………………………………………… 53

12-5- خلاصه فصل دوازدهم رمان………………………………………………………………………………………………. 54

13-5- خلاصه فصل سیزدهم رمان………………………………………………………………………………………………. 56

14-5- خلاصه فصل چهاردهم رمان…………………………………………………………………………………………….. 57

15-5- خلاصه فصل پانزدهم رمان……………………………………………………………………………………………….. 58

16-5- خلاصه فصل شانزدهم رمان………………………………………………………………………………………………. 60

17-5- خلاصه فصل هفدهم رمان………………………………………………………………………………………………… 60

18-5- خلاصه فصل هجدهم رمان……………………………………………………………………………………………….. 63

فصل ششم: بررسی ویژگی های رمان در شوهر آهو خانم………………………………………………………………. 71-65

1-6- شوهر آهو خانم، رمانی دراماتیک…………………………………………………………………………………………. 65

2-6- شوهر آهو خانم، رمانی محلی………………………………………………………………………………………………. 68

3-6- شوهر آهو خانم، رمانی اجتماعی…………………………………………………………………………………………. 69

4-6- شوهر آهو خانم، رمانی روانشناختی…………………………………………………………………………………….. 69

فصل هفتم: بررسی اصطلاحات داستانی در شوهر آهو خانم………………………………………………………….. 188-72

1-7- پیرنگ شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………………………………… 72

2-7- شخصیت و شخصیت پردازی در شوهر آهو خانم………………………………………………………………….. 75

1-2-7- شخصیت های درجه یک ……………………………………………………………………………………………….. 85

1-1-2-7- سید میران…………………………………………………………………………………………………………………. 85

2-1-2-7- هما……………………………………………………………………………………………………………………………. 95

3-1-2-7- آهو…………………………………………………………………………………………………………………………….. 105

2-2-7- شخصیت های درجه دو………………………………………………………………………………………………….. 112

1-2-2-7- خورشید……………………………………………………………………………………………………………………… 112

2-2-2-7- میرزا نبی……………………………………………………………………………………………………………………. 116

3-2-2-7- خالو کرم…………………………………………………………………………………………………………………….. 118

3-2-7- شخصیت های درجه سه…………………………………………………………………………………………………. 120

3-7- صحنه و صحنه پرداز ی در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………. 120

4-7- زاویه دید در شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………………………. 129

– زاویه دید دانای کل………………………………………………………………………………………………………… 129

2-4-7- زاویه دید دانای کل مداخله گر……………………………………………………………………………………….. 130

3-4-7- زاویه دید من روایتی………………………………………………………………………………………………………. 131

4-4-7- زاویه دید دانای کل محدود…………………………………………………………………………………………….. 132

5-4-7- تک گویی……………………………………………………………………………………………………………………….. 133

1-5-4-7- تک گویی درونی………………………………………………………………………………………………………… 133

2-5-4-7- تک گویی نمایشی………………………………………………………………………………………………………. 134

3-5-4-7- حدیث نفس……………………………………………………………………………………………………………….. 134

5-7- موضوع شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………………………………….. 135

6-7- درونمایه شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………………………….. 135

7-7- لحن در شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………………………………. 139

8-7- فضا و رنگ شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………………………….. 143

9-7- گفت و گو در شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………………………… 150

10-7- کنش و حادثه در شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………………… 162

11-7- توصیف در شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………………………….. 165

12-7- نام و عنوان شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………………………. 172

13-7- تنه داستان در شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………………….. 173

1-13-7- مقدمه شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………………………. 173

2-13-7- گره و بحران در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………….. 175

3-13-7- تعلیق در شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………………………… 177

4-13-7- کشمکش در شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………………… 179

5-13-7- هیجان در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………………….. 182

6-13-7- اوج در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………………………. 184

7-13-7- پایان در شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………………………….. 186

14-7- حقیقت مانندی در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………… 188

فصل هشتم: بررسی مکتب های ادبی در شوهر آهو خانم………………………………………………………………. 189

1-8- بررسی رئالیسم در شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………………. 189

