مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد : مکان­ یابی و بررسی دو روش محافظت در برابر سرمازدگی بهاره در باغات پسته

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش : مهندسی ماشین های کشاورزی

عنوان : مکان­ یابی و بررسی دو روش محافظت در برابر سرمازدگی بهاره در باغات پسته

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده کشاورزی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته مهندسی ماشین های کشاورزی

مکان­ یابی و بررسی دو روش محافظت در برابر سرمازدگی بهاره

در باغات پسته با بهره گرفتن از نقشه­ های دمایی

استاد راهنما:

دکتر محسن شمسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه یکی از مشکلات مهم باغداران پسته سرمازدگی محصول این درخت می­باشد. لذا این امر موجب ایجاد و به کارگیری سیستمهای مقابله با این پدیده گردیده است. با توجه به اینکه هم اکنون درخت پسته بیش از 440 هزار هکتار معادل 17% از سطح باغهای کشور به خود اختصاص داده است و با توجه به صادراتی بودن آن، ارزش اقتصادی بسیاری برای کشور ایجاد می­ نماید که شایسته است در این خصوص تدابیری اندیشه شود. در حال حاضریکی از فن­آوری­های مطرح و پیش­رو کشاورزی دقیق است مزیت اصلی این سیستم، بهره ­وری دقیق و کارآمد از نهاده­ها و مدیریت منطقه­ای منابع موجود می­باشد. این تحقیق در یک باغ پسته واقع در شرق شهر کرمان انجام شد که پس از انتخاب و مشخص نمودن نقاطی در باغ و ثبت موقعیت نقاط به وسیله  یک گیرنده GPS با بهره گرفتن از نرم­افزار Surfer و GIS نقشه­های دمایی باغ تهیه گردید. با بهره گرفتن از این نقشه ها و محاسبه میزان افت انرژی باغ در ساعات پایانی شب نسبت به تعیین مکان مناسب برای دو نوع سیستم محافظت در برابر سرمازدگی شامل چاهک معکوس انتخابی و بخاری سوخت مایع تصمیم گیری شد.

سیستم چاهک معکوس می ­تواند در دو ناحیه I وII در باغ با دبی فن به ترتیب m3/s 53 وm3/s 40  از بروز خسارت جلوگیری نماید. برای سیستم بخاری نیز دو روش حذف بخاری­های غیر ضروری و مکان یابی براساس انرژی مورد نیاز پیشنهاد شد، که در نهایت مشخص گردید در صورت استفاده از این روش­ها به ترتیب 48% و 17% در کلیه هزینه­ های باغدار صرفه جویی خواهد شد.در پایان با شبیه سازی بخاری سوخت مایع به وسیله نرم­افزار Fluent اثر متقابل دو بخاری در یک ردیف نیز بررسی گردید. هدف از بکار گیری این روش، مکان یابی دقیق و فراهم آوردن امکان دسترسی همگانی به این نوع مکان یابی و همچنین کاهش هزینه­ ها در خریداری، نگهداری و یا اجاره این نوع سیستم می­باشد.

کلمات کلیدی: بخاری سوخت مایع، چاهک معکوس انتخابی،  افت انرژی، سرمازدگی پسته، کشاورزی دقیق، گیرنده GPS.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و اهداف.. 1

