جغرافیا

دانلود پایان نامه مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور 

گرایش :

عنوان :   مطالعه پارامتر های فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS و ارائه راهکار های مناسب

 دانشکده علوم 

گروه سنجش از دور و 

پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور 

عنوان:

مطالعه پارامترهائ فیزیوگرافی با هدف بررسی فرسایش پذیری حوزه ابریز شیرین در محیط       و ارائه راهکارهای مناسب 

اساتید راهنما :

دکتر کاظم رنگزن

دکتر فریدون راد منش

استاد مشاور :

مهندس مرادزاده

شهریور ماه 1388

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائیدچون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

1- مقدمه: 13

1-2-  موقعیت و وسعت 13

1-3-1-  جمع آوری اطلاعات 16

1-3-1-1- جمع‌ آوری نقشه‌ها و عكسهای هوایی 16

1-3-2- انجام موارد ذیل با بهره گرفتن از نقشه توپوگرافی 1:25000 16

1-3-2-1- تقسیم بندی منطقه مورد مطالعه به واحد های هیدرولوژیک و غیرهیدرولوژیک 16

1-3-2-2-  رقومی كردن نقشه‌ها 16

1-3-3-  استخراج اطلاعات خصوصیات فیزیكی منطقه 17

1-3-3-1- مساحت و محیط زیر حوزه ها 17

1-3-3-2- تهیه مدل رقومی ارتفاع (DEM)‌… 17

1-3-3-3-  تهیه جدول و نمودار هیپسومتریک توزیع سطح با ارتفاع 17

1-3-3-4- تهیه منحنی تراكمی ارتفاع – سطح 17

1-3-3-5- تعیین ارتفاع‌ متوسط وزنی‌، ارتفاع میانه وارتفاع بیشترین فراوانی 18

– ارتفاع متوسط وزنی 18

– ارتفاع‌ میانه‌ 18

– ارتفاع‌ متوسط مستقیم‌ 18

– ارتفاع‌ بیشترین فراوانی(نمای ارتفاعی) 18

1-3-3-5- تهیه نقشه شیب از (DEM) 19

1-3-3-6- كلاس بندی نقشه شیب 19

1-3-3-7- تعیین مساحت كلاسهای شیب حوزه و زیرحوزه‌ها 19

1-3-3-8- تهیه نقشه جهت 19

1-3-3-9- تعیین توزیع مساحات كل حوزه نسبت به جهات جغرافیایی 20

1-3-4- برآورد موارد مربوط به شبكه آبراهه و شكل حوزه 20

1-3-4-1- تعیین ترتیب آبراهه‌های اصلی و فرعی 20

1-3-4-2- تعیین ضریب دو شاخه شدن 21

1-3-4-3-  برآورد زمان‌ تمركز 21

– رابطه‌ برانزلی‌ ویلیامز 21

–  رابطه‌ جیاندوتی‌ 22

– رابطه كرپیچ‌ 22

1-3-4-4-  پروفیل‌ طولی‌و شیب‌ آبراهه‌ اصلی‌ 22

1-3-4-5- شیب‌ ناخالص‌ وخالص‌ 22

1-4-4-6-  تراكم شبكه رودخانه ها (Drainage density) 23

1-4-4-7-  شكل آبراهه 23

1-4-4-8-  شكل‌ حوزه‌ 24

1-4-4-9- ضریب‌ فشردگی‌ 24

1-4-4-10- ضریب‌ شكل‌ (Form factor) 25

1-4-4-11- طول‌ و عرض‌ مستطیل‌ معادل‌ حوزه‌  (Equirolent  Regtangular) 25

فصل دوم – استخراج اطلاعات فیزیوگرافی منطقه

 1- موقعیت و وسعت 27

2-2-  انجام موارد ذیل با بهره گرفتن از نقشه توپوگرافی 1:25000 27

2-2-1- تقسیم بندی منطقه تالوگ به واحد های هیدرولوژیک و غیرهیدرولوژیک 27

جدول2- 1 – راهنمای ترکیب زیرحوزه های بالا دست رودخانه شیرین آب 27

شکل 2-1- نقشه موقعیت واحدهای هیدرولوژیک حوزه تالوگ 28

2-2- 2- رقومی كردن نقشه‌ها 29

2-3-  استخراج اطلاعات خصوصیات فیزیكی منطقه 29

2-3-1-  مساحت و محیط زیر حوزه ها 29

2-3-2- تهیه مدل رقومی ارتفاع (DEM)‌… 29

2-3-3- تهیه جدول و نمودار هیپسومتریک توزیع سطح با ارتفاع 30

2-3-4- تهیه منحنی تراكمی ارتفاع – سطح 31

2-3-5- تعیین ارتفاع‌ متوسط وزنی‌، ارتفاع میانه وارتفاع بیشترین فراوانی 87