1-1-8- رئالیسم روانشناختی……………………………………………………………………………………………………….. 189

2-1-8- رئالیسم جادویی ……………………………………………………………………………………………………………. 190

3-1-8-رئالیسم انتقادی………………………………………………………………………………………………………………. 191

4-1-8- رئالیسم نو………………………………………………………………………………………………………………………. 192

2-8- بررسی رمانتیسم در شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………………. 193

3-8- بررسی ناتورالیسم در شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………….. 195

4-8- بررسی سوررئالیسم در شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………… 196

5-8- بررسی سمبولیسم در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………. 197

6-8- بررسی جریان سیال ذهن در شوهر آهو خانم………………………………………………………………………. 200

فصل نهم: بررسی خصوصیات سبک در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………. 220-201

1-9- خصوصیات زبانی………………………………………………………………………………………………………………… 202

1-1-9- خصوصیات سطح واژگانی……………………………………………………………………………………………….. 202

2-1-9- خصوصیات سطح نحوی………………………………………………………………………………………………….. 207

2-9- بررسی سطح بلاغی…………………………………………………………………………………………………………….. 212

1-2-9- بررسی بلاغت در حوزه معنایی………………………………………………………………………………………… 218

3-9- خصوصیات فکری………………………………………………………………………………………………………………… 219

فصل دهم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………… 221

فصل یازدهم: منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………….. 225

چكیده:

شوهر آهوخانم، نخستین اثر علی محمد افغانی،  اولین رمان بلند فارسی و یكی از بهترین رمان های فارسی در پنجاه سال اخیر است كه در سال 1340 منتشر شد و ازهمان نخستین ماه های انتشار با اقبال گسترده بازاركتاب ایران روبه رو گردید . این رمان از سوی «انجمن كتاب ایران» به عنوان داستان برگزیده سال 1340 انتخاب شد و منتقدان ادب داستانی به ستایش آن پرداختند.

شوهر آهوخانم، اثری است رئالیستی اما نه یک رئالیسم مبتدی و عاری از نو آوری، رئالیستی است قرن بیستمی که رگه هایی از دیگر مکاتب ادبی در آن مشهود می شود. این اثر با در نظر گرفتن انبوه مسائلی از زندگی اجتماعی ملت ایران که در آن مطرح شده و از نظر ساختمان،شکل هنری و پرداخت هنرمندانه ی عناصر داستانی و همچنین از نظر سبک،زبان و شیوه بیان و محتوای تاریخی و اجتماعی اش نقطه عطفی در مسیر رشد و پیشرفت نثر ایران به شمار     می رود.

دراین پژوهش سعی بر آن است تا نوع رمان، مکتب های ادبی و سبک شوهر آهوخانم مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و بیشتر عناصر داستانی، جداگانه براساس معیارهای رمان شناسی معاصر بررسی و ارائه گردد و نقاط قوت و ضعف آن ها به صورت مستدل و مستند نشان داده شود.

پس از تلخیص رمان، از منظر اصطلاحات داستانی،پیرنگ،شخصیت پردازی، صحنه پردازی، زاویه دید، موضوع، درونمایه، لحن، فضاورنگ، گفت و گو، کنش و حادثه، توصیف، نام و عنوان، تنه داستان (مقدمه،گره و بحران، تعلیق، کشمکش، هیجان، اوج، پایان) و حقیقت مانندی رمان تحلیل و بررسی می گردد. از منظر سبک، خصوصیات سبکی شوهر آهوخانم در سه سطح زبانی، بلاغی و فکری پرداخت میشود. از آنجا که سطح زبانی مبحث گسترده ای است ، خصوصیات زبانی در دو سطح واژگانی و نحوی مورد بررسی قرار می گیرد.از منظر مکتب ادبی، خصوصیات رئالیسم، رمانتیسم، ناتورالیسم، سوررئالیسم، سمبولیسم و جریان سیال ذهن در شوهر آهوخانم در بوته نقد و بررسی گذاشته      می شود.از منظر نوع رمان، به صورت مستدل نشان داده خواهد شد، شوهر آهوخانم اثری دراماتیک، محلی، اجتماعی و روانشناختی است.