1-1مقدمه. 2

1-2 تعریف مساله. 3

1-3 هدف تحقیق. 6

فصل دوم :مبانی و پیشینه تحقیق. 7

2-1 تأثیر رژیم دمایی در کشاورزی.. 8

2-2  عوامل مؤثر در كاهش عملكرد. 9

2-3  سرمازدگی و یخبندان. 10

2-3-1 تنش سرما 12

2-3-2 تنش یخبندان. 12

2-3-3 تعریف و مفهوم یخبندان. 13

2-4-4 عوامل مؤثر بر یخبندان. 13

الف-  عوامل مکانی.. 13

ب- عوامل زمانی.. 15

2-3-5  انواع یخبندان. 16

الف- یخبندان فرارفتی.. 16

ب- یخبندان تابشی.. 16

2-4  پیش بینی یخبندان. 18

2-4-1  پیش بینی کوتاه مدت یخبندان. 18

2-4-2 پیش بینی محلی یخبندان. 18

2-4-3  پیش بینی سینوپتیکی یخبندان. 18

2-4-4  پیش بینی آماری.. 19

2-5  دمای هوا و یخبندان. 19

2-6  خسارتهای ناشی از سرمازدگی.. 26

2-7  روش های محافظت از سرما و یخبندان. 26

2-7-1 روش های غیر فعال مقابله با سرمازدگی.. 27

2-7-2 روش های فعال در زمان بروز سرما  برای مقابله با سرما زدگی.. 32

2-8  استفاده از کشاورزی دقیق به عنوان یک راهکار جدید. 56

2-8-1 تعریف کشاورزی دقیق. 56

2-8-2 GPS (سیستم مکان یاب جهانی) 57

2-8-3 GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) 57

2-8-4  RS  (سیستم سنجش از راه دور) 60

2-9 جمع بندی.. 62

فصل سوم  : مواد  و  روش ها 63

3-1 مقدمه. 64

3-2 روش کار. 65

3-2-1 تهیه نقشه توسط نرم افزار Google Earth. 65

3-2-2 مکان یابی حدود باغ توسط گیرنده GPS. 66

3-2-3 ثبت درجه حرارت باغ. 67

3-2-4 تهیه نقشه های دمایی.. 69

3-2-5 انتخاب یک سیستم حفاظت مناسب.. 70

3-2-6 شبیه سازی سیستم بخاری سوخت مایع. 79

فصل چهارم : نتایج و بحث.. 85

4-1 مقدمه. 86

4-2 مکان یابی نقاط پر خطر. 86

4-3  به کار گیری نقشه های دمایی سه بعدی.. 93

4-4  تعیین مکان یک سیستم حفاظت مناسب.. 99

4-4-1 کاربرد نقشه های دمایی در مکان یابی برای هرنوع سیستم. 99

4-4-2 تعیین موقعیت سیستم چاهک معکوس.. 100

4-4-3  تعیین موقعیت بخاری های باغی.. 102

4-5 شبیه سازی سیستم بخاری سوخت مایع. 110

4-5-1 اثر متقابل دو بخاری شبیه سازی شده 112

شبیه سازی به وسیله نرم افزار Fluent 112

فصل پنجم : نتیجه گیری  و پیشنهادات.. 114

5-1 مقدمه. 115

5-2 نتایج حاصل از مکان یابی نقاط پر خطر. 115

5-3 تعیین موقعیت سیستم چاهک معکوس با بهره گرفتن از نقشه های دمایی.. 116

5-4 تعیین موقعیت بخاری های باغی با بهره گرفتن از نقشه های دمایی.. 116

5-5 شبیه سازی سیستم بخاری سوخت مایع. 117

5-6 پیشنهادات.. 117

منابع فارسی.. 119

منابع انگلیسی.. 122

(پیوست 1) 128

(پیوست 2) 134

(پیوست 3) 135

(پیوست 4) 136

(پیوست 5) 149

(پیوست 6) 150

(پیوست 7) 151

فصل اول

مقدمه و اهداف

11مقدمه

     پیدایش درخت پسته (Pistacia vera L. ) از آسیای مرکزی نشات گرفته است. پسته محصول مهم تجاری ایران است و به آب و هوای محلی سازگاری خوبی دارد. ایران در رتبه اول تولید و سطح زیر كشت پسته در جهان می­باشد (Rahemi and Pakkish, 2009).  پسته به عنوان یک محصول ارز آور در حال حاضر بیش از 440هزار هکتار معادل 17% از سطح باغهای کشور به خود اختصاص داده است که سطح زیر کشت موجود بالغ بر 100هزار هکتار آن غیر بارور ( نهال) است(وزارت جهاد کشاورزی، 1388). که به تدریج در مدار تولید قرار می­گیرد میانگین تولید سالیانه با احتساب سال های آور و نیاور در حدود 200هزار تن که با توجه به صادراتی بودن آن، ارزش اقتصادی بسیاری برای کشور ایجاد می­ نماید(حکم­آبادی وهمکاران، 1385). درخت پسته به علت مقاوم بودن نسبت به شوری آب و خاک، رقیبی بر عرصه ­های استقرار نداشت، همین بلامنازع بودن این محصول باعث شده است که با توجه به افت کیفی و کمی آب­های زیر زمینی و کاهش کیفیت اراضی زراعی در بعضی مناطق کشور، به تدریج کشاورزان به کشت پسته روی آورند که گستره استقرار این درخت صبور و پر برکت هم اکنون در 22 استان کشور کشیده شده است. ناگفته نماند که کشت بی رویه این درخت در استان کرمان باعث افت سطح آب­های زیر زمینی شده است. به علاوه این مساله موجب شوری آب و خاک گشته که این امر حاکی از کشت بی رویه آن است(نصیر زاده ، 1388).