2-3-5-1- ارتفاع متوسط وزنی 87

2-3-5-2- ارتفاع‌ میانه‌ 87

2-3-5-3- ارتفاع‌ متوسط مستقیم‌ 87

2-3-5-4- ارتفاع‌ بیشترین فراوانی(نمای ارتفاعی) 87

2-3-5 -5- تهیه نقشه شیب از (DEM) 88

2-3-5-6- كلاس بندی نقشه شیب 88

2-3- 5-7- تعیین مساحت كلاسهای شیب حوزه و زیرحوزه‌ها 89

2-3-5-8- تهیه نقشه جهت 93

2-3-5-9 تعیین توزیع مساحات كل حوزه نسبت به جهات جغرافیایی 93

2-4- برآورد موارد مربوط به شبكه آبراهه و شكل حوزه 95

2-4-1- تعیین ترتیب آبراهه‌های اصلی و فرعی 95

2-4-2- تعیین ضریب دو شاخه شدن 95

2-4-3- برآورد زمان‌ تمركز 98

2-4-3-1- رابطه‌ برانزلی‌ ویلیامز 98

2-4-3-2-  رابطه‌ جیاندوتی‌ 98

2-4-3-3- رابطه كرپیچ‌ 98

2-4-2-  پروفیل‌ طولی‌و شیب‌ آبراهه‌ اصلی‌ 99

2-4-2-1-  شیب خالص و ناخالص 99

2-4 -3- تراكم شبكه رودخانه ها (Drainage density) 113

2-4-4-  شكل آبراهه 114

2-4-5-  شكل‌ حوزه‌ 114

2-4-5-1- ضریب‌ فشردگی‌ 114

2-4-6 – ضریب‌ شكل‌ 114

2-4-7- طول‌ و عرض‌ مستطیل‌ معادل‌ حوزه‌ 115

 فصل سومفرسایش

-مقدمه 118

2- هدف از تهیه طرح 120

3- موقعیت و شرح عمومی منطقه 120

3-1- حوزه آبخیز رودخانه شیرین آب 120

 فصل چهارم  – اصول و مفاهیم مربوط به فرسایش و روش های اندازه گیری آن

1- مقدمه 128

2- تعریف فرسایش 129

2-1- مرحله كنش و برداشت 129

2-2- مرحله حمل یا انتقال 130

2-3- مرحله رسوب گذاری یا تجمع مواد 130

3-روش‌های اندازه‌گیری فرسایش و رسوب 130

3-1- اندازه‌گیری در مرحله برداشت 130

3-2- اندازه‌گیری در مرحله انتقال 131

3-3- نمونه‌برداری از مواد معلق و تعیین دبی رسوبات معلق 131

3-4-نمونه‌برداری باركف و تعیین مقدار آن 132

3-5-اندازه‌گیری رسوب در محل رسوب‌گذاری 132

4- برآورد فرسایش و رسوب 133

4-1- طبقه‎بندی انواع مدل‌های  برآورد فرسایش و رسوب 133

4-1-1- انتخاب مدل 135

4-1-2- معرفی برخی مدل‌های برآورد فرسایش و رسوب 136

4-1-2-1-مدل 136

4-1-2-2-مدل 136

4-1-2-3- مدل 137

4-1-2-4-معادله جهانی تلفات خاك 137

4-1-2-5- مدل پسیاك 137

4-1-2-6- مدل 138

5- مطالعات فرسایش و رسوب در ایران 137

6- فرایندها و اشكال مختلف فرسایش در حوزه های آبخیز 138

6-1- فرسایش ورقه‌‌ای 139

6-2- فرسایش شیاری 140

6-3- فرسایش آبراهه‌ای 142

6-4- فرسایش خندقی 143

6-5- فرسایش بدلند یا هزار دره 144

7-6-  فرسایش كناره‌ای 146

 فصل پنجم – جمع بندی و پیشنهادها

5-1- روش های مبارزه با فرسایش 149

5-2- عملیات بیولوژیک (مبارزه غیر مسیقیم) 150

1- استفاده صحیح از زمین 150

2- مدیریت زراعی 151

2-1- استقرار پوشش گیاهی مناسب 151

2-1-1- بذر کاری 152

2-1-2- بذر پاشی 152

2-1-3-کپه کاری 153

2-1-4- بوته کاری 153

2-1-5-درختکاری 154

2-2- مالچ پاشی 154

2-3- انجام شخم مناسب 155

6-4-عملیات مکانیکی( مبارزه مستقیم) 155

6-4-1- بانکت بندی 156

6-4-1-1- بانکت شیبدار 156

6-4-1-2-بانکت افقی 157

6-5- شمع کوبی 158

6-6- سدهای چپری 158

6-7- سدهای سبک فلزی 159

6-8- سدها ی خشکه چین 160

6-9-جمع بندی و پیشنهادات 164

منابع مورد استفاده 166

فهرست اشکال

شكل1- 1- نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در استان خوزستان 14

