پزشکی

دانلود پایان نامه مقایسه اثر سفکسیم و آزیترومایسین بر دیسانتری اطفال

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته كودكان

عنوان : مقایسه اثر سفکسیم و آزیترومایسین بر دیسانتری اطفال

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی ـ درمانی اراك

دانشكده پزشكی

 

پایان نامه :

پایان نامه جهت دریافت درجه دكترای تخصصی در رشته كودكان

 

عنوان :

مقایسه اثر سفکسیم و آزیترومایسین بر دیسانتری اطفال

اساتید راهنما :

دکتر منیژه کهبازی

فوق تخصص بیماریهای عفونی كودكان، دانشیار دانشگاه

دکتر عزیز اقبالی

متخصص كودكان، استادیار دانشگاه

 

 

اساتید مشاور :

دکتر پارسا یوسفی

فوق تخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادراری كودكان، دانشیار دانشگاه

دكتر محمد رفیعی

دكترای آمار حیاتی، دانشیار دانشگاه

 

دستیارتخصصی بیماریهای كودكان دانشگاه علوم پزشكی اراك

سال تحصیلی 91-92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده فارسی

عنوان : مقایسه اثر سفکسیم و آزیترومایسین بر دیسانتری اطفال

اساتید راهنما : دکتر منیژه کهبازی، فوق تخصص بیماریهای عفونی كودكان، دانشیار دانشگاه

دکتر عزیز اقبالی، متخصص كودكان، استادیار دانشگاه

اساتید مشاور : دکتر پارسا یوسفی، فوق تخصص بیماریهای کلیه كودكان، دانشیار دانشگاه

دكتر محمد رفیعی، دكترای آمار حیاتی، دانشیار دانشگاه

نگارش و پژوهش : دكتر شهرام فاضلیان، دستیارتخصصی بیماریهای كودكان

 

مقدمه : اسهال بصورت دفع مدفوع آبکی بیشتر یا مساوی 3 بار در طول 24 ساعت تعریف می‌شود. اسهال عفونی بصورت اسهال ناشی از یک میکروارگانیسم عفونی است كه شیگلا مهمترین عامل مسبب آن شناخته شده است. شیگلوز در کودکان ممکن است با میرایی بالا و حتی مرگ همراه باشد. بنابراین این امر بسیار مهم واساسی است که جامعه درمانی به دنبال دارویی جایگزین باشد که در درمان بیماران کودکان مبتلا به شیگلوز شدید موثر و کارا باشد.

روش كار : در این مطالعه مداخله­ای دوسوکور 116 كودك 6 ماهه تا  12ساله مراجعه كننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر كه تشخیص دیسانتری توسط متخصص كودكان برایشان مطرح شده است وارد مطالعه شدند و بصورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول بمدت پنج روز آزیترومایسین که میزان آن در روز اول mg/kg 12 و در چهار روز دیگر mg/kg 6 بود دریافت كردند. گروه دوم نیز داروی سفکسیم را به میزان mg/kg 8 روزانه دریافت نمودند. بیماران در طول 14 روز از نظر بهبود علائم مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات بدست آمده برای هر بیمار بصورت جداگانه در فرم اطلاعاتی وارد شده و توسط نرم افزار SPSS 17 آنالیز شد.

یافته‌ها : نتایج حاصل از مطالعه ما نشان داد كه با توجه به  P value اختلا آماری معنی داری بین دو گروه از نظر سن و جنس و چندمین فرزند خانواده بودن مشاهده نشد ولی در مقایسه طول مدت تب، استفراغ اسهال، درد شكم اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه وجود داشت و در مقایسه طول مدت وجود خون در مدفوع اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد.

بحث و نتیجه گیری : بطور كلی نتایج حاصل از مطالعه ما نشان داد كه تأثیر سفكسیم در درمان كودكان مبتلا به دیسانتری بیشتر و بهتر از آزیترومایسین بوده است و با درمان صحیح در بیماران از هزینه اضافی كه با درمان نادرست به بیمار تحمیل می‌شود و نیز از مقاومت‌های آنتی بیوتیکی که متعاقب درمانهای نادرست بوجود می‌آیند كاسته می‌شود.