    پیشگفتار:

رمان شوهر‌آهو خانم،‌اثر علی محمد افغانی، ‌یكی از بهترین رمان های فارسی در پنجاه سال اخیر است كه در سال 1340 منتشر شد، پس ازانتشار این رمان كه مورد استقبال قرار گرفت. «انجمن كتاب ایران» آن را به عنوان رمان برگزیده سال 1340 انتخاب كرد ومنتقدان ادب داستانی به ستایش از آن پرداختند و در نشریات ادبی آن زمان نوشتند :بدون شك اثر استادانه ای در زبان فارسی به وجود آمده است.این اثر با درنظر گرفتن انبوه مسائلی از زندگی اجتماعی ملت ایران كه در آن مطرح شده و همچنین از نظر سبك،‌ زبان،‌ ساختمان و شیوه بیان فولكلوریک آن كه با وجودهمه كمی هایش مطمئناًٌ به خاطر شكل هنری و محتوای اجتماعی اش نقطه عطفی در مسیر رشد و پیشرفت نثر ایران به شمار می آید و ارزش آن را دارد كه به نقد گذارده شود.

ندوشن معتقد است كه یک خلاء ‌طولانی و دیرین با انتشار شوهر آهوخانم پر شده است. وی می نویسد:      « شوهرآهو خانم آینه تمام نمای اجتماع و به حقیقت دائرة المعارف عظیمی است از زندگی دورانی كه به شتاب سپری می شود. هنر اصلی نویسنده در نحوه نگارش داستان وحتی در تعبیرات بكر و بی شمار و توصیف های گویای او نیست ، هنر بزرگ وی این است كه به همراه آفریدن ده ها انسان حقیقی و به جنبش در آوردن صدها حادثه واقعی از یک دوران خاص اجتماع پرده برگرفته و سیرواقعی آن را با همه زیر و بم ها و سایه         روشن هایش پدیدار كرده است.»  (ندوشن ،1340 : 525 )

در این پژوهش در نظر است، نوع رمان، مکتب ادبی و سبک شوهر آهوخانم مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و بیشترعناصرداستانی جداگانه براساس معیارهای داستان نویسی معاصر بررسی و ارائه گردد و با نشان دادن محاسن و معایب آن از درستی و نادرستی نظر منتقدان در باب انسجام و انتظام مطلوب رمان اطلاع یابیم.

این پژوهش مبتنی بر یازده فصل می باشد .فصل نخست دربرگیرنده رمان ، رمان فارسی و انواع رمان         می باشد. در فصل دوم پژوهش به بررسی مهمترین اصطلاحات داستانی می پردازیم. فصل سوم دربرگیرنده مکاتب ادبی است. فصل چهارم پژوهش شامل سبک ادبی است. در فصل پنجم خلاصه ی صحنه های رمان آورده می شود که بی گمان برای ورود به مبحث عناصر داستانی و آگاهی از چند و چون و حال و هوای رمان ضروری می نماید.

فصل ششم مبتنی است بر نوع رمان شوهر آهوخانم. فصل هفتم پژوهش دربرگیرنده اصطلاحات داستانی در شوهر آهوخانم می باشد.در این فصل مهمترین عناصر داستانی چون پیرنگ، شخصیت پردازی، صحنه پردازی ، زاویه دید، موضوع، درونمایه، لحن، فضا و رنگ،گفت و گو،کنش و حادثه،توصیف،نام و عنوان، تنه داستان(مقدمه، گره و بحران، تعلیق، کشمکش، هیجان، اوج، پایان) و حقیقت مانندی مورد بررسی و موشکافی واقع می شود.

فصل هشتم ناظر است بر نقد و بررسی مکتب ادبی چون رئالیسم، رمانتیسم، ناتورالیسم، سوررئالیسم، سمبولیسم و جریان سیال ذهن در شوهر آهوخانم. فصل نهم پژوهش، در برگیرنده ی سبک رمان می باشد.در این فصل خصوصیات سبکی شوهر آهوخانم در سه سطح زبانی، بلاغی و فکری تحلیل و بررسی می گردد. فصل دهم پژوهش نتیجه گیری است .در این فصل سعی بر آن است تا نتایج حاصل از این پژوهش با توجه به مطالب ارائه شده در فصل ششم، هفتم، هشتم و نهم بیان گردد. فصل یازدهم در برگیرنده ی منابع و مآخذ می باشد.

تعداد صفحه : 234

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.