الهیات -فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه نظریه اخلاقی گابریل مارسل

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق

عنوان : نظریه اخلاقی گابریل مارسل

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق

عنوان:

نظریه اخلاقی گابریل مارسل

استاد راهنما:

دکتر عبدالرزاق حسامی فر

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..1

1ـ1 تعریف مساله……………………………………………………………………………………………………..1

1ـ2سابقه و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………2

1ـ3ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………….2

1-4 سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………….2

1ـ5 سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………………….2

1-6 فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………..2

1ـ7 هدف ها و کاربردها…………………………………………………………………………………………. 3

1ـ8 جدید بودن تحقیق……………………………………………………………………………………………3

1ـ9 شرح احوال………………………………………………………………………………………………………..3

1 ـ10ارتباط با اگزیستانسیالیسم…………………………………………………………………………..11

1ـ11 روش فلسفی…………………………………………………………………………………………………15

1ـ12 تعمق اولیه……………………………………………………………………………………………………17

1ـ13 تعمق ثانویه………………………………………………………………………………………………….18

1ـ14 مساله و راز……………………………………………………………………………………………………19

1ـ15 بودن و داشتن………………………………………………………………………………………………20

1ـ16 فلسفه عینی………………………………………………………………………………………………….21

فصل دوم: رویکرد های انضمامی به هستی

2ـ1.هستی………………………………………………………………………………………………………………23

2ـ2.عشق………………………………………………………………………………………………………………..24

2ـ3.آمادگی و دردسترس بودن……………………………………………………………………………..26

2ـ4.وفا و ایمان……………………………………………………………………………………………………….28

2ـ5.امید………………………………………………………………………………………………………………….33

فصل سوم:انسان

3ـ1.شناخت انسان…………………………………………………………………………………………………37

3ـ2.حقیقت انسان………………………………………………………………………………………………….38

3ـ3.بی قراری انسان در دوره مدرن………………………………………………………………………39

3ـ4.انسان مساله ساز……………………………………………………………………………………………..45

3ـ5.تشویش،دلهره و اضطراب در انسان………………………………………………………………..51

3ـ6.انسان مشوش در مقام اذیت و آزار خویش…………………………………………………….54

3ـ7. تشویش مورد نکوهش بزرگان……………………………………………………………………….56

3ـ8.آزادی……………………………………………………………………………………………………………….58

3ـ9.مرگ و ناامیدی……………………………………………………………………………………………….62

3ـ10.شر و رستگاری………………………………………………………………………………………………66

3ـ11 .رابطه من و تو……………………………………………………………………………………………..71

فصل چهارم: فناوری و جهان

4 ـ1.فناوری……………………………………………………………………………………………………………75

4ـ2.پیامد منفی فناوری…………………………………………………………………………………………79

4ـ2ـ1فقدان اصالت و تمامیت………………………………………………………………………………………..79

4ـ2ـ2.فقدان خلاقیت در فرد…………………………………………………………………………………………80

4ـ2ـ3.فقدان معنای مناسب برای انسان………………………………………………………………………….82

4ـ2ـ4از دست دادن حس فطری……………………………………………………………………………………84

4ـ2ـ5عدم جذب شدن به سوی امر مقدس و متعالی……………………………………………………….85

فصل پنجم: اخلاق کاربردی

5ـ1.فلسفه و اخلاق………………………………………………………………………………………………..88

5ـ2.ارزش انسان…………………………………………………………………………………………………….94

5ـ3.هولوکاست،شکنجه و ارزش انسان……………………………………………………………….101

5ـ4.ناآرامی سیاسی و مدنی………………………………………………………………………………..104

5ـ5.جنگ…………………………………………………………………………………………………………….109

5ـ6.جنگ و نظام های استبدادی………………………………………………………………………..112

5ـ7.فقر و بیکاری…………………………………………………………………………………………………115

چکیده:

