زمین شناسی

دانلود پایان نامه مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوه­پریشان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زمین شناسی

گرایش : پترولوژی 

عنوان : مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوه­پریشان

دانشکدة علوم­ پایه

گروه آموزشی زمین­ شناسی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته 

   زمین­ شناسی گرایش پترولوژی

عنوان: 

مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوه­پریشان (جنوب قروه)استان کردستان

 استاد راهنما:

دکتر اشرف ترکیان

 استاد مشاور:

دکتر علی­اصغر سپاهی­گرو

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكیده:

توده نفوذی گابروئی کوه پریشان در جنوب شرق استان کردستان، جنوب قروه، حدفاصل روستاهای زرینه تا تکیه بالا واقع است و بر مبنای تقسیم ­بندی ساختاری ایران، بخشی از زون سنندج-سیرجان می­باشد. براساس مشاهدات صحرایی توده گابروئی مورد مطالعه با مرز مشخص همراه با اختلاط ماگمایی در توده گرانیتوئیدی جنوب قروه نفوذ کرده است. بر اساس مطالعات سنگ­نگاری، توده از سنگ­های هورنبلند­پیروکسن­گابرو، گابرو، کوارتزگابرو، گابرو­دیوریت، دیوریت وکوارتز­دیوریت تشکیل شده است. مطالعات ژئوشیمیائی نشان می­دهد که ماگمای سازنده این توده متاآلومین  و دارای ماهیت کالک آلکالن با پتاسیم متوسط است. روند­ نمودار­های تغییرات عناصر اصلی، کمیاب و کمیاب خاکی، پیوستگی شیمیایی و خویشاوندی نمونه­ها را تایید می­ کند. همبستگی منفی بین تغییرات  SiO2با MgO، Fe2O3 و CaO، وقوع تبلور تفریقی را تایید می­نماید. نمودار­های متمایز کننده محیط­های تکتونیکی، حاکی از وابسته بودن ماگماتیسم توده به کمان آتشفشانی و حاشیه فعال قاره در ارتباط با مناطق فرورانش می­باشد. غنی شدگی LREE نسبت به HREE  و غنی شدگی از LILE  مانند Pb و Th تهی شدگی از عناصر Ti، Zr، Nb وTa  می ­تواند به دلیل آلایش پوسته­ای و وابستگی توده به مناطق فرورانش باشد. آنومالی قابل توجهی در Eu مشاهده نمی­ شود، تبلور همزمان کلینوپیروکسن، آمفیبول و پلاژیوکلاز و مشارکت پلاژیوکلاز در تشکیل ماگمای والد،  سبب این رخداد شده است. روندهای خطی و مثبت عناصر ناسازگار در مقابل یکدیگر،  بیانگر نقش تبلور تفریقی و ذوب بخشی در تشکیل ماگمای والد توده گابرویی می­باشد. مقادیر YbN نرمالیزه شده نسبت به گوشته اولیه، کمتر از 10  احتمالا بیانگر حضور گارنت به عنوان فاز باقی مانده در گوشته منشاء است و نسبت (Dy/Yb)N بیشتر از 06/1 در نمونه­ها، گارنت لرزولیت را به عنوان منشاء ماگمای والد معرفی می­ کند. با توجه به نمودارهای پتروژنز و داده ­های ژئوشیمی، ماگمای والد این توده را  می­توان گارنت اسپینل لرزولیت با ذوب بخشی حدوداً 10 تا 16 درصد در نظر گرفت که فرایند­های اختلاط ماگمایی، آلایش پوسته­ای، تبلور تفریقی و ذوب بخشی در تشکیل آن نقش داشته اند.

واژه­ های کلیدی: کوه­پریشان، توده نفوذی گابروئی، کمان آتشفشانی، زون سنندج-سیرجان.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- هدف از انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 2

1-3- روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 2

1-4- موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی …………………………………………………………………………………………………….. 3

1-5- جغرافیای طبیعی …………………………………………………………………………………………….. 3

1-6- پیشینه مطالعات زمین شناسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-7- زمین شناسی عمومی پهنه سنندج – سیرجان و منطقه مورد مطالعه …………………………………………………….. 6

1-7-1- زون سنندج – سیرجان …………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-7-2- زمین شناسی منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………… 11

1-7-2-1- تناوب مرمر- آمفیبولیت- آمفیبول شیست ……………………………………………………………………………………. 13