واژگان كلیدی : سفكسیم، آزیترومایسین، دیسانتری، كودكان

.

 

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………….  صفحه

 

فصل اول : مقدمه

1-1- بیان مسئله. 2

1-2- كلیات… 4

1-2-1- دیسانتری.. 4

1-2-1-1- تاریخچه. 4

1-2-1-2- ابعاد میکروبیولوژی و کلینیکی.. 4

1-2-1-3- اپیدمیولوژی.. 5

1-2-3- شیگلا.. 7

1-2-3-1- اتیولوژی.. 8

1-2-3-2- اپیدمیولوژی.. 8

1-2-3-3- پاتوژنز. 9

1-2-3-4- ایمنی.. 11

1-2-3-5- تظاهرات كلینیكی و عوارض…. 12

1-2-3-6- تشخیص افتراقی.. 15

1-2-3-6- تشخیص…. 15

1-2-3-6- كشت شیگلا.. 16

1-2-3-8- درمان. 17

1-2-3-9- پیشگیری.. 19

1-2-4- سفكسیم. 20

1-2-5- آزیترومایسین.. 20

1-3- اهداف… 21

1-3-1- هدف اصلی.. 21

1-3-2- اهداف ویژه 21

1-3-3- اهدف كاربردی.. 22

1-4- سؤالات و فرضیات… 22

1-4-1- سوالات… 22

1-4-2- فرضیات… 23

1-5- تعریف واژه‌ها 23

 

فصل دوم : بررسی متون

2-1- مروری بر مطالعات انجام شده 25

3-1- نوع مطالعه و جامعه مورد آزمون. 28

3-2- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 28

3-3- روش اجرا 29

3-3-1- معیارهای ورود. 30

3-3-2- معیارهای خروج.. 30

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات و مشخصات آن ها 31

3-5- خطاهای تصادفی و سیستماتیک و روش حل آن ها 31

3-6- نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات… 31

3-7- جدول متغیرها 32

3-8- ملاحظات اخلاقی.. 33

3-9- محدودیت های اجرایی وروش كاهش آنها 33

 

فصل چهارم : یافته‌ها

4-1- نتایج.. 35

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث… 55

5-2- نتیجه گیری.. 58

5-3- پیشنهادات… 58

فهرست جداول

عنوان ……………………………………………………………………………………………….. صفحه

 

جدول 4-1 : میانگین و انحراف معیار سن در كودكان مورد مطالعه به تفكیک گروه. 38

جدول 4-2 : میانگین و انحراف معیار طول مدت تب در كودكان مورد مطالعه به تفكیک گروه. 39

جدول 4-3 : میانگین و انحراف معیار طول مدت استفراغ در كودكان مورد مطالعه به تفكیک گروه  40

جدول 4-4 : میانگین و انحراف معیار طول مدت اسهال در كودكان مورد مطالعه به تفكیک گروه  41

جدول 4-5 : میانگین و انحراف معیار طول مدت درد شكم در كودكان مورد مطالعه به تفكیک گروه  42

جدول 4-6 : میانگین و انحراف معیار طول مدت وجود خون در مدفوع در كودكان مورد مطالعه به تفكیک گروه  43

جدول 4-7 : توزیع فروانی سن در كودكان مورد مطالعه به تفكیک گروه. 44

جدول 4-8 : توزیع فروانی جنس در كودكان مورد مطالعه به تفكیک گروه. 45

جدول 4-9 : توزیع فروانی چندمین فرزند خانواده بودن كودكان مورد مطالعه به تفكیک گروه. 46

جدول 4-11 : توزیع فروانی طول مدت استفراغ در كودكان مورد مطالعه به تفكیک گروه. 48

جدول 4-12 : توزیع فروانی طول مدت اسهال در كودكان مورد مطالعه به تفكیک گروه. 49

جدول 4-13 : توزیع فروانی طول مدت درد شكم در كودكان مورد مطالعه به تفكیک گروه. 51

جدول 4-14 : توزیع فروانی طول مدت وجود خون در مدفوع در كودكان مورد مطالعه به تفكیک گروه  53

– بیان مسئله

سازمان بهداشت جهانی اسهال را به صورت دفع مدفوع آبکی (که شکل ظرف را به خود بگیرد) بیشتر یا مساوی سه بار در طول 24 ساعت تعریف می­نماید(1).