در این نوشتار که مشتمل بر پنج فصل است، نظریه اخلاقی گابریل مارسل با بهره گیری از روش کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته شده است. هدف از نگارش آن آشنایی با افکار فیلسوفی است که درمورد مسائل دنیای امروزی به خوبی مطالبی را مطرح کرده است.اندیشه های وی برای مشکلات در جهانی که انسان ها را دچار کرده،راه گشا است. در فصل اول مباحثی درباره احوال مارسل و فلسفه او ذکر شده است.تعمق اولیه و ثانویه ،مساله و راز که او همواره برآن تاکید زیادی داشته است توضیح داده شده است.در فصل دوم درباره رویکردهای محسوس به هستی اعم از عشق،امید،وفا و ایمان مطالبی بیان شده است.در فصل سوم نیز به انسان و ویژگی های مرتبط با آن اعم از آزادی ،ارتباطش با دیگران و غیره توجه داده شده است.در فصل چهارم نظریات مارسل درباره فناوری بررسی شده است و در آخرین فصل نیز درباره اخلاقیات کاربردی از جمله فقر،جنگ و غیره که امروزه بسیار مورد توجه است،بحث خواهد شد.

مقدمه:

1 ـ 1تعریف مسأله :

گابریل مارسل فیلسوفی است که به سختی می توان اورا درمکتبی خاص قرار داد. با این همه بسیاری اورا اگزیستانسیالیست وکاتولیکی نوآیین دانسته اند، که دغدغه اصلی او در فلسفه پژوهش درباب تجارب انسانی، به ویژه تجارب دینی اوست. اهمیت مارسل از آن رو است که عصر شک وتردید در باور و ایمان و غلبه سیرآفاقی در عالم ما را به سیر انفس درعالم فرا می خواند. مارسل جزو اگزیستانسیالیستهای الهی شناخته می شود که از لحاظ فکری به کرکگور وپوپر نزدیک است .ازنظراوفلسفه، تلاش درمسیرمواجهه بابخشی ازبحرانهای زندگی انسان است. وی کارخود را باتحلیل شرایط بحرانی انسان جدید آغاز می کند. سپس می کوشد پاسخی فلسفی برای آن پیداکند. به اعتقاداو، حاکمیت نگرش پوزیتیویستی که با علم پرستی همراه است آشفتگی های فکری واخلاقی پدید می آورد .وراه برونشو از این آشفتگی ها وفقدان معنای وجودی، استعلا یافتن وآگاهی ازکرامت وقداست هستی است. زندگی اصیل انسانی درقلمرو راز جریان دارد. برخی از حقایق آفاقی وبرخی انفسی اند، وحقایق انفسی حقایق ناظر به قلمرو امور راز آمیزند. هرجا که آدمی گرفتار راز شود باتمام وجود درگیر مجموعه به هم پیوسته ای از ازتباطات می شود که هرگز فارغ از نفسانیات او قابل شناخت نیست. از نظرمارسل اندیشه ذومراتب است. اندیشه اولیه، آگاهی ازعالم انتزاعی وتحقیق پذیر است. این مرتبه شامل معرفت آفاقی می شود. اما اندیشه ثانویه برآن است تا با مراجعه به وحدت تجربه هایی همچون وفا وایمان که راز هستی درآنها درک می شود، فهمی گسترده تر ازمعنای وجود وحیات انسانی بدست آورد .وی معتقداست که شخص دیندار نگاهی متفاوت به عالم دارد وواقعیات تجربی را امور تصادفی نمی داند. به هرروی، محور فلسفه مارسل توجه به وضعیت انسان واحوال او از قبیل عشق,وفا,ایمان وامید است. وبا این مبنا به سراغ اخلاق ودین می رود. ومثلا به سراغ تبیین رابطه وفاداری که مفهومی اخلاقی است، با ایمان که مقوله ای دینی است می رود.

تعداد صفحه : 135

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.