رشته حسابداری

دانلود پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

متن کامل پایان نامه مقطع  کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

گرایش :

حسابداری

 

عنوان :

موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

 

استاد راهنما :

دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی

 

استاد مشاور :

دکتر احمد یعقوب نژاد

  

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

5-7-1 پیشنهادها ی ناشی از تحقیق……………………………………………………………………………….131

5-7-2 پیشنهادهایی برای تحقیق های آینده……………………………………………………………………..132

 

                                     فهرست جدول ها

شماره                                                 عنوان                                                  صفحه

2-1        مقایسه بین حسابرسی صورتهای مالی،حسابرسی رعایت و حسابرسی عملیاتی………………14

2-2        مقایسه بین حسابرسی مستقل، داخلی، دیوان محاسبات و مالیاتی………………………………….15

3-1        پنج فرضیه مورد آزمون در این تحقیق……………………………………………………………………….68

3-2        ضریب آلفا…………………………………………………………………………………………………………..70

3-3        ضریب آلفا در صورت حذف هر یک از سوالات…………………………………………………………71

4-1        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال یک از فرضیه ی اول…………………………………………….81

4-2        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی اول…………………………………………….81

4-3        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی اول……………………………………………82

4-4        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی اول…………………………………………82

4-5        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی اول…………………………………………..82

4-6        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی اول…………………………………………..83

4-7        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی اول…………………………………………..83

4-8        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هشتم از فرضیه ی اول………………………………………….84

4- 9       خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی دوم…………………………………………….84

4-10      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی دوم…………………………………………….85

4-11      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی دوم……………………………………………85

4-12      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی دوم………………………………………..85

4-13      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی دوم………………………………………….86

4-14      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی دوم………………………………………….86

4-15      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی دوم…………………………………………..87

4-16      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هشتم از فرضیه ی دوم………………………………………….87

4-17      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی سوم……………………………………………88

4-18      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی سوم……………………………………………88

4-19      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی سوم………………………………………….88

4-20      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی سوم……………………………………….89

4-21      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی سوم…………………………………………89

4-22      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی چهارم…………………………………………90

4-23      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی چهارم………………………………………..90

4-24      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی چهارم……………………………………….90

4-25      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی چهارم…………………………………….91

4-26      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی چهارم………………………………………91

4-27      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی چهارم………………………………………91

4-28      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی چهارم………………………………………92

4-29      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی پنجم…………………………………………..92

4-30      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی پنجم………………………………………….93

4-31      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی پنجم…………………………………………93

4-32      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی پنجم………………………………………93

4-33      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی پنجم………………………………………..94

4-34      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی پنجم………………………………………..94

4-35      نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف……………………………………………………………………..95

4-36      میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری …………………………………………………………………….96

4-37      آزمون خی دو فرضیه اول (میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری)………………………………97

4-38      میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……………………98

4-39      آزمون دو جمله ای فرضیه اول…………………………………………………………………………………99

4-40      آزمون t  فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………100

4-41      میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری……………………………………………………………..101

4-42      آزمون خی دو فرضیه دوم (میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری)………………………102

4-43      میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)…………..103

4-44      آزمون دو جمله ای فرضیه دوم………………………………………………………………………………104

4-45      آزمون t فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………….105

4-46      تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری ………………………………………………………..106

4-47      آزمون خی دو فرضیه سوم (تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری)…………………107

4-48      تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……….108

4-49      آزمون دو جمله ای فرضیه سوم……………………………………………………………………………..109

4-50      میزان دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری ……………………………………………….111

4-51      آزمون خی دو فرضیه چهارم (میزان دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری)…….112

4-52      میزان دسترسی به نرم افزار حسابرسی کامپیوتری (بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)…….113

4-53      آزمون دو جمله ای فرضیه چهارم…………………………………………………………………………..114

4-54      آزمون t  فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………..115

4-55      میزان تناسب سیستمهای اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزار حسابرسی کامپیوتری …….116

4-56      آزمون خی دو فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………117

4-57      میزان تناسب سیستم های اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزارهای  حسابرسی کامپیوتری                                                                                                                                                                           (بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……………………………………………………………………………………..118

4-58      آزمون دو جمله ای فرضیه پنجم…………………………………………………………………………….119

4-59      آزمونt  فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………….120

4-60      آزمون فریدمن(اولویت بندی عوامل)……………………………………………………………………..121

4-61      آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………….121

5-1        مقایسه نتایج پژوهش با نتایج پیشینه پژوهش…………………………………………………………..130

 

                                 فهرست نمودارها

 

شماره               عنوان                                                                               صفحه

 

2-1        فرایند مطالعه و ارزیابی کنترل های حسابداری و فرایند حسابرسی……………………………….28

4-1        جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………..79

4-2        سطح تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………….79

4-3        نوع تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………80

4- 4       مدت تجربه عملی در حسابرسی پاسخ دهندگان…………………………………………………………80

 

 

 

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

 

علیرغم جایگاه و نقش حسابرسی کامپیوتری در رشد و ارتقاء حسابرسی در سراسر دنیا از جمله ایران،تاحد اطلاع پژوهشگر تاکنون از حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران استفاده نشده است.با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت دست یافتن به دلایل این امر، هدف از این پژوهش دستیابی به اطلاعات جامع و کاملی در مورد  حسابرسی کامپیوتری و موانع پیاده سازی آن در شهرداری تهران می باشد.