1-7-2-2- سنگ آهک بلورین، آهک ماسه ای، آهک شیلی …………………………………………………………………………… 13

1-7-2-3- مرمر سیاه تا خاکستری رنگ …………………………………………………………………………………………………………. 13

1-7-2-4- میکاشیست ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

11-7-2-5 – تناوبی از آمفیبول شیست و مرمر به همراه عدسی هایی از سیلیس ………………………………………… 14

1-7-2-6- کردیریت هورنفلس …………………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-7-2-7-کردیریت شیست با درون لایه هایی از مرمر و عدسیهائی از آندالوزیت هورنفلس ………………………… 14

1-7-2-8- توده نفوذی جنوب قروه …………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-7-2-9- پادگانهای آبرفتی مرتفع …………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-7-2-10- نهشته های آبرفتی پست و کم ارتفاع …………………………………………………………………………………………. 15

1-7-2-11- آبرفت های عهد حاضر …………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-7-3-  زمین شناسی ساختمانی ……………………………………………………………………………………………………………………. 15

فصل دوم: مشاهدات صحرایی و مطالعات پتروگرافی

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-2- مشاهدات صحرایی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-2-1- شمال روستای شیروانه – گلالی ………………………………………………………………………………………………………… 19

2-2-2 شمال روستای تکیه بالا ………………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-2-3- جنوب روستای مجید­آباد …………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-3- سنگ نگاری ……………………………………………………………………………………………………………. 29

2-3-1- گابروها …………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

2-3-2-دیوریت­ها ……………………………………………………………………………………………………………………… 34

فصل سوم: ژئوشیمی

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 43

3-2- روش­های آنالیز ژئوشیمیایی ……………………………………………………………………………………………………………………. 43

3-3- رده بندی نمونه­ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

3-3-1- نمودار  SiO2 (TAS )در مقابل Middlemost (1985 ) (Na2O + K2O ) ……………………………………….. 50

3-3-2- نمودار R1 –  R2 (De la Roche et al.,1980) …………………………………………………………………………………… 51

3-3-3- نمودار  SiO2 (TAS)در مقابل Cox et al., (1979) (Na2O+K2O) ………………………………………………… 52

3-3-4- طبقه بندی Debon and Le Fort (1983) ………………………………………………………………………………………… 53

3-4-تعیین سری ماگمایی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-4-1- نمودار SiO2  در مقابل Rickwood (1989 ) (Na2O + K2O ) ……………………………………………………….  55

3-4-2- نمودار K2O در برابر SiO2 Peccerillo and Taylor (1976) ………………………………………………………….. 55

3-4-3- نمودار AFM، Irvin and Baragar (1971) ………………………………………………………………………………………. 56

3-5- نمودارهای تغییرات ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-5-1- عناصر اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

3-5-2- عناصر جزئی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

3-6- نمودارهای عنکبوتی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

3-6-1- نمودار­های عنکبوتی عناصر کمیاب خاکی (REE) ……………………………………………………………………………. 63

3-6-2- نمودار های عنکبوتی عناصر جزئی ……………………………………………………………………………………………………… 65

فصل چهارم: جایگاه تکتونیکی

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 68

4-2- تعیین محیط تکتونیکی سنگ های مورد مطالعه …………………………………………………………………………………… 68

4-2-1- نمودار Zr/Y در برابرTi/Y، Pearce and Gale (1997) ……………………………………………………………………. 68

4-2-2- نمودارTi-Zr-Y،  Pearce and Can (1973)……………………………………………………………………………………….. 69

4-2-3 – نمودار Wood (1980)  ……………………………………………………………………………………………………………………… 71

4-2-4 نمودارTiO2-Y/20-K2O، Biermanns (1996)  …………………………………………………………………………………… 71

فصل پنجم: پتروژنز

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 74

5-2- فرایند­های موثر در شکل گیری و تحول ماگمای به وجود آورنده سنگ­های گابرو– دیوریتی کوه پریشان ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

5-2-1 ذوب بخشی و تبلور تفریقی ………………………………………………………………………………………………………………….. 74

5-3- خاستگاه و درجه ذوب بخشی منشاء ………………………………………………………………………………………………………. 79

فصل ششم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات

6-1- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………… 85

6-2- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………. 87

پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92

– مقدمه

در این فصل به بیان کلیاتی درباره توده گابرویی کوه­پریشان حد­فاصل روستاهای زرینه و تکیه بالا (جنوب قروه، استان کردستان) می­پردازیم. این فصل شامل هدف از انجام پژوهش، روش انجام پژوهش،  موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی، جغرافیای طبیعی و پیشینه مطالعات زمین­ شناسی انجام شده در منطقه، خواهد بود.