اسهال عفونی به صورت اسهال ناشی از یک میکروارگانیسم عفونی تعریف می­ شود. اسهال عفونی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته دیده می­ شود(2). میزان حمله آن در کشورهای در حال توسعه 6 تا 12 اپیزود به ازای هر کودک در سال است(3).

بسیاری از میکروارگانیسم­های عفونی موجب اسهال می­گردند. از پاتوژن های باکتریال مهم ایجاد کننده اسهال می­توان اشریشیاکلی، سالمونلا، شیگلا، یرسینیا و ویبریوکلرا را نام برد(4).

دیسانتری به سادگی به صورت اسهال حاوی خون تعریف می گردد. اگرچه ارگانیسم‌ای زیادی می توانند باعث دیسانتری گردند، شیگلا مهم ترین عامل مسبب آن شناخته شده است. از میان چهار سروگروپ شیگلا، شیگلا دیسانتری تایپ 1 بیشترین ویرولانس را داشته و تنها عاملی است که موجب دیسانتری اپیدمیک می شود(5).

کلیه کودکان تا سن سه سالگی حداقل یک نوبت اسهال شدید حاد را تجربه می‌مایند(6). شیگلوز در کودکان ممکن است با میرایی بالا و حتی مرگ همراه باشد (7). مقاومت شیگلا به تری متوپریم سولفا متوکسازول و آمپی سیلین که درمان های معمول مورد استفاده در شیگلوز می باشند در حال افزایش جهانی می باشد (8). مقاومت به نالیدیکسیک اسید نیز گزارش شده است (9).

بنابراین این امر بسیار مهم واساسی است که جامعه درمانی به دنبال دارویی جایگزین باشد که در درمان بیماران کودکان مبتلا به شیگلوز شدید موثر و کارا باشد.  سفکسیم اولین سفالوسپورین نسل سوم می باشد که مجوز تجویز خوراکی را دریافت کرده است(10).

این دارو چندین سال است که مورد استفاده قرار می گیرد و ایمنی خوبی نیز دارد‌(11). برای پاتوژنهای روده ای (مثل شیگلا، اشریشیا کولی و سالمونلا) سفکسیم عملکرد خوبی را در بررسی های آزمایشگاهی در آمریکا، اروپا و ژاپن داشته است(12-15).

با توجه به این نکته که دیسانتری در تمام فصول سال در اراک شیوع بالا داشته، جهت پیشگیری واکسیناسیون ندارد و استفاده از آنتی بیوتیک ها در درمان آن نیز خالی از عوارض نبوده و باعث ایجاد مقاومت دارویی در افراد و سویه های مقاوم به درمان می شود و نیز از آن جا که مطالعات صورت گرفته در این زمینه متعلق به کشورهای دیگر بوده و فاکتورهای متعددی از جمله نژاد، محدوده جغرافیایی و غیره می ­تواند بر نتایج این مطالعات موثر باشد. با توجه به اینکه الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک ها در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است و با توجه به اینکه هنوز در ایران و به ویژه در استان مرکزی با وجود شیوع بالای دیسانتری، پاسخ درمانی دیسانتری به آنتی بیوتیکهای مختلف مورد بررسی قرار نگرفته است و با وجود اینکه در منابع، هر دو داروی آزیترومایسین و سفکسیم در درمان دیسانتری اطفال مطرح شده اند، بر آن شدیم تا با انجام مطالعه ای بر روی دیسانتری اطفال در شهر اراک به مقایسه تاثیر آزیترومایسین و سفکسیم در درمان دیسانتری اطفال بپردازیم تا با درمان صحیح در بیماران از هزینه اضافی و هزینه دارویی که با درمان نادرست به مریض تحمیل می شود و نیز از مقاومت های آنتی بیوتیکی که متعاقب درمانهای نادرست بوجود می آیند بکاهد.

تعداد صفحه : 78

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.