لذا با توجه به مسئله پژوهش و نیز بررسی پیشینه پژوهش، پنج فرضیه تدوین و به ترتیب فقدان شناخت از حسابرسی کامپیوتری، تردید در مورد مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری، تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری، عدم دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری و عدم تناسب سیستم های اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری،به عنوان دلایل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران در نظر گرفته شد.

داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه کتبی طیف لیکرت، تکمیل شده توسط حسابرسان مستقر در شهرداری تهران، جمع آوری و پس از آزمون نرمال بودن توزیع داده های تحقیق، در سطح اطمینان 95% و توسط نرم افزار20 SPSS با بهره گرفتن از آزمون پارامتریک t و آزمون های ناپارامتریک خی-دو و دوجمله ای تحلیل و موانع با بهره گرفتن از آزمون رتبه ای فریدمن رتبه بندی گردید.

نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آنست که حسابرسان شهرداری تهران به دلیل فقدان شناخت از حسابرسی کامپیوتری، تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری و عدم دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری از آن استفاده نمی کنند.

 

فصل اول

کلیات

 

 

1-1  مقدمه

هم اکنون در دنیا کامپیوتر به عنوان یک ابزار قدرتمند و پیشرفته کاربرد گوناگونی در حرف از جمله در حسابداری و حسابرسی یافته است (یزدانی،97،1384). پردازش اطلاعات و عملیات  سازمان ها توسط سیستم های کامپیوتری انجام شده و حجم و سرعت تبادل اطلاعات بسیار بالا    می باشد.

در طول سه دهه گذشته شاهد رشد انفجاری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف از جمله بهره گیری ازآن در فرایند پردازش و ثبت تراکنش های مالی و تهیه صورتهای مالی توسط شرکت ها و سازمان های دولتی وخصوصی کشورمان بوده ایم (قنبریان،1391،24).این دگرگونی و توجه به مفاهیمی چون حسابخواهی، حسابدهی و شفافیت اطلاعات مالی حسابرسان را ناگزیر می کند که جهت رسیدگی به انبوه داده های رایانه ای پشتوانه ی صورتهای مالی و دیگر گزارش های نیازمند گواهی گری از روش های جدید حسابرسی(حسابرسی به کمک رایانه)استفاده کنند.در بعضی ازموارد،استفاده از رایانه حسابرسان را قادر به اجرای وظایفی می کند که انجام دستی آنها غیر ممکن یا بسیار زمان بر است.لذا با شناخت ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه، حسابرسان می توانند وظیفه خود را با اثر بخشی بیشتری انجام دهند و زمینه های بهبود حسابرسی را فراهم سازند.

امروزه اکثر حسابرسان در دنیا از ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه برای اهداف   حسابرسی های داخلی و مستقل استفاده می کنند. در ایران نیز حسابرسی به کمک رایانه عملی شده است و استفاده از نرم افزارهای حسابرسی به جای حسابرسی دستی به سرعت به سمت عمومی شدن پیش می رود(فرقاندوست حقیقی،44،1390).بنابراین انجام تحقیقات مختلف توسط سازمان ها و شرکت ها بویژه در بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری تهران، که به موقع بودن گزارشات حسابرسی نقش بسزایی در تعامل حسابخواهی و ایفای مسئولیت پاسخگویی آنان دارد،در راستای امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری و موانع پیاده سازی آن می تواند مفید باشد.

 

1-2 بیان مسئله تحقیق

یکی از ابزار های مهم حسابخواهی و پاسخگویی، حسابداری و گزارشگری مالی است که از طریق ارائه اطلاعات مربوط به عملکرد ،شهروندان را از نتایج عملکرد دولت ها مطلع می کند، اما برای اینکه شهروندان بتوانند بر مبنای این اطلاعات در باره عملکرد مسئولان قضاوت نمایند نیاز به اطمینان از کیفیت و قابلیت اتکاء اطلاعات گزارش شده در گزارش های مالی دارند(خنکا،2،1389).

فرایند حسابرسی ،به عنوان ابزار نظارتی ،به ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی کمک می کند.

براساس ماده 44 آیین­ نامه مالی شهرداری ها ،حسابرسی در محیط شهرداری تهران توسط حسابرسان داخلی وحسابرسان شورای شهر(حسابرسان مستقل) انجام می پذیرد. در حال حاضرحسابرسی های فوق به صورت دستی صورت گرفته و مستلزم صرف زمان  طولانی است و هزینه انجام عملیات حسابرسی بالا می باشد. لذا انتظار می رود استفاده از حسابرسی کامپیوتری توسط حسابرسان بتواند منجر به افزایش کارایی و اثربخشی عملیات حسابرسی شده و منافع       قابل توجهی را برای شهرداری و در نهایت مردم تهران در بر داشته باشد.

علیرغم جایگاه و نقش حسابرسی کامپیوتری در رشد و ارتقاء حسابرسی در سراسر دنیا از جمله ایران،تاحد اطلاع پژوهشگر تاکنون از حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران استفاده نشده است.با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت دست یافتن به دلایل این امر، هدف از این پژوهش دستیابی به اطلاعات جامع و کاملی در مورد  حسابرسی کامپیوتری و موانع پیاده سازی آن در شهرداری تهران می باشد.

 

تعداد صفحه : 162

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.