موضوع مورد مطالعه در این پایان نامه پتروگرافی و پترولوژی توده گابرویی کوه پریشان (جنوب قروه) استان کردستان می­باشد.

1-2- هدف از انجام پژوهش

بررسی دقیق سنگ­شناسی و مطالعات پترولوژیکی توده پلوتونیک مافیک منطقه کوه­پریشان حد فاصل روستای زرینه – روستای تکیه بالا به منظور دست­یابی به ترکیب سنگ­شناسی و ویژگی­های ژئوشیمیایی و پتروژنز توده مورد مطالعه می­باشد.     

1-3-روش انجام پژوهش

برای دستیابی به هدف یاد شده روش کار و ترتیب مراحل انجام آن عبارت است از:

  • مطالعات کتابخانه­ای: بررسی و مطالعه کتاب­ها، مقاله­ها، نشریه­ها، نقشه­های زمین­ شناسی منطقه، نقشه توپوگرافی و راه های دسترسی و عکس­های ماهواره­ای مرتبط با منطقه مورد پژوهش.
  • مطالعات صحرایی: بازدید و بررسی واحدهای مرتبط با توده مافیک، تغییرات توده مافیک از نظر رنگ، ساخت، اندازه کانی­ها، گستردگی و پراکندگی آن در منطقه مورد پژوهش و نمونه برداری طی عملیات 10 روزه در ایستگاه­های 1- ارتفاعات شمال روستای گلالی مشرف به روستای زرینه- شمال روستای شیروانه 2- ارتفاعات شمال تکیه بالا 3- ارتفاعات جنوب روستای مجید انجام گرفت. با توجه به حجم کم توده گابرویی و پراکندگی آن در منطقه و قرار گیری در ارتفاعات و خط الراس، عمل نمونه برداری با دشواری­های همراه بود اما نمونه برداری  با دقت و شکیبایی انجام گرفت.
  • بررسی­های آزمایشگاهی: شامل انتخاب 50 نمونه­ سالم با کمترین هوازدگی جهت تهیه مقطع نازک و مطالعات کانی­شناسی و پتروگرافی بر روی این مقاطع. از 14 نمونه آنالیز XRF و ICP در آزمایشگاه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی انجام شد.
  • ترسیم نمودار­ها با نرم افزار­های زمین شناسی و گرافیکی.
  • تجزیه و تحلیل داده ­ها­ی حاصل، پردازش آنها و ارائه گزارش نهایی.          

 1-4- موقعیت جغرافیایی و راه­های دسترسی

    شهر قروه در 75 کیلومتری جنوب شرق سنندج (استان کردستان) در مسیر ارتباطی همدان – سنندج  واقع شده است که از شمال به بیجار، از شرق به کبودر­آهنگ و همدان، از جنوب شرقی به اسد­آباد، ازجنوب به سنقر و از غرب به سنندج محدود می­باشد.

جاده آسفالته همدان – سنندج و همدان – سنقر از راه­های دسترسی به منطقه مورد مطالعه می­باشد. ارتباط روستاها و مناطق شهری از طریق جاده آسفالته و خاکی درجه 2 و 3 می­باشد. جهت دسترسی به جنوب منطقه مورد مطالعه (روستاهای شیروانه و تکیه بالا) بهترین مسیر، جاده آسفالته  همدان – سنقر و دسترسی به شمال آن (روستای مجید آباد) جاده آسفالته همدان – قروه مناسب­تر می­باشد. در شکل (1- 1) موقعیت جغرافیایی و مسیرهای دسترسی منطقه مورد مطالعه  نشان داده شده است.

1- 5- جغرافیای طبیعی

شهرستان قروه در منطقه کوهستانی قرار دارد با توپوگرافی خشن، دارای کوههایی بلند نظیر دروازه با ارتفاع 3162 متر، بیر با ارتفاع 3245 متر و پریشان با ارتفاع  2570 متر و دره­های پرشیب می­باشد. این منطقه دارای

تعداد صفحه : 124

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.