شكل 1-2- نقشه موقعیت جغرافیایی و راه های ارتباطی  منطقه مورد مطالعه 15

شکل2-2- مدل رقومی ارتفاع  (DEM) حوزه تالوگ 30

شكل   2-3 – نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T1) 32

شكل 2-4-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T1) 32

شكل2-5-   نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T2) 33

شكل 2-6-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T2) 33

شكل  2-7-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T3) 35

شكل 2-8 –  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T3) 35

شكل 2-9-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T4) 36

شكل 2-10-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T4) 36

شكل  2-11-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T5) 38

شكل 2-12-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T5) 38

شكل  2-13-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T6) 39

شكل 2-14-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T6) 39

شكل  2-15- نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T7) 40

شكل 2-16-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T7) 41

شكل  2-17-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T8) 42

شكل 2-18-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T8) 42

شكل 2-19-   نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T9) 44

شكل 2-20-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T9) 44

شكل 2-21-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T10) 45

شكل 2-22-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T10) 45

شكل 2-23-   نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T11) 47

شكل 2-24-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T11) 47

شكل 2-25 –  نمودار آلتیمتری زیرحوزه  (T12) 48

شكل 2-26-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه  ( T12) 48

شكل 2-27-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه (T13) 50

شكل 2- 28 –  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T13) 50

شكل 2-29-  نمودار آلتیمتری زیرحوزه (T14) 51

شكل 2-30-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T14) 51

شكل 2-31-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T15) 53

شكل 2-32-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T15) 53

شكل 2-33-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T16) 54

شكل 2-34-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T16) 54

شكل2-35-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T17) 56

شكل2-37-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه 57

شكل 2-38-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T18) 57

شكل2-39-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T19) 59

شكل 2-40-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T19) 59

شكل2-41-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه 60

شكل 2-42-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T20) 60

شكل2-43-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T21) 62

شكل 2-44-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T21) 62

شكل2-45-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه 63

شكل 2-46-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T22) 63

شكل2-47-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T23) 65

شكل 2-48-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T23) 65

شكل2-49-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه 66

شكل 2-50-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T24) 66

شكل2-51-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T25) 68

شكل2-52-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T25) 68

شكل2-53-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه 69

شكل 2-54-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T26) 69

شكل2-55-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T27) 71

شكل 2-56-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T27) 71

شكل2-57-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه 72

شكل 2-58-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T28) 72

شكل2-59-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T29) 74

شكل 2-60-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T29) 74

شكل2-61-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه 75

شكل 2-62-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T30) 75

شكل2-63-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T31) 77

شكل 2-64-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T31) 77

شكل2-65-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه 78

شكل 2-66-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T32) 78

شكل2-67-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T33) 80

شكل 2-68-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T33) 80

شكل2-69-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه 81

شكل 2-70-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T34) 81

شكل2-71-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T35) 82

شكل 2-72-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T35) 83

شكل2-73-  نمودار آلتیمتری زیر حوزه ( T36) 84

شكل 2-74-  منحنی هیپسومتری زیر حوزه ( T36) 84

شكل2-75-  نمودار آلتیمتری کل حوزه 85

شكل 2-76-  منحنی هیپسومتری  کل حوزه ( T) 85

شكل  2-77-  نقشه هیپسومتری  حوزه بالادست رودخانه شیرین آب 86

شكل 2-79-  نقشه شیب حوزه بالادست رودخانه شیرین آب 92

شكل  2-80-  نقشه جهت حوزه بالادست رودخانه شیرین آب 94

شکل 2-81- نقشه شبکه آبراهه های حوزه بالادست رودخانه شیرین آب 97

شكل 2-82-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T1) 100

شكل 2-83-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T2) 100

شكل 2-84- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 100

شكل 2-85- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T4) 101

شكل 2-86-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T5) 101

شكل 2-87-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 101

شكل 2-88- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T7) 102