 نظر به اینکه سرمای دیر رس بهاره معمولا” در سطح وسیع  و در حساس ترین زمان ممکن اتفاق می ­افتد بیشترین خسارت ممکن را نسبت به سایر عوامل طبیعی محدود کننده تولید، به محصولات و به خصوص درختان میوه وارد می­ کند. طبق آمار صندوق بیمه کشاورزی استان کرمان سرمای دیررس فروردین 1391، خسارتی بالغ بر 213 میلیارد ریال به باغ­های پسته استان کرمان وارد نمود(صندوق بیمه کشاورزی استان کرمان، 1391). میزان خسارات وارده به درختان، رابطه مستقیمی با شدت سرما ( حداقل درجه حرارت و مدت زمان سرما )، واریته، مدیریت قبل و بعد از سرما و موقعیت جغرافیایی باغ دارد (شرافتی، 1383).

1-2 تعریف مساله

در مقابله با سرمازدگی از مهمترین فاكتور ها آگاهی پیدا كردن از زمان وقوع هر نوع پدیده جوی و شرایط آب و هوایی و اقلیم منطقه است. استان کرمان با داشتن اقلیمی خشک و عمدتا” بیابانی در جنوب شرقی کشور واقع شده است. هر ساله کشاورزی این استان دستخوش بلاهای طبیعی از جمله خشکسالی، سرمازدگی و سیل قرار می­گیرد. لذا جهت آمادگی جهت مقابله با این بلایا، آگاهی از شرایط اقلیمی منطقه لازم و ضروری می­باشد. که در پیوست 1 به اختصار در خصوص آشنایی با شرایط آب و هوایی و اقلیم استان کرمان که از نظر وسعت پهناورترین استان کشور است آورده شد. اطلاع رسانی از وضعیت آب و هوا باید حداقل سه روز قبل از سرما انجام گیرد تا كشاورزان وقت كافی برای آمادگی را داشته باشند (نصیر زاده ، 1388).

 در كلیه­ استان ها ادارات هواشناسی با بهره گرفتن از نقشه های هواشناسی سطح زمین و سطوح فوقانی، پیش بینی 72 ساعته شرایط آب و هوایی را انجام می­ دهند. با برقرای ارتباط مستمر با ادارات هواشناسی به راحتی می توان از شرایط آب هوایی سه روز آینده اطلاع حاصل نمود. در شب هایی كه وقوع سرما پیش بینی شده است نیز با نصب دستگاه های سرمابان و تنظیم آن با توجه به نوع محصول، فنولوژی گیاه و درجه حرارت بحرانی می­توان در زمان مناسب اقدام به مقابله با سرمازدگی نموده و محصول را از گزند خسارت دور نگه داشت (نصیر زاده، 1388).

هدف از طراحی این سری دستگاه ها اعلام زمان مناسب برای شروع اقدامات لازم برای مقابله با سرمازدگی  بهاره و پاییزه، می باشد. هشدار سرمازدگی بوسیله علائم صوتی آژیر و ارسال پیام SMS است. این دستگاها در صورت افت دما به مقدار” دمای بحرانی “زمان شروع اقدامات لازم را اعلام می كند. قسمت اصلی این دستگاه یک ترموستات صنعتی با بهره گرفتن از یک دماسنج دارای قابلیت اندازه گیری دقیق دما در حدیكدهم درجه می­باشد.این ترموستات دارای دو خروجی میباشد . ترموستات به گونه ای متناسب با دمای بحرانی سرما زدگی تنظیم میشود كه خروجی اول آن با دو درجه اختلاف قبل از رسیدن به دمای بحرانی آژیر دستگاه را به صدا درمی ­آورد .در صورت افت بیشتر دما خروجی دوم دستگاه كه روی دمای نزدیكتری به دمای بحرانی سرمازدگی تنظیم می شود ، فعال شده و زمان آغاز اقدامات عملی را با روشن شدن لامپ یا آژیر نشان می دهد . این اعلام وضعیت به كشاورز هشدار داده و او را آماده اقدامات مقابله عملی، در صورت افت بیشتر دما می كند. باتری این دستگاه با بهره گرفتن از انرژی خورشیدی شارژ می شود و بدین جهت در تمام مناطق قابل نصب و بهره برداری می­باشد .در صورت ابری بودن هوا می تواند به مدت چهار روز كارائی دقیق داشته باشد. مدل­های مختلف این سامانه دارای قابلیت فرمان دادن خودکار و راه اندازی را سیستم های مختلف نیز داراست(نصیر زاده ، 1388).