شكل 2-89- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T8) 102

شكل 2-90- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 102

شكل 2-91- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T10) 103

شكل 2-92- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T11) 103

شكل 2-93-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 103

شكل 2-94-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T13) 104

شكل 2-95-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T14) 104

شكل 2-96- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 104

شكل 2-97- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T16) 105

شكل 2-98-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T17) 105

شكل 2-99-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 105

شكل 2-100- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T19) 106

شكل 2-101- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T20) 106

شكل 2-102- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 106

شكل 2-103- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T22) 107

شكل 2-104- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T23) 107

شكل 2-105-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 107

شكل 2-106-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T25) 108

شكل 2-107-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T26) 108

شكل 2-108- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 108

شكل 2-109- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T28) 109

شكل 2-110-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T29) 109

شكل 2-111-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 109

شكل 2-112- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T31) 110

شكل 2-113- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T32) 110

شكل 2-114- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 110

شكل 2-115- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T34) 111

شكل 2-116- پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه (T35) 111

شكل 2-117-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص حوزه 111

شكل 2-118-  پروفیل طولی ، شیب خالص و ناخالص کل حوزه (T) 112

شكل3- 1- وضعیت افزایش جمعیت و كاهش منابع در سه قرن اخیر(نقل از هادسون 1982) 118

شکل 3-2- موقعیت منطقه مورد مطالعه در پهنه ایران به همراه زیر حوزه های آن 123

شکل3-3 نمایی از تركیب رنگ 432 تصویر ماهواره لندست 126

شکل 4-1- فرسایش ورقه ای در روی سازند آغاجاری 140

شکل 4-2- فرسایش شیاری روی دامنه 141

شكل 4-3 نمایی از فرسایش آبراهه ای در محدوده مورد مطالعه 142

شکل 4-4-گسترش خندق و فرسایش آبراهه ای در پایین دست اراضی دیم زار 144

شكل 4-5 نمای عکس هوایی و حالت ریز بافت آن در حوزه آبخیز شیرین آب  (زیر حوزه های 33و32 و 35)……………………………………………………………………………………………………………………………. 145

فهرست جداول

جدول2- 1 – راهنمای ترکیب زیرحوزه های بالا دست رودخانه شیرین آب 27

جدول2- 2 – مساحت و محیط  حوزه تالوگ به تفکیک زیر حوزه ها 29

جدول 2-3-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T1 ) 31

جدول 2-4-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T2 ) 32

جدول 2-5- توزیع كلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T3 ) 34

جدول 2-6-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T4 ) 35

جدول  2-7- توزیع كلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T5 ) 37

جدول  2-8- توزیع كلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T6 ) 38

جدول 2-9- توزیع كلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T7 ) 40

جدول  2-10- توزیع كلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T8 ) 41

جدول 2-11-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T9 ) 43

جدول 2-12-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T10 ) 44

جدول  2-13- توزیع كلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T11 ) 46

جدول 2-14-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T12 ) 47

جدول  2- 15- توزیع كلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T13 ) 49

جدول 2-16-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیرحوزه ( ‏T14 ) 50

جدول 2-17-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T15) 52

جدول 2-18-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T16) 53

جدول 2-19-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T17) 55

جدول 2-20-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T18) 56

جدول 2-21-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T19) 58

جدول 2-22-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T20) 59

جدول 2-23-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T21) 60

جدول 2-24-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T22) 62

جدول 2-25-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T23) 64

جدول 2-26-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T24) 65

جدول 2-27-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T25) 67

جدول 2-28-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T26) 68

جدول 2-29-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T27) 69

جدول 2-30-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T28) 71

جدول 2-31-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T29) 73

جدول 2-32-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T30) 74

جدول 2-33-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T31) 76

جدول 2-34-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T32) 77

جدول 2-35-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T33) 79

جدول 2-36-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T34) 80

جدول 2-37-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T35) 82

جدول 2-38-  توزیع كلاس های ارتفاعی زیر حوزه ( T36) 83

جدول 2-39-  توزیع كلاس های ارتفاعی کل حوزه ( T) 84

جدول2-40-  مشخصات توپوگرافی حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفكیک زیر حوزه ها 87

جدول (2-41) توزیع كلاس های شیب حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفكیک زیرحوزه ها 89