شکل 1-1) نمونه ­ای از یک دستگاه سرمابان با باطری خورشیدی (نصیر زاده ، 1388)

ایستگاه هواشناسی كشاورزی دستگاهی است 26 پارامتر هواشناسی را اندازه گیری و تجزیه تحلیل می نماید . این دستگاه قابلیت شبكه سازی دارد كه در هر زمان در مكان های مختلف می توان با ان از طریق شبكه ارتباط گرفت و اطلاعات مورد نیاز را دریافت نمود.

شکل 1-2) نقش کشاورزی دقیق در پیش بینی سرمازدگی (نصیر زاده ، 1388)

بی شک اهمیت غذا و امنیت غذایی به عنوان یکی از چالش های عصر حاضر و آینده از کسی پوشیده نیست. افزایش روز افزون جمعیت از یک سو و کمبود زمین های قابل کشت از سوی دیگر ، بشر را به سمت افزایش عملکرد در واحد سطح سوق داده است. از طرف دیگر کمبود آب و حساسیت دانشمندان در قبال حفظ محیط زیست و حفظ منابع انرژی ، متخصصین علوم کشاورزی را بر آن داشت تا با ایجاد شیوه های نوین در مدیریت مزرعه ، علاوه بر بهینه سازی مصرف نهاده ها، عملکرد را نیز افزایش داده و در نهایت بازده ی اقتصادی را بالا ببرند. درراستای چنین اهدافی بود که کشاورزی دقیق به عنوان یکی از نوین ترین راهکارها جهت کاربرد ابزار و ماشین در عملیات کشاورزی پا به عرصه ی دنیای تکنولوژی جدید نهاد. کشاورزی دقیق، چشم اندازی از کشاورزی آینده است که ماهواره ها، حسگرها ، نقشه ها و داده ها ی حاصل از دور سنجی را به کمک کشاورز آورده و دقت عمل او را  بالا تر می برد. البته ایده اصلی کشاورزی دقیق  در سال ۱۹۲۰ قوت گرفت ولی در حدود سال ۱۹۹۰ جنبه ی واقعی بیشتری پیدا کرد. کشاورزی دقیق با مفهوم مدیریت دقیق مکانی و زمانی از سال 1997 به صورت کاملاً حرفه‏ای شکل گرفته است و هم اکنون درصد قابل توجهی از مزارع آمریکا، اروپا و بعضی از کشورهای آسیایی مانند چین و هندوستان بکار گرفته شده است. کشاورزی دقیق روشی از مدیریت مزرعه می‏باشد که به کشاورزان اجازه تولید مؤثرتر را از طریق استفاده بهینه از منابع، به صورت اقتصادی می‏دهد. یکی از اثرات مهم کشاورزی دقیق فایده زیست محیطی بالای آن می‏باشد که ناشی از استفاده زمانی و مکانی مناسب از تیمارهای شیمیایی گوناگون می‏باشد. کشاورزی دقیق نگاهی است اجمالی به آینده کشاورزی، آینده‏ای که در آن مدیریت نهاده ‏های تولید محصولات زراعی نظیر کودهای شیمیایی، علف‏کش، بذر و غیره بر اساس ویژگی‎های مکانی مزرعه با هدف کاهش ضایعات و افزایش درآمد و حفظ محیط زیست اجرا می‏گردد (Shanwad et al., 2004).

تعداد صفحه :162

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.