جدول 2-42-  شیب متوسط وزنی حوزه بالادست رودخانه شیرین آب  به تفكیک زیر حوزه ها 91

جدول 2-43-  توزیع طبقات جهات جغرافیایی حوزه بالادست رودخانه شیرین آب 93

جدول 2-44 – خصوصیات مربوط به رتبه‌بندی  آبراهه های حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفكیک زیر حوزه ها 95

جدول 2-45- زمان تمركز حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفکیک زیر حوزه ها 99

جدول 2-46 –  شیب خالص و ناخالص  حوزه بالادست رودخانه شیرین آب  به تفکیک زیر حوزه ها 112

جدول 2-47-  مقادیر تراكم زهكشی  حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفكیک زیر حوزه ها 113

جدول 2-48 –  مقادیر ضریب فشردگی حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفكیک زیر حوزه ها 114

جدول 2-49-  مقادیر ضریب شكل  حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفكیک زیر حوزه ها 115

جدول 2-50-  مقادیر طول و عرض مستطیل معادل  حوزه شیرین آب به تفكیک زیر حوزه ها 116

جدول 3-1 مشخصات فیزیوگرافی و اقلیمی زیر حوزهای حوزه آبخیز شیرین آب 122

جدول شماره3- 2-  كاربری اراضی در حال حاضر در حوزه آبخیز 125

جدول شماره3-3- وسعت و نسبت مساحت هر تیپ نسبت به تیپهای گیاهی و كل عرصه 125

جدول 4-1- نام و مشخصات تعدادی از مدل های موجود مورد استفاده در برآورد فرسایش و رسوب 139

جدول4-2- مساحت و نوع رخساره های فر سایشی در حو زهای آبخیز شیرین آب 147

 1- مقدمه:

    فیزیوگرافی در حقیقت مطالعه خصوصیات فیزیكی و وضعیت مورفولوژی آبخیز یک حوزه است كه اثر تعیین كننده‌ای بر خصوصیات هیدرولوژی و رژیم آبی آن دارد. آگاهی به خصوصیات فیزیوگرافی یک حوزه با داشتن اطلاعاتی از شرایط آب و هوایی منطقه می‌تواند تصویر نسبتاً دقیقی از كاركرد كمی و كیفی سیستم هیدرولوژیک آن حوزه بدست دهد.خصوصیات فیزیوگرافی حوزه‌ها نه فقط بطور مستقیم بر رژیم هیدرولوژیک آنها و از جمله میزان تولیدآبی سالانه، حجم سیلابها، شدت فرسایش خاك و میزان رسوب تولیدی اثر می‌گذارد بلكه بطور غیر مستقیم و نیز با اثر بر آب و هوا و وضعیت اكولوژی و پوشش گیاهی به میزان زیادی رژیم آبی حوزه آبخیز را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.پاره‌ای از خصوصیات فیزیوگرافی از جمله ارتفاع، شیب و جهت شیب می‌توانند بسیاری از عوامل آب و هوایی نظیر درجه حرارت و تغییرات آن، نوع و میزان ریزش جوی سالانه، میزان تبخیر و تعرق را تشدید و یا تعدیل كنند و بطور كلی موجب پیدایش انواع مختلف آب و هوای موضعی و یا حتی منطقه‌ای شوند از اینرو لازم است كه در مطالعات سدسازی یک حوزه فبل از هر چیز خصوصیات فیزیوگرافی آن، مورد مطالعه قرار گیرد.

این مطالعه به منظور شناسایی خصوصیات فیزیكی مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات كنترل سیلاب و با بهره گرفتن از قابلیت‌های  سیستم اطلاعات جغرافیایی به انجام رسیده است.

 1-2-  موقعیت و وسعت

كیلومتری شمال شرق شهرستان  دزفول، در محدوده جغرافیایی
² 27 ¢ 24° 32   تا ² 43 ¢ 39° 32 درجه عرض شمالی  و ² 22 ¢ 36° 48 تا ² 35 ¢ 55° 48  درجه طول شرقی واقع گردیده است. از شمال به حوزه آبریز سد دز از جنوب به دشت گتوند از شرق به حوزه آبریزرودخانه شور و از غرب  به حوزه آبریز رود گلال تابیران محدود می‌گردد. مساحت كل منطقه 01/380 كیلومتر مربع می باشد.شکل شماره (1-1) موقعیت منطقه را نسبت به  استان خوزستان و شکل شماره     (2-2) راه های دسترسی به منطقه را نشان می دهند.

تعداد صفحه :186

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.